Zakladatelé Československa a levice

Principiální vady kapitalismu dobře znaly i tak významné osobnosti naší historie jako zakladatel novodobého československého státu T. G. Masaryk a prezident osvoboditel E. Beneš:

"... Sociální otázka - toť veliký fakt vší té bídy hospodářské a společenské vůbec, bídy hmotné a mravní, kterou všichni a stále máme před očima, ať se díváme na přepych boháčů nebo nouzi proletářů, ať pozorujeme život v městech nebo na venkově, na ulici nebo v domácnosti ... Sociální otázka - to dnes znamená neklid a nespokojenost, touhu a strach, naději a zoufání tisíců a milionů ...
Dnes sociální otázka konkrétně a prakticky je otázkou socialismu; v poměrech našich pak socialism je hlavně marxismem. ..."
T. G. Masaryk - Otázka sociální , základy marxismu filosofické a sociologické, nakladatelství ,Čin, Praha, 1947

"... Pravda, v těchto starších pokusech běželo ještě více o program národnostní a politický než o sociální, ale takový byl přirozený vývoj a netoliko u nás. Dnes běží především o program sociální. Avšak český student a český inteligent vůbec nesmí se domnívat, že je přirozeným učitelem rolníka a dělníka - v mnohém může a musí být i jejich žákem, sám maje se teprv učit, jen v míře skrovnější může jiným již být učitelem. ...
T. G. Masaryk - Česká otázka , snahy a tužby národního obrození, nakladatelství Svoboda, Praha, 1990

"... Na jedné straně pokračuje a zesiluje se proti buržoasní politické demokracii hned po válce z let 1914-1918 boj čtvrtého stavu o její změnu v demokracii sociální a hospodářskou, při čemž komunism jako ultraradikální směr dělnického hnutí socialistického tento boj provádí do důsledků a jde dále, než chce jíti tradiční socialism (sociální demokracie); chce nahraditi politickou demokracii dočasnou (jak říká) diktaturou proletariátu, tvrdě, že jinak se změna liberální měšťanské demokracie provést nedá a že pravá a skutečná demokracie se teprve z této diktatury dalším vývojem komunistického režimu vytvoří.
Na druhé straně vytvářejí se hned po válce, už jako reakce jednak proti komunismu, jednak proti poválečné, ne vždy dost úspěšné buržoasní demokracii, mocná politická hnutí přímo antidemokratická, která myšlenkově i prakticky v životě politickém chtějí demokracii všeho druhu nahradit politickými režimy novými, dynamickými, autoritativními, totalitními, diktátorskými - fašism, nacionálsocialism. ..."
E. Beneš - Demokracie dnes a zítra, nakladatelství Čin, Praha, 1948
Sestavil P. Rejf