Petice Sobotkovi ze 7.10.2015 II. část

A nyní ke hře, kterou jste se SL rozehrál, kam až má vést?


II.

K otázce úprav Stanov tzv. SL


1. V odpovědi na ústní interpelaci paní poslankyně Marty Semelové jste v září letošního roku prohlásil, že poměrně nedávno došlo k pozitivnímu kroku ve vztahu k vzájemnému porozumění. Sudetoněmecké krajanské sdružení na svém spolkovém zasedání v únoru schválilo změnu stanov, ze kterých byly vypuštěny následující výroky: Sudetoněmecké krajanské sdružení prosazuje právní nárok na domovinu, její znovuzískání, a tím i realizaci práva národnostních skupin na sebeurčení a hájí právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj.

Byly vypuštěny články, které mohly být vnímány jako velmi konfliktní jak ve vztahu k konfliktní jak ve vztahu k našim vzájemným dějinám, tak ve vztahu k česko-německé deklaraci z roku 1997…“


2. O vypuštění dvou výše uvedených článků ze Stanov SL jste mluvil jako o hotové věci.


3. Z tiskovin vydávaných SL nebo jeho složkami vyplývá, že změna stanov byla provedena neplatně a tudíž platí stanovy v původním znění, jak je zřejmé z následujících dokumentů nebo článků:


a) Stanovisko Witikobundu

Tisková zpráva

Mnichov, dne 01. 03. 2015

Protivyjádření: Změna stanov je protiprávní


Změna stanov není hotová věc

Witikobund Deutschland e.V. jako zástupce jednoho ze tří sudetoněmeckých sdružení v rámci Sudetoněmeckého krajanského sdružení vyjadřuje své podivení nad aktuálními tiskovými zprávami týkajících se údajně rozhodnuté změny stanov SKS. 28. února se pokoušely části Sudetoněmeckého krajanského sdružení pod vedením mluvčího SKS, Bernda Posselta, pozměnit platné stanovy stejnojmenné organizace v jejím podstatném bodě účelu sdružení „Znovuzískání vlasti a restituce“ takovým způsobem, že by se sudetští Němci měli napříště fakticky vzdát odčinění jim způsobeného kolektivního bezpráví – vyhnání a zavraždění 3,5 milionu lidí.


Chybějící dvoutřetinová většina pro změnu stanov

Výsledek hlasování z 28. února poskytl podle platných hlasů pouze většinu 71,8 % pro změnu stanov. Podle § 33 Občanského zákoníku potřebná tříčtvrtinová většina ve výši minimálně 75 % tak nebyla odpovídajícím způsobem dosažena. Jelikož však stanovy Sudetoněmeckého krajanského sdružení neobsahují žádné pravidlo pro většinové rozhodnutí, zasahuje zde nutně Občanský zákoník


Formální chyba na základě změny účelu sdružení

V § 3 současných stanov je účel sdružení, bod c, mj. popsán jako „prosadit právní nárok na vlast, její opětovné získání, a s tím spojené právo na sebeurčení národní skupiny“. Tento má být nyní nahrazen paušalizovaným a ve svém smyslu odcizeným požadavkem bez přímého vztahu, doslova: „celosvětově odsuzovat provinění proti (…) právům jako je genocida, vyhánění, etnické čistky, zločiny proti lidskosti (…).“ Je proto nutno přezkoumat, zda by měl být pozměněn originální účel sdružení, což by analogicky § 33 Občanského zákoníku odstavec 1 věta 2, potom vyžadovalo slyšení VŠECH členů, a ne pouze spolkového předsednictva. Členové s právem volby by potom museli být ke změnám stanov předem dotázáni, v případě pochybností korespondenční volbou.


Závěr: Změna stanov je neplatná


Deklarovaná změna stanov je v každém případě neplatná. Schválení provedení změny stanov prohlášením jednatelského předsednictva je bez právního základu a je ho nutno z nedostatku právního podkladu odmítnout jako nepřípustné. Předseda Witikobundu, Felix Vogt Gruber, navíc poukazuje na individuální právo a prohlašuje, Spolkovému shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení beztak nepřísluší vyhlašovat zřeknutí se odškodnění sudetoněmeckých obětí vyhnání! Bez ohledu na použitý úhel pohledu: Účinná změna stanov a/nebo účelu sdružení postrádá jakéhokoli právního podkladu.


