Smrt Západu v podání Pata Buchanana

PhDr. Stanislav Balík

Evropa je zasažena dekadencí, multikulturalismem, nicotou a defétismem. Pat Buchanan je konzervativní americký myslitel, který si nebere ve své knize žádné servítky a zcela jasně vyjadřuje své myšlenky o postupné smrti Západu. To, co by bez současných sebevražedných tendencí s uprchlickou krizí trvalo celá desetiletí, se zkrátilo na roky. Dějiny se zrychlily, přesto jsem přesvědčen o tom, že všechny myšlenky vyjádřené v této knize jsou stále aktuální a především je z ní zcela zřejmé, kdo otevřel brány Evropské unie. Pátá kolona otevřela brány, pátá kolona dostala islamistického Trojského koně přímo za hradby Evropy. Evropa byla zrazována celá desetiletí, ale teprve vůdcovství paní Merkelové ničí Evropu v rekordně krátké době.

Před sto lety proběhla bolševická revoluce, respektive komunistický převrat za německé peníze. Následovaly miliony mrtvých v občanské válce a další miliony umíraly v souostroví Gulag tak, jak to popsal Alexander Solženicin (1918 – 2008). Po skončení druhé světové války byla porobena střední a východní Evropa. Došlo ke stalinizaci, která byla po smrti Stalina odsouzena Chruščovem. Heroické a krvavé období marxismu tak skončilo. V roce 1968 došlo k potlačení Pražského jara, které se velmi výrazně podobalo studentské revoltě na Západě. Byl to výbuch anarchismu, který chtěl bourat všechny konzervativní struktury. Po sovětské invazi došlo k poučení z krizového vývoje a vše tak vyústilo k zakonzervování společnosti v reálněsocialistickém modelu, který se stal v osmdesátých letech anachronismem. Rok 1989 znamenal konec tohoto kasárenského modelu socialismu. Východní blok převzal západní model, který byl ve své podstatě sametovou verzí marxismu, jehož největším propagandistou u nás se stal Václav Havel.

My jsme po roce 1969 prožívali normalizaci a Západ procházel od té doby obdobím plíživé transformace na sametový marxismus. Ve smrti Západu se Buchanan snaží tuto revoluci popsat: co se za ní skrývá, odkud pochází, jak došlo k sesazení Boha, zpustošení chrámů, změně přesvědčení a zmocnění se mládeže. Tato revoluce se netýká jen Američanů, zmocnila se všech národů Západu. Civilizace, kultura, víra a mravní řád zakořeněné v této víře mizí a nahrazuje je nová víra a hodnoty.

Amerika a Západ čelí podle Buchanana čtyřem viditelným a přítomným ohrožením. Prvním je vymírání obyvatel. Druhým je masové přistěhovalectví lidí různých barev pleti, vyznání a kultur. Třetím je vzestup dominance protizápadní kultury na Západě, která je hluboce nepřátelská k jeho náboženstvím, tradicím a morálce. Čtvrtým je rozpad národů a zběhnutí vládnoucích elit ke světové vládě.

Stejně jako byl po dlouhou dobu růst počtu obyvatel známkou zdravých národů a vzestupu civilizací, snižování počtu obyvatel bylo znamením úpadku. Je-li to pravda, potom se západní civilizace dostala, odhlédneme-li od její moci a bohatství, podle Buchanana do kritického stavu. Zatímco počet obyvatel ve světě se za čtyřicet let zdvojnásobil na šest miliard, evropské národy se přestaly reprodukovat. Počet jejich obyvatel v mnoha zemích stagnuje a v některých dokonce klesá.

Prognóza je podle Buchanana temná. Mezi léty 2000 a 2050 vzroste počet obyvatel ve světě o více než tři miliardy - tj. na více než na devět miliard. K tomuto globálnímu zvýšení počtu obyvatel dojde výhradně v Asii, Africe a Latinské Americe. Sto milionů obyvatel evropského původu zmizí. Zatímco v roce 1960 tvořili lidé evropského původu jednu čtvrtinu světové populace, v roce 2000 jednu šestinu, a v roce 2050 budou tvořit jednu desetinu.

Průměrná porodnost na jednu ženu poklesla v Evropě na 1,4 dítěte, přičemž pro prostou reprodukci je zapotřebí 2,1 dítěte na ženu. Pokud se současná porodnost udrží, počet obyvatel Evropy se na konci 21. století sníží na 207 milionů, třetinu současného stavu. Počet obyvatel Německa poklesne z 82 milionů na 38,5 milionů na konci století. Kolébka západní civilizace se stává jejím hrobem.

Smrt Západu podle Buchananovy předpovědi neříká, co se stane. Je to popis toho, co se dnes děje. Dnes nejde o proroctví, ale o matematické statistiky. Rozhodnutím nemít děti již Evropané přijali konec své civilizace ve 22. století. Buď Evropa zvýší daně a radikálně omezí důchody a zdravotní výhody pro staré lidi, nebo se stane kontinentem třetího světa. Její budoucnost je v každém případě pochmurná.

Buchanan patří mezi typické konzervativní myslitele, kteří bojují proti jevům ohrožujícím tradiční řád, jako jsou potraty, eutanázie, svazky homosexuálů, feminismus. To, co bylo kdysi nemravné a neslušné – promiskuita, potrat, eutanázie, sebevražda, se stalo přinejmenším pokrokovým a chvályhodným. Nietzsche to nazval přehodnocováním všech hodnot. Staré ctnosti se staly hříchy a staré hříchy ctnostmi.

