Může být Řád a klid vybudován na absenci řádu a neklidu?

Neodpovídejte na tuto otázku hned. Nejprve si přečtěte, prosíme, níže vyvěšené články: „To má být ten ´řád a klid´? Varování Pavlovi. Z jeho tábora“, a článek „Ruhe und Ordung – Klid a řád“.

Doporučujeme dále si připomenout prohlášení paní Danusche Nerudové, a to opakované, že Babiš je zlo.

Pan P. Pavel a ni jeho podporovatelka v druhém kole, paní D. Nerudová, se neomluvili, za řádění svých stoupenců, nebo dokonce bojůvkářů, kteří svým jednáním porušovali příslušná ustanovení zákona o právu shromažďovacím,

např.§ 7

Povinnosti účastníků shromáždění

(1) Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle § 6 a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.

§ 14

Přestupek proti právu shromažďovacímu

(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo

a) neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;

b) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;

c) jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze–li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;

d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,

e) neoprávněně vnikne do shromáždění;

f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;

Z výše uvedených skutečností lze důvodně předpokládat, že někteří stoupenci a bojůvkáři P. Pavla porušili svým jednáním některá z ustanovení zákona o právu shromažďovacím. Proto by tito lidé měli být v souladu s citovaným zákonem sankciováni. Pokud pan generál cí nutnost, aby právní řád byl dodržován, měl by dát podnět příslušným místům, aby jednání s porušovateli práva bylo zahájeno, rychle provedeno a sankce, ke kterým byli odsouzeni, zveřejněny.

Nyní již nestačí jen omluva pana generála za řádění jeho stoupenců. Uvidíme, jak se k výše uvedenému pan P. Pavel postaví. Je to velmi důležité. Již více než 10 let dochází při volebních kampaní k řádění bojůvkářů. Někteří z nich po politicích, kteří mluví ke svým stoupencům, házeli vajíčka, rajčata a hlavně sprostě nadávali a cíleně silně rušili svým jednáním pokojné shromáždění odpůrců svých pánů.

Již jednou z takovéhoto jednání musí být podle zákona vyvozeny důsledky. Jinak příště se objeví další bojůvkáři a vše se bude opakovat. Někdo opět bude ukazovat na své odpůrce prstem a tvrdit, že svým jednáním vzbudili vítr a proto musí snášet bouři. Ač třeba vše je zcela obráceně.

Teprve po zhojení příslušných právních norem může pan P. Pavel mluvit o „Řádu a klidu“. Ten je v současnosti narušen.

Připravil Dr. O. Tuleškov