Nutnost zničení mnohohlavé rakouské obludy

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXIV.

 

29. září 1916

Obrázek z ulice. V celém Rakousku i v Uhrách možno viděti na ulicích dlouhé řady lidí, zvláště žen, před obchody potravinářskými, mlékařskými, před trafikami i hostinci atd. Čeká se dnes trpělivě na chléb, jako na máslo, kávu, mouku, brambory, doutníky i pivo, aby mnohá žena po dvouhodinovém čekání se dozvěděla, že už je zásoba vyprodána. Z čeho vařit dětem oběd – a kdy? Výživa ubohých lidí je příšerně špatná. Automobily jezdí bez gum, rachotí; děti i dospělí, dámy i páni klapou po chodnících v dřevěných opánkách.

 

Kulturní. Reprodukce Holárkovy „Po bitvě na Bílé hoře“ Lessingův „Hus před hranicí“ zakázány.

 

Hospodářské. Není k dostání brambor. Z letošních bramborů zakázáno vyráběti líh. Hospodářům sečteno a uzavřeno obilí i dobytek. V obchodech textilních učiněn soupis všech látek i hotového prádla a dáno vše pod „závěru“. Obchodník nesmí prodati. Ceny zboží stouply trojnásob. Konopné motouzy zabaveny pro vojenské účely. Časopisy vesměs zdražují předplatné.. Doposud bylo v Praze a v předměstích odvedeno k účelům válečným: na Starém Městě Pražském 41 zvonů ve váze 17.743 kg., na Novém Městě Pražském 41 zvonů ve váze 23.673 kg., na Malé Straně 20 zvonů o 8.135 kg.  váhy . . .  Celkem odvedeno 168 zvonů o váze 76.029 kg.

 

13. října.

Vojenské. Dne 10. října rukují některé ročníky již po čtvrté přebraných mužů, béře se už kde kdo, jen když má kus údu. Nemocnice v celé říši jsou přeplněny vojáky starými i mladými a neduživci nesmí domů, kdež by došli pečlivějšího ošetření, jiní pak alespoň částečně by vypomohli a dohlédli při živnostech. Mnozí drženi jsou bezúčelně v „pomocných plucích“ při zahálce, jež stojí národy miliony. Ať žije militarismus bezhlavý. Rumuni, kteří v prvních dnech po vypovězení války překotně hnali se do Uher, jsou nyní německou a rakouskou přesilou opět tlačeni zpět.

 

20. října.

Politické. Italský ministr Bizolati pronesl v Cremoně skvělou řeč o nutnosti zničení mnohohlavé rakouské obludy a osvobození potlačovaných národů, mezi nimi i českého.

 

27. října.

Legie. Itálie na zakročení dr. M. R. Štefánika odhodlala se po dlouhém váhání, utvořiti československou armádu z hlásících se zajatců českých.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 291-300