Jednání o míru?

Připomeňme si, kdo začal první světovou válku?

Rakousko-Uhersko pod tlakem Německa vypovědělo Srbsku válku. Záminka byla velmi slabá. Srbsko přijalo všechny body rakousko-uherského ultimata s výjimkou jednoho. Odmítlo souhlasit s tím, aby na jeho území působili vyšetřovatelé z Rakousko-Uherska.  A tak došlo k válce. Na ni se přímo třásli někteří hodnostáři monarchie. Měli strach, že jim  takováto příležitost uteče. Celý císařský dvůr byl silně ovlivňován válkychtivými Němci. A tak začala válka první světová.-red.

 

11. prosince 1916

Velmoci nabídly čtyřdohodě jednání o mír touto licoměrnou notou:

          Nejstrašnější válka, jakou kdy dějiny viděly, zuří téměř už 2 ½  roku ve veliké části světa. Tato katastrofa, kterou nedovedla zadržet páska společné tisícileté civilisace, postihuje lidstvo v jeho nejdrahocennějších vymoženostech . . .  Na obranu své existence ( ? ) a svobody svého národního vývoje ( ? ) byly čtyřspolkové mocnosti nuceny sáhnouti ke zbraním.  . . .  Jestliže by však přes tuto nabídku míru a smíření boj měl trvati, jsou tyto čtyři spojené mocnosti odhodlány vésti jej až do vítězného konce, odmítají však nejslavnostněji před lidstvem a dějinami všelikou zodpovědnost za to.

 

Odpověď čtyřdohody k mírové notě čtyřspolku byla poslána anglickou vládou prostřednictvím severoamerického vyslance londýnského presidentu Spojených států severoamerických, který odevzdá odpověď středoevropským velmocím. Čtyřdohoda v této odpovědi prohlašuje, že nehodlá svou důvěru ve své vítězství obětovati míru, dokud není vojenská moc Německa v otevřeném poli zlomena. Velmi obšírně jsou v notě vykládány cíle, pro něž čtyřdohoda bojuje. Teprve potom, až bude nabyto bezpečných záruk pro dodržování smluv, může býti zabráněno porušování mezinárodního práva Německem.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 308-315