Československá samostatnost

 

1. září – 7. října, 1917

Dr. Rašín promoval dne 21. září znovu na doktorát (již po třetí); po druhé to bylo před 20 léty po rozsudku nad Omladinou). Přiznal se opětně ku českému právu sebeurčení, pro svobodu českou i všeho Slovanstva; za tyto myšlenky jsme trpěli a bojovali a jsme všichni opět ochotni trpěl a bojovat až do smrti. Nad tímto vyznáním, učiněným jménem všech českých velezrádců, velké zklamání černožlutých despotů a Němců; cizina povšimla si neoblomnosti, statečnosti a hrdého chování našich nenapravitelných velezrádců, a české věci tím velice se prospělo za hranicemi. — česko-američtí učenci, spisovatelé a umělci, vedení dr. Aleš. Hrdličkou, prof. Šimkem, prof. Pressigem, Růžičkou, br. Ondříčky, vydali veřejný projev důvěry svému vůdci prof. Masarykovi, Českoslov. Nár. Radě. Čes. Nár. Sdružení a Slovenské Lize v Americe.

„Československá Samostatnost“, orgán politické emigrace a legionářů, vycházející v Paříži již druhý rok redakcí dra Lva Sychravy, přináší podrobné zprávy z Čech a z parlamentu vídeňského, zejména sebevědomou řeč posl. Zahradníka, jenž ke konci prohlásil, že česká otázka musí být projednána na mírovém kongresu. Výtah řeči propašován tajně českou Mafií a prospěl nám u dohody.

Hrdinná dívka, 21letá Aurelie Kolíková, vyslýchaná drern Koenigem u válečného soudu a odsouzená po celoroční vazbě k smrti, odepřela sděliti přes všecko trápení, kdo jí dal ruský leták. Tlakem válečných poměrů uveden ve skutek v rámci Českého svazu „Český klub státoprávní“, v něm!ž jsou Mladočeši, národní sociálové a Neodvislé sdružení z Čech a Moravy; předseda posl. Klofáč.

Československé družiny oslavují 28. září na Berezině tříleté své jubileum šachovou hrou na velkém poli.          Prof. Masaryk proslovil v Kyjevě (Rusko) velkou agitační řeč, v níž objasnil roli Čechů v této válce a vyzýval k energickému boji proti Němcům.

Sjezd odborových organisací dělnických v Bernu odepřel českým socialistům samostatné autonomní zastoupení.

Cizina očekávala v Čechách revoluci proti Rakousku; nyní uveřejňuje italský poslanec di Césare v „Giornale di Sicília“ články, v nichž vystihuje, že otevřená revoluce v Rakousku nebyla možná, ale že provádíme revoluci pasivní, sbíháním s fronty, zadržováním finančních a životních prostředků, opomíjením válečných půjček a pod.

30. září uspořádána na počest dra Beneše v Římě manifestace pro českou samostatnost, pro rozdělení Rakouska a proti jakémukoli kompromisu. V místnostech „Unione economica nazionale“ sešli se s Benešem ministr U. Comandini, mnozí senátoři, poslanci, advokáti, vojenští hodnostáři, žurnalisté, spisovatelé atd. Telegram poslali čeští zajatci: „Na půdě přátelské Itálie pozdravujeme Vás srdečné jako zástupce našeho národa, přejíce plného zdaru vznešeným cílům, ve kterých jsme plně s Vámi.

Českoslovenští dobrovolníci v Cittaducale.“

Nadšené řeči pronesli posl. Andrea Torre, jménem ital. komitétu pro samostatnost československou Ugo Danone, dr. Beneš a posl. vévoda Colanna dl Cesaro. V Čechách nemáme potuchy, jak se za hranicemi pro nás  pracuje.

7. října vyjíždí první vlák z Žitomíru v Rusku s českými dobrovolníky, kteří po zhroucení ruské fronty      odjíždí přes Vladivostok a Ameriku na francouzskou          frontu,          bojovati za českou samostatnost.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 416-419