Sexuální revoluce začala požírat své děti. Statistická čísla, jež se týkají interupcí, rozvodů, porodnosti, domovů s jedním rodičem, sebevražd mladistvých, střelby ve školách, požívání drog, týrání dětí, domácího násilí, násilných trestních činů, míry uvězněných lidí a promiskuity ukazují, jak se západní společnost, v níž je kulturní revoluce na vzestupu, rozkládá a umírá. Vzestup feminismu přináší smrt civilizovaných národů a konec Západu. Miliony žen oslovila feministická ideologie, která kladla manželství na úroveň prostituce a otroctví. Co více, přesvědčila ženy o tom, aby odložily mateřství a neměly děti. Buchanan vidí jediný možný lék v obnově tradičních hodnot v návratu ke křesťanským základům. Ty však Evropa dobrovolně zavrhla.

Za průkopníka kulturní revoluce považuje autor frankfurtskou školu dovezenou do Ameriky. Ta podkopala rodinu a vyvolala kulturní pesimismus. Evropská generace baby boomu se možná dožije toho, že se její život ukončí, aniž by s tím souhlasila. Je to společnost, která se stane lhostejnou k vlastnímu přání zůstat naživu. Čím člověk zachází, tím také schází. Ústředním problémem našeho věku není podle jeho názoru ekonomika, nýbrž víra. Pouze společenská protiakce, nebo náboženské probuzení může Západ zachránit před tím, než klesající porodnost dosáhne posledního stupně a spustí definitivě oponu za dlouhotrvajícím představením západního člověka.

Nekontrolované přistěhovalectví může zničit národ, v němž Američané vyrůstali a promění Ameriku v konglomerát národů, které nemají téměř nic společného - ani dějiny, ani hrdiny, ani jazyk, ani kulturu, ani víru, ani předky. U menšin se rozšířilo přesvědčení o rasových právech a etnických oprávněních. Toto přesvědčení podporují kulturní elity, jež pomlouvají tavící kotel a pějí chválu na liberální multikulturalismus. Islámský svět si udržuje něco, co Západ dávno ztratil: touhu mít děti a touhu udržovat v chodu civilizaci, kulturu, rodinu a víru. Dnes je právě tak obtížné najít západní národ, jehož počet místních obyvatel nevymírá, jako najít islámský národ, jehož počet místních obyvatel prudce neroste. Západ se možná naučil to, co islám nezná, ale islám si pamatuje to, co Západ zapomněl: „Každá vize se musí opírat o víru a pevný světový názor.“

Požadavek přijímat přistěhovalce má za důsledek demografickou, státní a kulturní destrukci Západu. Buchanan tvrdí, že nezávislost je cennější než moc a za vlast má cenu bojovat. Západním liberálním elitám je naprosto lhostejná smrt jejich civilizace. Nevypadá to, že by je trápilo, že ke smrti Západu dojde v důsledku vylidnění, vzdání se národní identity, nebo v důsledku uprchlické vlny. Naopak, dělají vše pro to, aby k sebedestrukci Západu došlo co nejdříve. Západní člověk, osvobozený od povinnosti civilizovat a pokřesťanšťovat lidstvo a těšící se požitku nevázanosti našeho věku, ztratil vůli k životu a smířil se s hrozbou smrti. Válka proti internacionálnímu komunismu sice skončila, ale začal nový zápas proti internacionálnímu socialismu. Bude se v něm rozhodovat o tom, zda evropské národy přežijí jako nezávislé a svobodné, nebo se promění v provincie evropského superstátu, v němž uplatňování jim vlastního práva na realizaci vlastní identity bude navždy postaveno mimo zákon.

Protože evropská integrace je program elit, a protože její architekti jsou neznámí a nemilovaní, globalizace ztroskotá na velkém útesu patriotismu. V tom je Buchananova víra a naděje. Evropské země jsou a mohou se rozpadnout a některé možná odevzdají svoji suverenitu, aby se rozpustily v evropském superstátu. Lidé se však budou bouřit stejně jako proti sovětskému impériu a vytvoří znovu země, z nichž vzešli. To však neznamená konec evropanství, kulturní jednoty naší staré a dobré Evropy. Ta však musí být založena na vzájemné spolupráci suverénní národních států, na společných politických a kulturních idejích. Ekonomismus současné Evropské unie sám osobě nemá dlouhodobou perspektivu.

Když se EU rozšířila na Východ, nastal kritický okamžik. Unii s 25 či více státy nelze vládnout z Bruselu, pokud Brusel nezíská moc jakou má vláda USA nad padesáti státy. Ale to je v Evropě nemyslitelné. Na závěr své knihy Pat Buchanan zdůrazňuje následující tezi. Stejně jako jsme zvítězili ve studené válce proti světovému komunismu, ani zápas proti globálnímu socialismu není prohraný. Američané by měli vystupovat proti jakékoli ztrátě suverenity. Buchanan uzavírá: „Buď národní stát, nebo zánik národa!“

Vše, co předpověděl Pat Buchanan ve své knize, se naplňuje jako proroctví od roku 2015, a to ve zrychleném gardu. Jen na našem postoji záleží, zda skončíme jako staří Římané nebo se staneme bojovníky za tradiční evropské hodnoty v duchu současných Izraelců. Jen čestný boj může zachránit naši civilizaci před potupným zánikem.

https://www.youtube.com/watch?v=DNLLA4r2JMY

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 14. 8. 2019