Ingolf Gottstein, Witikobund Deutschland


Witikobund e.V. je sdružení Sudetoněmecké národní skupiny. Byl založen po vyhnání roku 1950, aby hájil zájmy, kulturu a tradici sudetských Němců. Svůj název odvozuje svaz vědomě od slavné románové postavy „Witiko“ Adalberta Stiftera, jelikož tato vždy bojovala za spravedlivé vyrovnání a porozumění mezi Němci a Čechy v Čechách a na Moravě.


Spolkový předseda pan Felix Vogt Gruber

Prof. Bamann-Str. 19 D-89423 Gundelfingen

Telefon/ Fax: +49 (0) 9073-416556 E-Mail: eghaland1@online.de

Kontakt pro tisk: Ingolf Gottstein Roermonder Str. 279 41068 Mönchengladbach

Telefon pro redakční zpětné dotazy: 00495771527774


Registrační zápis: Witikobund e.V. Amtsgericht München, VR 5955


b) Z německého tisku jsme se dozvěděli, že novelizací stanov SL se zabýval i příslušný mnichovský soud. Sudetenpost z 2.7.2015, str.1, napsal v následujícím článku:

Soud v Mnichově odmítá kontroverzní změnu

Sudetoněmecký landsmanšaft (SL) nemůže snadno vzdát získání vlasti zpět a zříci se restitucí. Okresní soud v Mnichově nejprve zamítl příslušnou změnu. Sudetoněmecký tým byl požádán o stažení návrhu, jinak je odmítnutí prováděno za poplatek.

"Zdůvodnění: ..." Jedná se o novelizovanou změnu účelu asociace. Tato změna vyžaduje souhlas všech členů. To je uvedeno v bodu 33 Německého občanského zákoníku (BGB) na první straně. Pro pouhou novelu bude nutná tří čtvrtinová většina. Ale i to pouze, když bude dána Spolkovému shromáždění (SS) do posledního dne měsíce února. Rozhodnutí SS bylo přijato 48 hlasy, proti 19 hlasů, dva členové se zdrželi hlasování, tomu odpovídá 71,8 procenta.

Nyní je třeba podporovat zpracování pozměňovacího návrhu, jak bylo od začátku argumentováno, podle zákoníku BGB. Podle předsedy krajské rady SL z Oberbayern, Johanna Slezaka, je to hořká pilulka…

Vedení SL věří, že vyhrálo bitvu s odpůrci novely. Rozhodnutí okresního soudu hodnotí spolkový předseda Christoph Lippen jako normální proces, který jen dodržuje spravedlnost. SL již vysvětlil soudu své názory, a poukázal na odkazované precedenty, ve kterých byly právní názor velmi rozdílné. Landsmanšaft a jeho členové nejsou však téměř měsíc informováni o rozhodnutí okresního soudu a jeho důvodech. Spor není veřejný. Zda Lippert stále věří, že na konci roku Possett a Seehofer zvítězí s prosazením požadované verze? Ano, samozřejmě! Do redakční uzávěrky však nebylo známo, bude-li rozhodnutí okresního soudu napadeno na základě dokumentů předložených SL. SP, 2.7.2015, str.1


Řízení před mnichovským soudem není dosud zřejmě ukončeno. To je argument, který svědčí pro domněnku, že stanovy SL jsou platné v původním znění, nikoliv v novelizovaném.


c) Stanovisko ke změně stanov, obsažené v článku „Bernd Posselt a střet generací“, autor Gernot Facies, přinesla Sudetoněmecká tisková služba (SdP), Rakousko, Vídeň, 09.9.2015, volný překlad pro České národní listy Ing. P. Rejf, CSc.


