Sněm českých poslanců

 

Duben 1918 - během I. světové války - v Rakousku-Uhersku

Dne 13. dkbna sešel se v Praze v Obecním domě valný sněm českých poslanců, zástupců obcí, literárních, politických, sokolských, národohospodářských atd., všeho lidu českého, rovněž četní poslanci jihoslovanští a j., aby manifestovali proti hraběti Czerninovi. Po řečech předsedy čes. svazu, posl. Staňka a spisovatele Jiráska, složena tu slavná přísaha všeho lidu (československého, jejíž nekonfiskovaná část zní:

     Národu československému! Nesmírná válka celého světa dostupuje svého vrcholu. V bolu a hrůzách stojí nepřehledné zástupy mužů a žen československých. V potocích tryskala a tryská na bojištích krev československá. (45 slov zabaveno.) Nepodlomen, utrpením zocelen věřil a věří národ náš, že z bouří světové války vykvete na konec také jemu nový lepší život a že touhy jeho všelidské posvěceny budou mírem všeobecným, jenž lidstvo na věky ochrání od opakování katastrofy dnešní. Nechtěli jsme a nechceme, nežli žiti životem svobodným a samostatným, spravovati osudy své (tři slova zabavena) a budovati nepoutáni a volni bytí svoje, jak o to usiluje každý uvědomělý národ po všem kulturním světě. To je právo naše nejposvátnější, právo národní (dvě slova zabavena), právo národa, jenž má zásluhy o kulturu světovou a jenž svou vzdělaností, svými silami mravními a svým rozvojem hospodářským s hrdostí se postavil vlastní prací svou do prvé řady demokratických národů světa. Taková je jednotná a svorná vůe národní. (39 slov zabaveno.)

— Národe československý! Shromáždili jsme se zde, jako povolaní zástupcové Tvoji, abychom (tři slova zabavena) manifestovali, že všechen národ, sjednocen tak, jak toho dějiny Tvoje nejsou pamětníky, stojí jako žulová hradba za vším tím, co Tvoje poselstvo v památných svých a historických deklaracích zjevilo. Tak zde stojíme! A v pevné, nezlomné důvěře v konečné vítězství nejsvětějších práv svých, v důvěře ve vítězství spravedlnosti, ve vítězství práva nad násilím, svobody nad porobou, demokracie nad výsadami, a pravdy nad klamem ve velikém rozhranění dějin světových, zvedáme ruce své, a při drahé památce předků, před očima vzkříšeného národa a nad hroby padlých v mohutném souzvuku všech duší svých slibujeme dnes a pro všechnu budoucnost: zůstaneme, kdie jsme stanuli! Věrni v práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa! Zdráv buď, národe československý! Zůstávej ratolestí rostoucí, přijdiž čas Tvůj ! Rostiž a vzkvétej svobodný ve vlastech Svých a ve velké bratrské rodině národů světa pro štěstí Svoje i pro blaho příštího lidstva!

— Za Chorváty promluvil posl. Ante Pavelič a předseda dr. Korošec, dále dr. Kramář, posl. Habrman za socialisty, a posl. Klofáč. A téhož dne poroučel se Czernin ze svého místa jako zahraniční ministr; jeho nástupcem stal se Maďar, hr. Burian. Ohlas manifestace pražské přenesl se do všech měst a okresů českých, všude obnovována slavná přísaha; policie však rozhání v Praze manifestační schůze České demokracie.

Politické.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 464-465