Naši bezpečnostní orgánové neubránili se velké přesile a byli v boji s ordnery všichni do jednoho postříleni


Obsazení krnovského pohraničí ordnerskými tlupami a tzv. „Freicorpsem“

Dne 21. září 1938 hlásí družstvo SOS, že se v Německu, a sice v prostoru Weisse, soustřeďuje sudetská legie (tzv. „Freicorps“) a pohybuje se směrem k naší státní hranici. … Ve čtvrtek 22. září 1938 v 15 hodin přichází do úřadovny zcela neočekávaně přednosta státní policejní expozitury z Města Albrechtic dr. Kadlec a praví, že se u nás hlásí k nástupu služby, jakožto u svého nejbližšího okresního úřadu. Na můj udivený pohled vypráví, že dnes se asi o 13. hodině shluklo náhle na náměstí v Městě Albrechtice několik set lidí, ozbrojených střelnými zbraněmi , že vniklo do úřadoven státní policejní expozitury, četnické stanice, celního a poštovního úřadu a odzbrojilo všechny zaměstnance, tam se nalézající, dříve nežli se tito vzpamatovali. Na branný odpor nebylo prý možno pomýšleti, poněvadž povstalců bylo mnoho, měli obsazena i okna budov na náměstí a dokonce i okna tamní veřejné nemocnice a z oken namířili na okolní státní úřady kulomety a stojní pistole. Dr. Kadlecovi podařilo se prý uniknout jedině proto, že nebyl v tuto dobu ještě v úřadě, nýbrž bezprostředně před tím v úřední záležitosti na četnické stanici, odkudž prý při srocení lidu nepozorovaně unikl. …

Asi o 16. hodině téhož dne přichází ke mně ještě i správce státní policejní expozitury v Osoblaze dr. Majvald, hlásí se ke mně rovněž k nastoupení služby a vypovídá totéž, co před tím říkal již dr. Kadlec z Města Albrechtic. I v Osoblaze došlo prý v odpoledních hodinách k náhlému srocení ozbrojených ordnerů, přepadení všech tamních úřadů a k odzbrojení všech zaměstnanců. … Po odzbrojení byli policejní zaměstnanci propuštěni na svobodu s pokynem, aby ihned z Osoblahy odjeli, což prý také učinili, ješto jim nic jiného nezbývalo. I dr. Majvald přivedl s sebou několik svých zaměstnanců. …

Asi 48 Sosáků z Osoblažska se skutečně šťastně probilo až k pevnostní čáře. Přišli většinou úplně vyčerpaní, vyhladovělí a rozedraní. Dvě družstva SOS o síle 20 mužů … byla poblíž Třemešné, která byla již ordnery rovněž obsazena, zajata a odzbrojena. Tato družstva byla objevena německým obyvatelstvem v lese, byla zrazena ordnerům, těmito obklíčena a donucena přesilou ku vzdání. Po odzbrojení byli všichni Sosáci zavlečeni do Německa a tam internováni až do konce října 1938, kdy byli teprve Německem propuštěni na svobodu…

Dochází zprávy o boji mezi Sosáky a ordnery v Liptani u Osoblahy. Když ordneři chtěli obsadit tamní četnickou stanici, rozpoutal se mezi rezortními četníky a Sosáky, kteří se na stanici nalézali, a ordnerskými tlupami pravidelný boj. Naši bezpečnostní orgánové neubránili se velké přesile a byli v boji s ordnery všichni do jednoho postříleni. Tato zpráva se bohužel i po evakuaci potvrdila.,,

Na všech obsazených místech se ordneři a Freicorps řádně zajišťují. Staví se záseky, drátěné překážky, na silnice se kladou protitankové překážky, četné ozbrojené hlídky střeží ve dne v noci všechny přejezdy a silniční úseky, obsazují se i všechny poštovní a celní úřady ordnery a podobně. Mají dobré pomocníky v místním německém obyvatelstvu, které jim koná ochotně všechnu zpravodajskou činnost. …Na mnoha místech, např. Vidnavě, dochází přitom k pravidelným bojům. Pouze pohraniční město Krnov a sousední úseky nebyly v tu dobu ordnerskými tlupami až do evakuace obsazeny a byly předány zástupci našich úřadů říšskému německému vojsku. …

