Otevřený dopis

Vážený pan

Martin Hrdlička

starosta Tetína

(a předseda spolku Svatá Ludmila)

Tetín – obecní úřad

Na Knížecí 2, 266 01 Tetín (doporučeně s dodejkou)

Vážený pane starosto,

informace o tom, že v Tetíně na Berounsku se konala Národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily proběhly republikou. Dozvěděli jsme se, že při zahájení mše, jíž sloužil papežský legát Christoph Schönborn, jste prohlásil, že čeští historici a genealogové zjistili, že pan kardinál Schönborn je přímým potomkem sv.Ludmily. Proto jste připravili certifikát, který uvedenou skutečnost dokládá.

Vzhledem k tomu, že bezesporu jde o velmi důležitou, skutečně přímo historicky významnou skutečnost, vzali jsme zpočátku tento fakt na vědomí s jistotou, že v brzkých následných dnech se o tomto objevu dozvíme vše potřebné. Čekali jsme s napětím na jeho další podrobnosti. Samozřejmě vždy jsou velmi důležití ti historici a genealogové, kteří svou usilovnou a zřejmě i dlouhodobou vědeckou činností zjistili předmětnou skutečnost. Patří jim samozřejmě náš dík.

U všech důležitých historických objevů jsou jmenováni ti, kteří se o ně zasloužili. Nejde však pouze jen o jejich jména, uvedení jejich dosavadních vědeckých činností, ale také i alespoň hrubý popis jejich postupů, který vedl k určitému významnému zjištění. A samozřejmě pro nás všechny je velmi důležitý též Vámi zmíněný certifikát, který dokládá, že kardinál Schönborn je přímým potomkem svaté Ludmily.

To všechno jsme s důvěrou očekávali. Bohužel, dosud jsme se nedočkali. A proto Vám píšeme otevřený dopis s prosbou o fotokopii certifikátu a uvedení jmen českých historiků a genealogů, o podrobnostech jejich objevitelské práci, o úskalích, na která narazili, a s úspěchem překonali.

Někteří z nás též vědecky, po omezenou dobu, pracovali, přestože šlo vždy převážně pouze o vypracování doktorských či jiných prací. Víme tedy, že naše tvrzení, obsažená v těchto pracích, musela být pečlivě doložena a opatřena i přesnými odvolávkami na jiná vědecká díla, z nichž jsme čerpali. Těšíme se i na Vaše sdělení skutečností tohoto druhu.

Když vědci, a to z jakékoliv oblasti, učiní společenský významný objev, píše se o všem obecně, detailně ve vědeckých dílech. Zatím o ničem takovém nevíme. Spoléháme se však proto na Vaše sdělení, která jste veřejně učinil, s uvedením všech obvyklých údajů, která vedla až k potvrzení předmětného objevu: Děkujeme Vám i za fotokopii Vašeho certifikátu. Věříme, že vše požadované nám písmeně zašlete. Děkujeme Vám za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte.

Vaše informace jsou důležité nejen pro nás, ale pro všechny další lidi,kteří se nespokojí pouze se sdělením, že byl učiněn nějaký objev, aniž by bezprostředně poté nenásledovaly potřebné důkazy.

Zatím sami chceme věřit Vašemu předmětnímu prohlášení a s důvěrou očekáváme jeho doložení důkazy.

Jistě chápete, že důkazní aparát, potvrzující objev, že kardinál Schönborn je přímým potomkem svaté Ludmily, je velmi důležitý nejen pro vědeckou obec, ale též i pro všechny myslící lidi v republice.

Celá záležitost, vzhledem k trvajícímu nedostatku důkazů, má i další rozměr, který může vzbudit podezření, že pan kardinál,, který úzce spolupracuje s tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem, sám o tom na veřejnosti mluvil, byl kýmsi vybrán, aby se stal přímým potomkem svaté Ludmily. Není tajemstvím, že pan kardinál Christoph Schönborn je nositelelem Evropské ceny Karla IV, jíž uděluje zmíněný landsmanšaft velmi zasloužilým přátelům „sudetoněmecké věci.“ Cenu budoucímu nositeli zpravidla předává B. Posselt, předseda SL.

