Adventní zamyšlení pana B. Posselta


Pan Posselt ve své řeči z r 2020 spojuje Vánoce s původní vlasti, z níž jsme je údajně etnicky vyčistili. Že si vymýšlí, jsme ukázali již v řadě dřívějších článků. Vše marné! Sudeti mají ve svém programu i nadále právo na vlast, původní vlast, jíž je Česká republika. Z hlediska mezinárodního práva je jejich tvrzení bez jakéhokoliv právního základu. Nikde takové jejich právo není zakotvené. Je možné, že někteří sudeti o této skutečnosti ví, ale přesto se tváří jakoby toto právo, které si sami nadělili, skutečně existovalo. Jaké hry landsmani s námi můžou dále hrát? Mohou dále pentlit své právo na původní vlast a současně „získávat“ své „české“ přátele, aby s nimi v to právo věřili.


B. Posselt však jde dál a nezapomíná ani na obvyklé jeho tvrzení, že jsme německé obyvatelstvo z Československa vyhnali a že toto vyhnání bylo chladnokrevnou etnickou čistkou. Ještě jako dobrák od kosti se zamyslel nad tím, zda toto vyhnání nebylo jen spontánní mstou. Ale tuto myšlenku hned zavrhuje. Jeho argument je jak skála, přímo ohromuje. Dodává, že o mstu nemohlo jít, když i jeho rodina byla vyhnána až v listopadu r. 1946.


Má v tomto pan B. Posselt pravdu nebo se, mýlí? Na tuto otázku jednoznačně odpovídá „Plán organizace odsunu Němců z Československa, Polska, Maďarska a Rakouska

Usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně 20. listopadu 1945*“


1. Veškeré německé obyvatelstvo, které bude odsunuto z Polska (tři a půl miliónu osob), bude přijato do sovětského a britského oku­pačního pásma v Německu.


2. Veškeré německé obyvatelstvo, které bylo odsunuto z Česko­slovenska, Rakouska a Maďarska (3 milióny 150 tisíc osob), bude při­jato v americkém, francouzském a sovětském okupačním pásmu v Německu.


3. Předběžné rozmístění obyvatelstva do jednotlivých pásem bude následující:


a) do sovětského pásma

z Polska 2,000.000 osob

z Československa 750.000 osob


b) do britského pásma

z Polska 1,500.000 osob

c) do amerického pásma

z Československa] ,750.000 osob

z Maďarska 500.000 osob


d) do francouzského pásma

z Rakouska 150.000 osob


4. S přejímáním obyvatelstva z výše uvedených zemí bude mož­né začít ihned po potvrzení tohoto plánu, a to podle tohoto rozvrhu:

v prosinci 1945 - 10% celkového počtu

v lednu a únoru 1946 - 5 % celkového počtu

v březnu 1946 - 15% celkového počtu

v dubnu 1946 - 15% celkového počtu

v květnu 1946 - 20% celkového počtu

v červnu 1946 - 20% celkového počtu

v červenci 1946 -10% celkového počtu

Změny mohou nastat v důsledku počasí nebo dopravy a po získání podrobnějších informací o počtu odsunovaného obyvatelstva... **


* Kontrolní rada složená ze zástupců čtyř spojeneckých velmocí _ USA, Anglie, Francie a Sovětského svazu - byla vytvořena jako vr­cholný orgán spravující poražené Německo. 20. listopadu] 945 byl schválen její plán organizace odsunu německého obyvatelstva.


** Český překlad cit. podle: V. HAlDU, L. LÍSKA, A. ŠNEJDÁREK, Německá otázka 1945 - /963. Dokumenty a materiály. Praha 1964, s.99.


Zprávu o usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně z 20. li­stopadu 1945 sdělili zástupci velmocí - sovětský, britský a americký velvyslanec v Praze - československé vládě zvláštními nótami z 28. listopadu, 3. a 7. prosince 1945. Archiv ministerstva zahraničních vě­cí, Německo 1945-1950, k 13, 03, Č. 72744/45.


Z uvedené vyplývá, že Spojenecká kontrolní rada v Berlíně provedla závazné rozdělení přesídlovaného německého obyvatelstva do jednotlivých okupačních pásem a současně stanovila časový plán přesídlení německého obyvatelstva. K tomu je ještě nutné dodat, že časový plán, který stanovil ukončení přesídlovaného německého obyvatelstva na červen 1946 nebyl dodržení. Poslední vlaky s německým obyvatelstvem z ČSR odjely zřejmě až v listopadu 1946.