K večeru 22. září 1938 hlásí už dopravní úřad z Krnova okresnímu úřadu v Bruntále první dva vlaky s politickými uprchlíky z krnovského pohraničí. Byli to hlavně němečtí sociální demokraté a komunisté z míst, obsazených již ordnery, kterým se podařilo utéci a zachrániti snad svoje rodiny a to nejnutnější a namnoze jen holé životy a co měli na sobě.

V 18 hodin přijíždí do Bruntálu první a asi v 19 hodin druhý vlak těchto politických běženců. V dlouhé řadě jdou z nádraží do dělnického domu a české školy, kdež jim okresní úřad zajistil prozatímní ubytování.

Žalostno bylo pohleděti na ty štvané lidi, jak s ranci na zádech a malými dětmi na rukou anebo malé děti vedoucí za ruce ubírali se za sychravého podzimního bruntálského večera vyhladovělí za neznámou existencí, aby si někde založili nový domov, vyštváni nacionální záští svých soukmenovců z tohoto starého domova. ..

Na konec došlo i na bruntálské německé sociální demokraty, i oni museli podstoupiti odyseu politických běženců a všechny strasti s ní spojené!

 

Mentalita úřednictva bezpečnostních úřadů

Úřednictvo okresního úřadu v Bruntále bylo národnosti české i německé, téměř všichni však ovládali obě řeči. Bylo to i nezbytně nutné, poněvadž obyvatelstvo politického okresu bruntálského bylo z 98 % německé, které ovšem státní jazyk neznalo. … Bylo tudíž na celém okresním úřadě v Bruntále zaměstnáno celkem 15 Čechů a 14 Němců…Všechno úřednictvo bylo zcela patrně rozděleno tajně na dva tábory, a sice český a německý… O některých německých úřednících bylo nám známo, že jsou nacionálně velmi založeni a že mnozí jsou i tajnými členy SdP.

 

Teritoriální ústupky a demise Hodžovy vlády

Již ve středu 21. září 1938 večer přináší nám rádio těžko uvěřitelné a bolestné zprávy, že vláda Československé republiky byla západními velmocemi donucena k tomu, aby v zájmu udržení evropského míru přinesla tu nejtěžší oběť a odstoupila dobrovolně Německu sudetské okrajové území republiky. …22. září 1938 přináší všechny časopisy vládní prohlášení, že československé vládě připadl skutečně bolestný úkol podrobiti se diktátu západních velmocí a vydati dobrovolně sudetoněmecké území. Nesmíme pomýšleti tedy na žádný branný odpor, musíme všechny naše pevnosti bez boje vydati! Jsme všemi opuštěni, všichni se od nás odvrátili, i ta Francie, které jsme tolik věřili a která teď řekla: „Nepřijmete-li, nepočítejte s námi v žádném případě!“ Jsme všichni ohromeni tímto neočekávaným obratem, nechceme tomu ani věřiti! V 10 hodin vysílá rádio řeč primátora hlavního města dr. Zenkla k československému národu. Nabádal nás všechny, aby nikdo v této těžké době neporušil klid a kázeň. Opustil-li teď nás někdo, nesmíme se sami opustiti. …Nesmíme se státi jejich kořistí. Ještě není všech dnů konec. Československý národ nezahynul za tisíc let, nezahyne ani dnes! …

Poslední rozhlas přináší téhož dne ještě další zprávu, že Hodžova vláda podala dnes formálně svoji demisi, kteráž byla prezidentem republiky dr. Benešem přijata, a dále, že byl armádní generál Syrový pověřen utvořením nové vlády. Má to býti vláda odborníků. …

Kapitán četnictva se hlasitě rozpláče!... Konečně mluví prezident republiky dr. Edvard Beneš. Nabádá nás, abychom zachovali klid a rozvahu a též jednotu v národě … Dívá se prý na vývoj pevně, nebojácně a nebojí se ani dnes o náš stát. …Jak to prorokuje Smetanova Libuše ve svém proroctví: „Můj drahý národ český neskoná! Ano, neskoná, a všechny hrůzy slavně a slavně překoná!“

Je konec projevu. Nadšeně se rozcházíme, všem září pevné odhodlání v očích podstoupiti pro milovanou vlast všechny, i ty největší, oběti!

