K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové

K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové I

 

Několik vět ke kauze pamětní desky paní Hany Benešové

 

Na toto téma si již píšeme s třetím starostou MČ Praha 1. V roce 2017 jsme si začali dopisovat se starostou ing. O. Lomeckým. Za jeho starostování údajně došlo k nápadně zvýhodněným prodejům některých nemovitostí ke škodě MČ. Ve funkci starosty jej vystřídal Mgr. Pavel Čižinský, ten byl odvolán pro neschopnost počátkem r. 2020. Novým starostou se stal ing. Pavel Hejma. Starostové přicházejí a odcházejí. To je přirozené. Jenže ti jmenovaní odešli v rychlém sledu a většinou z mimořádných důvodů. A to nám komplikovalo naše snažení.

Přesto se nám podařilo získat některé důležité informace:

Pan Ing.Lomský, dřívější starosta MČ Praha 1.nám ve svém dopisu z 31. ledna 2018

Čj: UMCP1 008050/2018,Zn: STA 22/2018, napsal:

„…v návaznosti na Váš dopis, za který Vám tímto děkuji, si Vás dovoluji informovat o aktuálním stavu pamětní desky paní Hany Benešové.

Tato pamětní deska umístěná na domu Loretánské nám. byla sejmuta odborným restaurátorem v roce 2012, kdy započaly stavební práce v dotčeném domě.

V současné době se dotčená pamětní deska nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci.

Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení…“.

Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.“ Z dopisu Ing. Petra Hejmy, starosty MČ Praha z 4.3.2020, ÚMČPl 103440/2020

Všimněte si, prosím, rozporu v citaci uvedených dopisů. Pan starosta Ing. Lomský nám písemně slíbil, že „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“ Kdežto pan starosta Ing. P. Hejma nás odkazuje na jednání s panem Bakalou.

Je zarážející, že písemné sliby jednoho starosty, druhý mlčky přechází a svými slovy a skutky fakticky neguje. To snad naposledy bylo možné v Kocourkově.

Přesto jsme napsali další otevřený dopis panu starostovi Ing. P. Hejmovi z 11.4 2021:

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

vycházeli jsme a nadále vycházíme z písemného slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“

Proto nebylo pro nás podstatné, komu patří pamětní deska paní Hany Benešové, kde tato deska je, kdo je povinen ji opětně instalovat atd. Pan starosta Ing. O. Lomecký nám písemně slíbil, že předmětná pamětní deska bude osazena na fasádu domu po řádném kolaudačním řízení.

Nevíme nic o tom, že by tento písemný příslib pana starosty Ing. O. Lomeckého byl nějak pozměněn, či dokonce zrušen. Jsme přesvědčeni, že takovýto slib učiněný panem starostou Ing. O. Lomeckým dále trvá, poněvadž ho učinil jako starosta MČ Praha 1, a proto přechází dále na jeho nástupce.

Jinou možnost si ani nedovedeme představit. Že by platnost písemného slibu pana starosty byla vázána jen na dobu, kdy vykonával svou funkci a jeho odchodem z funkce pozbyl tento slib jakékoliv závaznosti, pokládáme za něco, co se vymyká našemu chápání. Myslíme si, že takovéto pojetí písemných závazků starostů MČ Praha 1 by nás zavedlo právní džungle.

Ale je zde ještě jedna skutečnost, jíž nelze přehlédnout. Paní Hana Benešová byla nejen manželkou pana prezidenta Edvarda Beneše, ale také účastníci prvního a druhého našeho odboje. V době první světové války, kdy její manžel v zahraničí patřil k předním našim odbojovým činitelům, byla paní Hana Benešová monarchistickým režimem perzekuovaná. Zásluhy E. Beneše v průběhu bojů o obnovení našeho státu hodnotil pan prezident T.G. Masaryk velmi vysoko. Vyjádřil se v tom smyslu, že bez Beneše bychom neměli republiku.

V době tzv. protektorátu byli příbuzní pana prezidenta Beneše uvrženi do koncentračních táborů, kde nejeden z nich byl umučen, či přímo zavražděn. Synovec pana prezidenta Beneše, dr. Jiří Beneš, který prošel několika německými koncentračními tábory, napsal o utrpení vězňů koncentračních táborů, včetně svých příbuzných, knihu „V německém zajetí“, kterou vydala Společnost Edvarda Beneše v r. 2010. Doporučuji si ji přečíst. Poté je možné, že i Vy prohlédnete. Podíváte se vše z nadhledu a budete považovat i osobně za svou povinnost, učinit alespoň něco málo pro to, aby pamětní deska paní Hany Benešové vrátila na původní místo na fasádě domu č. 2 v Loretánské ulici, tam ji léta, až do její smrti, obyčejní čeští lidé přinášeli květiny jako výraz své vděčnosti.

