Na podporu českého vlasteneckého tisku

Žijeme v době relativizace základních lidských hodnot a popírání národních principů na úkor velkých mezinárodních organizací a celků. Pojmy jako národ, vlast, rodina, solidarita,  tradice, hrdost a úcta k osobnostem naší historie, ale i úcta ke stáří a důstojnosti života jsou ve světle postupující globalizace stále více upozaďovány ve prospěch obecných formulací v oblasti lidských práv i celého společenského života. Ten v dnešních podmínkách zásadně vyzdvihuje individualismus, majetek, schopnost prosadit se na úkor těch druhých a obohacovat se bez ohledu na skutečné zásluhy a odvedenou práci. Velcí majetkoví vlastníci těží z pro ně příznivých podmínek, kdy stát ztratil do značné míry postupně kontrolu nejen nad ekonomikou a kulturou, ale i nad pozitivním působením na mladou generaci, včetně výchovy k vlastenectví a veřejnými službami. Sdělovací prostředky nejsou v tomto ohledu výjimkou. Velké nadnárodní společnosti mají stále lepší podmínky pro vytváření astronomických zisků pro hrstku vyvolených. Sociální deklasování velkých skupin obyvatel je přímým důsledkem parazitního chování nenasytné menšiny. Dnes aktuálně vyvstává zcela reálná hrozba, že národní státy budou úplně rozpuštěny do velkých celků, kde hlavní slovo mají a i nadále budou mít největší a ekonomicky nejsilnější země jako Německo, Francie, Velká Británie a v prvé řadě zejména USA. Jsme Slované a tuto základní skutečnost, z níž vychází naše národní historie, již od vzniku prvního státního útvaru na území Čech a Moravy, musíme mít na paměti i v dnešní době. Tedy v době, kdy se nám sdělovací prostředky snaží vnutit názor o přirozeném splynutí v rámci nadnárodních struktur. Ano, jsme i Evropané, ale v prvé řadě jsme Češi a Slované. To nelze popřít, ačkoliv se o to mnozí vlivní snaží.

Ve světle všech reálných soudobých hrozeb jde v neposlední řadě i o likvidaci posledních ostrůvků českého tisku. Především tisku vlasteneckého a levicového. Nástup internetu a sociálních sítí přinesl s sebou celou lavinu, doslova smršť informací všeho druhu, často pak šíření dezinformací, které mají za cíl nejen útočit na vše národní a vlastenecké, včetně slovanských národů, ale v neposlední řadě především upravovat dějinné události dle ideologického zadání tzv. liberální demokracie. A to bez ohledu na prokazatelná fakta a historickou pravdu.

Velcí tiskoví magnáti redukují svobodu slova a tisku na informace poplatné jejich zájmům. Převážně ekonomickým, ale také politickým. Bulvár všeho druhu odvádí pozornost od toho důležitého. Pro příklady není třeba chodit daleko (četné zprávy o VIP osobách, povrchní senzace, hojné zobrazování násilí, vytěžování zisku z lidského neštěstí apod.). Většinu tisku u nás vydávaného kontrolují zahraniční vlastníci nebo domácí oligarchové. Komu slouží jimi kontrolované tituly, je zcela zřejmé. V této situaci je proto nezbytné sdružovat skupiny lidí, kterým tento stav není lhostejný a chtějí jej za pomoci vlastního úsilí postupně měnit. Především jde o rozšiřování povědomí o u nás stále ještě vycházejícím vlastenecky a levicově orientovaném tisku. Každý, kdo v tomto směru může přiložit ruku k dílu, by tak měl bez dlouhého váhání učinit. Velkým vydavatelům nelze konkurovat silou finančních prostředků a tomu odpovídající reklamy. Jen vzájemnou podporou a sdružováním lze společně čelit mediálnímu vymývání mozků. Cílem přitom zůstává zejména mladá generace, která o historii mnoho neví a neumí ještě většinou chápat všechny souvislosti. Stále je mezi námi dost lidí, kterým současný stav není lhostejný a kteří vydávají vlastenecky orientované tiskoviny. Podpořme proto jejich snahu tím, že o jejich práci budeme informovat další osoby či ji třeba podpoříme finančně či předplatným. Mějme přitom na paměti jednu starou, ale stále platnou moudrost, že i malý čin je vždy mnohem lepší než – li velká nečinnost například v podobě planého řečnění.

Podpora českého vlasteneckého tisku je v zájmu většiny prostých lidí všech generací!

Nestyďme se za svou historii a za to, že jsme Češi!

Svoboda slova je základním právem, které nesmí být redukováno na jednostranně zaměřené informace ve prospěch ekonomických a mocenských zájmů málo početné elity a jejich služebníků!

Veřejnoprávní sdělovací prostředky dlouhodobě neplní svou funkci danou zákonem, a proto je nezbytné na nich vynutit skutečnou informační svobodu!

Užitečné tiskoviny nejen pro všechny vlastence:

Národní Osvobození

Jedná se o měsíčník Českého svazu bojovníků za svobodu. V československé žurnalistice zaujímalo Národní Osvobození od samého začátku čestné místo jako seriózní deník na vysoké úrovni obsahové i jazykové, čímž se lišil od značné části ostatního, zejména bulvárního tisku. Dnes je Národní Osvobození jedno z mála periodik v českých rukách. Nejlepší jeho vizitkou v minulosti mj. také bylo, že mezi autory byl nejednou i sám prezident T. G. Masaryk, i když jeho články byly uváděny pod pseudonymem. List nepřetržitě pokračuje ve vysvětlování tradic našeho prvního a druhého odboje. Nezapomíná ovšem ani na aktuální otázky odhalování neofašismu a neonacismu a pranýřování těch, kdo zlehčují velké ideály našeho národněosvobozeneckého boje. Národní Osvobození přináší recenze odbojářské a další literatury, profily významných odbojářů a přibližuje činnost ČSBS.

Bližší Informace o předplatném vám poskytne redakce:

Legerova 22, 120 49 Praha 2, tel.: 224 261 572

e-mail: narodni-osvobozeni@seznam.cz

web: www.zasvobodu.cz

Slovanská vzájemnost

Měsíčník Slovanského výboru ČR. Posláním SV ČR je rozvíjet spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech činnosti: nevládní politické spolupráce, kulturní, vědecké, osvětově vzdělávací, hospodářské a dalších. Je vlasteneckým občanským sdružením. Při své činnosti spolupracuje s dalšími vlasteneckými sdruženími v ČR. Nejvyšším orgánem SV ČR je celostátní shromáždění a v období mezi shromážděními volená Celostátní rada SV ČR. Sdružení průběžně řídí předsednictvo SV ČR. Je vydavatelem měsíčníku SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST. Slovanská vzájemnost se věnuje historii i současnosti slovanských národů. Důsledně brání přepisování dějin a staví se proti narušování národních tradic.

Ve dnech 2. - 5. června 1998 se na počest 150. výročí prvního Všeslovanského sjezdu konal v hotelu Pyramida Všeslovanský sjezd, kterého se zúčastnili zástupci 11 slovanských zemí a 14 slovanských národů. Sjezd přijal Manifest a mnoho dalších význačných dokumentů a rezolucí. Sjezd měl naprosto nadstranický charakter, spojoval účastníky bez ohledu na stranickou příslušnost společným národním slovanským uvědoměním. Sjezd pozdravil a požehnal mu papež Jan Pavel II, předseda vlády Miloš Zeman. Václav Havel - tehdejší prezident ČR sjezd nepodpořil. Byly ustaveny národní slovanské výbory a vznikl Mezinárodní slovanský výbor.

Předplatné Slovanské vzájemnosti můžete objednat na uvedených kontaktech Slovanského výboru ČR.

Slovanský výbor ČR

Politických vězňů 9

111 21 Praha

Česká republika

Tel.: 222 897 261, Mob.: 728 009 737

Po-Čt od 10.00 do 15.00

email: slovanvyborcr@volny.cz

web: www.slovanskyvyborcr.cz

facebook: www.facebook.com/slovanskyvyborcr

Hraničář

Hraničář je dvouměsíčník, který vydává Klub českého pohraničí (KČP) jako svůj klubový zpravodaj. Jde o vlastenecky orientovaný spolek působící u nás již více než dvě desítky let. KČP vznikl původně jako občanská iniciativa v severočeském Chomutově. Založili jej tamní vlastenci jako výraz svého odporu a protestu proti narůstající hrozbě germanizace  v důsledku oživování politiky německého revanšismu, jemuž začali otvírat prostor  v českém prostředí i někteří veřejní představitelé na čele s prezidentem Havlem. Protože k základní myšlence prvního programového prohlášení, že jen české pohraničí bude naše, se hlásili vlastenci i z dalších příhraničních měst a obcí, KČP se postupně rozrůstal a sílil. Stejně jako obdobně zaměřené spolky však po celou dobu své existence čelí mediální blokádě sdělovacích prostředků hlavního proudu. Základním cílem a hlavním obsahem činnosti KČP je chránit a bránit zájmy občanů České republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.

