Spojené státy vyhlásily Německu 3. dubna válku

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXVIII.

 

4. února 1917.

Spojené státy přerušily diplomatické styky s Německem, poněvadž německý císař odmítl zastavení ponorkové války, jež způsobila potopení civilní lodě „Lusitanie“. - V Bostoně a Panamě bylo zabaveno pět německých parníků. - V Kongresu Spojených států byl podán návrh, aby byla zavedena pohotovost armády a válečného loďstva. - Německé pikle v Americe jsou velmi rozšířeny a dějí se za peníze vlády německé. Německá banka uložila v newyorských bankách 50 milionů dolarů, jež dány k disposici německému velvyslanci ve Washingtone, hr. Bernsdorfovi. Tyto peníze nyní po přerušení diplomatických styků s Německem náhle zmizely a americká vláda vypátrala, že byly velvyslanectvím rozdány na propagační práce, sabotáž, stávky, ničení továren a žhářství. Celá řada bank, německých listů a osob byla kompromitována, mezi nimi také jistý Bolo paša, jenž pak ve Francii pro zradu popraven. O zjišťování těchto německých piklů získala si zásluhu výzvědná služba zřízená americkým Čechem, kapitánem Em. Voskou.

5. února.

Americké Spoj. státy zabavily německé pomocné křižníky, kotvící v amerických přístavech a internovali jejich mužstvo. - Německá nota o ponorkové válce vyvolala v jižní Americe veliké vzrušení. – Americký velvyslanec v Berlíně požádal o své pasy. – Německá dělová loď „Geier“, internovaná  Honolulu, byla posádkou zapálena.

7. února

Brasilie sepsala protestní notu proti ponorkové válce. Na devíti německých parnících v Honolulu byly zničeny kotle a stroje. Zástupci 500 německých a rakouských společností se usnesli v Novém Yorku na projevu proti válce.

8. února

Spolek velikých amerických továren obdržel rozkaz, aby zastavil dodávky střeliva čtyřdohodě. Američtí Němci uspořádali v Novém Yorku velikou demonstraci pro Německo. Americký senát schválil přerušení diplomatických styků s Německem. Kolem anglického pobřeží koná 4.000 malých motorových člunů hlídku proti ponorkám.

 

6. dubna

Sev. Amerika vyhlásila Německu dne 3. dubna válku. Při tom prohlásil president Wilson mezi jiným o příčinách: Nová německá politika upustila od všelikého obmezování. Všeliké lodi byly bez okolků a bez výstrahy potápěny, aniž kdo pomýšlel na to, aby se přispělo osobám,  jsoucím na palubě. Byly potápěny spřátelené lodi neutrální stejně jako lodi států válčících.  Dokonce i lodi nemocniční, jimž německá vláda dala volný průchod, byly potopeny se stejnou nemilosrdností a bezzásadovostí. Mezinárodní právo s námahou se dopracovalo resultátů, které byly dost nuzné, ale německá vláda zrušila i toto minimum práva pod záminkou odvety a nezbytnosti, poněvadž neměla zbraně, jichž by mohla použiti na moři, kromě těch, jichž nesmí používali, jak jich nyní používá Německo, neberouc v úvahu lidskosti nebo úmluvy, na nichž se zakládá světový obchod. Nemyslím nyní na hmotné ztráty, nechť jsou sebe vážnější, nýbrž na povšechnou záhubu nebojujících, mužů, žen a děti Nynější německá Válka proti obchodu jest válkou proti lidskosti a všem národům. - - Naším motivem není pomsta anebo zásada brutální moci, nýbrž my se zastáváme lidských práv. - - Německá vláda popírá právo neutrálů používati vůbec v uzavřených vodách zbraně na obhájení práv, kterých žádný moderní právník nikdy nepopíral. Německo oznamuje, že by s eskortami na ochranu lodi zacházeno bylo jako s piráty. Vzhledem k takové neomalenosti jest ozbrojená neutralita více než neprospěšná. Kdybychom se poddali, dovolili bychom porušiti svoje nejsvětější národní práva. Poslouchaje bez váhání příkazů své ústavní povinnosti, žádám kongres, aby prohlásil, že poslední čin německé vlády ve skutečnosti není ničím menším, než válkou proti vládě a lidu Spojených států, a aby formálně schválil válečný stav, jenž Americe jest uložen, jakož i aby učinil ihned opatření, jež nejenom uvedla by zemi v úplný stav obrany, nýbrž použila také jejích pomocných pramenů tak, aby Německo bylo donuceno přijmouti podmínky pro skončení války. Válečný stav, přivodí úzkou součinnost s ostatními vládami, proti Německu bojujícími, neboť jim poskytneme liberální finanční úvěr, abychom jim dali k disposici organisací na zmobilisování všech hmotných pomocných pramenů země, dodávali válečný materiál a co nejhojněji, ale přitom nejúsporněji a nejúčinněji sloužil ostatním potřebám národů. Válečný stav bude míti dále za následek okamžité úplné vyzbrojení loďstva, zejména takovými prostředky, aby nepřátelské ponorky byly potírány, a jmenovitě okamžité rozmnožení armády alespoň o 500.000 mužů se zmocněním brannou moc podle potřeby dále rozmnožiti. - - Američané mají pocit,, že naše naděje v příští světový mír byla posílena podivuhodně povzbuzujícími událostmi v Rusku. Tam máme důstojného účastníka na čestném spolku (fit partner for league of honour). Hodláme nyní podniknouti boj s přirozeným nepřítelem svobody a bude-li třeba, použijeme veškeré síly národa, abychom zmařili jeho mocenské nároky. Nepomýšlíme na žádné dobývání, jsme pouze jedním z předbojníků lidských práv a budeme spokojeni, budou-li tato práva zajištěna. President Wilson dodal k tomu, že Rakousko-Uhersko ve skutečnosti nemá účast na námořní válce proti americkým občanům. President chce rokování o stycích s Vídní odsunouti.

President skončil: Amerika bude bojovati za nejdražší statky, totiž za demokracii a za svobodu malých národů. - Po Sev. Americe vypověděla válku Německu též Brasilie, Chile, Guatemala, Peru, Argentina, Paraguay a j.

 

Asi před deseti dny, prohlásil německý říš. kancléř na žádost socialistů po rozšíření volebního práva, že za války není čas na opravy, vnitřní otázka musí čekat až po válce. Po zdemokratisování Ruska hlásají dohoda, Amerika i neutrálové, že demokracie celého světa stojí proti autokracii německé. Na to nařídil 7. dubna císař Vilém dru Bethmann-Hollwegovi, aby co nejdříve přetvořil pruský zemský sněm rozšířením volebního práva lidu.

Mír? Hlasy o míru se množí. Rakouský zahraniční ministr hr. Czernin vyhlásil návrh, aby válčící moci se sešly k vyjednávání o míru, za současného pokračování ve válce, tedy bez příměří, což jest novinkou v dosavadní praxi diplomatické.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 328-347

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6