Dějiny Polabských Slovanů 2

Jaroslav ValentaOblast Luticů neboli Veltů

Lutici byli mohutným baltickým kmenem. Za území Luticů považujeme vše na sever od Srbů a na východ od Obodritů a na západ od Pomořanů. Mimoto však existovalo několik kmenů obývajících ostrovy v Oderském zálivu, které se vyčleňují zvlášť.

Původní název tohoto národa byl Veltové, snad z adjektiva velij, tedy velký, později Lutici – potomci Luta. Jednalo se vesměs o nejstatečnější a nejodvážnější slovanský národ, úporně bojovali proti Němcům a křesťanství. Geograf Bavorský (a před tím i Helmold) rozdělují lutickou zemi podle kmenů do čtyř krajů.

První je Chyžinský, jméno pochází od slova chýše, jež značí rybářský příbytek. Ti seděli u moře a na řece Pěné. Jejich sousedy bylo Črezpěňané, tzv. kmen bydlící za Pěnou (črez – přes). Proti Dolencům a Ratarům si postavili hrady Dimin, Jamin a Bycin. Vedle Diminu byl významný hrad Veligost na pobřeží proti Uznojmu a Gockov u Pěny s chrámem. Dolencké území se rozkládalo u řeky Dolenky (dnes Tolense), ale o jeho obyvatelích toho mnoho nevíme. Známější jsou Rataři, jejichž jméno pochází od nejdůležitějšího hradu a náboženského střediska všech Luticů, zvaného nejprve Riedegost, později Retra. Hrad ležel uprostřed jezera spojeného s pevninou mostem a byl obehnán hradbou s devíti branami. Uvnitř se nalézal slavný poutní všeslovanský chrám Svarožiče-Radegasta. Proti němu vedli Němci urputné války, r. 1121 jej vyvrátil Lothar. Dodnes nevíme, kde se nalézal.

Kromě výše jmenovaných stáli stranou drobné kmeny jako Moričané, Brižané, Neletici, Líňané, Stodorané (hrady Branibor a Postupim, zakladatelé Berlína), Ukrané (tvrz Pozdivlk) apod.


Ostrovy Rujana, Uznojm a Volin

Jedná se o samostatnou a historicky důležitou skupinu. Nevíme, zda-li bylo obyvatelstvo bližší Luticům či Pomořanům, politicky však bylo přičleněno k Pomořanům. Nejznámější jsou Rujanové (název snad germánského původu), později Ranové (slovanské jméno). Po pádu Retry se stala novým náboženským centrem celého Slovanstva Svantovítova svatyně na hradě Arkóna. Tento bůh prý byl nejpřednější ze všech, každý rok mu byl obětován vylosovaný křesťan, do jeho chrámu přicházely poplatky ze všech slovanských zemí. R. 1168 ji vyvrátili Dánové pod vedením krále Waldemara a Rujanové se z toho již nikdy nevzpamatovali. Slávu a velikost hradu ukazuje i název obce vzdálené několik kilometrů – Puttgarten, tedy Podhradí. Ostrov Uznojm byl i se svým obyvatelstvem proti Rujanům úplně bezvýznamným, častěji se setkáváme s jménem třetího Volinu. Volincům patřilo slavné město Volin, německy zvané Winetha. Adam Brémský je zve nejslavnějším a největším slovanským městem, plným bohatství. Avšak ani to neušlo svému osudu, který stihl všechna střediska baltických Slovanů.


Oblast Pomořanů