Doba osudového rozhodnutí nastala

Jaroslav Tichý

16.12.2020Nastala situace, o níž jsem se již dříve ve svých článcích občas zmiňoval. Dorazili jsme na dějinnou křižovatku a musíme učinit zásadní rozhodnutí, jak a kam dále. Kterou cestu a k jakému ze dvou možných cílů si zvolíme. Jaké cíle cesty máme na výběr?


Tedy: Nový světový řád (NWO) nebo Svobodu.


Úvodem je nutné připomenout, že liberální kapitalismus vyčerpal své možnosti, svět je zadlužený, podstatná část surovin a energetických zdrojů je v převážné části světa vyčerpána, více než 80 % majetku na světě patří úzké skupině osob. Nelze tedy pokračovat v tomto systému nadále. Covid byl spuštěn americkou státní administrativou především k tomu, aby tento zásadní problém zakryl a navíc prohloubil ekonomické a sociální problémy v USA a znemožnil tak znovuzvolení Trumpa prezidentem USA To vše v představě, že americká státní elita, resp. Deep state bude dále pokračovat stejným způsobem i nadále.


Spuštění covidu využili nicméně též globalisté k vytvoření podmínek k přechodu na Nový světový řád. Postupuje přitom vpřed i průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace.

Svět se tak dostal do situace, kdy parazitní politika americké státní administrativy vůči dalším zemím světa Pax americana již není dále možná, otázkou je, co budou dělat další silové skupiny, tj. světoví globalisté a tzv. Síly světla reprezentované Trumpem a Putinem. Všechny tři skupiny mají přitom své spolupracovníky a přívržence v dalších zemích světa, globalisté pak zejména ve V. Británii, v Číně a v EU, americká státní administrativa např. v Rusku, Polsku, Slovensku a ČR.


Svět ve svém vývoji dospěl tak do situace, kdy jsou dále možné pouze 2 cesty, a to:

Tato druhá alternativa je spojena ale s jedním problémem. Nepočítá nadále s uchováním pozic, moci a peněz stávající finanční, průmyslové a mocenské špičky světa reprezentované převážně globalisty.

Řešení ohledně naší další orientace jsme odkládali tak dlouho, až jsme nakonec dorazili na dějinnou křižovatku, kdy musíme udělat zásadní rozhodnutí kam a jak dále. Pokud ji neučiníme, vše je nastaveno tak, že z této křižovatky budeme směrováni do cílové stanice NWO. Kroky k tomu již probíhají.

(Samostatným problémem je zamýšlený způsob úhrady zadlužení USA vůči Číně rozparcelováním území USA mezi kolonie Číny, a to Kanadu a Mexiko v případě volebního vítězství Bidena, což bude mít ale zprostředkovaně vliv i na další svět. Vypořádání mezi globalisty je ale na samostatné téma).


Na první pohled je většině z našich občanů patrně vše jasné a výběr cíle cesty snadný. Daleko méně jasné jsou jim ale kroky, které je třeba na každé z obou cest ke zvolenému cíli udělat. Stává se totiž mnohým z nich to, že sice chtějí jeden cíl, avšak přitom podporují kroky vedoucí k cíli opačnému. Krom toho jim není ani zřejmé, co cíle každého z obou modelů zahrnují. Pojďme si proto popsat nejen oba cíle, nýbrž i kroky na cestách k těmto cílům vedoucí.

Cíle NWO

Návrat do moderního středověku, Vytvoření jediné celosvětové říše v čele s panovníkem a vládnoucí šlechtou na bázi kastovního (tudíž dědičného) modelu, dále jediná armáda, jediné náboženství, jedna měna. Metody ovládání lidí budou fašistické. Na vrcholu mocenské pyramidy NWO mají být představitelé starodávných pokrevních linií, černé šlechty, jezuitské Opus dei, chazarských pokrevních dynastií, svobodných zednářů a nacistů, dnes často zahrnovaných pod označení ilumináti.

Celkový počet přeživších lidí v celkovém počtu 1 zlaté miliardy se bude dále skládat z armády úředníků, vojáků a policistů, zbytek budou otroci v pravém smyslu slova. Po plné robotizaci se má celkový počet lidí na planetě snížit dokonce na 500 mil. osob. Robotizace je totiž podle tohoto projektu určena k náhradě obyvatel planety roboty, jež sníží spotřebu zdrojů na planetě.


Cesta k NWO

Cesta k NWO je snadná. Stačí nedělat nic tak jako dosud a setrvat i nadále v EU. Bruselské vedení EU, která je nástrojem globalistů k potřebnému přeformátování Evropy na Evropský islámský chálifát a k jejímu následnému převodu na NWO vše potřebné postupně zajistí. Stačí poslouchat, plnit instrukce a čekat, až na vás dojde řada, případně se přitom ještě tlačit vpřed k okraji propasti k urychlení procesu vlastní sebevraždy (spokojené bečení ponechávám na osobní iniciativě účastníků). A netřeba mít přitom ani velkou trpělivost. Jak můžeme všichni pozorovat, související procesy mají zrychlující se tendenci. Nakonec proces depopulace začíná v souvislosti s testováním a následnou vakcinací.


K počátečním přechodovým krokům patřily či patří především:

1) kategorizace jednotlivých členských států EU, kdy České republice (stejně jako např. Slovensku) byla předurčena role kolonie Německa a příp. některých dalších západoevropských zemí. To již nastalo. Tomu odpovídají i podmínky naší existence a života, které se zásadně změnily po našem vstupu do EU (ztráta potravinové soběstačnosti, přeřazení naší země v mezinárodní dělbě práce do role pouhého závislého subdodavatele pro cizí firmy, země přeměněné ve velkou montovnu cizích firem, nižší kvalita potravin, často za vyšší prodejní ceny než na Západě, ztráta podstatné části naší ekonomiky jejím předáním do zahraničních rukou, příp. její fyzická likvidace, naše postupné a cílené zadlužování, nadměrný odliv zisku cizích firem a bank u nás do zahraničí (navíc nezdaněného), ztráta našich zlatých rezerv, osekávání sociálního státu, záměrné snižování vzdělanosti, přepisování našich dějin atd. - splněno

2) postupná záměna naší legislativy za legislativu unijní, vesměs pro nás nepřínosnou a postupně omezující naši suverenitu; -z větší části již splněno, dále probíhá;

3) postupná islamizace naší země, přičemž existuje akutní nebezpečí masového navážení migrantů ze třetích zemí do ČR formou jejich „přerozdělení“ z Německa či Itálie, které setrvale prosazuje Brusel; - probíhá, nicméně zatím salámovou metodou;

4) snaha EU o převzetí zbytku suverenity a území členských zemí EU a o následné vytvoření superstátu s promícháním národů členských zemí za účelem jejich zániku v dosavadní podobě – Brusel, avšak zejména A. Merkelová a další němečtí představitelé se tím již nikterak netají;

5) postupné vytváření podmínek pro vznik občanských válek v Evropě a k následné transformaci EU na Evropský islámský chálifát, a to dovozy migrantů v množstvích, která jsou z hlediska státních rozpočtů jednotlivých členských zemí, ale i jejich bezpečnosti dlouhodobě neudržitelná – k tomu

potřebné podmínky se již připravují.


Další průvodní kroky ze strany globalistů prostřednictvím EU vůči členským zemím spočívají v:

Proto je nutné některé procesy pozdržet ze strany globalistů tak, aby se celý projekt nedostal z rovnováhy.


Přechod na NWO bude spojen s:

- globální agendě monitorování a řízení světa pomocí digitálního dohledu;

- zbavení se kapitalismu a svobodného podnikání a v jejich nahrazení technokracií, veřejně označovanou za „udržitelný rozvoj“ a „akcionářský kapitalismus“;

- tato reforma se dotkne všech oblastí života počínaje vládou, energií, financemi až po stravu, medicínu, nemovitosti, policii, jakož i toho, jak se stýkáme s námi blízkými lidmi;

- odevzdání majetku přeživších (s výjimkou mocenské špičky, jejíž postavení bude dědičné v rámci přechodu na kastovní systém).

Bude proto vyvíjen velký tlak na obyvatelstvo ke změně jejich názoru na soukromí a vlastnictví majetku.

Pokud jde o „akcionářský kapitalismus“, namísto výrazu akcionáři (shareholders) se používá označení „zainteresovaní“ (stakeholders) – vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, partneři, komunity a společnosti v rámci dotyčného subjektu.

Tato strategie již ale byla vyzkoušena a selhala.

Selhala kvůli tomu, že bylo téměř nemožné vyvažovat protichůdné nároky "zainteresovaných" a vedla jen k hromadným zmatkům a chabým výnosem. Právě selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se zaměřily raději na maximalizaci hodnoty pro akcionáře (vlastníků).


