Čeští poslanci na Říšské radě ve Vídni požadují přetvoření mocnářství habsburskolotrinského ve spolkový stát svobodných a rovnoprávných národních států.

K odstranění každého nadpráví národnostního a k zabezpečení všestranného vývoje každého národa v zájmu celé říše a dynastie je nezbytno přetvoření mocnářství habsburskolotrinského ve spolkový stát svobodných a rovnoprávných národních států. Opírajíce se proto v této dějinné chvíli o přirozené právo národní na sebeurčení a svoboděný vývoj, posíleni nad to u nás nezadatelnými právy historickými a státními akty, plně uznanými, budeme se v čele svého lidu domáhali sloučení všech větví československého národa v demokratický český stát, při čemž nelze opomenouti i větve slovenské, žijící v souvislém celku s historickou vlastí českou

 

Prohlášení „Českého svazu“ v Říšské radě

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXXIV.

1. června 1917.

Politické. Ríšská rada se konečně sešla. „Český svaz“ podal poslanecké sněmovně toto prohlášení: Zástupcové českého národa ze všech tří zemí koruny svatováclavské, vstupujíce na radu říšskou v době světodějných událostí válečných, kdy se všeobecnělo hnutí směřující k odstranění nadvlády národa nad národem prohlašují: Poselství českého národa vychází z hlubokého přesvědčení, že nynější dualistický útvar vytvořil k patrné újmě celkových zájmů národy vládnoucí a potlačované a - Na základě § 8., odst. 4. zák. z 26. ledna 1907 uprázdnily se následkem rozsudků, nabyvších moci práva, mandáty poslanců: Vladimíra Kuryloviče, dra. Dimitr. Markova (Starorusové), Fr. Grafenauera (Slovinec), dra. Ces. Báttistiho (Ital), Frant. Buřívala, Václ. Choce, Jos. Netolického, Jana Vojny, dra. Karla Kramáře a dra. Al. Rašína. Dle přípisu c. k. zeměbraneckého divisijního soudu ve Vídni byla na říš. posl. Václava Klofáče, který jest ve vazbě, podána žaloba pro zločin velezrady dle § 58. tr. zák. - 19 českých poslanců demonstrovalo proti odsouzení posl. Kramáře, volíc ho za presidenta sněmovny.

Vídeňské dělnictvo demonstruje pro mír a pro všeobecné hlasovací právo. Pražské dělnictvo pořádá po tři dny průvody na místodržitelství, jest však rozháněno. Polic, ředitel vyhlašuje, že se budou průvody rozhánět zbraní. V Karlíne táboří vojáci Maďaři na ulicích, pušky v jehlancích. Též plzeňské dělnictvo Škodovky demonstruje. Rovněž v Pešti. Hnutí je všeobecné.
Všeněmec Volf odhalil, že německá vláda potřebovala socialisty k zahájení mírového jednání; po ní pověřila tím úkolem též rakouská vláda a socialisté si za to vyhradili, že nebudou oktrojovány známé německé „předpoklady“, totiž uzákonění státní němčiny.

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 369-373