Takže můžeme konstatovat. Komunisté dali paní Haně Benešové slušnou penzi, nechali ji bydlet v  nadstandardním bytě a nikoho z těch, kdo jí přinášeli květiny, pokud víme, nepronásledovali. V současnosti máme zastupitele, kterým tato část našich dějin nic neříká. Zúřadují vše, co se týká paní Hany Benešové, odhodí od sebe pár řádek českým vlastencům, kteří usilují jen a jen o navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, aniž by pochopili, co činí.

Takže o co se nyní opíráme? O písemný slib pana starosty ing. O. Lomeckého, že pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena na fasádu domu po řádném kolaudačním řízení. Nadále doufáme, že takovýto slib zavazuje i starosty MČ Praha 1, kteří se ujali starostování později. A nadto stále věříme, že konečně někteří zastupitelé, možná i pan starosta Hejma či pan Petr Bugr, 1. místostarosta Prahy 1, pochopí, o co v dějinných souvislostech, zbavených politikaření, jde. Snad dokonce i pochopí, že i jejich povinností je udělat vše možné, aby pamětní deska paní Hany Benešové se vrátila na původní místo. Pokud k tomuto prohlédnutí nedojde, budeme pokračovat i nadále v našem úsilí až do naplnění uvedeného cíle.

S pozdravem JUDr. O. Tuleškov

14.5 2021 jsme poslali panu Ing. Hejmovi, starostovi MČ Praha 1 další dopis:

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

v dopisu, který mi byl zaslán dne 5.2021, č.j.:UMCP1 254884/2021 panem Petrem Burgrem, 1. místostarostou Prahy 1, nenacházím ani zmínku o písemném slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“

Máme uvedenou skutečnost chápat tak, že výše uvedený písemný slib pana Ing. Lomeckého, dřívějšího starosty MČ Prahy 1, chcete vytěsnit z naší písemné diskuse nebo dokonce hodláte tímto způsobem mlčky anulovat předmětný písemný slib pana starosty Ing. O. Lomeckého?

Pokud tomu tak je, pak tímto Vašim anticivilizačním počinem zpochybňujete písemné sliby, závazky, vlastně všech předcházejících starostů MČ Prahy 1 a samozřejmě i písemné závazky, sliby vlastní. Takováto situace nás vede logicky k závěrům, že i Vaše písemná stanoviska, která jste nám dosud sdělil, můžete bez dalšího zpochybňovat nebo se jednostranně od nich distancovat, přehlížet, zamlčovat je. Takovéto kroky vedou k popření funkcí práva a k bezprávnímu stavu. Jste si toho vůbec vědom? Hraje v tomto případě právo úlohu služky politiky, lépe řečeno, politikaření, s cílem nedopustit, aby pamětní deska paní Hany Benešové byla opětně instalována na původní místo, jímž shodou okolností je právě dům, v kterém sídlí Knihovna Václava Havla?

Bez ohledu na uvedené budeme i nadále vycházet z písemného slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“ Proto pro nás je základní otázkou, zda kolaudační řízení bylo řádně ukončené, a pokud ano, pak kdy pamětní deska paní Hany Benešové bude na svém původním místě? A právě na to se ptáme. Na Vaše hrátky nepřistupujeme.

Z výše uvedeného dopisu, který nám zaslal pan Petr Burger citujeme: „Další jednání s městskou částí Praha 1 má smysl pouze tehdy, pokud bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníka objektu k plánované instalaci pamětní desky (busty). V případě, že bude doložen souhlas majitele objektu a dotčených orgánů (památková péče apod.) bude městská část následně postupovat v dané věci standardním způsobem.“

Tak jste vymodelovali situaci, do níž nás chcete vtěsnat. Víte vlastně, co tím říkáte? Především mlčky předpokládáte, že souhlasy určitých institucí, které dříve byly potřebné k prvotní instalaci pamětní desky paní Hany Benešové, nyní neplatí. A tak, kdo by chtěl návrat předmětné pamětní desky na původní místo, by musel oběhat všechny rozhodující instituce znovu.

