Prohlášení Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice


Senát Parlamentu České republiky a další instituce a někteří politici navzdory důraznému postoji čínské strany trvali na tom, že povolí návštěvu vedoucího odpovědného za zahraniční záležitosti autorit Tchaj-wanu v České republice a poskytnou mu platformu pro separatistické aktivity souvisejících s „nezávislostí Tchaj-wanu“ v České republice. Podstata a vlivy takového jednání jsou neblahé. Čínská strana to silně odsuzuje a vyjadřuje rozhodný nesouhlas a učiní legitimní a nezbytné kroky.


Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území. Vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. Princip jedné Číny je veřejně uznávanou základní normou mezinárodních vztahů a všeobecným konsenzem mezinárodního společenství, který nelze nijak překrucovat ani zpochybňovat. Otázka Tchaj-wanu je čistě vnitřní záležitostí Číny a jakékoliv zahraniční vměšování je nepřípustné. 


Čínská strana má pevné odhodlání a vůli chránit národní suverenitu a územní celistvost. Historický úkol úplného sjednocení Číny bude nepochybně splněn. Opovrženíhodná manipulace několika málo osob z České republiky a provokativní pokusy o „nezávislost“ autorit Tchaj-wanu jsou odsouzeny k neúspěchu. Naléhavě vyzýváme těchto pár osob z České republiky k tomu, aby co nejdříve změnily postoj a pozici, vrátily se k dodržování politického závazku pro jednu Čínu a odpovědným postojem a jednáním udržovaly a rozvíjely čínsko-české vztahy.


--

Velvyslanectví ČLR 

add: Pelléova 18,160 00 Praha 6   

http://www.chinaembassy.cz/cze
https://www.facebook.com/….cz
https://twitter.com/…nCZ