Namísto předmětů v osobním vlastnictví mají být využívány předměty ve „sdíleném vlastnictví“, které bude poskytovat „moudrý stát“, pokud ovšem přeživší obyvatelé planety budou mít dostatek sociálních kreditů. Nebudou-li dostatečně konformní s režimem, budou jim sociální kredity odečítány z účtu a nebudou si moci koupit potraviny, jet ve veřejné dopravě či pořídit si jiné služby apod. Přechodem na drahá elektroauta bude omezena jízda osobními automobily, z nichž se stane záležitost jen pro vyvolené.


Cílem světové globalistické špičky bude tak nejen vytvořit technokratický dohled nad zbytkem přeživších lidí na planetě, nýbrž i získat zbytek jejich majetku tak, aby tato špička sama mohla zůstat superbohatá, zatímco zbytek obyvatel bude zcela zbaven veškerého majetku. Tato špička tedy dále ještě zbohatne, zatímco přeživší v roli otroků budou zcela zbaveni majetku a zbídačeni.


Cílem velkého resetu jako prostředku k dosažení cílů světové globalistické špičky je proto od základu přebudovat světovou ekonomiku a geopolitické vztahy za předpokladu, že:

1. všechny přírodní živly a všechny formy života jsou součástí globálního inventáře spravovaného „dobrotivým“ celosvětovým státem, který prostřednictvím technologií bude vlastnit několik „dobrotivých“ super zámožných jedinců;

2. veškerý inventář musí být přesně sečteným, musí být registrován v centrální databázi čitelným skenerem a snadno rozpoznatelný a spravovaný umělou inteligencí s využitím nejnovějších poznatků vědy.


Cílem je tedy spočítat a potom účinně řídit a kontrolovat všechny zdroje, včetně lidí, a to v bezprecedentním rozsahu, s bezprecedentní digitální přesností, zatímco všichni páni si budou užívat, těšit se z obrovských ploch chráněné přírody, zbavené zbytečně nezávislých sedláků a jejich nepředvídatelnosti.


"V konečném důsledku povede Velký reset ke dvěma vrstvám lidí:

- k technokratické elitě, která má veškerou moc a vládne nad všemi aktivy a

- ke zbytku lidstva, které nemá žádnou moc, žádné aktiva a žádné rozhodovací právo v čemkoliv."


Žádný člověk se zdravým rozumem by nesouhlasil s celkovým plánem, kdyby znal jeho detaily. Aby s ním mohli začít, museli využít psychologickou manipulaci. A nejúčinnějším stávajícím nástrojem je strach. Roznětkou se proto stal uměle vytvořený a rozšířený covid.


Je to šílené? Je, avšak takové jsou dlouhodobé plány globalistů, které nyní přicházejí do finální fáze realizace. Nelze je přitom posuzovat z pohledu našich dosavadních zkušeností či historie, neboť jde o vyvrcholení 3 tis. let trvajícího projektu. Je to tedy pro nás pro všechny nová zkušenost. V daném případě bude či může být pro nás či minimálně pro některé z našich spoluobčanů ale tou poslední.


A ačkoliv je to pro mnohé spoluobčany neuvěřitelné, jde tedy o ztrátu našeho majetku a hlavně života jak vlastního, tak i našich rodin, příbuzných a přátel. To vše za součinnosti námi volených stran a politiků, kteří se kdoví proč domnívají, že oni to za „věrné služby“ přežijí a dokonce snad si upevní i svoje pozice.

Mnozí obyvatelé Evropy vč. části našich spoluobčanů tyto skutečnosti neznají a jdou tomuto vývoji dokonce naproti. Nejinak je tomu i v případě naší vlády a převážné části členů parlamentu.


Naším základním problémem je, že si nevolíme k vládnutí strany, které by hájily české národní zájmy, dokonce jsme tyto naše zájmy nebyli dosud schopni ani formulovat. (Již v minulosti jsem k tomu opakovaně vyzýval, ač bezvýsledně). V těchto směrech zaostáváme za dalšími zeměmi Evropy, což se pak výrazně negativně projevuje ve výsledcích jednání našich představitelů s vedením EU v porovnání s výsledky obdobných jednání představitelů Maďarska, Polska ale i dalších zemí velikostí s námi srovnatelných. Je proto zapotřebí s povděkem kvitovat stanovisko prezidenta ČR M. Zemana, který (spolu s premiérem Slovinska) podpořil pozici Maďarska a Polska proti vedení EU ve věci tzv. vlády práva. Tím ovšem proces přechodu k NWO není zastaven. Budeme proto muset přejít do aktivní obrany.

Je to v našem nejvlastnějším zájmu a nikdo jiný to za nás neudělá.


Cíle k dosažení Svobody

Alternativou k NWO je mírová spolupráce jednotlivých národních států, podpora tradičních rodin, odstranění válek a obchodních restrikcí, udržitelný rozvoj planety do 10 mld. obyvatel s využitím moderních poznatků vědy a techniky vč. praktického využití cca 6 tis. zatím utajovaných vynálezů. Robotizace pouze jako prostředek k usnadnění lidské práce, k vytvoření většího prostoru pro osobní rozvoj lidí, nikoliv k náhradě lidí roboty. Jde v zásadě o Putinův projekt, je ale otázkou, jakou finální vizi bude mít Trump v případě dosažení jeho vítězství v prezidentských volbách v USA či při rozdělení USA. Obě osobnosti nicméně zastávají stejný postoj vůči americké státní elitě a (z určité části) též vůči globalistům a jejich plánu na převod planety na podmínky NWO.


Cesta ke Svobodě

Cesta ke svobodě a k našemu fyzickému, národnímu i státnímu přežití je daleko náročnější.

Její realizace sestává z více kroků, přičemž při jejich provádění se můžeme spolehnout jen sami na sebe a na naši vůli začít bojovat za naše přežití. Jak fyzické nás a našich rodin, tak národa jako celku a národního státu.

Znamená to především:

1. formulovat naše národní zájmy a začít je prosazovat;

2. volit si k tomu vhodné politické subjekty a osoby;

3. postavit se spolu s Maďarskem a Polskem proti vnucované migraci, LGBT, Istanbulské smlouvě a

proti vnucování různých požadavků vedení EU a jejich často nesmyslných či škodlivých zákonů a

instrukcí obecně zahrnovaných pod pojem právního státu. Dojednaný ústupek v těchto otázkách ze strany vedení EU nelze přeceňovat, nebude zřejmě trvalého rázu, což se snažil naznačit již G. Soros ve svém komentáři k výslednému kompromisu z jednání zástupců EU a Polska a Maďarska.

4. postavit se proti testování a vakcinaci, jejíchž účel nesměřuje k léčbě viru, jehož genom dosud

nikdo neoddělil a neidentifikoval, nýbrž k implementaci nanotělísek, zárodků nemocí našim

občanům, k jejich sledování, ovládání jejich mysli a ke genetickým změnám jejich DNA, které následně již nelze napravit, kdy účelem je nenapravitelné poškození zdraví, odlidštění lidí a vesměs i smrt, tedy v souladu se záměry projektu NWO;

5. opustit ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+ Evropskou unii a založit společně Konfederaci slovanských států na bázi Velké Moravy, jako volnějšího spolku členských zemí na bázi vzájemných mezinárodních smluv, provádět společnou zahraniční politiku, obchodní politiku s orientací na spolupráci všech azimutů dle vzájemné výhodnosti a vytvořit i společnou obrannou politiku a vlastní vnitřní trh;

6. realizovat systémovou změnu uvnitř ČR týkající se

- přechodu k přímé demokracii, k zavedení majetko-právní a trestní odpovědnosti a odvolatelnosti politiků na všech stupních řízení, jakož i soudců a úředníků, k návratu exekucí pod státní správu;

- obnovy vzdělanosti, znalosti historie a vlastenectví;

-  výchovy mládeže;

- obnovy sociálního státu a

-  obnově lidských vztahů ve společnosti.

7.provést restrukturalizaci naší ekonomiky směřující k návratu k výrobě finálních výrobků s vyšší užitnou hodnotou, jakož i obnovu naší soběstačnosti v potravinách a ve spotřebním zboží. Opustit tedy montovny a další otrockou práci pro zahraniční firmy v ČR;

8. obnovit kontrolu státu nad přírodním, nerostným a surovinovým bohatstvím našeho státu, jakož i

základních podniků zajišťujících naši soběstačnost. Tu je nutné obnovit nejen v oblasti potravin, nýbrž i v oblasti spotřebního průmyslu;

9. zamezit dalšímu úniku nezdaněného nadměrného zisku cizích firem do zahraničí a zamezit daňové optimalizaci našich firem v zahraničních daňových rájích, a to zavedením nostrifikačního zákona a

10.zásadně přehodnotit daňový mix v ČR, a to ve prospěch daní přímých. Zavést proto sektorové a dále i strukturované pásmové daně ze zisku, příp. přejít na daň z obratu.


