Banderovská apokalypsa IV

Přípravy fašistického Německa k přepadení SSSR, vytyčování taktických i strategických záměrů při formování civilní i vojenské organizace OUN v zahraničí v letech 1939–1941.

Jednou z priorit německých agresivních plánů bylo ovládnutí Ukrajiny. Pro rozpracování její zahraničně–politické strategie bylo již v roce 1934 vytvořeno zahraničně politické byro NSDAP v čele s A. Rosenbergem. Ukrajinská problematika zaujímala v této kauze jedno z předních míst. Rosenberg, který pocházel z Pobaltí, byl uznávaným expertem „východní politiky“. Proto také on a jeho štáb podrobně rozpracovával základní ideje a metody konečného řešení ukrajinské problematiky.

Rosenbergův úřad se pokoušel vytvářet koncepci „uvědomělého evropanství“ se zaměřením na problematiku střední a východní Evropy. V podstatě vycházela z osvědčené britské imperiální politiky „rozděl a panuj“. Její základní princip proto spočíval v taktice postupného rozdrobování středo a východoevropských národů a jejich vzájemnému obviňování z porušování národnostních, náboženských a sociálních práv menšin žijících na území jiných států.

Konečným cílem pak bylo snadnější ovládnutí celé střední a východní Evropy „nordickou rasou“. Proto také Rosenberg od samého počátku propagoval ideu vzniku formálně samostatných, ale ve skutečnosti plně závislých států na Německu. A právě „samostatná“ Ukrajina v tom měla sehrát svůj prim. Tato koncepce byla v souladu s tehdejšími Hitlerovými představami o uspořádání budoucího evropského a později i světového pořádku.

Tuto vizi Hitler konkretizoval v úzkém kruhu nacistických špiček tímto výrokem: „Ve středu evropského prostoru vytvoříme velké Německo… spolu sním Rakousko, Čechy, Morava a západní oblasti Polska. Bude to blok 100 milionu obyvatel nordické rasy, nedělitelný, bez cizích elementů a národů. Postupně pak bude vytvářen tzv. ´východní svaz´, do kterého budou včleněny východní oblasti Polska, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Povolží, Gruzie a další. Tento ´svaz´ však nemůže být ´svazem´rovnocenných partnerů. Bude to uskupení nám sloužících států bez vlastní armády, bez vlastní politiky i bez vlastní ekonomiky.“

Základní myšlenky nacistické okupační expanze byly tedy vypracovány a ideologicky zdůvodněny již dlouho před samotným vypuknutím 2. světové války. V praxi byla tato zahraniční politika uplatňována od roku 1938. Měla tragický dopad i na tehdejší ČSR. Rosebergův úřad se tehdy významně podílel na vizi, že vznik Velké Ukrajiny bude jedním z nejbližších cílů další fašistické expanze.

Nyní se opět vracíme k činnosti OUN v zahraničí. Mezi jednotlivými frakcemi OUN probíhaly v různých evropských státech ostré ideologické spory o taktice a strategii v boji za svobodnou Ukrajinu. Různé frakce měly diametrálně odlišné názory na jejich řešení. Od liberálně umírněných, až po extremisty, kteří prosazovali dosažení tohoto cíle použitím nejbrutálnějších prostředků, a to i proti vlastním lidu.

Tehdy se vyostřil rozpor mezi „veterány“, kteří převážnou dobu žili v exilu a mladými „radikály“, kteří řadu let vedli neúprosnou partyzánskou válku ve východních oblastech Polska. Představiteli těchto radikálů byli především Bandera, Šuchevič, Stecko a někteří další. Příčinou tohoto konfliktu byl především boj o moc a vliv v organizaci. Jeho vyostření způsobily i generační rozdíly, napjaté osobní vztahy a zásadní rozpory v otázkách taktiky a strategie boje. Tito mladí radikálové požadovali od svých vůdců zejména opuštění politiky OUN pouze na Německo, navazování kontaktů na Francii, Velkou Británii a některé další evropské státy. Zásadní prioritou však měl být boj na vlastním území Ukrajiny. V tomto směru byl uplatňován požadavek vedení neúprosného boje všemi prostředky, bez ohledu na ztráty způsobené represemi polské a sovětské moci. Členové výboru OUN byli převažně lidé staršího věku, kteří v důsledku svého života na západě tíhli spíše k umírněnějšímu a tudíž i „kultivovanějším“ metodám.

Krátce před vypuknutím války se v srpnu 1939 konal v Římě II. velký sněm OUN, kde získali převahu stoupenci Andreje Melníka, který byl opětovně zvolen předsedou OUN. V té době představovala OUN početně silnou organizaci, která jen v zahraničí měla více než 20 000 členů. Mladší radikálové však neuznávali legitimitu tohoto sněmu. O pouhých půl roku později uspořádali v únoru 1940 za blahovolného postoje německých okupantů v Krakově svůj vlastní sněm. Tento krakovský sněm neuznal platnost římského sněmu a současně rozhodl o vytvoření revolučního výboru OUN, do jehož čela byl zvolen Stefan Bandera. Od té doby vzniká paralelní existence dvou ukrajinských nacionalistických organizací (OUN–M a OUN–B). OUN–M reprezentoval melnikovské a OUN–B banderovské křídlo. Přes tyto vyhraněné názorové rozpory, obě organizace prosazovaly integrální nacionalismus o obě chtěly dosáhnou shodného cíle – nezávislost Ukrajiny.

Zatím co melnikovci počítali s velkou podporou Německa, tak banderovci prosazovali myšlenku, že ukrajinská nezávislost může být docílena především vlastními silami. S blížícím se napadením SSSR však došlo ke sblížení názorů obou skupin, že právě vojenský konflikt Německa se SSSR, může v konečném důsledku vést k vytvoření nezávislého ukrajinského státu. Proto také banderovci začali postupně navazovat kontakty na představitele německých branných sil (WH, SS i Abwehru). S jejich pomocí pak v průběhu let 1940–1941 byl zformován tzv. legion ukrajinských nacionalistů, jenž se skládal ze dvou samostatných oddílů „Roland“ a „Nachtigal“. Počet vojáků v tomto legionu nebyl velký, tvořil jednotku asi o tisíci mužů. Původní záměr německého velení bylo využití těchto útvarů pro strážní službu a jejich nasazení do trestních akcí na okupovaném sovětském území. Bandera v něm však viděl zárodek budoucí ukrajinské národní armády a prostředek zvýšení mocensko–politického vlivu OUN–B. Ještě k výcviku ukrajinského legionu, ten byl prováděn zkušenými instruktory jednotek SS a byl velmi tvrdý a náročný. Legion pak byl doplněn o zkušené veterány jednotek karpatské Siče a těch, kteří v roce 1939 prošli speciálními výcvikovými středisky v Německu a protektorátu.