Bohuslav SOBOTKA, předseda vlády České republiky, odpověď na petici ze dne 6.11.2015

V Praze dne 6. listopadu 2015

Čj.: 17255/2015 - OAIVážený pane Rejfe,


děkuji za Váš dopis, který jsem obdržel dne 9. října 2015, v němž se na mě obracíte s žádostí o vyjádření k Vašim komentářům na mé odpovědi na interpelaci poslankyně Marty Semelové týkajícím se tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu a k problematice současných česko-německých vztahů.

Vzhledem k tomu, že problematika česko-německých vztahů, včetně tzv. sudetoně­meckého landsmanšaftu (dále jen SL), náleží do kompetence Ministerstva zahraničí (dále jen MZV), vyžádal jsem si jeho stanovisko. Dovolte mi, abych na základě obdržených podkladů reagoval na Vaši žádost v pořadí jednotlivých bodů.


I.

Pokud jde o otázku, zda se „SL může vzdát něčeho, na co nemá právo“, musím konstatovat, že Česká republika zastává dlouhodobě konsistentní právní názor na otázky dotýkající se poválečného uspořádání ve vztahu k občanům, kteří byli z Československé republiky od­sunuti na základě Vámi jmenované mezinárodní smlouvy přijaté na Postupimské konferenci. Zdrojem legitimity a právní jistoty se v této otázce pro Českou republiku po více než padesáti letech staly ústavní dekrety prezidenta republiky, které tvoří nedílnou součást právního řádu České republiky.

Mohu Vás ubezpečit, že vzhledem k absenci zpětné působnosti práva Evropské unie nemohou mít požadavky Sudetoněmeckého krajanského sdružení oporu v právním řádu Ev­ropské unie.

Česká republika a Spolková republika Německo se téměř před dvaceti lety shodly na tom, že nebudou do budoucna zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami pocházejícími z minulosti, přičemž svůj závazek od té doby důsledně dodržují.


II.

Druhá otázka: Máte důkaz, že předmětná novelizace stanov SL byla provedena platně? Pokud ano, prosíme o jeho sdělení. Pokud ne, pak považujeme za Vaši povinnost, za slušnost, abyste uvedl své dřívější výroky na pravou míru. Omluvil se a sdělil přesně jaká je skutečnost. (Otázka z petice zaslaná B. Sobotkovi 7.10.2015)


Odpověď B. Sobotky: Pokud jde o otázku úprav Stanov tzv. SL, na základě dostupných informací se ve věci změny stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení čeká na rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Mnichově, formálně tedy provedeno nebylo. Rozhodnutí by mělo být přijato bě­hem listopadu tohoto roku. Nové stanovy nabydou právní platnosti v okamžiku zapsá­ní do rejstříku tzv. Registračního soudu v Mnichově.


III.

Prosíme, pane předsedo vlády, o sdělení, zda program SL byl také novelizován, pokud ano, pak kdy a rozhodnutím jakého orgánu. Pokud nikoliv, proč jste neupozornil naši veřejnost na tento fakt a nepoukázal na rozpor mezi stanovami, pokud byly platně novelizovány, a platným programem SL? (Otázka z petice zaslaná B. Sobotkovi 7.10.2015)


Odpověď B. Sobotky: Pokud jde o úpravy Programu tzv. SL, o Vámi zmíněném dvacetibodovém programu nemám žádné informace, a nemohu proto na Vaši otázku přiměřeně reagovat.


IV.

Čtvrtá otázka: Proč jako předseda vlády se snažíte oživovat termín Sudety, když jde o pojem z henleinovsko-nacistické terminologie, zrovna tak pojem sudetský Němec, které jsou nyní užívány SL? Podle našeho názoru tak zostuzujete sám sebe i republiku. (Otázka z petice zaslaná B. Sobotkovi 7.10.2015)


Odpověď B. Sobotky: Pokud jde o terminologii, jíž jsem užil v reakci na dotaz poslankyně Semelové, použil jsem termíny, které použila samotná paní poslankyně. Mimo to termíny „Sudety" či „sudetští Němci" jsou užívány v běžné řeči bez historických konotací, které uvádíte. V tomto smyslu musím rozhodně odmítnout, že bych, jako premiér vlády České republiky, cíleně oživoval terminologii nacistického Německa.


V.

Pokud jde o Váš dotaz týkající se tzv. strategického dialogu mezi ČR a SRN, tento dialog vze­šel z mé iniciativy s cílem propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich ně­meckými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení soused­ským vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a souse­dem České republiky. Toto strategické ukotvení vzájemných vztahů nezahrnuje pouze resort zahraničí, nýbrž téměř veškerá resortní ministerstva a také Úřad vlády ČR.


Na základě pověření ministr Lubomír Zaorálek dne 3. července letošního roku podepsal se svým spolkovým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Společné prohlášení k česko-německému strategickému dialogu coby nové platformě česko-německých vztahů. Vedle v rámci strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, ino­vace, rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve škol­ství a kultuře či zdravotnictví, je také jednou ze stěžejních oblastí zahraniční a unijní politika.

Dialog je primárně nastaven jako mezivládní spolupráce, ale ve své podstatě je ote­vřen všem aktérům relevantním po česko-německé vztahy ve 21. století s cílem posilovat vzájemnou důvěru a budovat česko-německé sousedství coby jeden z pilířů evropské stabili­ty…


.


S úctou

B. Sobotka