Pan kardinál pochází z rodiny, která byla po válce přesídlena z Československé republiky. Jeho velmi agilní, 87 roků stará matka, napsala před několika lety ve svých pamětech s názvem "Život nemůže být naplánován (Das Leben läßt sich nicht planen)", šokující zkušenosti z jejich vyhnání: "Okolní muži se těšili více méně volnosti a mohli svou averzi k německy mluvící veřejnosti volně uplatňovat.“ Po měsíce „procházeli tito kluci kolem, jako divoké hordy v zemi, šířili strach a hrůzu, zesměšňovali lidi, také vydávali právu ... rodiny které tam žily po generace a svýma rukama obhospodařovaly zemi a byly nežádoucí ze dne na den jen proto, že jejichž mateřštinou byla němčina. Nikdy se tito ubozí malí lidé nedostali za svých životů dál než do Litoměřic, svého krajského města“. Hraběnka uzavírá „Vyhnání bylo kolektivní noční můrou". (Sudetendeutsche Zeitung, 26.1.2018, str. 1, bez autora a značky, pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf)

K této pasáži je několik vět. Samozřejmě, že německé obyvatelstva jsme z republiky nevyhnali, ale přesídlili. V republice zůstalo po přesídlení ještě téměř 250 tisíc Němců. Ne tedy každý, kdo mluvil německy, byl přesídlen. Bohužel paní matka kardinála Schönborna nějak zapomněla na vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938, na teror Freikorpsu a na jeho vraždění a vyhánění a ožebračování českých lidí, Židů a německých antifašistů z jejich domovů.

V zájmu objektivity musíme zaznamenat i slova Eliáše, patriarchy Byzantského katolického patriarchátu,ze dne 16. 9. 2021, který v otevřeném dopisu, adresovaném panu arcibiskupovi. Janu Graubnerovi, užívá v souvislosti a panem kardinálem slova

„zkompromitovaný, odpadlý prelát“. O dalším se již ani nehodláme zmiňovat.

Z uvedeného vyplývá, že je důležité prokázat tvrzení, jež jste, pane starosto použil, a to, že čeští historici a genealogové zjistili, že kardinál Schönborn je přímým potomkem sv. Ludmily.

V této souvislosti se nám vnucuje otázka, v jakém vztahu je pak pan kardinál Schönborn ke svatému Václavovi, když jeho babičkou byla sv. Ludmila. Je pravděpodobné, že i na tento problém naši historikové a genealogové při zkoumání příbuzenského vztahu mezi sv. Ludmilou a panem kardinálem Schönbornem narazili. Budeme Vám vděční, pane starosto, když i k této otázce nám sdělíte dosažené výsledky zkoumání našich vědců.

Děkujeme Vám, pane starosto, za vše, co v předmětné záležitosti uděláte.

S pozdravem

Dr. Ogňan Tuleškov

Poznámka: Dopis byl odeslán 29.12.2021, dodejka vrácena 11.1.2022. Pan starosta Martin Hrdlička nám dosud nesdělil o skutečnostech, na něž jsme se ho ptali, ani slovo, ač dnes již je 7.2.2022.

Pokud tvrzení o tom, že pan kardinál Ch. Schönborn je přímým potomkem sv. Ludmily, jež byla vytrubována do světa, nebudou řádně doložené, nemůžeme tvrzenému věřit.

