Bude Srbsko opět ohroženo Západem?

Téměř celá devadesátiletá minulého století se Západ „zajímal“ o Jugoslávii a po jejím zničení pak o Srbsko. Nátlak spojený s vydíráním, hrozbami a přísliby skvělé budoucnosti vedl nejen k nastolení vlády kolaborantských sil v Srbsku, ale také k odtržení území Kosova, jádra historického Srbska, což je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Bombardováním zbytkové Jugoslávie, při němž bylo použito i munice s ochuzeným uranem, „zájem“ NATO vyvrcholil.

Profesor Dr. Rajko Doleček, DrSc., ve svých článcích hodnotil akce NATO proti Jugoslávii a Srbsku jako zločiny. V jednom z nich, úmyslně opakujeme, píše:

Bývalý generální prokurátor (attorney general) Spojených Států Ramsay Clark (pokud vím, dosud zřejmě žije ), jako vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA a NATO proti Jugoslávii a členové tribunálu prohlásili obžalované za vinné z 19 zločinů a tyto zločiny byly uvedeny pod záhlavím OBŽALOBA. Byli obžalováni William J.Clinton, vláda Spojených Států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinů a porušení mezinárodních a domácích zákonů, s následnou smrtí, ničením a utrpením.

 

1.) Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,

2.) Způsobení, vyvolání a povzbuzení  násilí mezi Muslimy a Slovany,

3.) Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,

4.) Zničení mírotvorné role Spojených národů

5.) Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí,

6.) Zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,

7.) Plánování, ohlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu,

8.) Ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních,  lékařských, diplomatických, náboženských, atd.

9.) Útoky na objekty nepostradatelné pro přežití obyvatelstva Jugoslávie,

10.) Útoky na zařízení, obsahující nebezpečné látky a síly,

11.) Použití ochuzeného uranu,kazetových bomb, jiných zakázaných zbraní,

12.) Vedení války proti prostředí,

13.) Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, jako genocidní zločin proti   lidskosti,

14.) Vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu ke zničení a démonizací srbského vedení. Zanedbání zahájení obžaloby proti utlačování Romů, kteří utrpěli největší počet ztrát (na Kosovu),

15.) Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení podpory pro agresi USA a démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a Muslimů jako genocidiích národů,

16.) Ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami NATO,

17.) Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracie a kultury slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie,

18.) Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořisťování jejího lidu a zdrojů,

19.) Použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení dominace USA.


Takže viníci zločinů proti Jugoslávii a Srbsku ještě nebyli potrestáni. Lidé v Srbsku, dokonce i děti, ve zvýšené míře umírají na rakovinu v důsledku použití munice s ochuzeným uranem natovskými letadly. Reparace Srbsko též nedostalo, dokonce ani omluvy.


A co nyní chystá proti Srbsku? Opět organizované tažení bez ohledu na principy mezinárodního práva, bez ohledu na Chartu OSN. Jaké formy bude tento atak proti Srbsku mít? Dosud nevíme. Jsme však přesvědčeni, že opět půjde o útok na svrchovanost Srbska spojený s hrubým vměšováním do jeho vnitřních záležitostí.


Co budeme dělat my? Máme počkat až Srbové se opět stanou zlými muži Balkánu, kteří budou opět ve jménu „západních hodnot“ trestáni, až poteče opět jejich krev?


Jsme poučeni dřívější dlouhodobou agresí Západu proti Srbsku. Dokonce i tak, že pan prezident M. Zeman se omluvil za to, že jsme dali souhlas k přeletům NATO letadel přes naše území, které poté bombardovaly hlava nehlava Srbsko. Abychom se podruhé nemuseli omlouvat, postavme se proti chystaným protisrbským akcím. Stále platí Charta OSN a mezinárodní právo. V souladu s těmito mezinárodními právními normami jednejme, jak jen můžeme. Srbové v pohnutých mnichovských dnech roku 1938 se hlásili dobrovolně na pomoc Československu, které bylo bezprostředně ohroženo Německem. Byly jich desítky tisíc. Tito srbští hrdinové byli připraveni umřít v boji za naši svobodu, buďme my nyní připraveni jim pomoc, kdy jejich státnost, národ budou zřejmě opět ohroženy.


V souvislosti s uvedeným je důležité si připomenout, že Putin i další ruští státníci zaručili Srbsku jeho svrchovanost a územní celistvost. Věříme, že nenechají Srbsko hynout. Porušení uvedených garancí Západem, jak jsme přesvědčeni, by bylo pro Rusko překročení jím vyznačené červené čáry. Doufáme, že i USA, NATO a Evropská unie stanovenou červenou linii nepřekročí. A kdyby přece? Co by se stalo? Svět by se mohl ocitnout na prahu války. Nikdo rozumný si válečný střet mezi Západem a Ruskem nemůže přát. Válka konvenční by se s velkou pravděpodobností přeměnila ve válku jadernou. V ní by nebylo vítězů. Víme to my, ví to všichni. Jen šílenci si ji mohou přát.

Dr. O. Tuleškov