Národní stát v současném světě

Stanislav Balík – Stanislav Polnar

Konference ke stému výročí vzniku Československa, konaná v Luhačovicích ve dnech 20.–21. 10. 2018, měla jednotící ideu – ideu národního státu. Vytvoření československé republiky nebylo samozřejmostí, vznikla díky geniální jasnozřivosti a státnickým schopnostem T. G. Masaryka a díky odvaze sto tisíc legionářů, kteří prolévali svou krev za myšlenku svobodného státu. Bez těchto obětí by Československo nevzniklo. Dokázali jsme tehdy využít historickou situaci, která nám byla příznivě nakloněna. Právě porážka Rakousko-Uherska a Německa v první světové válce a vítězství států Dohody umožnily vznik Československa.

Po sto letech hrozí našemu státu osudové nebezpečí. K výraznému oslabování všech pilířů národního státu došlo po rozpadu Československa v roce 1993, který nebyl ničím jiným než výsledkem boje o moc mezi novými elitami. Liberální socialismus vedl nejen k rozpadu společného státu Čechů a Slováků, ale také k postupnému oslabování naší státnosti, zejména po vstupu do EU, která principiálně usiluje o likvidaci suverenity a svébytnosti národních států ve jménu nadnárodního totalitního byrokratického molocha, jenž si uzurpuje veškerou moc a rozhodovací pravomoci.

Postupně jsme se stali kolonií Bruselu a Berlína, který začal pod vlajkou EU budovat svou „Čtvrtou říši“, jež je zničující hrozbou pro naši národní a politickou suverenitu. Naše ekonomika byla podřízena diktátu EU stejně jako legislativa a politika. Situace je v mnohém podobná stavu před první světovou válkou. I tehdy existovala agresivní protiruská propaganda a prosazování „Druhé říše“, která se stala pro Rakousko-Uhersko vzorem. Dnes je pro nás vzorem Západ, procházející ve skutečnosti svou zatím nejhlubší krizí, která ve všem připomíná obsah Spenglerovy knihy Zánik Západu, jež vyšla rovněž před sto lety. Nenechejme tuto dekadenci, aby otrávila náš národ.

Tvrdé jádro EU, zejména Francie a Německo, se v současné době nachází ve své dosud nejhlubší krizi od konce druhé světové války. Je zřejmé, že další pokračování stávajícího trendu je pro tyto země devastující. Všechny země EU jsou nuceny podřizovat se ideologii liberálního socialismu, která se nejvýrazněji projevuje v politice multikulturalismu. Náš stát je touto politikou oslaben a další pokračování v této cestě by vedlo k tomu, že bychom se ocitli ve stejné situaci, v jaké jsou země Západní Evropy, zcela zcestně nám dávané za vzor. Výsledky této politiky jsou dekadence, zničení národního státu a islamizace

V konečném důsledku bychom přišli o náš stát a náš národ by přestal existovat. Naše národní obrození jej už jednou zachránilo. Je třeba druhého národního obrození v masarykovském duchu, které by zmobilizovalo naše národní společenství a vedlo k sebezáchovnému procesu znovuvybudování národního státu! Jen ten se může stát oporou pro náš národ, který se nechce podřídit diktátu EU a protinárodní ideologii multikulturalismu.

Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o různých aspektech zmíněné problematiky. Jsou zde historické články vyzdvihující ideu společného státu Čechů a Slováků před sto lety. Bezpečnostní, právní a politologické příspěvky poukazují na nejdůležitější dnešní výzvy, jimiž jsou otázky bezpečnosti. Díky bezprecedentní po-litice EU totiž dnes čelíme hrozbě radikálního islamismu, který se nás snaží zničit. Ekonomické a národohospodářské texty upozorňují na zhoubné důsledky globalizace pro národní stát, jenž má být fatálně oslaben a podroben zvůli korporací, které stále snižují mzdy a zvyšují své zisky na úkor pracujících lidí. Cílem korporací je zničit ná-rodní a sociální stát, jenž jediný je schopen postavit se tlaku mezinárodního kapitálu a bránit naše národní zájmy.

V současné době je EU v hluboké krizi. Skutečnou alternativou k této sebedestruktivní politice je postoj států Visegrádské čtyřky. Česká republika a Slovensko musejí zaujmout stejně principiální pozici jako Maďarsko a Polsko, které své národní státy již budují, a jsou tak před námi v předstihu. Naše konference byla ideovým impulsem k bodu zlomu, k němuž v blízké budoucnosti bez jakýchkoliv pochyb dojde.

Konference “K výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti”,

v Luhačovicích 20.–21. 9. 2018, Sborník příspěvků, úvodní slovo