Tak, pane Posselte, Váš argument, že jsme německé obyvatelstvo přesídlili až v listopadu 1946 byl podle Vás důkazem, že o spontánní mstu při „vyhánění“ německého obyvatelstva nemohlo jít. Skutečně nešlo! Výše je uvedený důkaz. Kdybyste více četl, studoval materiály, mohl jste vše vědět a nedělat si vlastními tvrzeními ostudu.


Ale ještě nejsme u konce. Žádné vyhánění Němců z Československa se nekonalo. V souladu s rozhodnutími spojenců na Postupimské konferenci bylo německé obyvatelstvo přesídleno do Německa Nás spojenci o přesídlení vyrozuměli diplomatickou cestou, my jsme stejnou cestou souhlasně odpověděli. Proces přesídlení řídila Spojenecká kontrolní rada (SKR). V souladu s jejími pokyny jsme přesídlení německého obyvatelstva z republiky uskutečnili.


A nyní je důležité, jak představitelé SKR nás oficiálně hodnotili. Vše další vyjadřuje následující hodnotící zpráva. „Jak hodnotily provedení odsunu spojenecké orgány? Citujme přímo ze zprávy pplk. Štěpána Andrease, vládního zmocněnec pro provádění odsunu Němců:


Ukončení odsunu Němců z Československa. Informace československého vládního zmocněnce pro ministra zahraničních věcí Jana Masaryka o jednání s představiteli Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně v září 1946

Ve dnech 16.-18. t. m. jednal jsem v Berlíně za účasti odborných expertů ministerstva národní obrany hlavního štábu (pplk. gšt. Žampach) a ministerstva zahraničí (mjr. Dr. Ševčík) s vedoucími osobnostmi americké a ruské okupační vojenské vlády v Německu o všech otázkách souvisejících se skončením transferu, resp. o modalitách organizace odsunu v posledních fázích. V rámci jednání učinil jsem návštěvu u amerického generála Lucia D. Claye a ruského genlejtnanta Lukjačenka.


Oba jmenovaní činitelé tlumočili mně dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu a prohlásili, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu zasluhuje největší chválu. V duchu tohoto pro nás potěšujícího uznání probíhala potom ovšem i všechna další jednání s americkými a ruskými činiteli, takže výsledek sjednaných dohod je pro nás optimální a poskytuje definitivní a plnou záruku, že transfer bude skončen včas a důsledně.


Archiv ministerstva zahraničních věcí, Německo 19454-1950, k 13, o 5, č. 201 004/46. Zpráva uložená v tomto fondu je nedatovaným a nepodepsaným opisem. Z dalšího materiálu je zřejmé, že československým vládním zmocněncem ve Spojenecké Kontrolní Radě pro všechny záležitosti transferu Němců byl pplk. Štěpán Andreas.


A nyní stručný závěr:

1. K vyhnání německého obyvatelstva z Československa nedošlo, nekonaly se ani etnické čistky.

2. Německé obyvatelstvo jsme přesídlili

3. Podle oficiálního hodnocení jsme přesídlení provedli vzorně a organizačně dokonale, takže nás příslušní spojenečtí činitelé pochválili.

4. Nikomu nepřísluší měnit termíny užívané vítěznými spojenci, ani jejich hodnocení a již vůbec ne vnitrostátním spolkům postrádajícím mezinárodněprávní subjektivitu, např. různým landsmanšaftům, a také nikoliv německým či jiným činitelům

5. Vaše kroky vůči nám vysvětluje plně paní dr. Eva Hahnová, jež uvádí, že tzv. sudetoněmecký landsmanšaft drží dodnes kontinuitu henleinovské strany. https://pravednes.cz/HahnovaEva.profil

Je na Vás, abyste se tohoto hnědého dědictví konečně zbavili a přestali atakovat nás za „válečné zločiny, za zločiny proti lidskosti či dokonce genocidní“, abyste přestali útočit proti dekretům prezidenta republiky, abyste se přestali konečně vměšovat do našich vnitřních záležitostí. Prosíme, nepředstírejte si, že jste druhým státotvorným národem ČR. Nikdy jste nebyli zvláštním národem, ale pouhou národnostní menšinou. Proto jste neměli a ani dnes nemáte právo na sebeurčení.


Přejeme vám, abyste v klidu a míru žili ve svých domovech v Německu, které je vaší jedinou vlastí. Tak napomůžete i ke zlepšení česko-německých vztahů.

Dr. O. Tuleškov