Několik stručných poznámek k článku „Jak se dá umlčet jedna národnostní skupina“

Především by si landsmani měli uvědomit, že žádné právo na sebeurčení nikdy neměli a nemají. Proč? V Československu byli národnostní menšinou. Jen národ, který nemá svůj stát, má právo na sebeurčení. V současnosti se prohlašují za čtvrtý bavorský kmen. Nevíme nic o tom, že by kmenům podle mezinárodního práva náleželo právo na sebeurčení. Pokud se SL domnívá, že toto právo mu patří, nechť v Bavorsku toto právo uplatní. Jaké budou výsledky tohoto kroku, sami uvidí.

SL se také mýlí, pokud se jako celek, nebo jeho část, domnívá, že ČR považuje majetek německého obyvatelstva, které po válce bylo přesídleno do Německa a jeho majetek konfiskován tak, aby se nikdy nedostal opět do německých rukou, za reparační náhradu Německa. Pařížská reparační dohoda v jednom ze svých ustanovení zakotvuje, že hodnotu německého majetku, který jsme konfiskovali, nemusíme odečítat ze svého reparačního účtu. Naopak Německo nám dluhuje dosud reparace, mezinárodně uznané, v hodnotě přibližně 3,5 bilionu dnešních korun. Reparace po Německu žádají i Poláci, mluví o 1 bilionu dolarů, a Řekové, kteří uplatňují nároky ve výši 320 miliard euro.

I mezinárodní právo obsahuje jednu zásadu, která jednoznačně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí agresí vznikly. Že agresorem, v případě ČSR, Polska, Řecka, bylo Německo, je nepochybné. Stejně tak je nad slunce jasné, že uvedené státy byly obětí Německa. Platí mezinárodní právo? Uznává tuto uvedenou zásadu SRN? Pokud ano, je její povinností zaplatit reparace. Pakliže uvedený princip Německo neuznává, mezinárodní společenství, zvláště pak OSN a její Rada bezpečnosti, by mělo učinit všechny potřebné kroky, aby obnovilo právní stav. Žádný agresor nemůže v žádném případě vést války téměř výhradně na účet svých obětí. A to se týká i Německa. Agresor nemůže být zvýhodňován na úkor svých obětí!

ČNL