U nás od jisté doby se zahnízdil velký nešvár. Cosi se tvrdí, aniž by bylo doloženo, a přesto se na nás žádá, abychom tomu věřili. My říkáme takovým podivným, pochybným praktikám dost! Nikdy se nesnížíme k tomu, abychom vzali za svou zásadu, že účel světí prostředky. Mohli bychom se totiž v tomto podivném světě, který o sobě tvrdí, že je hodnotovým, třeba dozvědět, že pan XY je přímým potomkem sv. Václava. Výsledky práce „objevitelů“, by pak mohly lavinovitě vzrůst. Stačí přece jen cosi tvrdit, důkazy nejsou nutné. V takovém lživém světě však bychom neradi žili a nechali jej jako odkaz nastupujícím generacím.

Dočkáme se ještě vůbec někdy odpovědi pana starosty, že jeho tvrzení, která pustil do světa o panu kardinálovi Schönbornovi a sv. Ludmile, jsou pravdivá a doložená důkazy?

Svatá Ludmila a kardinál Schönborn

Je kardinál Schönborn přímým potomkem sv. Ludmily?

18.09.2021 21:55

Národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily v Tetíně na Berounsku dnes pokračovala mší, kterou sloužil papežský legát Christoph Schönborn. Jde o jednu z hlavních částí programu. Přijelo několik tisíc věřících. Mše se konala na louce na kraji obce. Dopravu návštěvníků zajišťovala i kyvadlová autobusová doprava, přijeli také lidé z Moravy, někteří byli v krojích.

Starosta Tetína a předseda spolku Svatá Ludmila Martin Hrdlička při zahájení mše řekl, že čeští historici a genealogové zjistili, že je kardinál Schönborn přímým potomkem svaté Ludmily. „Proto jsme připravili certifikát, který tuto skutečnost dokládá,“ dodal Hrdlička.

Schönborn se narodil na zámku Skalka, v roce 1945 byla jeho rodina vysídlena při odsunu Němců, poté žila převážně v Rakousku. Papežský legát je jmenovaný přímo papežem při mimořádných příležitostech. Schönborn v Tetíně vyřídil osobní pozdravy od papeže Františka. V úvodní části mše se s věřícími pomodlil česky, i když nejprve zmínil, že přes své předsevzetí se česky nenaučil.

Výňatek z článku „Duka pronesl emotivní řeč k Čechům. Po skončení zmínil Zemana a poprosil národ“, PL

Název článku vytvořily ČNL

Poznámka ČNL: Je vidno, zázraky se dějí i v současnosti. Jejich zvěstovatelem, jak nyní víme, může být kdokoliv.

Karlova cena pro kardinála Christopha Schönborna

 Nejvyšší ocenění sudetských Němců

 

Sudetoněmecká Evropská Karlova cena bude letos udělena na svatodušní sobotu, 19. května, v Augsburgu, vídeňskému arcibiskupu kardinálu Christophu Schönbornovi, který byl v roce 1945 se svou matkou a dvěma staršími bratry vyhnán z Litoměřicka v severních Čechách do Rakouska.

Předseda rakouské biskupské konference, který pochází z české větve šlechtického rodu, jež měl několik významných biskupů ve Svaté říši římské, vytvořil spolu s budoucím papežem Benediktem XVI. současný světový katechismus katolické církve a je jedním z nejvýznamnějších teologů současnosti. Dominikánský mnich studoval na Vysoké škole řádu v Bornheim–Walberbergu, ve Vídni a v Paříži, a později vyučoval dogmatiku na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku.

Bernd Posselt, mluvčí etnické skupiny a evropský politik CSU, zdůvodnil její udělení vídeňskému arcibiskupovi slovy: "Kardinál Schönborn se účastnil řady aktivit, spisů a kázání, které jsou velmi využívány pro evropskou integraci, mezinárodní porozumění a pro křesťanské obnovení naší evropské kultury. Jasnými slovy často odsoudil vyhnání a neohroženě propagoval mír a lidská práva, i když se setkával s předsudky a opozicí. Jsme hrdí na tohoto krajana, jehož otec, hrabě Hugo Damian Schönborn, vzdoroval nacistům, a jehož matka Eleonore se narodila jako baronka Doblhoff v Brně, který čestně a statečně zvládl klasický osud vyhnané rodiny."

