Symboly státu

Každý stát má své státní symboly. Chceme–li, aby se k našim státním symbolům chovali cizí státní příslušníci s úctou a respektem, je naší povinností se k symbolům cizích států chovat stejně.

To je naše zásadní povinnost, z které se nemůžeme nijak vyvázat. Toto zásadní hledisko nemůžeme nahrazovat aktuálními politickými vztahy k tomu či onomu států. Pokud bychom přesto tak učinili, pak naše jednání bude v rozporu s příslušnými právními normami těchto států, které jsou obdobné našim normám.

K symbolům cizích států se chovejme proto s úctou a respektem. Proto nemůžeme samovolně snímat vlajky cizích států. Je možné o jejich vyvěšení žádat naše příslušné orgány, vést s nimi diskusi. Pokud bychom činili jinak, může být naše jednání posuzováno v souladu s našimi právními normami a konstatováno jejich porušení, které může mít za následek příslušné sankce.

V každém případě si musíme zachovat určitý nadhled. Každý symbol cizího státu má svou historii, je spjat zpravidla s jinou generací než tou současnou. I kdybychom hleděli na některé příslušníky cizího státu s určitým despektem, musíme však vždy zachovávat úctu k symbolům jejich států. Nikdy o jejich vlajce nemůžeme mluvit jako o hadru! Jak by se nám líbilo, kdyby některý z cizích státních příslušníků mluvil o naší vlajce jako o kusu hadru?

Nejde však jen a jen naše momentální pocity, ale jde především o to, abychom se chovali civilizovaně, abychom jednali v souladu s právními normami, které užívání vlajky a chování k nim upravují. Nemusíme znát předmětné normy cizího státu, stačí když budeme jednat souladně s našimi příslušnými právními normami. Jednejme tak a ne jinak.

Naše právní úprava:

Státní symboly určuje Ústava České republiky jako oficiální a nezaměnitelné označení suverenity. Představují soubor znamení vycházejících z historických tradic státu, jeho územního vývoje i státoprávní povahy a navenek jej reprezentují.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Čl. 14

  1. Státní symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymny.

  1. Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

Zákon č. 352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Vyhláška 435/1990 Sb., ministerstva vnitra České republiky ze dne 5. října 1990, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, změna:

Jedním ze státních symbolů ČR je státní vlajka.

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. Visí–li vlajka svisle, pak je (při pohledu na objekt) bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý klín je vždy nahoře a směřuje dolů.

J. Kovář