Advokátní komora jako inkvizice proti dr. Samkové?

 

Každý slušný občan republiky by se měl zastat paní doktorky Samkové pro její vystoupení proti muslimské invazi do Evropy a k nám, jež odsoudila Advokátní komora a napařuje jí jakýsi "etický trest", či jak se to nazývá. Copak že to paní doktorka ústavního práva udělala na mítinku občanů, kteří se cítí ohroženi muslimskou invazí a okupací? Každý z nás voličů protiinvazní strany například, musí souhlasit s paní doktorkou.

 

Náš názor a naše stanovisko je stejné, jako stanoviska paní doktorky v otázce pronikání muslimstva k nám i do Evropy. Máme proto být kaceřováni a považováni za xenofoby, fašisty a něco horšího?? Proč? Ústava republiky a naše zákony jsou jednoznačně v protikladu jak s muslimským světonázorem, tak s jeho "právním" atributem šaríou. My jsme pro ně nevěřící, jacísi káfirové, které je třeba obluzovat, okupovat a nakonec zotročit a vyhladit. Tak to praví i mnoho súr základní knihy muslimů - koránu, tak to praví jejich církevní spisy hadísy atd. Jest si přečísti jak Al-korán, tak i další spisy (jejich výtahy například vydává prof. Bill Warner v Centru studia politického islámu v Brně, ale existuje i ohromná odborná literatura na toto téma).

 

My pozůstalí po obětech nacismu se ptáme - porušila paní doktorka Ústavu a nějaký zákon svým vystoupením v Praze u tureckého velvyslanectví? Vyjádřila svůj postoj k panu velvyslanci a k islámu, který podle ní nesmí do Česka. Bohužel už v Česku plíživě je, a dnes nastává fáze, kdy se jeho plížení počíná stávat veřejným za pomoci páté kolony kolaborantů, což dokazuje například hnusný brněnský příklad tzv. hry o Ježíši jako znásilňovateli (!!) muslimské děvy. My pozůstalí po obětech nacismu se stydíme za takové umělce. A paní doktorka vyjádřila podle nás jen to, co se ve středověku nazývalo "hlas lidu - hlas boží" Vox populi - vox dei. On si pan vyslanec její prokletí podle nás zasloužil. On tu nemá co rozkazovat. Není u nás ještě stále velkovezír okupačního sultána...A ti kolaboranti, kteří jsou na jeho straně,by si to měli uvědomit.

 

I pan kardinál Duka se proti tomuto hnusu na entou vymezil. Správně vymezil - a srovnával to i s mírou nacistického panství u nás. Podle něj si něco takového - veřejné hanobení Krista -  nedovolili dokonce ani nacisté, ani později komunisté. Pro nás to není svobodný umělecký projev, pro nás je to hanobení křesťanské víry. A nikdo nekoná.

 

Naše ústava je v přímém protikladu k tzv. právu šaria, které kodifikuje normy sunnitského islámu a je užíváno i v zemích šiitů. Naproti tomu náš Ústavní soud a orgány nekonají doposud nic proti tomu, aby se tu šaría instalovala v mešitách, a možná v enklávách budovaných v Česku pro muslimy (Teplice, Modlany, Kvítkov atd.)

 

My jako občané státu, který dosud považujeme za suverénní a náš, jak říká pan president, pokud vím, jsme ve valné většině proti instalaci muslimstva v republice v nežádoucích formách, proti vytváření škol s hlásáním šaríi, proti prodejnám halal a proti jiným výsadám uplatňovaným muslimstvem, které nemají žádná další náboženství tak, jak to muslimové požadují.

 

Náš názor je tento - když sem muslimové přišli, musí ctít naši Ústavu, naše zákony a ne nějakou šariu. Pokud chtějí vykonávat náboženství soukromě, a ne na veřejnosti, budiž. Ale naše společnost nesmí být omezována nějakými nařízeními šarii a Ústavní soud měl v tom směru podle nás konat již dávno.

Nechceme tu ani poměry britské, ani poměry francouzské, ani poměry švédské, ani poměry německé.

 

Paní doktorka správně řekla, že celé naše dějiny se odvíjely (obrazně) jako souhlas nebo nesouhlas se vstupem (agresorů, okupantů).

My tu nechceme muslimy jako agresory ani jako okupanty a marně nám naši sluníčkáři všech typů vykládají opak. Vidíme hroznou realitu, dokonce i pár kilometrů od republiky, ve Vídni. Nechceme Česko ani pomuslimštěné ani poturečtěné - na to nebojovali naši předkové v armádách proti muslimstvu a Osmanstvu zbytečně. I můj praprapříbuzný Dačický z Heslova bojoval s muslimy v 16. století v české armádě na pomoc křesťanskému mocnářství proti tureckým okupantům. Nebudu zrazovat jeho odkaz.

 

Proti muslimstvu statečně bojovala i Liška ryšavá, která nám nechala upálit Mistra Jana Husa, proti muslimstvu bojoval Eugen Savojský, polský král zachránil se svou armádou Vídeň - a  tu západní Evropu, která nám proti muslimstvu nepomohla již tenkrát. Na výpravě proti muslimům zesnul i největší osvícenec Habsburků-Lotringů, císař Josef II. A že islám byl okupační, dokazují příklady nejen z řeckých, ze srbských, uherských, rumunských nebo polských a ukrajinských dějin. Dokazují je příklady přímo z našich, moravských dějin! Turci zajížděli až na jižní Moravu, do Rohatce, do Strážnice a jinam, odvlékali mladé chlapce do janičářské armády, a ženy do svých harémů a do otroctví. Toto jsou nesmazatelné reálie a zkušenosti našich národů s muslimy, s Osmany. Nikdo je nemůže vyvrátit ani selhat. A nejméně nějaká etická komise advokátů. Klademe si otázku - jaké zájmy vlastně hájí taková komise nebo komora? Turecké, muslimské, nebo naše?

 

Jiří Jaroš Nickelli

ČSOL Brno I

autor je  pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi