Tisíckrát opakované nesmysly o německém odsunu a o Rusech Ukrajiny ohlupují český národ

Jiří Jaroš Nickelli, ČSPB Moravská Třebová

Stalo se jakýmsi sociologickým pravidlem našich tzv. hlavních médií, donekonečna opakovat historické nesmysly o odsunu československých Němců, alias Sudetoněmců, stejně jako opakovat nesmysly z ruských dějin a ruského národopisu o etnogenezi a osídlení Velkorusů, Malorusů, zvaných Ukrajinci, a Bělorusů – což je rozdělení, které prozkoumaly takové kapacity slovanské vědy jako Pavel Josef Šafařík (dílo z roku 1843) nebo slovanský historik a archeolog profesor Lubor Niederle (dílo z roku 1909). A mohli bychom pokračovat dále profesory Wollmanem nebo Eisnerem, akademikem Poulíkem, archeology jako byli profesor Böhm, badateli jako profesor Josef Skutil a dalšími, což jistým  redaktorům nikdy nikdo nenalil do jejich ustaraných hlav ani norimberským trychtýřem, vynálezem to veskrze korektně německým.... Ale naše  hlavní média tato vědecká zjištění velkoryse zamlčí a stále budou opakovat goebbelsovské mantry o  "nebohých obyvatelích německého jazyka" šíleně vyhnaných zuřivými Čechy – na Poláky a Jugoslávce , kteří činili totéž, jste páni redaktoři zapomněli...stejně jako na Francouze, kteří z Alsaska a Lotrinska vyhnali okamžitě po frontě nejméně dvěstětisíc Němců.

O tom se ovšem nepíše – jen o zločinných Češích se neustále opakují lživé mantry, vymyšlené již za okupace v Londýně předákem  čs. Němců Jakschem, zásadním nepřítelem  presidenta dr. Beneše. Jeho lež o tzv. pohořelickém masakru vyvrátila i kontrolní komise Britů, jež Jaksch iniciativně nakomandoval do ČSR. Zjistilo se, že se žádný masakr nekonal, že oběti byly oběti poválečné krize s pitnou vodou v Pohořelicích, tj oběti tyfové epidemie, stejně jako v zajateckém táboře v Rájci nad Svitavou, kde byly oběti nejen německé, ale především české. Dokumentují to i naši badatelé profesor Žampach a archivář Kordiovský, ve svých publikacích, což jaksi neustále uniká zapáleným redaktorům posedlým protičeskou mánií.

V tomto světle nepopiratelné historické pravdy jaksi kulhá na obě nohy vyjádření pana Andrease Papadopulose  v článku  "Andreas Papadopulos ťal do živého ( Seznam médium 10.7.2023).

 

Pan Papadopulos tam praví, že máme historickou zkušenost s násilným odsunem Němců po roce 1945, což samo o sobě – čili jak říkají Němci "an sich", –  je opět německy řečeno "Halbvielwahrheit" anobrž, jak svérázně říkala zesnulá poražená restituentka, madam Salmová, "ze čtvrtiny polopravda". Čtvrt pravdy je fakt, že proběhl násilný odsun československých Němců, ale nikoli po roce 45, nýbrž v roce 1945, a to se svolením premiéra Churchilla a ministra zahraničí Británie Edena. V roce 1945 se nejednalo o masové vyhánění Němců v  mnoha desítkách tisíců ani omylem, nýbrž o jednotlivé excesy,  Divoký odsun je dobře dokumentován a někteří iniciátoři byli odsouzeni a vykonali trest. Nelze pominout provokace a vraždění Čechů tzv. Wehrwolfem, teroristickou  nacistickou organizací Sudetoněmců, která iniciovala násilí na Češích v Ústní n.L., v Přerově a 8. srpna 1945  byl divoký odsun zaražen výnosem  ministerstva obrany. Následný legální odsun byl prováděn masově podle instrukcí  velmocí a byl v souladu s protokolem Postupimi. Celkem bylo odsunuto na dva miliony 800 tisíc československých Němců, provinilých podle dekretálního práva proti ČSR za zradu státu a za zločiny proti Čechoslovákům, nikdo za užívání německého jazyka! 

 

Na zařazení do odsunu dohlížely trojí komise: 

Trestně nalézací pro zločiny podle dekretu 16 Bezpečností, podle dekretů 5,12, ústavního dekretu 33,  dekretu    100 a 108

Komise očistné, podle předpisů o provinění dle národní cti.

Komise měly pracovat do května 1947, což bylo splněno.

