Osudová osmička v našem 20. století (1938)

„Mnichov“ prezident Beneš odpískal, z důvodů, které  asi  znal jen on sám.                                                                                                           Vlivný český politik, 2016

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Obratná demagogie různého původu a záměru zraňuje desítky let sebecit národa tvrzením,  v různých souvislostech bezmyšlenkovitě opakovaným, že prezident Beneš neměl přijímat mnichovský diktát čtyř velmocí, protože národ byl odhodlaný se bránit, a  protože kapitulace bez boje způsobila morální ztráty horší, než by byly fyzické ztráty válečné.

 

Fakta jsou ovšem taková, že izolovaná obrana země, obklopené ze všech stran nepřátelskými státy, neměla naději na úspěch. Očekávat, že pohraniční opevnění (a to nebylo ještě dokončeno) může útočníka trvale zadržet, mohl jen iluzionista.  Úkolem pohraničních pevností bylo pouze útočníka zadržet na určitý čas, než dorazí a zasáhnou spojenci. Když však spojenci od svých závazků neočekávaně odstoupili, ukázaly se všechny nepříznivé faktory, které ozbrojené střetnutí odkazovaly do sféry nepřijatelného avanturismu. Uvnitř pohraničních opevnění přece existovala mocná „pátá kolona“, tří milionů pohraničních Němců se zmocnila vlna prohitlerovkého nadšení, každý pátý voják byl Němec.To, co se tehdy v pohraničí dálo, byla vlastně již nevypovězená válka proti nám.

 

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon

Čí ruce ho rozhoupaly

Francie sladká  hrdý Albion

a my jsme je milovali

(František Halas)

 

Hitlerovi muži, K. Henlein a K. H. Frank, uprchli za hranice a odtud organizovali z Němců v českém pohraničí bojové jednotky, které vyvolávaly nepokoje, násilné střety a terorizovaly pokojné občany. Na  vojenský úspěch z hlediska poměru sil  bez pomoci spojenců nebylo pomyšlení. Ale co horšího. Za daného stavu mezinárodního veřejného mínění, ovlivněného politikou a rétorikou appeasementu,  hrozilo  nebezpečí i  morálního fiaska. V atmosféře mnichovanské propagandy bylo možno snadno falšovat i morální smysl obranného postoje. Bylo snadné označit Československo  za rušitele míru a původce válečného konfliktu, který byl na spadnutí. A ten konflikt mohl snadno přerůst v evropskou, ne-li světovou válku – proti komunismu. Sovětský svaz totiž dal najevo ochotu  poskytnout nám pomoc.  Za daných okolností,  appeasementu  a  nechuti  proti Hitlerovi zasáhnout, hrozilo rozpoutání evropské války proti Sovětskému svazu.  Hitler by  uvítal situaci,  v níž by  se Sověti, spolu s námi,  stali  také rušiteli míru. Jakého posvěcení by se jeho agresi dostalo! Že  takové nebezpečí skutečně  hrozilo,  potvrdil prezident F. D. Roosevelt a někteří angličtí politikové.

 

Je pozoruhodné, že  kritikové rozhodnutí  Edvarda Beneše  přijmout mnichovský diktát  neanalyzují objektivní politicko-vojenské danosti a fakta, ale uchylují se k dohadům o jeho osobních vlastnostech a zvláště  poukazují na jeho údajný  nedostatek  mužné statečnosti.  Je to ovšem počínání  scestné  a nezdůvodnitelné.

1. Do bitev již přece dávno neharcují  vládnoucí  knížata a králové  v čele ozbrojených houfů. Tíhu války dnes  nesou početné armády, ale zčásti  i civilní obyvatelstvo. Naopak vládci a jejich bezpečí  se těší  nejvýš dosažitelné ochraně. Válku v moderní době vypovídají  hlavy států ze zcela jiných důvodů než je  jejich osobní statečnost a bojechtivost. Osobně se přece přímého válčení nezúčastní, na jejich bojových  vlastnostech proto  vůbec nezáleží.

2. Předpoklad, že prezident Masaryk by v podobné situaci projevil mužnější charakter  a vyhlásil  by, „Tož budeme sedlat“, je neudržitelný.  Moderní válka vyžaduje  mnohostranně zvažovat situaci a odhadovat pravděpodobný výsledek měření sil v daných podmínkách. Není vyvolána ani ohnivým  temperamentem ani bojovností. Ty známe  už  jen  z vyprávění o starověkých či středověkých hrdinech. Ani prezident Masaryk by si nemohl dovolit heroické gesto ve shodě se  svou slováckou letorou. I on by se choval jako racionální a ukázněný státník nezpochybnitelné autority, odpovědnosti a kompetence.

