Ze soudního sálu

Jak je známo, skončila série procesů proti Sudetoněmeckému landsmanšaftu (SL), vedená kamarádem Gottsteinem v létě tohoto roku. Posléze anuloval Zemský soud vyloučení Gottsteina ze spolku a registrační soud zamítl změny stanov, které chtěl SL. Bez ohledu na to jeden krajan z Bavorska znovu předstoupil před soud a žádal i o neplatnost Spolkového shromáždění SL z Bad Kissingenu. Bohužel tím způsobil především rozkol. Soud považoval změny stanov za vhodné. Krajan změnil advokáta a pustil se do revize. V téže době obdržel SL od svého advokáta návrh žalobce na obnovení míru ve spolku. SL sice návrh odložil, ale Witikobrief zveřejnil opět tiskové prohlášení advokátní kanceláře, aby si každý mohl vytvořit vlastní názor:

Právní kancelář Reimers a von Herget zveřejnila v tisku:

Co je vedoucí ideou SL? Exil nebo návrat do vlasti?

Žalobce navrhl vedení SL kompromis na znovuobnovení míru ve spolku. Odvolání proti rozsudku Zemského soudu v Mnichově I má vyhlídky na úspěch. Další vedení procesu závisí na SL.

Případ: Rejstříkový soud v Mnichově zamítl zapsání změny stanov (§ 3) spolku SL, které byly přijaty na XVI. Spolkovém shromáždění v Bad Kissingen 27./28.08.2017.

Jeden člen spolku podal proti nesprávnému provedení XVI. Spolkového shromáždění žalobu o neplatnost tamních rozhodnutí i voleb kvůli formálním chybám a porušení spolkových řádů.

Podle zákona je zapotřebí souhlasu všech členů v případě změny stanov (§ 33 Abs. I, Satz 2 BGB). Taková změna, zejména vyškrtnutí účelu – „právního nároku na vlast, její opětné získání a s tím spojené právo na sebeurčení národnostní skupiny“, byla navržena B. Posseltem ve funkci výkonného předsedy SL.

Této žalobě předcházely dva soudní procesy, vedené jinými žalobci proti SL kvůli změně stanov, protože tato změna mění vedoucí ideu SL, formální neplatnost Spolkového shromáždění SL v r. 2015 a 2016. Zemský soud v Mnichově I potvrdil neplatnost spolkového shromáždění, volby Posselta jako předsedy a mluvčího SL a změny stanov (Az. 10 O 11998/16).

Rozsudek 26. komory Zemského soudu v Mnichově I v aktuálním řízení vyšel vstříc stěžovateli na základě chybného posouzení a ocenění jednotlivých rozsudků LG (Az. 26 O 17713/17). Odvolání bylo uloženo k vyšetření. Žalobce uložil svému novému zplnomocněnci, vedoucího proces, předložit návrh na smír s právním zástupcem SL, kanceláří Hermann a Mey, (jejíž dosavadní zplnomocněnec Dr. Florian Herrmann, MdL, pro CSU z důvodu svého povolání do bavorské státní kanceláře, dále nepracoval). Předložen byl kompromis, který by zajistil při nadcházejícím zasedání Spolkového shromáždění SL vyhovující náplň a jasné doplnění § 3 (nového) stanov, který by zajistil SL hlavní ideu, vrátit se z exilu, získat znovu občanská práva a možnost získat odškodnění.

Za předpokladu, že se Česká republika zřekne bezprávných dekretů

Svaz vyhnaných (BdV) si zvolil za své motto pro Den vlasti 2018: „Bezprávné dekrety odstranit, Evropu spojit!“ Je BdV lepší než SL?

Co prakticky znamená pro Němce vyhnání ze starého Československa, zrušení bezprávých dekretů? Získají znovu práva, jako mají ti, kteří ve vlasti zůstali. Je to možné pouze tehdy, když nynější česká vláda bezprávné dekrety zruší. V r. 1991 nabídl V. Havel znovunabytí státního občanství, právo na návrat a kuponové odškodnění. Helmut Kohl tuto nabídku odmítl.

Při přijetí České republiky (a Slovenska) do EU v r. 2004 nebylo toto zakořeněné bezpráví , které opravňovalo etnickou čistku, odstraněno. Zůstává jen naděje, že jednoho dne česká vláda dekrety zruší a prosadí to, co plánoval V. Havel – česká duše bude očištěna a sudetští Němci spaseni. Snad pro to najde česká vláda sílu při stém výročí založení státu 28.10. 2018.

Prameny:

Konečný rozsudek Zemského soudu Mnichov I ze 14.08.2018, AZ 26 O 17713/17, právoplatný konečný rozsudek LG v. z 29.06.2017, Az. 10 O 11998/16 (mit OLG München 17 U 2403/17) V. i S.d.P Rechtsanwald Dr. Hafale von Berger, Alter Messeplatz 2, 80339 München… .

Witikobrief 4/2018, str. 10

Volně a kráceně přeložila Ing. arch. Nina Žečeva