Neuvěřitelný lapsus Nejvyššího soudu v kauze Walderode?

Pan docent Benda ve své vysoce kvalitní monografii "Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989" (II.vydání Tuláček Praha 2013, str.290-292.) se při rozboru hruborohozecké restituce této větve rodu Des Fours Walderode zabývá mimo jiné i závěry Nejvyššího soudu o věci samé. Podle jeho citace Nejvyšší soud konstatoval, že z listin založených ve spise "vyplývají pozoruhodné skutečnosti" Věnuji se pouze jediné z nich, zato však pro posouzení tzv. provinění se proti čsl.státu velice pozoruhodné.

K jakému závěru dospěl podle citace badatele Nejvyšší soud? Podle tvrzení Nejvyššího soudu, dr.Karl Friedrich Des Fours-Walderode "měl být členem německé SdP." A jak to přeformuloval Nejvyšší soud podle dochované listiny? Takto:

"K tomu Nejvyšší soud ČR uvedl, že o tom je však zmínka ve formuláři "Fragebogen" ze 4.července 1939, v němž jmenovaný přeškrtl (zde v českém překladu) slovo "členství" a nahradil je výrazem "příslušnost". ( Benda, op.cit.,str.291.) Ano, tato reálie je pravdivá!

Ovšem nyní při rozboru Fragenogenu musí badatel dospět k opačnému výkladu, nežli nabízí in spe Nejvyšší soud! Proč?

Podívejme se na bod 12, strany 2 Fragebogenu pana dr. Des Fours-Walderode. Jak zní v německém originále? Takto:

12) "Welche Angaben über Ihre ZÜGEHÖRIGKEIT zum deutschen Volke können Sie sonst noch machen (z.B. Schulbesuch, ZUGEHÖRIGKEIT ZUR SdP, NSDAP, ufw. zeugen)?" Pan Dr. Des Fours-Walderode pak škrtá slovo "Miglied" a nahrazuje je slovem "Zugehörigkeit". V překladu bod 12 zní takto:

"Jaké údaje Vaší příslušnosti k německému národu můžete obzvláště uvést (např. školní docházku, příslušnost k SdP, NSDAP apod."

A nyní podrobíme toto tvrzení sémantickému rozboru.

Nejdříve kurs německých pojmů: v němčině se termín "členství" označuje slovem "Mitglied".

Slovo "příslušnost" se označuje slovem "Zugehörigkeit" ( nepřehláskovaně též "Zugehoerigkeit").

Pohlédněme na dotazník Fragebogen - říšskoněmecký dotazník k určení německé národnosti neboli národní příslušnosti ("Fragebogen zur Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit")

Tento nejpodrobnější kadrový dotazník na světě se v bodu 12 neptá na členství (Mitglied) nýbrž na příslušnost k německé organizaci jako je Sudetendeutsche Partei, NSDAP apod.

A co uvedl dr. Des Fours-Walerode? Uvedl přesně podle požadavku Fragebogenu příslušnost - a proto škrtl slovo členství (Mitglied)! Tudíž přesně dle dotazníku potvrdil svou příslušnost k Henleinpartei, a protože byl právník, držel se doslovného požadavku Fragebogenu!

Lze to vysvětlit i historicky. Každý žadatel znalý poměrů v říši automaticky předpokládal, že dotazník se ptá na členství,vyjádřené pojmem Mitglied, a proto automaticky k bodu uvedl "Mitglied SdP, BDO, SA, NSRKB", atd. podle příslušnosti žadatele k různým nacisložkám. Je to známo i z jiných Fragebogenů, například z Fragebogenů na rájeckém panství (Tugemann, Weselka, Eder, Watzer, a další nacisté).

Takže škrtnutí slova "Mitglied" a jeho náhrada slovem "Zugehörigkeit" neznamená nepotvrzení členství se strany pana Dr.Des Fours Walderodeho, nýbrž pouhé upřesnění tohoto členství - tj. příslušnosti k německé organizaci. A tato příslušnost vylučuje neprovinění se proti čsl.státu - přesně dle rozsudku Okresního soudu v Liberci.

Takže, copak to chtěl dokázat Nejvyšší soud poukazem na škrtnuté slovo Mitglied a náhradu slovem Zugehörigkeit? Zpochybnit členství pana dr.Des Fours Walderode v SdP?

To je nesmysl, jak faktografický, tak sémantický. Co se stalo s výkladem Nejvyššího soudu, že argumentoval takovým pojmovým lapsem? Vysvětlení je jediné:

Soud absolutně nepřihlédl k německé formulaci bodu 12 Fragebogenu. Ten výslovně požaduje od žadatele "příslušnost", nikoli "členství"! Toto absolutní vytěsnění této důležité reálie z výkladu pak může vyvolávat nepravdivý dojem, "jakoby se dr. Des-Fours nehlásil přímo k členství v Henleinpartei" a pak to vede i k následným idiotským výkladům (již ne z pera Nejvyššího soudu, ale jiných!) o tom,že prý "pan dr. Des Fours-Walderode své členství v SdP předstíral!"

To je ovšem výklad hodný rozboru agenta Skripala, nikoli dr. Des-Fours Walderodeho.

Stanovisko Nejvyššího soudu v tomto bodě je neobhajitelné jak z historického, tak i faktografického hlediska. Pan Dr. Des Fours-Walderode podle vlastnoručně podepsaného Fragebogenu prostě má a musí být pokládán za příslušníka Henleinpartei v dané době, tedy k datu vyplnění Fragebogenu 4.7.1939. Jiný výklad jeho Fragebogenu dle mne nepřísluší.

Nakonec ještě poznámka. Dr.Walderode je rovněž podepsán v Návštěvní knize válečného zločince, reichsprotektora von Neuratha. Tam nemohl vstoupit nikdo, kdo by nebyl neprověřený člen nacisložek, věrný říšský občan, anebo význačný kolaborant protektorátu.

Ostatně, Fragebogen mohou zkoumat i germanisté a nepochybně dojdou k témuž závěru.

V příloze přikládám fotokopii Fragebogenu dr. Des Fours-Walderodeho, i jeho podpis u Neuratha.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Autor složil zkoušku z němčiny u prof.dr.Michla na UJEP Brno