Prý Zita Bourbonsko - Parmská  poslední česká královna? Nesmysl

Blábol Eurozpráv.cz

 

Novináři Eurozpráv.cz by měli vrátit školné. Neznají dějiny vlastního státu? Tvrdit že roku 1989 zesnula poslední rakousko-uherská královna a přičítat jí českou korunu, není snad jen nesmysl. Možná jde i o účelovou lež?

 

Poslední korunovaný a tudíž i z hlediska monarchistického legitimismu právoplatný český král byl Ferdinand Dobrotivý, jenž odstoupil trůn roku 1848 ve prospěch mladého Franze Josefa I. Ten pak vládl rakouskému soustátí absolutně bez české i bez dalmatské korunovace, tudíž těmto dvěma královstvím nelegitimně! A nelegitimně jim vládl po jeho smrti v roce 1916 i Karel I. jenž to prý chtěl údajně napravit korunovací. Stihl však pouhou korunovaci uherskou včetně manželky Zity a syna Otty.

 

Franz Josef der Erste slíbil českému království, tj. politické reprezentaci Koruny České, korunovaci jako potvrzení legitimity práv země, dvakrát. A dvakrát podvedl tuto reprezentaci.

Nikdy svůj korunovační slib nesplnil. Velmi podrobně o tom píše historik Srb v práci "Šedesát let českého zápasu. 1848-1908, Praha, Šimáček 1908, str.7-81 ad. Jaký podvod vlastně spáchal Franz Josef I. na státoprávním statutu Koruny České? Porušil totiž ustanovení panovníka Františka I. o tom, že v Čechách se korunovace uchovati má. Korunovace i z hlediska monarchistické legitimity je nejen formální, nýbrž i státoprávní akt, potvrzující práva dané koruny a země. Vzpomeňme jen na korunovaci královny Alžběty v Británii v roce 1953!

 

A právě toto Franz Josef I. porušil - a právě toto zuřivě utajují monarchisté, kteří chtějí za každou cenu zbourat Českou republiku a nastolit království, nejlépe s následníkem z habsbursko-lotrinské linii potomka Otty Habsburského, syna císařovny rakouské a královny uherské Zity! Proto se šíří tyto historické blbosti o "poslední české královně Zitě".  Účelem je vyvolat dojem trvalosti habsburského panství nad Čechy jako legitimního aktu, a odůvodnit nárok potomků Zity a Karla I. na český trůn. Je to sice hloupá politika, ale přece jen jakási politika. A hlavně doslovné oblbování české veřejnosti, jež dávno zapomněla na vlastní předhistorii vzniku republiky.Toto vše jsem osvětlil ve své studii "Legionáři a habsburská státní zrada" ve sborníku Věrni zůstaneme, Brno 2014, str.81-86.

 

Proč císař Franz Josef I. porušil  státoprávní slib, daný Čechům dvakrát - poprvé dne 22.srpna 1868, podruhé 29.září 1870 a potvrdil jej 1871?? Všimněme si dat, kdy proradný Franz Josef I. slíbil Koruně České státoprávní korunovační slib! Vždy to bylo tehdy, když se monarchie obávala opakování válečného výprasku Pruska! Poprvé to bylo po totální porážce habsburské monarchie roku 1866. Podruhé to bylo po porážce Francie Pruskem roku 1870, kdy se monarchie opět obávala válečného debaklu s agresivním Pruskem. Proč tedy nakonec ke korunovaci v Praze nedošlo - a proč korunovační slib Franze Josefa I. nakonec tiskli v Praze na toaletním papíře?

 

Největší vinu na této státoprávní zradě rakousko-uherského císaře nese uherská šlechta. Byli to právě uherští magnáti, kteří byli největšími odpůrci navrácení práv Koruně České. A Franz Josef I. jim podlehl jako totální politický slaboch. Neváhal porušit slavnostní sliby jen proto, aby uchlácholil ty různé magnáty  Andrássye a Hoyose, kteří soustavně hrozili odtržením od austohungarského soustátí. Toto byl jeden ze shnilých plodů tzv. rakousko-uherského vyrovnání roku 1867. A tento shnilý plod habsbursko-hungarské politiky nakonec přispěl k české iredentě za I. světové války, kdy Český národní komitét již roku 1915 ukázal na "nesplněné slavnostní sliby" Habsburků. Tudíž ani české brance monarchie k panovníku nic nevázalo a vojenská přísaha usurpátoru trůnu, kterým se stal Franz Josef I., prostě a jednoduše neplatila. Platila pro Rakušany, platila pro Uhry, neplatila pro Čechy ani pro Dalmaty. Tudíž jak Franz Josef I., tak jeho nástupník Karel I. vládli Čechům pouze formalisticky z dědičného úzu feudální monarchie, nikoli z principu státoprávního.

 

A proto ani Karel I. není poslední český král a tudíž ani Zita Bourbonsko-Parmská není legitimní česká královna - jakkoli to monarchisté a jejich novinářští posluhové do omrzení šíří ve svých médiích. Pokud se Karel I. se Zitou a synem nechali korunovat v Uhrách, je to  historický problém maďarský, nikoli český. A Uhři sami ten problém vyřešili již po I.světové válce odmítnutím dvou restauračních pokusu Karla I. v Uhrách. Oba pokusy, iniciované zejména ambiciózní Zitou, zkrachovaly na neochotě maďarského regenta Horthyho von Nagybánye přenechat vládu Uher Habsburgo-Lotringovi Karlu I. Jeho omezené pluky vojáků a studentských dobrovolníků nechal Horthy rozehnat. Raději se spojil ke společné vládě s hrabětem Bethlenem, velkostatkářem, poté, co potlačil Kuhnovo povstání a Maďarskou republiku rad. Nebylo možno instalovat Karla I., když vojska Dohody hrozila intervenci z několika stran a státy jako ČSR a Rumunsko mobilizovaly.

 

Zita, která byla ušlechtilému, avšak politicky neschopnému Karlu I. politickým Mefistofelem, byla strůjkyní těchto nerealistických plánů na utvoření tzv. Bavorsko-rakousko-uherského království, které mělo nahradit válkou zničenou habsburskou monarchii. Podporoval ji v tom agent Vatikánu páter Coelestin, ale jak došlo k vojenské konfrontaci v Uhrách, Vatikán se odtáhl a nechal Karla uvařit v nastalé politické kaši. Karel zaplatil "svá" - de facto Zitina! -  dobrodružství životem v exilu, kam jej odvezli Britové. Zita přežila o celá desetiletí a její syn Otto za II.světové války v U.S.A. stále usiloval o obnovení rakouské monarchie. Nakonec bez úspěchu. Poté upřel své úsilí k zakládání Panevropské unie, předobrazu dnešní Evropské unie, kterou on, kníže Schwarzenberg, i excísařovna Zita dokonce v rakouské TV, přivítali jako novou naději monarchismu. Občané, kteří u nás jako užiteční idioti volili Unii, samozřejmě o tom všem neměli ani potuchy...Dnes nám Unie vládne a nařizuje ve stejném duchu, jako zbořená habsburská monarchie. Uvědomí si konečně naši občané, jak neblahé je toto působení, přestože se nám naši politikové a mediální experti neustále snaží předhazovat Unii jako jedinou možnou alternativu bytí na věčné časy a nikdy jinak? To už je ovšem jiný příběh. Ale šíření blbostí o "poslední české královně Zitě" snad může být učiněna přítrž, není-liž pravda?

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli,

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice

Autor je etnograf, muzeolog