Protestujeme

Již delší dobu jsme provozovali na FB České národní listy, a to dvoje. Jedny z nich jsme opustili již před několika lety, ale, jak jsme nyní zjistili, žijí dál, aniž bychom pro to něco dělali, či si to přáli. V zájmu koho je jejich další provozování a jakému cíli asi slouží či posluhují, nevíme. Asi před rokem vznikly další „České národní listy“, bez jakéhokoliv našeho přičinění. Na jejich úvodní fotce je čs. důstojník, pravděpodobně štábní kapitán Václav Morávek. Podle obsahu těchto Českých národních listů je lehce můžete odlišit od našich Českých národních listů, které jsou vlastenecké.

Dále jsme provozovali na FB i Český národní list, kde jsme shromažďovali určitá videa a písně. Všem těmto listům byla a je stále společná fotografie Hradčan.

V posledních týdnech zásahy proti nám ze strany vrchnosti FB sílily. ČNL byly blokovány, v nedávných dnech se nám „ztrácely“ články, které údajně „porušovaly naše zásady komunity“, jak nám dával na vědomí FB . Zjevovaly se nám nápisy, že to či ono nemáme právo vyvěsit. A nyní po nás žádá vrchnost jednou „to“ a po druhé „ono“, pokud se chceme vrátit na FB. S ní však pohádku o Smolíčkovi a jezinkách hrát už dále nehodláme

Za současných podmínek, které existují na FB stránkách, se vracet nechceme, přestože v nich máme tisíce hodin práce. Proč? Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, výslovně uvádí, že cenzura je nepřípustná a že svobodu projevu a vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. O takovém zákonu však nic nevíme. Jsme přesvědčeni, že tzv. zásady komunity, na které se odvolává FB, nemohou nahradit předmětný zákon. Dokonce s ním musí být v souladu, pokud takový vůbec existuje. Není-li však takový zákon, pak platí zásada, že cenzura je nepřípustná.

Nejen to! Zásady komunity, na něž se vrchnost FB odvolává, nejsou ani podzákonnými akty, jak jsme přesvědčeni, dokonce ani nejsou nikde veřejně publikovány, nemohou proto nijak sloužit k cenzurním zásahům. A přesto se tak děje, jak jsme přesvědčeni.

Někdo může argumentovat tím, že FB je nadnárodní subjekt a tudíž nemusí být jeho činnost souladná s našim právním řádem. K tomu můžeme dodat následující. Valné shromáždění OSN již 10. prosince 1948 schválilo Všeobecnou deklaraci lidských práv. V článku 19 deklarace je uvedeno: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávati, přijímati a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky bez ohledu na hranice.“ Z ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv vycházejí právní úpravy jednotlivých států, pokud jde o lidská práva a svobody. Tudíž lze požadovat na FB, aby se s těmito lidskými právy a svobodami srovnal i ve své činnosti a uvedl do souladu s nimi tzv. zásady komunity.

Jsme přesvědčeni, že svými zásahy vrchnost FB, ať již na ni tlačí jiné mocensko-politické síly, či nikoliv, negativně zasahuje dokonce do zápasu o historickou pravdu a do volné konkurence politických sil a straní elitám jedné z nich. Tím poškozuje ty druhé. FB by nikdy neměl mít takové postavení, aby se mohl vměšovat do politického dění v jednotlivých státech. Jeho úloha spočívá v rychlém zprostředkování a šíření nejrůznějších informací, které musí mít objektivní charakter. Bohužel, tomu tak není, jak jsme přesvědčeni. Pokud činnost vrchnosti FB se nezmění v dohledné době, pak o demokracii si můžeme jen povídat a hrát si na ni. Demokracie však hořce bude plakat a my s ní. Ohrožovat demokracii však FB však v žádném případě nesmí, a to ani pod rouškou její obrany.

Pokud se v něčem mýlíme, rádi se necháme poučit. Máme-li pravdu, věříme, že vyhraje, i když to dá fušku, jak říkával Jan Masaryk.

V Praze dne 9. dubna 2019

Dr. O. Tuleškov

Pro informaci a podle vlastního uvážení k dalšímu šíření. Děkujeme.

Můžete nás najít též na stránce: www.ceske-narodni-listy.estranky.cz.

Články na našem webu: www.ceskenarodnilisty.cz zatím ještě nedoplňujeme. Věříme, že se nám to však v dohledné době podaří.