 

Prezident Beneš měl od počátku mnoho nepřátel a  s přibývajícím časem jich  neubývalo, spíše naopak. Ctitelé starého mocnářství a odpůrci Československa, iredenta německá a maďarská, agresivní revanšisté němečtí, nepřátelé demokracie, fašisti doma i za hranicemi, domácí kolaboranti a zrádci, levicoví radikálové,  a v neposlední řadě intelektuální rivalové v oblasti politiky, veřejného a kulturního života. Ti všichni se předháněli v nepřátelských výpadech a odsudcích, které si při různých příležitostech navzájem  i půjčovali.

 

Nejpovážlivější mezi odsudky jsou ony denunciace, které jsou motivovány snahou  arivistů a prospěchářů získat alibi pro svou vlastní  zbabělou kolaboraci  s  nepřítelem: „To on způsobil náš morální úpadek“, křičeli po přijetí mnichovského diktátu, „my jsme se přece chtěli bránit! Jeho vinou jsme ztratili národní důstojnost, hrdost a čest!“ Stejně by ovšem vykřikovali i v opačném případě, kdybychom mnichovský diktát nepřijali a pustili se do války s hitlerovským Německem. Odsudky by zůstaly, Jen znaménka plus a minus při hodnocení  přijetí nebo odmítnutí „Mnichova“ by se obrátila: Byl vinen, že jsme nebojovali, byl by vinen, kdybychom bojovali.

 

Za komunisty  se vyjádřil K.Gottwald, 11.10. 1938: „Troufalá útočnost nepřítelova byla podnícena osudnou kapitulací československé vlády dne 30.9. 1038. My před  celým světem a celým národem prohlašujeme, že vláda neměla kapitulovat. Lid chtěl bojovat. Armáda chtěla bojovat. Celý národ chtěl svou zemi  bránit všemi prostředky. Prostředky k obraně zde byly. Armáda byla mobilizována. Na hranicích stála skvělá opevnění. A všechen lid byl ochoten obětovat poslední, aby svou zemi, svou státní a národní existenci obhájil.“

A  nestraník  prof. V. Černý píše: „...je to zatížení, jež svými důsledky jako vleklé trauma a pokušení mravní slabosti bude hlodat na národní podstatě do nekonečna.“(In: Paměti 1938-1945.)

 

Po tolika desítkách let propagandistického „mytí mozků“ bychom snad již mohli umět svobodně a spravedlivě vážit konkrétní mocensko-politické a vojenské podmínky, které byly v Evropě, jiné r.1938, jiné r. 1939 a jiné r. 1940. Není možno klást mechanicky vedle sebe  a účelově srovnávat kapitulaci Československa bez boje a ozbrojenou obranu Polska a po něm států západní a severní Evropy.  Vyčetlo se nám, že jsme se měli bránit „zuby nehty jako Poláci, Holanďané, Dáni ...“ Přitom nezaujatým čtenářům je jasné, že  morální význam našeho ozbrojeného vystoupení by nám byl upřen v době, kdy celá světová veřejnost „nadšeně jásala nad mnichovským mírem“. Poláci a ostatní přicházeli již do jiné situace, iluze o Hitlerových úmyslech již padly. A to právě dík neblahému osudu Československa.

Prezident Beneš přesvědčivě zdůvodnil, co vedlo k rozhodnutí přijmout diktát velmocí. Historická zkušenost učí, že národ nemůže vždycky vyhrát. Záleží na reálném poměru sil. Ale vždycky by měl stát na straně pravdy a práva. To je otázka svědomí a pojetí smyslu vlastních dějin. Jestiže jsme odmítli použít zbraní (a moderní doba by snad měla dát přednost humánnějším argumentům než je měření sil za pomoci bojové techniky a  k tomu ještě na základě lživých záminek a provokativních intrik), nezřekli jsme se svých zájmů.

