Krnovské pohraničí v ohni a povstání Němců v Bruntále


Obsazením Osoblažska, Albrechticka a Jindřichovska ordnerskými tlupami a tzv. „Fraicorpsem“ není tento případ ještě nijak ukončen a definitivně vyřízen. Československá státní moc nehodlá se těchto krajů jen tak lacino vzdáti! Družstva SOS, která musila před převahou povstalců z tohoto území ustoupiti nebo pracně se probíjeti, zaujala nová stanoviště a jsou ve dne v noci v dotyku s odbojníky.Na celé frontě se ve dnech 23. a 24. září 1938 střílí. …


V Bruntále byl již několik týdnů trvale posádkou oddíl útočné vozby. Vojenská správa zasazuje tudíž nyní tento oddíl útočné vozby do první linie. Za vedení poručíka Sychry proniká oddíl útočné vozby až k Albrechticím a ku Jindřichovu, nemůže však překonati silniční překážky, které zatím ordneři na silnicích nastavěli. Musí se vrátiti, ostřelováni ordnery, se ztrátou dvou mužů, zatímco ordneři odpykali tento přepad asi 30 mrtvými.

¨

Rovněž státní hranice na jihovýchod od města Krnova v úseku Úvalno stává se neklidnou. V sobotu večer 24. září 1938 přecházejí z Německa do Úvalna silné oddíly „Freicorpsu“ a začínají znepokojovat střelbou tamní družstva SOS. …Mezi družstvy SOS a Freicorpsem“ rozpoutává se teď pravidelný boj, trvající asi půl hodiny…Bojuje se puškami, kulomety i ručními granáty. … Mezitím přijíždí od Krnova a zasahuje do boje obrněné policejní auto. Tamní státní policie slyšela totiž až v Krnově divokou střelbu od Úvalna a vypravila jedno svoje obrněné auto, aby prozkoumalo, kde a proč se střílí. Ordneři dostávají teď i oheň z boku! Tento nápor ze dvou stran nevydrželi! Boj rychle utichá a ordneři se nenápadně stahují zpět na státní hranici do Německa, berouce sebou i všechny svoje mrtvé a raněné. …

Podobných incidentů je teď mnoho! Celý úsek praporu SOS Bruntál je stále v ohni! Ale i z vnitrozemí dochází zprávy o srážkách mezi bezpečnostními orgány a ordnerskými povstalci. … I jinde na celém Bruntálsku se večer střílí po vojenských strážních oddílech, po stráži v pevnůstkách, po vojenských hlídkách i po osamělých vojácích. …

Všem bezpečnostním orgánům bylo dobře známo, že se v této době v prostoru mezi Moravským Berounem a Bruntálem zdržuje a ukrývá v hlubokých lesích u Roudna a Valšova veliká tlupa těchto záškodníků. Její síla byla odhadována na několik set lidí a po vyhlášení mobilizace se ještě doplňovala nenarukovanými německými záložníky – zběhy. Hlavní kádr této skupiny tvořili ovšem ordneři. Byla to tzv. „Sudetská zelená garda“, kteroužto „instituci“ okopírovala sudetská revoluce, jak se zdá, rovněž věrně podle naší „Zelené gardy“ za světové války, tak jako vlastně vše ostatní.

Tato „Sudetská zelená garda“ byla výborně ozbrojena, vystupovala ponejvíce hromadně a znepokojovala a znervosňovala v týlu za pevnostní čárou záložní vojenské jednotky. Pracovala ruku v ruce s tzv. „Freicorpsem“, který opět přišel na československé území z Německa a operoval v našich pohraničních oblastech před pevnostní linií. Této sudetské zelené gardě padlo též několik našich vojáků za oběť…

Jak bezpečnostní, tak i vojenské úřady snažily se všemožně, aby zelenou gardu učinily neškodnou. Několik výprav na ni bylo podniknuto, lesy byly prohledávány, ale vše marné! Zelené gardy nebylo možné se zmocniti! Měla v místním německém obyvatelstvu mnoho spolehlivých přechovávačů a zásobovatelů potravinami!

Vůdcem této záškodnické tlupy byl velitel četnické stanice z Bedřichova u Rýmařova, vrchní četnický strážmistr Wildner, nebezpečný a tajný henleinovec, který z této četnické stanice asi v září 1938 zběhl v úmyslu prchnouti do Německa. To se mu však nepodařilo, neboť nemohl již proniknouti pevnostním pásmem na Bruntálsku, hustě vojskem obsazeným i střeženým. Wildner uchýlil se proto do hlubokých lesů na Moravskoberounsku, shromáždil kolem sebe celou tlupu ordnerů a zběhů, stal se jejím vůdcem a začal s ní přepadávati slabší vojenské oddíly a odstřelovati jednotlivé vojáky. … Nebyl dopaden!

 

Noční povstání v Bruntále

Po celý den v sobotu dne 24. září 1938 bylo u bezpečnostních úřadů velice rušno. … Ve 23,15 hodin jsme už všichni odcházeli, já s Křístkem do úřadu a učitel Sadílek a poručíkem Sychrou domů. Byli jsme jediní hosté v Národním domě. Nájemce Kobza vyšel s námi ještě před Národní dům. Město bylo normálně osvětleno a všude panoval úplný klid.