Redakce Hraničáře, kontakty:

Politických vězňů 9, 111 21 Praha

Tel: 222 897 561

e-mail: redakce.hranicar@centrum.cz

web: www.klub-pohranici.cz

Severočeská pravda

SEVEROČESKÁ PRAVDA je regionálním měsíčníkem. Tiskem vychází od 1. ledna 1995. Obsahuje především texty, které mají dlouhodobou platnost. Měsíčník je odebírán prakticky po celé ČR. Čtenáři a předplatitelé Severočeské pravdy se nacházejí rovněž i na Slovensku. Od srpna 2008 na vlastních stránkách www.severoceskapravda.cz uvádí navíc příspěvky a informace krátkodobé a aktuální. Cílem redakce složené ze zástupců všech okresů Libereckého kraje s dopisovateli z celé ČR jsou pravdivé informace a sdělení. Jde samozřejmě i o ta, která hlavní sdělovací prostředky jednoduše ignorují nebo různě deformují.

Severočeská pravda má dlouholetou tradici a udržuje si oblibu a zájem mezi čtenáři nikoliv jen, jak by snad mohl vypovídat sám název, regionálně s dosahem jen v oblasti severních Čech. Soustřeďuje se, jak již bylo uvedeno, na aktuální témata a stojí na straně prostých lidí živících se prací vlastních rukou nebo hlav. Tím je v podstatě řečeno, že nepatří mezi preferovaná periodika, za nimiž stojí bohatí vlastníci nakladatelství či mocní a vlivní vydavatelé. Kriticky se staví vůči asociální a protilidové politice polistopadových vlád. Připomíná významné události naší a světové historie a brání národní zájmy proti nesmyslům přicházejícím k nám z EU. Připomíná rovněž zločinné praktiky NATO a jeho skutečnou úlohu v dnešním světě, kdy slouží výhradně k agresivním akcím udržujícím nadvládu USA, Německa, Francie a Velké Británie nad zájmy ostatních zemí.

Severočeská PRAVDA

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz

Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473Severočeská PRAVDA

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz

Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473

Lípa

Čtvrtletník Lípa je vydáván Výborem národní kultury. Výbor národní kultury (VNK) je dobrovolné nestranické sdružení občanů vedených snahou o zachování kontinuity české národní kultury, o ochranu jejích opravdových hodnot a o zmírňování záporného vlivu tržních podmínek na rozvoj kulturního života v České republice.

VNK byl založen z podnětu desítek významných umělců, spisovatelů, teoretiků a kulturních pracovníků, kteří se v rámci široké ankety přimlouvali za vznik podobné organizace. Po zakládajícím shromáždění 3. prosince 1993 v pražském Mánesu a registraci Ministerstvem kultury ČR byla zahájena činnost sdružení se sídlem v Praze. Postupně pak byly založeny místní odbočky sdružení. K cílům VNK patří důsledně posilovat vědomí celospolečenského významu a poslání kultury v nejširším slova smyslu; zdůrazňovat tradice a kontinuitu české kultury popularizováním jejich nejlepších hodnot; ozřejmovat problémy současného kulturního života a jejich příčiny plynoucí z liberálně tržních podmínek a z úzce resortně pojatého vztahu státu ke kultuře; varovat před vlivem amerikanizace, globální uniformizace, národnímu charakteru cizích forem kulturního vyžití a zábavy, před škodlivým působením kultu brutality, násilí a nevkusu a svými prostředky čelit úpadku tradiční a uznávané české kulturní vyspělosti.

Výbor národní kultury, z.s.

Politických vězňů 1531/9

110 00 Praha – Nové Město

Telefon: +420 222 897 266

E-mail: vnk.jp@seznam.cz

MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska…

Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska… vychází od začátku roku 2018. V podtitulu se představuje jako zábavný měsíčník o vážných věcech. MY nepatří žádnému velkému vydavatelskému domu. Není na nikom z „velkých hráčů“ závislý. Nový měsíčník se ubírá cestou příběhů o prostých lidech vytvářejících prokazatelné hodnoty, ať už jde o řemeslníky, pedagogy, podnikatele, techniky, umělce nebo sportovce. Měsíčník MY je něčím jiným, než jeho ukřičené okolí. Je skromný, konzervativní i zábavný. Uprostřed vřavy hledá klid. Hodnoty. Tradice. Obyčejný svět neobyčejných lidí. Naději na lepší příští. Mimochodem, víte proč jsou v názvu časopisu (MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska…) ty tři tečky? Míří právě na (minimálně) tři kontinenty, v nichž žije většina z více než dvou miliónů (!) našich spoluobčanů, kteří na svůj původ po  generace nezapomněli a hlásí se k nám. Jsou také my. Přestože se o nich v našich médiích téměř dokonale mlčí, jsou obrovskou silou, která své zemi velmi pomáhá. Budete překvapeni jak. MY je prostě dokořán otevřeným přístavem pro všechny.

Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

Česká citadela, s. r. o.

Nad Vinným potokem 1148/4

101 00 Praha - Vršovice

Telefon: +420 607 569 588

E-mail: redakce@mesicnikmy.cz

Web: www.mesicnikmy.cz

Facebook: www.facebook.com/mesicnikmy