Působivým symbolem mostu, kterým již časně k českému lidu a k české církvi Schönborn byl, je skutečnost, že jeho biskupské svěcení, dne 29. září 1991 v katedrále svatého Štěpána v Brně, vykonal biskup Vojtěch Cikrle.

Kardinál Schönborn nedávno, během návštěvy ve Vídni, potvrdil, jak těsně se soustředil na sudetoněmeckou etnickou skupinu. Při bohoslužbě pro vyhnance, ve Štěpánské katedrále ve Vídni 5. prosince 2015, říká: „Nemůže být dostatečně oceněno, za co vše církev vděčí víře vyhnanců.“ Jeho velmi agilní, 87 roků stará matka, napsala před několika lety ve svých pamětech s názvem "Život nemůže být naplánován (Das Leben läßt sich nicht planen)", šokující zkušenosti z jejich vyhnání: "Okolní muži se těšili více méně volnosti a mohli svou averzi k německy mluvící veřejnosti volně uplatňovat.“ Po měsíce „procházeli tito kluci kolem, jako divoké hordy v zemi, šířili strach a hrůzu, zesměšňovali lidi, také vydávali právu ... rodiny které tam žily po generace a svýma rukama obhospodařovaly zemi a byly nežádoucí ze dne na den jen proto, že jejichž mateřštinou byla němčina. Nikdy se tito ubozí malí lidé nedostali za svých životů dál než do Litoměřic, svého krajského města“. Hraběnka uzavírá „Vyhnání bylo kolektivní noční můrou".

Kardinál představil své vyhnání, jako velmi malého dítěte, ve svém projevu v Pasově v kontextu evropského sjednocení: „Mohu začít s tím, že jsem byl jako dítě přemístěn z mé české vlasti. Narodil jsem se ve válce a pak jsme byli po skončení války přesídleni. Vyrostl jsem v Evropě, která zná mír. Pro mě je tedy evropský projekt primárně mírový projekt.“ To jako dospělý, říkal kardinál při kázání, na Karlově instituci ve Frankfurtu nad Mohanem, o myšlence císařství a křesťanské víře. Ale pokud nezůstaneme pouze ve vzpomínkách, český spisovatel Karel Kraus shrnuje: "Před námi je skvělá budoucnost." Proto je potřeba živé křesťanství a není to náhoda, že „otcové zakladatelé dnešní Evropy – Schuman, Adenaur a De Gasperi – byli katolíci“. Podmínku dobré demokracie formuloval dobře známý německý ústavní právník, nemůžete ji zajistit sami, její první a poslední zárukou pro lidi je jejich svoboda, jejich absolutní důstojnost a od ní neoddělitelná odpovědnost.

Sudetoněmecká Evropská Karlova cena připomíná Karla IV., krále českého a císaře Svaté říše římské z rodu Lucemburků a je každoročně udělována na Sudetoněmecký den na ceremoniálu při Letnicích za „příspěvek k mezinárodnímu právnímu řádu ve střední Evropě.“

Sudetendeutsche Zeitung, 26.1.2018, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

Duka pronesl emotivní řeč k Čechům. Po skončení zmínil Zemana a poprosil národ

18.09.2021 21:55

Národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily v Tetíně na Berounsku dnes pokračovala mší, kterou sloužil papežský legát Christoph Schönborn. Jde o jednu z hlavních částí programu. Přijelo několik tisíc věřících. Mše se konala na louce na kraji obce. Dopravu návštěvníků zajišťovala i kyvadlová autobusová doprava, přijeli také lidé z Moravy, někteří byli v krojích.

Starosta Tetína a předseda spolku Svatá Ludmila Martin Hrdlička při zahájení mše řekl, že čeští historici a genealogové zjistili, že je kardinál Schönborn přímým potomkem svaté Ludmily. „Proto jsme připravili certifikát, který tuto skutečnost dokládá,“ dodal Hrdlička.