A napadlo Vás někdy, zda je vůbec pravděpodobné, aby vlastník domu Loretánská 2, Praha 1 dal souhlas k instalaci pamětní desky na dům někomu, kdo nevlastní pamětní desku? S takovým snaživcem vlastník domu není povinen vůbec jednat, ani mu cokoliv sdělovat. Takže kruh se uzavírá. Zvláště když si uvědomíme, že náš snaživec by neuspěl ani u dalších rozhodujících institucí. Tímto způsobem nelze návrat pamětní desky paní Hany Benešové zajistit. A jde Vám právě o to? Pokud se mýlím, pak nestačí mě o tom přesvědčovat slovy, ale skutky.

Paní Hana Benešová byla manželkou prezidenta E. Beneše, který se zasloužil o stát, byla účastníci I. i II.odboje. Vešla do českých dějin. Jedno ze znamení této skutečnosti byla i pamětní deska na domě č. 2 v Loretánské ulici na Praze 1. Pokud se považujete, pane starosto, nejen za voleného funkcionáře, za starostu MČ Praha 1, ale také za občana republiky, který ctí naši historii, očekávali bychom od Vás především splnění slibu Vašeho předchůdce, pana Ing. O. Lomeckého, nebo alespoň vstřícnou spolupráci s těmi, kteří se snaží o osazení předmětné pamětní desky.

Nám za této situace není možné, a Vy to zřejmě víte, získat ani informaci o tom, zda před prodejem domu č.2 v Loretánské ulici, kde byla pamětní deska, bylo právně zajištěno, aby tato deska se mohla vrátit po rekonstrukci domu na původní místo, aby tak byl povinen učinit její nový majitel. Vy můžete tuto skutečnost zjistit a pomoc při dalším. Zatím k dosažení předmětného cíle nejenže nespolupracujete, ale vytváříte, nebo necháte vytvářet situace, které znemožňují těm, kteří usilují o vrácení pamětní desky paní Hany Benešové, aby jejich snaha byla úspěšná.

Vám jako starostovi MČ Praha 1 a jako občanu ČR je jedno, zda je pamětní deska v úschově Galerie hl. města Prahy, nebo je na místě, kam patří?

Doufáme, že si uvědomíte celkovou situaci a podniknete kroky, které by napomohly k brzkém instalaci pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo.

S pozdravem

JUDr. Ogňan Tuleškov

Z tohoto dopisu je nutné si zvlášť všimnout následující věty pana Petra Burgra, prvního místostarosty MČ Praha 1: „Z výše uvedeného dopisu, který nám zaslal pan Petr Burger citujeme: „Další jednání s městskou částí Praha 1 má smysl pouze tehdy, pokud bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníka objektu k plánované instalaci pamětní desky (busty). V případě, že bude doložen souhlas majitele objektu a dotčených orgánů (památková péče apod.) bude městská část následně postupovat v dané věci standardním způsobem.“

Takže současní mocipáni pan starosta Petr Hejma (politická příslušnost STAN), pan první místostarosta Petr Burger (politická příslušnost KDU – ČSL) nám dali vědět, že je naprosto zbytečné, abychom s nimi vedli další řeči o navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo v Loretánské ulici č. 2, kde byla umístěna na fasádě domu, kde bydlela. Fasáda je již dávno rekonstruována, takže je otázka, proč již pamětní deska není na svém místě. Zopakujme si, že pamětní deska byla „odborně“ sejmuta v srpnu r. 2012 a dnes máme konec září 2022. Za 10 let se dnes postaví řada domů, i mrakodrapů, ale v tomto případě zřejmě je 10 let na rekonstrukci jednoho domu málo.

Domníváme se, že někteří konšelé z Prahy 1 nahlížejí na tuto problematiku pětikoaličně politicky. Tuto možnost potvrzuje již dřívější vztýčení tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a úsilí o obnovení pomníku maršála Radetzkého na Malostranském náměstí.

Vážení přátelé, pokud půjdete k volbám v Praze 1, pak nevolte strany pětikoalice, především však STAN a KDU–ČSL. Ještě působivější by bylo, pokud jste z Prahy, abyste kandidáty pětikoalice nevolili v celé Praze. Samozřejmě především proto, co dokázali nejen na městské úrovní, ale i celostátní. Horší vládu, tak přezíravou k našim národním zájmům, k občanům republiky jsme za posledních 33 roků neměli. Hezká slova a odpuzující skutky. Podle ovoce je poznáte! Počet chudých našich spoluobčanů dále roste, bídou trpí nejen někteří důchodci, matky samoživitelky, ale i děti. Každý víme, co od nich v současnosti i budoucnosti můžeme čekat – jen to nejhorší.