Těch opatření bude logicky více, v každém případě ale platí, že chceme-li se opět postavit ekonomicky (a v rámci možnosti i politicky) opět na nohy, nelze tak činit v pozici závislé kolonie, na kterou jsme byli přeměněni po vstupu do EU, ačkoliv právě v této roli západním zemím, zejména pak Německu, vyhovujeme. Chceme-li ale zlepšit podmínky našich občanů, nemůžeme pokračovat ve vesměs špatně placené práci na jiné. Navíc při stejných či ještě vyšších cenách zboží ve srovnání se západními zeměmi a navíc při jeho horší kvalitě. Když to neuděláme nyní, v chálifátu či posmrtně se nám to již zdařit nemůže.


Jak dál, máme-li si vybrat Svobodu a další perspektivu?

Ze záměrů, s nimiž se globalisté již ani nikterak netají, vyplývá, že cesta ke Svobodě není proveditelná při našem setrvání v EU, která naopak připravuje a postupně již začala realizovat přechod členských zemí EU do NWO, jak výše popsáno.

Je již dlouho ověřeno praxí, že při našem dalším setrvání v EU nelze realizovat výše uvedené kroky vedoucí k naší svobodě. Mějme přitom na paměti, že jako členovi EU nám vedení EU a za ní stojící skuteční majitelé této mezinárodní organizace (globalisté) nikdy naši emancipaci neumožní.


Czexit je tedy nutností, avšak nikoliv jako cíl, nýbrž jako prostředek k dosažení shora uvedených cílů. To ale samo o sobě zdaleka nestačí, je to jen první krok. Stejně jako jinde ve světě bude i u nás třeba provést systémovou změnu. Ta je na samostatné téma.


Zpočátku bude stačit, pokud prosadíme:


Zcela zásadním však bude úkol zamezit zahájení projektu depopulace našeho národa, příp. jeho ovládání a změny jeho DNA prostřednictvím vakcinace za použití vakcín některé z firem BigPharmy.

Jak varují mnozí lékaři, následky této vakcinace jsou nevratné, samotná americká Agentura pro léky a potraviny (FDA) varuje před vakcinací před 22 možnými vedlejšími účinky vakcín proti Covidu-19, jak následuje:


1. Guillain-Barré syndrom (celotělová svalová slabost pro poškození periferních nervů)

2. Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ochoření centrální nervové soustavy)

3. Transverzní myelitida (zápal míchy)

4. Encefalitida / myelitida / encefalomyelitida / meningoencefalitida / meningitida / encefalopatie (zápaly mozku)

5. Křeče / záchvaty

6. Mrtvice

7. Narkolepsie (nadměrná denní spavost) a kataplexie (krátce trvající ztráta svalového tonusu)

8. Anafylaxe (bouřlivá alergická reakce těla na očkování)

9. Akutní srdeční infarkt

10. Myokarditida (zápal srdečního svalu) / perikarditida (zápal blány okolo srdce)

11. Autoimunitní onemocnění

12. Úmrtí

13. Těhotenské komplikace

14. Jiné akutní eliminující choroby

15. Neanafylaktické alergické reakce

16. Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček, poruchy srážlivosti krve)

17. Diseminovaná intravaskulární koagulace (vznik krevních sraženin v cévách)

18. Venózní tromboembolizmus (hluboká žilová trombóza vyvolávající plicní embolii)

19. Artritida, artralgie (artróza ramena) / bolest kloubů

20. Kawasakiho choroba (akutní horečkovité onemocnění typické zápalem malých a středních cév)

21. Multisystémový zápalový syndrom u dětí

22. Jiná onemocnění vyvolaná vakcínou.


Takže, vážení spoluobčané, začněte vybírat z obou možností a podle toho i jednat, na další odklady již není čas. Potřebné informace k tomu máte. Přichází doba, kdy budete bezprostředně zodpovědní za svá rozhodnutí. Kdy více než kdy jindy bude platit „nemyslíš, zaplatíš“. A to i cenu nejvyšší.