 

Jenom ne strach Jen žádný strach

takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach

co my tu zahrajem až přijde čas

(František Halas)

 

Klenotem erbovním mé země

zůstane ta noc

Špalírem zbledlých hvězd černé kufříky

Slunce vycházelo z vojáků

A z probodených snů

krev horkou crčící

do zpěvu naděje ne do žalmů srážejí básníci

„Dost v zemi železa na dobré meče,

i v krvi železo – jen dál jen dál!“

Hle žezlo veršů

které básník odkázal

Naději vaší Naději mé

(František Halas)

 

Mysli si všechno a nic. Já mlčím dál.

Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř,

až znovu rozkvete železný keř.

Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál.

Patroni čeští, stál jsem tam? Stál!

(Fráňa Šrámek)

 

Jako národ  šlechtilo odhodlání, tak prezidentovi sloužilo ke cti, že nepřipustil – nikoli aby odhodlaný národ přinášel oběti, ale aby přinášel oběti marné. Boj za svobodu se bez obětí neobejde. A bez obětí   nebyl ani první  ani  druhý odboj, domácí ani zahraniční, kterému zakrátko – věren tradici z první světové války – jako exilový prezident sám stanul v čele.  Válečné střetnutí po „Mnichovu“ r.1938 by si vyžádalo oběti nejen marné a zbytečné, ale co horšího, zneužitelné v zájmu  útočníka  proti  obráncům a proti smyslu jejich boje. Vyhlášením války v odpověď na mnichovský diktát by přece Československo podlehlo Hitlerově provokaci a umožnilo by mu křičet do světa (aniž by mohlo dokázat opak), že tento „versailleský zmetek“, „hnízdo židobolševismu“, „potlačovatel a utlačovatel menšin vůbec a českých Němců zvláště“, narušil evropský mír! Ten mír, který on, německý vůdce Adolf Hitler,  hodlal na věky chránit, jak jen by byly splněny „spravedlivé požadavky jeho soukmenovců“ a oni by  byli s částí československého území připojeni k Německé říši!  Jen to, že jsme se tehdy zdrželi ozbrojené obrany, byť to bylo jakkoli trpké, mohlo odhalit Evropě a světu licoměrné lži, kterými Hitler maskoval svou programovou agresi, včetně záměru přisvojit si naše země jako údajně „německý prostor“ pod lživou záminkou, že  chráni německou  menšinu. Proč některým pseudoradikálům u nás tak velice  vadilo a vadí, že Hitlerova provokace vyšla na prázdno, že „Beneš si na nastražené vidle nenaběhl“, a že byl podán důkaz o pravých  záměrech „Třetí říše“ a o marném obětování Československa pro iluzorní zachování míru v Evropě?

 

Za daného rozložení sil a za daného vnímání situace světovým veřejným míněním bylo správné zdržet se boje. Jenomže zdržet se ozbrojené konfrontace neznamená lísat se k nepříteli. Je politováníhodné, že vojenskou kapitulaci a vznik tzv.“druhé republiky“ provázela nežádoucí a naprosto ne nutná kapitulace mravní, označená jako „mnichovanství“. Poraženectví,  nikoli národa („národ se bránil“, jak doložil mimo jiné  stejnoslovným  názvem  svého spisu prof. A. Pražák ), ale části vzdělanců, intelektuálů, vrstvy, která touží stát za všech okolností na straně mocných a vlivných. Jde o vrstvu konformistů, kolaborantů, fušéistů. Jako by změnou poměru sil byla uvolněna mechanická přitažlivost cizího státního tělesa a jako by se dík této přitažlivosti k němu přidávaly samovolně síly domácí. Nedbají, že rezignují na národní zájmy, znevažují národní tradice a hodnoty, přijímají optiku, argumenty, program toho nově se etablovavšího velkého cizího  tělesa.

 

V době mnichovské krize šlo odcizení  této vrstvy tak daleko, že se začalo pochybovat o správnosti Masarykovského protirakouského odboje za první světové války a o účelnosti  našeho osamostatnění. Nevybíravě byla kritizována sama idea Československého státu, ostouzena jeho zahraniční politika, protože prý nás „vzdalovala od mocných sousedů, s kterými přece bylo zapotřebí vycházet přátelsky.“ (Rozuměj, s Hitlerem a s  fašizujícími politiky ostatních sousedních zemí.)

