Rusko adresovalo současné kyjevské moci poslední varování.

V některých textech jsme již dříve našli úvahy o tom, kdo by kyjevskou vládu v čele s prezidentem Zelenským mohl nahradit. Byly zmínky o některých dřívějších vládních ukrajinských činitelích, mluvilo se mimo jiné i o Janukovyči, bývalým prezidentu Ukrajiny, který ač podepsal dohodu s opozicí z února 2014, jež měla zklidnit tehdejší probíhající krvavé střety na Ukrajině, garantované dokonce třemi západními předními politiky, mezi nimiž byl i Frank–Walter Steinmeier, dnešní prezident SRN, musel velmi na rychle Kyjev opustit, aby zachránil svůj život. Vše se totiž během několika hodin poté změnilo bez ohledu na garance.Opozice přešla do útoku.

Zmíněné předběžné úvahy dosud nevyústily v nějaké konkrétní rozhodnutí. Jedno je však jisté. Rusko, pokud Kyjev bude pokračovat ve svých dosavadních aktivitách, přestane současnou vládní moc v Kyjevu uznávat. Pak přijde doba, kdy se můžeme dozvědět jména politiků, kteří budou představovat nový směr ukrajinské politiky. Je velmi pravděpodobné, že budou pocházet z Ukrajiny.

Strana regionů, která po posledních předmajdanovských volbách se stala nejsilnější politickou stranou na Ukrajině, měla v politice rozhodující slovo. Janukovyč byl předsedou této strany.

Již koncem února se na Ukrajině objevila následující výzva a oznámení ukrajinských politiků.

Vyhlášen Stát Svazové republiky Ukrajina

V regionálních a městských radách Charkova, Mykolajiva, Sumy a dalších regionů Ukrajiny začala diskuse o Manifestu o vytvoření nového státu.

Manifest o vzniku státu Svazové republiky Ukrajina

My, svobodní lidé z Charkova, Nikolajeva, Sumy, Černigova a dalších oblastí Ukrajiny, vyhlašujeme a vyhlašujeme vytvoření nového demokratického státu Ukrajinské federativní republiky.

Když běh událostí vede k tomu, že lidé různých národů a národů jsou nuceni zpřetrhat politická pouta, která je svazují ke státnímu sdružování, diktátorským a represivním metodám, které společnosti vnucují ideologii nacismu, mají nezadatelné právo vzít nezávislé a rovné místo mezi mocnostmi světa, respektující postoj k názorové lidskosti vyžaduje, aby vysvětlili důvody, které ho k takovému oddělení přiměly.

Když dlouhá série nehorázného a nelidského zneužívání a násilí, vždy podřízených stejnému cíli, svědčí o zákeřném plánu přinutit naše národy přijmout neomezený despotismus, diktaturu a úplnou rehabilitaci nacismu, svržení takové vlády a vytvoření nových bezpečnostních záruk pro budoucnost se stává právem a povinností.

Národy Ukrajiny dlouhodobě projevují trpělivost a jen nutnost je nutí změnit dosavadní systém své vlády. Dějiny existence státu Ukrajina jsou souborem bezpočtu nespravedlností a násilí, jejichž smyslem je nastolení neomezeného despotismu a neofašistické diktatury.

Abychom potvrdili výše uvedené, předkládáme následující skutečnosti k nestrannému soudu celého lidstva.

1. Velebení nacistických zločinců vinných z genocidy a zničení statisíců lidí – Ukrajinců, Rusů, Židů, Poláků a lidí jiných národností.

2. Odstraněna svoboda slova a tisku, svoboda shromažďování.

3. Politická opozice je zakázána.

4. Byl organizován systém totálního dohledu, represálií proti nechtěným a masakrů.

5. Zničil justiční systém.

6. Vznikl zkorumpovaný model státní správy, který vedl k exodu ze země 7 až 12 milionů lidí zbavených živobytí.

7. Zdravotnictví bylo zničeno, což vedlo ke katastrofálnímu vymírání populace.

8. Byla provedena reforma školství, výuka v ruštině, maďarštině a dalších jazycích je zakázána.

Konečně se na Donbasu rozpoutá občanská válka.

Vládnoucí režim v Kyjevě se spojil s ostatními, aby nás podřídil jurisdikci cizí naší ústavě a neuznávanou našimi zákony, schválil činy, které se staly legislativou a sloužily k:

– provádění cvičení a ubytovávání ozbrojených sil cizích států u nás;

– osvobození od potrestání vojenských a policejních důstojníků, kteří spáchali vraždy obyvatel, prostřednictvím soudních procesů, které jsou jen zdánlivě takové;

– ukončení našeho obchodu s jinými státy;

–– zrušení pracovních míst;

– nucení občanů opustit zemi při hledání práce;

– uvalení daní na nás bez našeho souhlasu;

– zbavení nás v mnoha soudních případech možnosti využívat výhod soudního procesu;

– zrušení některých a přijetí jiných zákonů, které jsou v rozporu s přáním většiny obyvatel Ukrajiny;

– odnětí práv a svobod, které nám byly uděleny, zrušení našich nejužitečnějších zákonů a zásadní změna forem naší vlády;

– Pozastavení činnosti místních a regionálních orgánů a přivlastnění si pravomoci vydávat zákony místo nás v různých případech.

Proto my, zástupci regionů Ukrajiny, majíce na srdci poctivost svých úmyslů, jménem a z pověření národů těchto regionů, slavnostně zaznamenáváme a prohlašujeme, že tyto regiony jsou a právem by měly být svobodné a nezávislé. že jsou osvobozeny od jakékoli závislosti na kyjevských úřadech a že všechny politické vazby mezi nimi a státem Ukrajina musí být zcela přerušeny, že jako svobodné a nezávislé státy jsou oprávněny vyhlašovat válku, uzavírat mírové smlouvy, uzavírat do aliancí, obchodovat, provádět jakékoli další akce a vše, co je právem samostatného státu.

Naším cílem je sjednotit všechny národy Ukrajiny, které se nechtějí smířit s nadvládou neonacismu a krvavých zločinů na naší zemi.

Naším cílem je vytvořit demokratický federální stát a provést úplnou denacifikaci a debanderizaci se zavedením trestní odpovědnosti za rehabilitaci nacismu.

Naším cílem je vytvořit demokratický federální stát, kde každý národ může mluvit svým vlastním jazykem. Počet státních jazyků není omezen.

Naším cílem je vytvoření demokratického federálního státu, kde bude hlavním cílem zajištění lidských práv a svobod.

Naším cílem je vytvořit demokratický spolkový stát, kde bude zajištěna svoboda vyznání a nezávislost církve na státu.

Naším cílem je vytvořit demokratický federální stát a potrestat válečné zločince, kteří jsou vinni rozpoutáním občanské války a masového krveprolití.

Naším cílem je vytvořit demokratický federální stát s tržní ekonomikou.

Naším cílem je neutralita a přátelské vztahy se všemi státy světa.

Žádáme všechny země světa, aby uznaly stát Svazové republiky Ukrajina.

A kéž nám v tom Pán pomáhá.

Manifest je otevřen k podpisu zástupcům regionálních a městských rad všech regionů Ukrajiny.

Autor: Rada poslanců regionů Ukrajiny

Datum zveřejnění : 27. února 2022 12:47

Zdroj: Svět a my

Přišlo e–mailem

Připravil Dr. O. Tuleškov