Němci, u kterých byla zjištěna loajalita k ČSR ( nepřihlášení k reichu, neúčast v nacisložkách, neúčast na teroru proti Čechoslovákům atd.), nabyli zpětně čs. občanství a měli garantován pobyt v republice.  Bylo jich asi 220 tisíc, počítaje v to i asi 4000 Němek z odsunu v Pohořelicích, takže konečné číslo odsunutých přes Pohořelice nebylo 20 tisíc, nýbrž 16 tisíc.

 

Tak to bylo s odsunem, a toto vše se naši občané  NIKDY nedovědí z různých článků na serverech, jako Echo.24 nebo Seznam médium nebo Forum pana Šafra etc. Soustavné ohlupování občanstva z těchto serverů což se týká i tzv. restitucí ( například Šafrovo Forum o Liechtensteinech s přímo skandální lží o tzv. rasovém principu před "právem"...) 

 

Dekrety nepropagovaly "rasový princip" nesoudily dle německého jazyka, ale  ale posuzovaly zradu ČSR a případné zločiny proti lidskosti, válečné zločiny (řádění Freikorpsu a Ordnerů atd.) a kolaboraci s okupanty, což vše jednotlivé dekrety, jak byly výše uvedeny, zohledňovaly bez ohledu na jazyk a národnost. Dekrety posuzovaly provinění nejen Němců a Maďarů, ale i kolaborantů, zrádců a osob se svatováclavskou orlicí bez ohledu na národnost!  Měřily všem stejně – a právě tuto skutečnost obhájci Sudetoněmců lživě a systematicky zamlčují před národem, který na éru dekretů a osvobození od nacismu masově téměř zapomněl! Souvisí to i s vymíráním svědků, postižených osob nacismem a s vymíráním pozůstalých po obětech nacismu. pak se do hlav mladších generací snadno nalévají lži a výmysly o sudeťácích, dnešních landsmanech, o restituentech, a o jakési "sudetoněmecké nevině na nacismu" přičemž opak je pravdou!  

 

Tyto lži a výmysly pánů jako je Posselt, Herman, Pithart, Podivínský atd., abych uvedl příklady z rozsáhlé řady obhájců sudetismu, pak vytvářejí mediální paobraz v hlavách mladších generací a denodenní propaganda jim zůstává vtisknuta v jejich myslích, což s jásotem přijímají i mnozí političtí předáci u nás, včetně pana presidenta děkujícího nehorázně panu Posseltovi, sudetskému praporečníku, za blíže neurčené smiřování s Čechy.

 

Toto vše je těžká urážka nás pozůstalých po obětech nacismu a bojovnících proti nacismu a fašismu! A tuto urážku si nemůžeme nechat líbit – a proto rozkrýváme nesmysly a nepravdy o sudetismu a jeho podstatě.

 

Proto je nutno alespoň občas reagovat na opakující se nesmysly, jaké právě prezentoval pan Papadopulos v citovaném článku na serveru Seznam medium, o tom, že byli vyhánění občané německy mluvící na území nepřítele, i když  mnohdy nepřáteli nebyli!  Slovo "mnohdy"je lží, a výraz o občanech "mluvících německým jazykem" je lží rovněž. Například naši židovští spoluobčané masově hovořili německy a ti byli rovněž vražděni za podílu Sudetoněmců, stejně jako Češi a Romové! A co se týče dotazu na odsun Rusů na Ukrajině? Pak jde rovněž o nesmysl! 

 

Rusové jsou  nejen na východní Ukrajině již po staletí usídleni,  a dokazují to i národopisné mapy slovanských badatelů,  profesorů  Šafaříka a Niederla! 

Jen studovat před nesmyslným psaním – což je ovšem pouze zbožné přání u předem podjatých novinářů... Jediná pravda v tvrzení pana Papadopulose  je fakt, že tito Rusové – pronásledovaní nejméně od roku 2008 persekucí, přecházející v údajnou genocidu (zde se odvolávám na videa a zprávy francouzských a amerických zpravodajců jako byla např. André–Laurie Bonnel, či inspektor Scott Ritter,  nebo  britští zpravodajové z území Doněcka atd.) chtěli na centrální vládě pouze svá práva dle Listiny práv – svobodu žít ruským způsobem života, vyučovat své děti ruštině a dějinám ruské země. A to jim všem nová Ukrajina svými drakonickými zákony odepřela a postavila je do kategorie vyvolávající dojem jakýchsi podlidí – Untermenschů. To vše je nutno odmítnout a respektovat lidská práva, která Západ sám tak vehementně u jiných propaguje a obhajuje. Tak vidíme my pozůstalí po obětech nacismu soudobé psaní o československých Němcích na jedné straně,a o Rusech na Ukrajině na straně druhé. Je to náš pohled a náš názor, a na základě historické paměti nám jej nikdo vyvrátit nemůže. Souhlasu netřeba.