 

Šifrovaný telegram

Krátce před půlnocí ve středu 21. září 1938 doručen byl okresnímu hejtmanovi šifrovaný telegram ministerstva vnitra. … Příkaz nadřízeného úřadu zněl: „Spalte ihned všechny státně-bezpečnostní spisy!“ … Po dotazu okresního hejtmana … dostává odpověď, že je … nutno spálit i všechny spisy mobilizační, evakuační, CPO, mobilizační operát a všechny tajné předpisy. Spisy SOS jen tehdy, bude-li hroziti krajní nebezpečí. … Konečně jsou všechny prezidiální věci na voze. Dochází na mobilizační skříň. Policejní autokar div se nerozsype pod tíhou nákladu. … Po napsání příslušných spalovacích protokolů byli jsme teď vlastně v takové situaci, že jsme nemohli provést ani mobilizaci, ani evakuaci, a vůbec nemohli ani dobře úřadovat. Všichni jsme byli zvědavi, co teď přijde!

 

Rozpuštění strany SdP

V noci z 22. – 23. září 1938 dochází bezpečnostní úřady v Bruntále telefonický příkaz nadřízeného úřadu, že zastavuje činnost SdP. Vzápětí dochází další příkaz, že všechny státu nebezpečné osoby mají být vzaty do ochranné zajišťovací vazby. … Nutno jednati rychle! … již za svítání rozjíždějí se bezpečnostní orgánové, aby zastavili činnost všech místních skupin SdP v okrese. . Konají se přísné domovní prohlídky v sekretariátech a v bytech funkcionářů SdP, zabavuje se listinný materiál a jmění strany, pátrá se po závadné korespondenci, zajišťují se všechny osoby, nebezpečné státu svojí dosavadní politickou činností a dopravují se k úřadu, kde se nepřetržitě vyslýchají.

Asi 160 osob, provinivších se nepřípustnou politickou činností anebo známých svou nenávistí vůči všemu českému a proto nebezpečných pro případ války, bylo zatknuto. Po výslechu byli všichni dopraveni … do Štěpánova u Olomouce, kde byl pro ně zřízen koncentrační tábor. Byli tam internovaní téměř až do evakuace.

Bylo mezi nimi i mnoho známých! Internován v koncentračním táboře byl i poslanec za SdP Schlusche z Bruntálu, senátor za SdP Krommer z Horního Benešova, starosta města Vrbna Zöllner, přednosta okresního soudu v Bruntále soudní rada v.v. dr. Heinz a jiní. …

Nutno poznamenati, že bylo zabaveno poměrně málo listinného materiálu. Závadná korespondence byla již stranou SdP zavčas odstraněna. …Okresní vedení SdP musela býti totiž již ve čtvrtek 22. září 1938 večer svým ústředním vedením SdP z Prahy upozorněno na to, že se chystá tento zákrok nové vlády proti SdP. … Státní policejní úřad v Bruntále vydal již před tím zákaz držení a nošení všech zbraní civilními osobami pro celý politický okres Bruntál. …Velké zástupy držitelů těchto zbraní putovaly na úřady a odváděly zbraně. …Zbraně říšskoněmeckého původu však nebyly odvedeny v žádném případě. …

Všichni se bojí příšery války a jsou překvapeni tímto nečekaným obratem i řízným postupem úřadů. V mnohých pohraničních krnovských obcích byly do rána téměř všechny budovy vylidněny! Všechno obyvatelstvo prchlo přes blízkou hranici do Německa. … Bylo jim přec stále hlásáno, že Německo zabere sudetské území suchou cestou! A teď to nadělení! …

 

Poslední rok v československém Bruntálu 6, JUDr. Jan Brothánek