Nóta „Čtyřdohody“ Wilsonovi

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXXV.

 

 Politické dění 15. – 22. června 1917

Čtyřdohoda v notě Wilsonovi prohlásila, že Čechové, Slováci a jiné porobené národnosti v Rakousku musí býti osvobozeni.

 

Americký žurnalista praví, že po vítězství dohody vznikne osm nových států: Arábie, Charvatsko a Slavonie, Polsko, Palestina, Sýrie, Armenie, Albánie a Čechy. Censura rakouská tyto zprávy propustila.Anglie a Francie podaly Rusku noty o cílech válečných; nezamýšlí ovládati jiné národy, nechtí dobývati, ale osvoboditi utiskované národnosti; Elsasko Lotrinky mají býti vráceny Francii. – Proti Německu stojí dnes 22 států: Anglie, Rusko, Francie, Itálie, Belgie, Srbsko, Černá Hora, Japonsko, Rumunsko, Portugalsko, Brasilie, Čína, Kuba, Panama, Quatemálá, Bolivie, Honduras, Nicaragua, Libéria, Haiti, San Domingo a Spojené státy americké.

President WiIson odůvodnil vstup Ameriky do války tímto obviněním Němců: Naplnili naše lodi vyzvědači a spiklenci, pokusili se o převrat smýšlení našeho lidu a když seznali marnost těchto pokusu, podnítili zástupce Německa v Severní Americe, aby zde vyvolali povstání. Pokoušeli se o svedení amerických občanů ke zradě, o kupování hlasů amerického lidu, o násilné ochromení amerického průmyslu a obchodu, o poštvání Mexika proti Severní Americe a o svedení Japonska ke spolku s Mexikem proti severoamerickému soustátí.

 

Německá soc. demokracie usiluje o mír bez anexí na základě politické i kulturní svobody národů ve svazku dosavadních států bez kontribucí a váleč. náhrad, vrácení něm. osad, zřízení Belgie, Srbska z vlastních jejich prostředků! Německá vláda konečně prohlásila ve svém orgánu, že chce s Ruskem uzavříti mír bez anexí a kontribucí. V parlamentě němečtí poslanci Wolf, Heine denuncují Čechy a české pluky z velezrady. Řeči českých poslanců jsou konfiskovány. Zrušeno bylo zabavení jmění Vinc. Červinky, tajemníka Nár. Listů, pro velezradu odsouzeného, poněvadž finanční prokuratora nepodala žádost.

 

Posl. Stránský podal jménem Čes. svazu prohlášení:

Chceme si sami určovali formu svého politického života. Chceme si napříště sami dávati zákony, chceme si sami vládnouti. Chceme míti sídlo všech svých úřadů na dějinné půdě své vlasti a chceme, aby úřady ty vespolek i se všemi instancemi bez výjimky jednaly naší řečí. Domáháme se obnovy politické samostatnosti a svrchovaného státního práva českého národa na dějinné půdě zemí české koruny. Ani pro Slováky. Poláky, Rusíny, Rumuny, Jihoslovany a Italy neznáme jiného národně-politického programu kromě svobodné vůle těchto národů. Usilujeme tedy o přetvoření habsbursko-lotrinského mocnářství ve společenství svobodných rovnoprávných států.

 

Vláda Clam Martinicova (český šlechtic) soustavně germanisuje, kde jen může. Vydává jen německé jízdní řády, české nápisy na drahách odstraňuje. Ve Slezsku úřady s českými stranami jednají jen německy. Na štěstí Clam Martinic odstupuje - dohrál.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 375-376

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6