Eurokomisia vyhrala spor s hnutím prolife,

ničenie ľudských embryí údajne zohľadňuje ľudskú dôstojnosť

Brusel/Luxemburg 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:Jeden z nás)

 

Všeobecný súd EÚ so sídlom v Luxemburgu potvrdil v pondelok rozhodnutie Európskej komisie (EK) neprijať návrh na zastavenie financovania činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí. Návrh sa zrodil v roku 2012 v rámci európskej iniciatívy občanov “Jeden z nás”.

 

Európska iniciatíva občanov znamená, že ak sa podarí zozbierať jeden milión podpisov občanov z najmenej jednej štvrtiny členských štátov EÚ, organizátori iniciatívy vyzvú EK, aby v rámci svojich legislatívnych právomocí navrhla prijatie právneho aktu, ktorý žiadajú presadiť občania. Organizátori musia ešte pred zberom podpisov európsku iniciatívu občanov zaregistrovať na Európskej komisii. Tá preskúma jej predmet a ciele a vyjadrí sa, či je zámer výzvy zlučiteľný s primárnym právom Únie.

 

V roku 2012 EK zaregistrovala návrh európskej iniciatívy občanov s názvom “Jeden z nás”. Jej cieľom bolo, aby Únia zakázala a ukončila financovanie činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí (najmä v oblastiach výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia), vrátane priameho či nepriameho financovania potratov. Iniciatíva získala potrebný počet podpisov a začiatkom roka 2014 bola oficiálne predložená eurokomisii. Exekutíva EÚ však 28. mája 2014 oznámila, že nezamýšľa prijať právne opatrenia iniciatívy “Jeden z nás”.

 

Autori iniciatívy podali návrh na Všeobecný súd EÚ, aby toto rozhodnutie eurokomisie zrušil.

 

Všeobecný súd EÚ vo svojom rozsudku uvádza, že autori iniciatívy môžu ako fyzické osoby podať žalobu proti oznámeniu EK. Súd zároveň pripomenul, že Zmluvy o EÚ zverili eurokomisii v oblasti legislatívy takmer monopolné postavenie a európska iniciatíva občanov nemôže EK zaväzovať k tomu, aby predložila návrh zákona.

 

Súd uviedol, že oznámenie EK je dostatočne odôvodnené. Komisia v máji 2014 poznamenala, že vzhľadom na skutočnosť, že výdavky Únie musia byť v súlade so Zmluvami EÚ a s Chartou základných práv, európska legislatíva garantuje, že všetky výdavky Únie, vrátane tých v oblastiach výskumu, rozvojovej spolupráce a verejného zdravia, rešpektujú ľudskú dôstojnosť, právo na život a právo na nedotknuteľnosť osoby. Komisia vysvetlila, že právo EÚ už odpovedá na niekoľko požiadaviek autorov iniciatívy, najmä na požiadavku, aby EÚ nefinancovala ničenie ľudských embryí a aby zaviedla primerané kontroly. Komisia zdôraznila, že podpora, akú EÚ poskytuje sektoru zdravia rozvojových krajín, výrazne prispieva k znižovaniu počtu interrupcií prostredníctvom prístupu k bezpečným a kvalitným službám, a že zákazom financovania interrupcií v rozvojových krajinách by sa obmedzila schopnosť Únie dosiahnuť ciele stanovené v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o zdravie matiek.

 

Na záver Všeobecný súd EÚ uviedol, že EK sa nedopustila nesprávneho posúdenia, zohľadnila právo na život a ľudskú dôstojnosť ľudských embryí, pričom v naivite “prihliadla aj na potreby výskumu kmeňových buniek, ktorý môže viesť k liečbe chorôb, ktoré sú v súčasnosti nevyliečiteľné alebo potenciálne život ohrozujúce, ako napríklad Parkinsonova choroba, cukrovka, mozgová porážka, kardiovaskulárne ochorenia a slepota.” Jednoducho povedané, v mene predlžovania života či liečby chorých budú ničiť mladé životy v rozkvete.

hlavnespravy.sk