Metro mele   oslavnou mantru o F. Tugendhatovi, ale zamlčuje sudetoněmeckého fabrikanta H. Tugendhata...

Metro mele oslavnou mantru o Fritzi Tugendhatovi, ale zamlčuje sudetoněmeckého fabrikanta Hanse Tugendhata. Přesto majetek rodině měl být vrácen - pro rasovou persekuci.

 

V metru z 28. III.2018  str.31 můžeme konsumovat zprávu ČTK (!) - vyvolávající dojem oslavné panygeriky na továrníka Fritze Tugendhata, majitele slavné vily. Je citován dokonce historik AV ČR pan A.  Vyskočil, který tu prohlašuje: " Jméno rodiny i Fritze Tugendhata bylo po roce 1948 ignorováno, minulost zamlčována, podobně jako v případě prakticky všech soukromých podnikatelů, českých, německých i židovských". Potud citát, s nímž lze do značné míry souhlasit, vezmeme-li v potaz dobovou atmosféru 50tých let. Ovšem o vile Tugenhatových se hojně psalo i za socialismu - to nemůže objektivní historik popřít -  a práce mnohých badatelů, např. z Mor.galerie, to dosvědčují. Znám to z vlastní zkušenosti. I můj strýc -  letovický odbojář Miloš Červinka, jenž se v roce 1945 podílel na záchraně vězeňského vlakového transportu před SS komandantem Kukou, byl nedříve v revolučním Národním výboru a po roce 1948 mu byla udělena milionářská dávka a poslán do Jáchymova, který naštěstí přežil...O to tu ale nejde.

Podle mne nelze spojovat osudy židovských, českých a německých podnikatelů do jedné jediné roviny,aniž bychom vynechali období osvobozené republiky a dekretální řízení po osvobození! To je právě onen zakopaný pes, o němž dnešní  oficiální historikové tak přecudně mlčí - nebo i mlží!

Zpráva ČTK uvádí dále, že Fritz Tugendhat patřil ke třetí generaci  významné podnikatelské brněnské rodiny židovského původu. Jeho podnikání jako mnoha dalších brněskýcm podnikatelů  spadalo do oboru textilnictví. Rod pocházel ze Slezska. To vše je naprostá pravda. Ovšem zamlčování začíná již u konstatování ČTK, že jméno Fritze Tugendhata nelze oddělit od zbytku rodiny,protože nepodnikal sám. A zde jsme u jádra těžkého mlžení, zamlčování, u zprávy ČTK! 

 

Jestliže podle ČTK je doloženo, že Fritz Tugenhat nepodnikal sám, pak objektivní badatel nesmí vynechat ani dalšího člena rodu - továrníka Hanse Tugendhata.

A tento HansTugendhat se podle nedávno otištěného dokumentu (Nár.Osvobození, článek "Národ pánů v Brně") stal kandidátem sudetoněmeckého svazu průmyslníků. A to roku 1937, kdy započalo ohrožení republiky sudetoněmeckým morem, tj. vyděračskými a zločineckými akcemi Henlein Partei a většiny jejich voličů a příznivců. Již tehdy započaly akce ordnerů a různých sudetoněmeckých korporací proti republice. A v této době tak  fatálně ohrožené ČSR se pan HansTugenhat přihlašuje na vysoké místo na kandidátce sudetoněmeckého bloku - a to na druhé místo. "Hans Tugendhat, fabrikant, Brünn", a to korporace "Sudetendeutscher Wahlblock. Sudetendeutscher Ständebund für Handel und Gewerbe. Deutsche Arbeits und Wirtschaftgemeinschaft". Oponent bude tvrdit - to přece byl "nevinný spolek svazu průmyslu a řemesel německého původu"! Opak je pravdou. Právě takové korporace podporovaly vývoj nepřátelský republice již tím, že se hlásily k sudetoněmectví, a tudíž k iredentistické politice zastřešované právě HenleinPartei. 

NIkdo tu netvrdí ani omylem, že by se pan Hans Tugendhat dopustil nějakého činu proti čs.občanům. Ovšem tímto manifestním, politickým volebním činem se fakticky postavil - ať chtě či nechtě - do fronty sudetoněmeckého hnutí, které zničilo nejen republiku,a nakonec paradoxně přispělo později, podle indoktrinovaných  "norimberských zákonů", ke zničení i jeho vlastní rodiny. Bylo to zjevné šlápnutí do sudetského politického hnoje r.1937.Toto patří k tragédii rodiny, nikoli k obvinění ze spolupráce s okupanty!