Schönborn se narodil na zámku Skalka, v roce 1945 byla jeho rodina vysídlena při odsunu Němců, poté žila převážně v Rakousku. Papežský legát je jmenovaný přímo papežem při mimořádných příležitostech. Schönborn v Tetíně vyřídil osobní pozdravy od papeže Františka. V úvodní části mše se s věřícími pomodlil česky, i když nejprve zmínil, že přes své předsevzetí se česky nenaučil.

Zbytek mše hovořil Schönborn německy, avšak za plynulého tlumočení. Zmínil svou matku, brněnskou rodačku, která se provdala v Praze a pak žila na Litoměřicku. Nyní je jí 101 let a podle legáta je skutečnou babičkou pro svá vnoučata. Právě nutnost předávání hodnot z generace na generaci dnes zdůraznil. „Z toho žije víra,“ řekl legát. Zdůraznil důležitost prarodičů. Podle něj by svatý Václav nebyl tím, kým se stal, bez své babičky, svaté Ludmily.

Na závěr mše pronesl kardinál Dominik Duka emotivní řeč, ve které zdůraznil vzájemnou úctu člověka k člověku. „Myslím, že můžeme říci, že historicky větší oslavu svatá Ludmila zatím neměla,“ řekl novinářům po mši Duka. Prezident Miloš Zeman ve své zdravici vyzval, aby se lidé vzájemně nevylučovali. „Všichni jedno jsme, tvoříme jeden celek, který žije v přítomnosti a hledí do budoucnosti. Prosím, uvědomujme si tuto důležitou skutečnost,“ uvedl prezident.

Podle ředitelky projektu Svatá Ludmila 1100 let Miroslavy Janičatové nenastaly během dne žádné dopravní ani jiné komplikace. „Jsme s tou účastí velmi spokojeni,“ dodala. Přesná čísla návštěvnosti zatím neměla k dispozici.

Pouť začala v pátek přivezením lebky české světice z Prahy, dnes odpoledne bude vystavena v místním kostele svaté Ludmily. Dnešní program doplní koncert, výstava i vyhlášení celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů. Přemyslovský kníže Bořivoj byl Ludmiliným manželem.

Svatováclavská mše v bazilice svatého Jiří na Praž...

Příběh zakladatelky přemyslovské dynastie a babičky svatého Václava dnes připomene i prezentace poutní cesty po stopách Ludmiliných potomků nebo loutkové ztvárnění legendy o této světici. Národní pouť pokračuje i v neděli.

Ludmila byla horlivou stoupenkyní křesťanské víry, kterou pomáhala dále šířit. Patří k patronům země české, podle legendy proslula vlídností a spravedlností, pomáhala chudým. Před 1100 lety, zřejmě v noci na 16. září 921, byla uškrcena na hradišti Tetín.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let, jehož členy jsou obce, města i farnosti, zahájil přípravy na výročí v roce 2015. Starosta Tetína už dříve uvedl, že výročí Ludmiliny smrti je pro obec největší událostí století.

Psali jsme:

Duka navštívil Zemana. V opozici to zašumělo. Vážná spekulace

Poznámka ČNL:

Kdo osloví pana starostu Tetína, Hrdličku, kdo osloví pana kardinála Duku nebo jeho nástupce prosbou o zaslání fotokopie zmíněného certifikátu, o sdělení jmen našich historiků a genealogů, kteří došli k závěru, že pan papežský legát je přímým potomkem sv. Ludmily, a na základě jakých důkazů došli k předmětnému konstatování. Pokud bude více těch, kteří si začnou „korespondovat“ s panem statostou Hrdličkou, kardinálem D. Dukou, pražským arcibiskupem, či dalšími veličinami, tím lépe.