Dr. O. Tuleškov

 

 

K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové II

 

Za této nepříznivé situace, kdy mizí mnohé pomníky, busty a pamětní desky, zatímco se objevil na Staroměstském náměstí tzv. Mariánský sloup, v Praze 6 nám vyrostla „úžasná“ socha Marie Terezie, a nakročuje se k obnově pomníku maršála Radetzkého na Malostranském náměstí, jsme se obrátili na pana prezidenta M. Zemana následujícím dopisem z 18. března 2021

 

„…Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás s velkou prosbou o pomoc. Netýká se nikoho z nás, ale známé osobnosti našich dějin – paní Hany Benešové.

Vzhledem k současné době, v níž mizí různé pamětní desky, bysty a dokonce i pomníky, máme obavy, aby pamětní deska paní Hany Benešové, která byla slavnostně odhalena, současně se sochou jejího manžela, pana prezidenta Edvarda Beneše, dne 16. května r. 2005 na domě v Loretánské ulici č. 2, neskončila  někde v depozitáři. Nemůžeme, bohužel, zatím ani dohledat jednu pamětní desku pana prezidenta E. Beneše. V tomto směru vyvíjíme v současnosti další úsilí.

Běh času naše obavy posiluje. Víme, že pamětní deska paní Hany Benešové byla odborným restaurátorem sejmuta v r. 2012, jak nám písemně sdělil tehdejší starosta MČ Praha 1, pan Ing. O. Lomecký, kdy začala rekonstrukce domu, zakoupeného panem Z. Bakalou, který v něm hodlal vytvořit sídlo Knihovny Václava Havla. Podle informací, které máme, rekonstrukce domu ještě probíhají. Kdy dojde  k tak námi očekávané kolaudace jsme se dosud nedozvěděli. Předmětná pamětní deska je zřejmě stále v péči Galerie hl.m. Prahy, kde měla být renovována. Znovu osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" bude až po řádném ukončení kolaudačního řízení, jak nám napsal pan starosta Ing. O. Lomecký ve svém dopisu ze dne 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018.

Od té doby žádné další povzbudivé informace o pamětní desce paní Hany Benešové nemáme. Pan starosta MČ Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský, jemuž jsme v předmětné záležitosti také opětovně psali, se ve své funkci ani neohřál a byl odvolán. Jeho nástupce pan Ing. Petr Hejma nám oznámil, že „Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.“ Na toto jeho sdělení, které zcela pomíjí písemný slib pana starosty Ing. Lomeckého nám daný, že pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu po řádném ukončení kolaudačního řízení, jsme reagovali dopisem z 10.3.2020. Více než rok na něj pan starosta Ing.. Petr Hejma neodpověděl. Obracíme se na pana starostu znovu bez ohledu na uvedené skutečnosti stejně uctivě jako dříve dopisem ze 17.3.2021, který přikládáme.

Faktem je, že se píše rok 2021. Pamětní deska paní Hany Benešové byla slavnostně odhalena v roce 2005 a sejmuta 2012, tedy zhruba po sedmi letech. V současnosti je již devátý rok v péči Galerie hl.m. Prahy. Kdy se vrátí na své původní místo, nevíme. To vše naše obavy zesiluje. I jednání s námi, nic přece nežádáme, než navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo, nepovažujeme za solidní. Klademe si otázku, zda je navrácení pamětní desky na fasádu Knihovny Václava Havla pro někoho z rozhodujících vůbec žádoucí.

Navrhli jsme přesto panu starostovi Ing. P. Hejmovi řešení, které by mohlo vrátit předmětnou desku na původní místo dříve, něž bude ukončeno kolaudační řízení. Již několik let je fasáda domu, kde je Knihovna Václava Havla, včetně sloupů jeho podloubí, kde deska byla původně instalována, zcela hotová. A tak by mohla být pamětní deska paní Hany Benešové slavnostně osazena na původní místo bez velkých nákladů. Pokud kolaudace je v nedohlednu, jsme přesvědčeni, že náš návrh stojí za seriózní posouzení. Má–li však kolaudace proběhnout během několika málo měsíců, budeme dále trpěliví, pokud však nám budou závazně písemně sděleny rozhodující skutečnosti.

Vážený pane prezidenta, dílo mnohých, včetně paní profesorky PhDr. Věry Olivové, DrSc., jíž jste vyznamenal za její společensky významné aktivity, je, jak jsme přesvědčeni, ohroženo. Pevně věříme, že již svou přirozenou autoritou přispějete k zachování toho, co nám naši vlastenečtí předchůdci odkázali. S radostí uvítáme osazení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, kde ji budeme opětně navštěvovat, abychom, až přijdou naše dny, kdy se naplní naše životy, mohli nám svěřené dědictví v neztenčeném rozsahu odkázat nastupujícím generacím českého lidu.

