Již dlouhodobým přáním SL je, abychom amnestijní zákon zrušili. Má snad SL právo zasahovat do našeho zákonodárství a vynucovat rušení starých norem a přijímání nových? Nemá. Proč MZV ČR proti jejich zasahováním do našich vnitřních záležitostí nezasahuje?


115 /1946 Sb.

Zákon, ze dne 8. května 1946

o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.


§ 2.

(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin již odsouzen, budiž postupováno podle předpisů o obnově trestního řízení.

(2) Příslušný je soud, u něhož se konalo řízení v první stolici nebo není-li ho, soud, který by byl nyní v první stolici příslušný, kdyby bezprávnost činu nebyla podle § 1 vyloučena.

(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějž byl obžalovaný týmž rozsudkem odsouzen, vysloví soud za tento jiný čin nový trest rozsudkem, přihlížeje k výroku o vině již učiněnému.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Svoboda v. r.