"Střet generací by byl v naší etnické skupině zničující a nešťastný.´ Tento citát je sedm let starý a pochází od Bernda Posselta. Tehdy mluvčí SL varoval, že situace tak daleko ještě není. Po konci února navržený, ale ještě nepotvrzený pozměňovací návrh je trhlinou pro landsmanšaft. Leží jako kotě, je otevřený. Alespoň část zkušené generace vyjadřuje nedůvěru usmiřovací rétorice a la Posselt, stejně jako škrtání ve starých stanovách majících za cíl "znovuzískání vlasti" a upuštění od restitucí nebo nároků na náhradu škody. Pobočky SL vznášejí obvinění za zrady etnické skupiny. Zejména v posledních desetiletích, jakýkoli racionálně uvažující sudetský Němec nepovažoval slovo "znovuzískání" za skutečný územní nárok. Protože pojem "vlast" znamená, jak napsal zklamaný krajan do "Münchner Merkur", nejen zeměpisné místo, ale také "emocionální záležitost": "Čechy, Morava, Sudetské Slezsko byly naše společná vlast. Staré trauma nás bolí pořád. To nemůže funkcionářské vedení patrně pochopit. "Také to samozřejmě negují hlasy, že ne každý malý paprsek naděje ve stále komplikovaných (sudeto)německo-českých vztazích se má chválit jako "průlom". Varují před předpokládanou poslušností a klopýtavými kroky. A nemuselo k tomu dojít, že ti zklamaní se spojili v "Alianci pro ochranu zájmů sudetských Němců".


Čeští politici, kteří v mnichovské centrále sudetských Němců aplaudovali jejich "modernizaci", mohli kritikům jejich partnerství ve smíření s Posseltem snadno vzít vítr z plachet, a to konkrétními signály vstřícnosti. Doposud však není nic k vidění.“ (Výňatek z článku)


Z uvedeného vyplývá, že na konci února navržený, ale ještě nepotvrzený pozměňovací návrh je trhlinou pro landsmanšaft. Leží jako kotě, je otevřený. Tedy návrh na změnu stanov ve Vámi uvedeném smyslu nebyl zřejmě schválen ještě k 9. září 2015.

Do současnosti jsme hledali v tiskových materiálech SdP důkazy, zda změna stanov SL, o které jste mluvil v odpovědi na interpelaci poslankyně M. Semelové, je platná či nikoliv. Do 5.10.2015 jsme nenašli žádný důkaz, který by potvrzoval Vaše stanovisko. Podle podkladů, které máme, změna stanov SL dosud nebyla platně schválena. Tudíž nelze o ní hovořit jako hotové věci. V tom případě, považujeme za Vaši povinnost,.


Druhá otázka: Máte důkaz, že předmětná novelizace stanov SL byla provedena platně? Pokud ano, prosíme o jeho sdělení. Pokud ne, pak považujeme za Vaši povinnost, za slušnost, abyste uvedl své dřívější výroky na pravou míru. Omluvil se a sdělil přesně jaká je skutečnost.


III.

K otázce úprav Programu tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu


Sudetoněmecký landsmanšaft“ má též svůj program, který je rozložený do 20 bodů. V některých z nich se též mluví o získání vlasti a náhradě škod:


12. V souladu s Chartou vyhnanců odmítáme jakékoli myšlenky na pomstu a odvetu. Neuznáváme žádnou kolektivní vinu českého národa za naše vyhnání a posuzujeme všechny osoby podle toho, co si dnes myslí o vyhnání, a podle toho, o co se dnes správně zasazují. Výtku revanšismu můžeme proto s dobrým svědomím odmítnout, avšak nezřekneme se obnovení porušeného práva a zadostiučinění za škody způsobené vyhnáním.


14. Naše politické úsilí se zakládá na právu na domov ("Heimat") a na sebeurčovacím právu národů v rámci evropské integrace, a sice nezávisIe na sporné mnichovské dohodě z r. 1938.


15. Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.


16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.


Vzhledem k tomu, že nemáme žádné informace o tom, že SL provedl nebo provede změny ve svém programu, ani Vy jste se o tom ve své předmětné odpovědi nezmínil, vycházíme z toho, že dosavadní program SL platí v původním znění.


Třetí otázka: Prosíme, pane předsedo vlády, o sdělení, zda program SL byl také novelizován, pokud ano, pak kdy a rozhodnutím jakého orgánu. Pokud nikoliv, proč jste neupozornil naši veřejnost na tento fakt a nepoukázal na rozpor mezi stanovami, pokud byly platně novelizovány, a platným programem SL?


Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. O. Tuleškov