Velmi děkujeme, pane prezidente, za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte, a současně i za mnohé, co jste již učinil při obraně českých státních a národních zájmů, pro dobro milionů našich obyčejných lidí. Naše vděčnost Vám patří. S naší podporou můžete s jistotou počítat i nadále. Jsme s Vámi, poněvadž i Vy již od doby, co jste byl zvolen poprvé prezidentem republiky, jste s námi.

S hlubokou úctou

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,v.r.,

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., v.r.,

Marie Neudorflová, Ph.D., v.r.,

Ing. arch. Nina Žečeva, v.r.,

JUDr. Ogňan Tuleškov

 

Příloha:

Dopis panu Ing. Petru Hejmovi, starostovi MČ Praha 1, ze dne 17.3.2021, Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

 

Na výše uvedený dopis jsem dostali následující odpověď:

Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 24. března 2022

Č. j.: 1458/2021

 

Vážený pane doktore,

prezident republiky pověřil Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky odpovědí na Váš dopis, ve kterém žádáte o vrácení pamětní desky Hany Benešové na dům č. p. 108 v Loretánské ulici.

Děkuji Vám za Váš vytrvalý zájem o tuto záležitost a za snahu důstojně uctít památku první dámy Československé republiky, paní Hany Benešové. Prezident republiky ani Kancelář prezidenta republiky v dané situaci nemá žádné nástroje, kterými by mohla ovlivnit rozhodnutí MČ Praha 1, Galerie hl. m. Prahy či soukromého vlastníka objektu. Tuto záležitost jsme v uplynulém roce opakovaně prověřovali a současný stav je takový, že stavebně–technický stav budovy, ze které byla pamětní deska sejmuta, neumožňuje její navrácení. Budova je stále v procesu rekonstrukce, na kterou je vydáno platné stavební povolení, proto nelze podnikat žádné správní kroky, které by navrácení desky nařizovaly.

V současnosti je tak jediným možným řešením situace jednat o dané záležitosti s majitelem budovy, popřípadě řešit navrácení desky v momentě ukončení stavebních prací či ukončení platnosti stavebního povolení.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za pozdní odpověď.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Dominika Svobodová

vedoucí Oddělení styku s veřejností

Vážený pan

JUDr. Ogňan Tuleškov

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, Česká republika

Tel.: +420 224 371111, Datová schránka: 9hjaihw

 

Věříme, že pan prezident v dobré víře pověřil paní Dominiku Svobodovou, vedoucí Oddělení styku s veřejností, odpovědí na náš dopis.

Proto máme jen menší otázky. Šel se někdo z tohoto oddělení podívat na dům v Loretánské ulici č. 2, kde pamětní deska paní Hany Benešové byla původně umístěna? Napadlo někoho z oddělení se dotázat, proč tento dům je již více než 10 let v rekonstrukci a jak dlouho tato „rekonstrukce“ bude ještě trvat? Nepozastavil se někdo z oddělení nad tím, že souhlas s umístěním předmětné pamětní desky na uvedeném domě musel vydat příslušný orgán a že nebylo složité při prodeji domu uložit novému vlastníku povinnost opětně po rekonstrukci, a to bez všeho dalšího, instalovat pamětní desku na původní místo. Velmi litujeme, že právě tyto otázky, které podle našeho mínění mohlo Oddělení styku pro veřejnost nejen položit, ale i žádat vysvětlení. A to se bohužel nestalo. Škoda!

 

Myslíme si, že ochráncem vdov po prezidentu republiky by měl být prezident republiky prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky. Myslíme si, že k této ochraně náleží i péče o pamětní desky prezidentských vdov. Rovněž si myslíme, že prezident republiky, by měl pečovat i o busty a pamětní desky prezidenta TGM a prezidenta E. Beneše. I ty se některé ztrácejí a nejsou k dohledání. Víme však také, že pan prezident Zeman to nemá lehké. Jde nejen o zdravotní potíže. Ale to je již další kapitola, jíž se budeme věnovat později.

Se vší slušností děkujeme za zaslaný dopis.

Dr. O. Tuleškov

21. 9. 2022

Dr. Ogňan Tuleškov

https://www.protifasismu.cz/clanky/aktualni–publicistika/k–ostudnemu–osudu–pametni–desky–pani–hany–benesove.html