Bělobrádek petice z 8.2.2018

Pan

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

poslanec

Poslanecká sněmovna PČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

V Praze dne 8.2. 2018

 

Pane poslanče,

 

Obracím se na Vás s peticí v souladu s čl. 18 Ústavní listiny základních práv a svobod a petičním zákonem.

 

A.

Předem několik poznámek:

1. Dovoluji si upřesnit, že jsem Vám poslal dva otevřené dopisy, které jaksi dáváte dohromady, ač jsem Vám je poslal samostatně. I petici jsme Vám posílal zvlášť. Tedy na má tři podání reagujete jedinou odpovědí.

2. Dopisy i petici jsem Vám posílal jako poslanci. Odvolávat se proto na nějaké tvrzení někoho z Úřadu vlády ČR již nemůžete. Zvláště když byla řada lidí z tohoto úřadu z dobrých důvodů propuštěna a dopisy byly otevřené a nejednalo se tedy o dotaz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

3. Ve své odpovědi píšete: „Stejně tak je není možné fyzické osobě podávat petice.“ Jistě ani sám této formulaci, jíž jste použil v odpovědi na má tři podání, nebudete rozumět. Jde vyložit dvěma zcela odlišnými způsoby. Můžu však s jistotou tvrdit, že vy nejste fyzická osoba, nýbrž ústavní činitel, a já, i když jsem fyzická osoba, mám právo samostatně podávat petice.

V odpovědi na petici se nemůžete dovolávat, že „na nádraží v lampárně je cosi vyvěšeno", ale přímo odpovědět na otázku. Na web KDU si můžete vyvěšovat, co uznáte za vhodné. Odvolávkou na něj nemůžete však vyřizovat petici Odkaz by byl možná na místě, pokud by se jednalo o odvolávku na oficiální desku nějakého ústavního orgánu. Ale i v tom případě byste k odvolávce musel dodat vlastní vysvětlení.

4. Pro informaci posílám původní petici, jíž jsem Vám postoupil dne 5.1.2018, a Vaši odpověď na ni z 10.1.2018 několika ústavním činitelům, aby sami si udělali úsudek o tom, jakým způsobem „vyřizujte petice“.

 

B.

Vzhledem k výše uvedenému Vám 8.2.2018 postupuji znovu k vyřízení petici z 5.1.2018:

 

V Praze dne 5. 1. 2018/ 8.2.2018

 

Věc: V souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, a petičním zákonem postupuji Vám petici

 

Pane poslanče,

I.

Žádám Vás o vyjádření k následujícími textu, zvláště pak k tučně vyznačeným jeho částem

 

Před nepříliš dlouhou dobou jste mě překvapil svými objevnými tvrzeními, jimiž jste odlišil „Sudety geografické“ od „Sudet politických“. V geografických Sudetech, jak jste tvrdil, jste se narodil a zřejmě z tohoto důvodu jste o sobě tvrdil, že jste sudetský Čech. Když jsem se podivil Vašim závěrům, opravil jste se a prohlásil se za Čecha narozeného v Sudetech. Podle mého soudu mezi oběma charakteristikami není žádný zřejmý rozdíl. Chcete-li však být sudetským Čechem nebo Čechem narozeným v Sudetech, byla a je Vaše věc, ale současně toto Vaše tvrzení bylo a je jistě zajímavým problémem především pro Vaše dřívější i budoucí voliče. Ti nedávní nakonec při parlamentních volbách se k Vašim originálním tvrzením vyjádřili útěkem od kandidátní listiny KDU.

 

Ale nazpět k Vašim rozdělením tzv. Sudet. Uvedl jste, že do politických Sudet patří Šumava a město Brno. To je odvážné tvrzení. Ani A. Hitler po Mnichovu a dokonce ani po zřízení tzv. protektorátu nezahrnul Brno do německého území, ač přání brněnských nacistů bylo jednoznačné. Když až do takovéto míry neohroženě a odvážně jste se zabýval „politickými Sudety", pak jistě nebude pro Vás problém mi upřesnit, co z České republiky územně ještě zbývá, pakliže do politických Sudet jste zařadil, jak jste sám dříve uvedl, Šumavu a Brno.

 

Považujete se ještě za sudetského Čecha nebo za Čecha narozeného v Sudetech?

Na základě jakého rozhodnutí jste přidal k tzv. politickým Sudetům Šumavu a Brno?

Můžete mi upřesnit územní rozsah politických Sudet?

Můžete mi upřesnit zbytkové území ČR po jeho zmenšení o tzv. politické Sudety?

 

II.

Žádám Vás o vyjádření k následujícími textu, zvláště pak k tučně vyznačeným jeho částem

Před volbami do Poslanecké sněmovny „sudetoněmecký tisk“ vkládal do koalice KDU se STANem velké naděje. Podle nepotvrzených informací jste údajně uvažoval, že budete předsedou vlády ČR, abyste poté z této funkce se odrazil na prezidentský stolec na Pražském hradu. Údajně jste připravovali též funkci ministra zahraničních věcí pro pana D. Hermana. Ten však na rozdíl od Vás zatím, snad definitivně, v politice v republice skončil. „Sudetoněmecká média" mluví o Zemětřesení na Vltavě. V článku tohoto jména je též uvedeno: „Pražské strany, s nimiž bylo dosud možné vést alespoň nějaký dialog, jsou marginalizované. To platí pro křesťanské demokraty i pro sociální demokraty. A to vysvětluje dlouhé mlčení vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu ke katastrofě.“ ( Gernot Facius, Sudetenpost, 9.11. 2017, str. 1)

Že jste dostali od voličů řádný výprask, stejně tak jako ČSSD, není pochyb. Autor uvedeného článku má pravdu, když mluví o politickém zemětřesení. K Vaší porážce silně přispěla i Vaše politika vůči tzv. sudetoněmeckému landsmanšaftu, která byla v rozporu, jak mnozí z nás soudí, s českými státními a národními zájmy.

 

§ 3 stanov SL :

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b)         spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo .etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c)         prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d)         hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e)         pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f)          pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g)         přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

 

Platí stanovy SL v novelizovaném znění a pokud ano, prosím o jeho citaci.

 

Bod 15 a bod 16 z Programu Dvaceti bodů v následujícím znění:

„15. Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.

16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.“

 

Prosím o vyjádření, zda Program Dvaceti bodů, zvláště pak bod 15 a 16, platí v novelizovaném znění a pokud ano, prosím o jejich novou citaci

 

Budete pokračovat v dosavadní politice vůči SL, anebo ji hodláte změnit k prospěchu republiky?

 

Závěrem

Sám sebe jste nedávno pasoval na rytíře pravdy ve sporu s panem J. Farským. Prohlašujete o sobě nadto, že jste křesťan, i když mnohdy Vaše odpovědi na mé dotazy svědčily spíše jinak, přesto a proto snad mohu počítat s tím, že mi tentokrát odpovíte na uvedené dotazy plně a pravdivě, což jste zatím dosud nikdy neučinil. Nyní Vás Úřad vlády ČR už dále nemůže krýt, i kdybyste chtěl. Není již podstatné, co ví, anebo neví Úřad vlády, ale to, co víte Vy sám. Odpovědět na uvedené žádosti pro Vás není žádný problém, poněvadž na uvedená témata jste mluvil. Žádosti jsou proto adresované Vám, takže Vy jakožto zdroj informační můžete k nim sám vyjádřit. Předpokládám, že se nebudete již moci schovávat za nikoho a za nic.

 

Děkuji předem za Vaše pravdivé a úplné vyjádření k mým žádostem.

 

S pozdravem

 

Ing. P. Rejf, CSc.