Text československo-maďarské mírové smlouvy

• zákon č. 192/1947 Sb.

Čl.1

1. Hranice Maďarska s Rakúskom a s Juhosláviou zostanú také, aké boly 1. januára 1938.

2. Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 30. augusta 1940 sa vyhlasujú za nulitné. Hranica medzi Maďarskom a Rumunskom, tak ako bola 1. januára 1938, sa týmto obnovuje.

3. Hranica medzi Maďarskom a Sväzom sovietskych socialistických republík od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rumunska, k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Československa, sleduje bývalú hranicu medzi Maďarskom a Československom, tak ako bola 1. januára 1938.

4.

a) Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 sa vyhlasujú za nulitné.

b) Hranica medzi Maďarskom a Československom, od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rakúska, k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Sväzu sovietskych socialistických republík, sa týmto obnovuje, ako bola 1. januára 1938, s výnimkou zmeny vyplývajúcej z ustanovení nasledujúcej litery.

c) Maďarsko postúpi Československu obce Horváthjárfalu, Oroszvár a Dunacsún, spolu s ich katastrálnym územím, ako je vyznačené na mape IA, pripojenej k tejto smluve. Podľa toho československá hranica v tomto úseku sa určuje takto: od bodu spoločného hraniciam Rakúska, Maďarska a Československa, tak ako boly 1. januára 1938, stane sa terajšia hranica maďarsko-rakúska hranicou medzi Rakúskom a Československom až k miestu ležiacemu okrúhle 500 metrov južne od kóty 134 (3,5 kilometra severo-západne od kostola v Rajke); toto miesto stane sa teraz spoločnou hranicou týchto troch menovaných štátov; odtiaľ povedie nová hranica medzi Československom a Maďarskom na východ pozd ž severnej hranice katastru obce Rajky k pravému brehu Dunaja k miestu ležiacemu približne 2 kilometre severne od kóty 128 (3,5 kilometra východne od kostola v Rajke), kde sa nová hranica v hlavnom dunajskom plavebnom koryte pripojí na hranicu maďarsko-československú, tak ako bola 1. januára 1938; hrádza a preplachovacia závora v obvode obce Rajky zostanú na maďarskom území. …

Čl.23

1. Maďarsko odškodní Sovietsky sväz, Československo a Juhosláviu za straty, ktoré Sovietsky sväz, Československo a Juhoslávia utrpely vojnovými operáciami a maďarskou okupáciou územia týchto štátov; ale smluvné strany s ohľadom nato, že Maďarsko nielen vystúpilo z vojny proti Spojeným národom, ale i vypovedalo Nemecku vojnu, sa shodujú, že Maďarsko dá za straty, vpredu uvedené, nie úplnú náhradu, ale iba čiastočnú, totiž vo výške 300,000.000 amerických dolárov, splatných v ôsmich rokoch, počínajúc dňom 20. januára 1945 v tovare (strojné zariadenie, riečne plavidlá, obilie a iný tovar), pričom čiastka, ktorá sa má zaplatiť Sovietskemu sväzu obnáša 200,000.000 amerických dolárov a čiastka, ktorá sa má zaplatiť Československu a Juhoslávii, obnáša 100,000.000 amerických dolárov.

2. Základom výpočtu pre vyúčtovanie podľa tohto článku bude americký dolár vo svojej zlatej parite k dátu podpísania dohody o prímerí, t.j. 35 amerických dolárov za jednu unciu zlata.

http://www.svornost.com/text-ceskoslovensko-madarske-mirove-smlouvy-zakon-c-1921947-sb