Když se tak loučíme, zarachotí náhle několik střelných ran a hned do toho začne střílet kulomet. … První se vzchopí nájemce Kobza, odskočí od nás a rychle přirazí vrata, aniž by se staral, co se stane s námi. Marně mu učitel Sadílek bouchá na vrata a volá, aby otevřel a pustil nás dovnitř. Neotevřel!

Vzápětí však padají další výstřely, kulomet štěká a občas poznáváme i ostré výstřely naší vojenské pušky. Výstřely se stále množí a ozývají se teď z blízké Olbrichovy ulice, ba i z vedlejších ulic! Najednou se zdá, že se střílí v celém městě! …V tom vytáhl poručík Sychra svůj služební revolver a vypálil do vzduchu celý zásobník, asi 6 ran. Bylo to smluvené znamení mezi ním a jeho oddílem útočné vozby!

A skutečně za několik málo minut, které jsou pro nás však věčností, už přijíždí celý oddíl jeho tanků a obrněných aut před Národní dům a skoro současně přichází též od posádkového velitelství pohotovostní četa. Vysvětlujeme jim, kde asi se střílí. Několik tanků již odjíždí tímto směrem. Začínají čistiti ulice a střelami kropiti střechy domů, odkudž padají rány povstalců na vojenskou stráž u hlavní budovy pošty a na policejní hlídky na Masarykově náměstí a k posádkovému velitelství. Do posledního tanku sedá poručík Sychra a my tři ostatní do policejního auta. Držíme se hned za tankem, který nám razí cestu hlavně k řádové nemocnici. Zde odbočí tank na Masarykovo náměstí, kdežto my šílenou rychlosti přeletíme národní třídu, kdež byl ještě poměrný klid a vřítíme se na dvůr úřední budovy. Tak jsme se šťastně dostali z této nebezpečné situace, …


Zatím v úřední budově byl proveden poplach podle našeho bojového obranného plánu. … Mezitím v městě se rozzuřil divoký boj! Již dvě hodiny trvá bez ustání. Střílí se nepřetržitě z pušek i revolverů, do toho rachotí štěkavé německé strojní pistole i naše lehké i těžké kulomety. Občas zazní i strašná detonace ručního granátu. … Bojuje se snad už v celém městě! … Náhle nastává v celém městě příšerná tma. …

Střelba povstalců jest zřejmě dobře organizována a řízena nejenom světelnými raketami, nýbrž i jinými smluvními znameními, např. zhášením světla na hodinách kostelní věži apod. Útočníci jsou ponejvíce schováni na střechách za komíny, jiný kulomet mají i na vysokém továrním komíně firmy Hamburger, kterým postřelují ubikace četnického pěchotního oddílu v Katolickém domě a na hasičském skladišti. Střílí se však po vojsku a bezpečnostních orgánech i z různých temných zákoutí a z oken soukromých bytů, kamž povstalci vnikají namnoze i bez vědomí majitele bytu. Tak vnikli např. i do semináře Německého řádu, anebo do továrny pokřtěného žida Hamburgera, do soukromého bytu okresního lékaře dr. Slavotínka … atd., a ostřelovali odtud vojenské i policejní hlídky….

Rovněž hlavní policejní strážnice na Masarykově náměstí byla povstalci ostřelována. Tuto noc byly napadeny i všechny policejní hlídky při svých pochůzkách. .. Hned po vzplanutí boje hlásí okresní hejtman telefonicky nadřízenému úřadu, že v Bruntále vypuklo povstání. … Až do 5 hodin ráno dne 25. září 1938 trvá v městě tento zuřivý boj! Povstalci se z domů a ze střech až nenápadně vytratili, aby nebyli ráno zpozorováni. … a zcela se ztrácí, jako kdyby se země se propadli. Jsou tak opatrní, že berou sebou všechny svoje mrtvé i raněné. Mnoho domů bylo střelami i ručními granáty poškozeno! … Úředně zjištěné ztráty za tuto noc činí: 1 mrtvý, 8 těžce raněných civilistů a vážně raněných vojáků. Počet lehčeji raněných civilistů a vojáků se nedal ani zjistit. Mrtvý civilista byl příslušníkem SdP. Zákeřně přepadl v tmavém zákoutí vojína, kterého vážně postřelil. Vojín však měl ještě tolik síly, že vrhl na útočníka granát.

Povstalci však museli mít těžké ztráty! … Myslím, že nejsem daleko od pravdy, tvrdím-li, že tuto noc i mnohý německý lékař ošetřoval potají raněné povstalce, jen aby se jich nezmocnila trestající spravedlnost. …

A teď strana SdP vypouští s průhledným úmyslem mezi lidi pověst, že toto noční střílení a přepad Bruntálu způsobili cizí komunisté! Obyvatelstvo henleinovského smýšlení ovšem pevně věří tomu, že to byli komunisté, kteří stříleli v noci na československé vojsko, četníky a orgány státní policie!

 

Poslední rok v československém Bruntálu 8, JUDr. Jan Brothánek