Pokud veřejně nebudou publikovány skutečnosti výše uvedené, pokud nám neodpoví pan starosta Hrdlička nebo pan kardinál Duka, arcibiskup pražský, případně jeho nástupce, na naše otázky, pak nemůžeme považovat tvrzení, že pan kardinál Schönborn je přímým potomkem sv. Ludmily za prokazatelně pravdivé. Jen se smutkem se ptáme, co na toto vše říkají ostatní naši historici a genealogové? Co na to říkají katoličtí preláti, faráři z českých vesnic, řádoví bratři? Co na to říkají představitelé i faráři ostatních církví? Mlčí, či jejich hlas jsme přeslechli, nedozněl k našim uším, byl slabý a nesměly? Nebo tomu je jinak?

Znesvěcení jubilea svaté Ludmily 18. 9. 2021 na Tetíně

(otevřený list arcib. Janu Graubnerovi)

Vážený arcibiskupe Jane, Ty jsi byl jako předseda ČBK povinen oficiálně oznámit morálně zkompromitovanému kardinálu Schönbornovi, že je nevhodné, aby jako hlavní celebrant předsedal jubilejní slavnosti ke cti svaté Ludmily. Kardinál Schönborn je znám tím, že nechal znesvětit katedrálu svatého Štěpána ve Vídni. Dává ji opakovaně k dispozici LGBT osobám, které nechtějí konat pokání ze svého pohoršujícího a Bohu protivného způsobu života. Schönborn svými akcemi likviduje křesťanskou morálku v kořeni a zavádí antimorálku.

Navíc tento prelát zneužil vídeňskou katedrálu k vytvoření vakcinačního centra, čímž vzbudil dojem, že tato experimentální vakcinace je v souladu s Božím přikázáním i s tradičním učením církve, a to je hrubá manipulace a lež. Jeho zavádění nového učení a nové antimorálky je vzpourou proti Bohu a výsměchem apoštolské tradici i milionům mučedníků, kteří za čistotu víry a morálky prolili svou krev. Mezi Kristovy mučedníky náleží i česká světice svatá Ludmila. Postavit do čela slavnosti tohoto zkompromitovaného preláta je znesvěcením jubilea této světice a urážkou slavné minulosti českého národa. Zodpovědnost za to, zda bude či nebude předsedat této jubilejní slavnosti zkompromitovaný rakouský prelát, dopadá v plné míře, vážený arcibiskupe Jane, na Tebe jako na předsedu ČBK. Pokud jsi jeho návštěvu neodvolal, prakticky jsi tím schválil skandální program tohoto odpadlého preláta. Tím jsi vyjádřil, že ČBK je v jednotě s jeho vzpourou proti Bohu, kterou je sodomie a experimentální vakcinace! Pak Tvou vinou je ČBK zatažena do diverze vůči české církvi a českému národu.

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu 16. 9. 2021

Nositelé Evropské ceny Karla IV.

Evropská cena Karla IV. (německy: Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft) je ocenění pojmenované po českém králi a císaři římské říše Karlu IV. udělované Sudetoněmeckým krajanským sdružením.

Seznam nositelů

1958 –

1959 –

1960 –

1961 –

1962 –

1963 –

1965 –

1966 –

1967 –

1968 – a

1969 –

1970 –

1971 –

1972 – a

1973 –

1974 – a

1975 –

1976 –

1977 –

1978 –

1979 –

1980 –

1981 –

1982 –

1983 –

1984 –

1985 –

1986 –

1987 –

1988 –

1989 –

1990 –

1991 –

1992 –

1993 –

1994 –

1995 –

1996 –

1997 –

1998 –

1999 –

2000 –

2001 –

2002 –

2003 –

2004 –

2005 –

2006 –

2007 –

2008 –

2009 –

2010 –

2011 –

2012 –

2013 –

2014 –

2015 –

2016 –

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

Tetín – obecní úřad

Na Knížecí 2, 266 01 Tetín

Web   

Hodnocení

Sociální sítě

Telefon

+420 311 622 316

Fax

+420 311 622 316

E–mail