Dlužno říci, že Reichsdeutsche užili "Sudetoněmců" jako nástroje zničení ČSR - ovšem drtivá většina alias Sudetoněmců toto zničení podpořila a dokonce cca každý třetí dospělý Sudetoněmec za to obdržel od Hitlera sudetskou medaili ( srv.Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, Praha 1999.)

Jestliže za okupace gestapo "prověřilo neárijský původ" rodiny Tugendhatů, byla to ovšem hnusná rasová persekuce o níž nelze diskutovat! Ovšem gestapo se paradoxně muselo prokousat mj. i sudetoněmeckou manifestací pana Hanse Tugendhata.

Jestliže gestapo a další orgány III.reichu - protektorát neměl mezinárodní právní subjektivitu! a jeho "zákony a nařízení" jsou dnes brány podle Sbírky zákonu jako akty nicotné! - konfiskovaly majetek rodiny Tugendhatů podle rasových opatření  - zvl. "zákona na ochraku německé krve a německé cti" - byl to sprostý nacistický zločin! Ovšem čs. stát po osvobození 1945 učinil dle mne zásadní chybu - a spolu s ním tuto chybu dle mne učinila i rodina! - pokud nebude prokázán opak. A to, když stát uvalil národní správu na tento majetek jakožto na zabavený majetek III. říše, musel  přihlížet dle směrnic ministerstva vnitra k sudetoněmectví některých členů rodiny a na tomto podkladu zabavil majetek.Přitom dle dnes tak nepravdivě haněných dekretů 12, 33, 100 a 108 existovala možnost konfiskovaných odvolat se proti konfiskaci ihned po zabavení - a to pro rasovou persekuci. Není známo, že by tak někdo učinil ihned v roce 1945 -a pokud tak učinil, měla toto zpráva ČT ihned uvést a nemlít o roku 1948! Pokud se toto stalo po roce 1945 a stát toto nereflektoval - byla to fatální křivda na rodině Tugendhat! Uvádím tu fakta o továrníku Hansi Tugendhatovi proto, abych ozřejmil motivy uvalení národní správy na podniky rodiny, což podle dekretálních předpisů muselo platit již od osvobození roku 1945, nikoli až po roce 1948: 

 

 

Rovněž zdůraznění dalšího tragického mezníku ve zprávě ČTK - "rozdělení ČSFR roku 1992 - není ani etické nejméně pro dvě generace Čechoslováků, ani vysloveně stoprocentně pravdivé. Toto "rozdělení" probíhalo na půdě federálu již dávno předtím a jen ignoranti mohou uvažovat, že toto rozdělení provedli ve vile Tugendhat dva politikové o své vůli, pánové Mečiar a Klaus...

 

Domnívám se, že takto koncipované "zprávy" vyvolávají dojem dezinformací a ČTK by si podobné zprávy typu "Nacht und Nebel" měla strčit za klobouk. 

Neposlouží ani objektivním dějinám persekvované rodiny Tugendhatů, která si vytrpěla své a  majetek jí měl být vrácen hned místo politických opiček polistopadového režimu, nesmyslných tahanic mezi svazem architektů,památkovou péčí a orgány města o vilu, ovšem i s kritickým ohledem na sudetoněmeckou peripetii Hanse Tugendhata (která mohla být jím samým zamýšlena i ve smyslu podnikatelském, ovšem naprosto politicky nevhodném a tragicky se rozcházejícím se sudetoněmectvím ohroženou ČSR!) 

 

Továrníky z doby protektorátu bychom měli posuzovat kriticky,  nepsát ani oslavné tirády, ani pomlouvačné pamflety - měli bychom kriticky zhodnotit jejich jednání a zohlednit to v dnes budovaných "expozicích buržoasie",jak tomu říkají památkáři, když "muzea dělníků" jsme jako polistopadoví idiotští "huráci" po výtce systematicky zničili...

 

Rprofoto kandidátky Hanse Tugendhata z N.O. přikládáme pro ilustraci.

 

Poznámka:

 Článek nevyvolává žádný dojem "celkové kolaborace rodu Tugendhat s nacisty"!

 Jen upozorňuje na blábol ČTK v souvislosti s rokem 1948,

 a snaží se zpřesnit historické reálie doby 1937-1945 v historii rodiny Tugendhatů.

Zvláště historikové AV ČR by toto měli podpořit!

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli,

HDK  ČSBS Boskovice

autor, pozůstalý po oběti gestapa a příbuzný obětí Osvětimi,

je emeritní muzejník