„Cizí lidé zmenšili naše území hmotné, a teď nám sami naši zmenšují naše území duchovní. Co jste, štváči, traviči, spekulanti bez svědomí, udělali z národa, toho lidu Masarykova pohřbu, lidu Všesokolského sletu, lidu mobilizace? S jakými čistými silami, s jakou věrohodností a důvěrou jsme mohli jít do těžkých dnů ztrýzněné republiky! S jakou otravou, s jakým vnitřním rozkladem se do toho nastávajícího krušného a nebezpečného života vchází! Žádný nepřítel světa nedopustil se tolika zlého jako vy, vyděrači běd, kteří jste tento národ tak strašlivě zkazili a zhanobili. Ne ztracené území, ale toto je národní katastrofa! Tato hrozná skvrna se nikdy nesmyje. Paměť, která po vás zůstane, obsahuje jediné slovo“ hanba“. Štvaní, obviňování, pronásledování lidí „bývalého režimu“. Pěkná práce pro národní morálku. Oportunistické povahy mezi staršími i mezi mládeží mohou si z toho vyvodit praktické životní vodítko: pozor! Za žádnou ideu se neobětovat! Žádné myšlence nebýt obětován!“ (Josef Čapek, Psáno do mraků. Listopad 1938. Vyšlo v Praze 1947.)

 

Morální úpadek části inteligence, již dříve nepevné a v dalších osudech národa vždy znovu selhávající, se skutečně odvozuje od „Mnichova“. Nikoli ovšem od faktu zdůvodněné vojenské kapitulace samé, ale od nedostatku mravní síly nekapitulovat vnitřně, čelit důstojně a sebejistě přítomnosti agresivního uchvatitele. Některým chybělo přesvědčení, že boj za zachování národa pokračuje i ve změněných podmínkách. A i když nebylo možno hájit samostatnost v dané chvíli zoufale hrdinským gestem bez naděje na úspěch, že to neznamená rezignaci, beznaděj, vnitřní odzbrojení, ztrátu víry v budoucnost. Naopak. Právě za přítomnosti uchvatitelů je zapotřebí posílit schopnost trvat si na svém, odolnost, rezistenci, vnitřní odpor a víru pro doby příští.

 

Ve sporech a zápasech po roce 1945 se politický kapitál vytloukal i z odpovědí na otázku, kdo nese odpovědnost za rozbití Československa a za okupaci  v tzv. protektorátu Čech a Moravy. Je zřejmé, že vina padá na fašistického agresora zvenčí a na jeho pátou kolonu uvnitř. Dále na západní velmoci, které údajně v zájmu zachování  míru v Evropě ustupovaly agresorovi, nedodržely závazné smlouvy a s lehkým srdcem obětovaly svého spojence na vzdory veškeré logice i etice. Svým ultimativním požadavkem a nátlakem ve prospěch agresorových záměrů vytvořily situaci, která byla  pro Československo bezvýchodná. Ne však pro jeho ilegální  bojovníky za svobodu, v ilegalitě doma i v cizině,  a spolu se spojeneckými armádami za hranicemi.

 

Kůň bronzový kůň  Václavův

se včera v noci třás

a kníže kopí potěžkal

Myslete na chorál Malověrní Myslete na chorál

(František Halas)

 

 

Víra v úspěch politiky appeasementu, které bylo Československo obětováno, trvala jen krátce. Brzy vypukla válka, přetěžká druhá válka světová. Mnichovanská politika byla přehodnocena a Československo, dík druhému odboji doma i za hranicemi a předvším dík diplomatické misi neúnavného prezidenta Edvarda Beneše,  vyšlo z ní po boku vítězných mocností.  S pocitem satisfakce za utrpěná příkoří, s hrdostí na prokázanou rezistenci národa v odboji doma i za hranicemi, na frontách Západu i Východu, ve Slovenském národním povstání i na Pražských barikádách.

V knihách pod názvem „ Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství“ a  „Šest let exilu a druhé světové války“ dokumentuje  Edvard Beneš pohnutou historii našeho národa od r.1938 do r.1945. Tuto část můžeme ukončit verši  verši, věnovanými  prezidentovi.

 

Tím hořkým chlebem dní, které jsme prožívali

a solí slz, jež vyplakala zem,

Vás nevítáme. My Vás milovali

v těch dobách přetěžkých a my Vás milujem.

Když v nocích bezesných u našich amplionů

hvězdami dálek zazníval Váš hlas,

jako by někdo strhl s očí clonu,

jak bychom byli někde blízko Vás.

Vy jste nám dolíval oleje do plamene

ve chvílích zoufalých. Dnes, kdy Vám končí pout,

lid náruč otvírá, na srdce vděku plné

chce si Vás přivinout.                   (Jaroslav Seifert)