Žádost o zaujetí etického stanoviska k případu dr. Balíka

Vážený pan

JUDr. Stanislav Křeček,

zástupce Úřadu ombudsmana ČR

Údolní ul. 39 

602 00 Brno

 

Věc: Žádost o zaujetí etického stanoviska k případu dr. Balíka, vedeného pod čj.KVOPP00CRYR7 Vašeho úřadu

Kauza pedagog dr. Balík versus ZŠ Znojmo a starosta města Znojma (zřizovatel)

 

Vážený pane zástupce,

 

Jménem Masarykovsko-baťovské akademie, jejímž zakladatelem a gestorem je mjr.PhDr.Stanislav Balík, vznášíme podnět pro vydání obecného stanoviska k případu dehonestace a etické diskriminace jmenovaného v případě řízení Školské inspekce a Státního úřadu inspekce práce. Nežádáme o zpětné prošetřovaní případu již u Vás monitorovaného.

 

Náš podnět se týká jedné stránky případu, již nesledovalo vyšetřování Školské inspekce, ale sledovalo ji vyšetřování Inspekce Státního úřadu inspekce práce.  Zatímco školská inspekce případ sledovala jen po stránce pracovně právních vztahů a nesledovala pozici školní inspektorky Ing. M. v případě dehonestace dr.Balíka na ZŠ Znojmo,

opak byl pravdou v případě vyšetřování Státního úřadu inspekce práce 

Ta se k etice případu postavila čelem, bedlivě případ vyšetřila po všech stránkách, a dala plně za pravdu stěžovateli dr. Balíkovi. Nejenže uznala neudržitelnost a "nevhodnost" jednání kontrolované osoby, tj Ing.M.,ale "důrazně upozornila" vedení ZŠ Znojmo na "neopakovatelnost" takového přístupu a jednání zástupkyně ředitelství ZŠ Znojmo Ing.M. v daném případě tak, aby nedošlo k snížení důstojnosti stěžovatele, tj. k jeho dehonestaci daným jednáním, v daném případě k roztrhání jeho vlastního písemného hodnocení učiva v hodině českého jazyka na příkladu slohového článku o M.J.Husovi paní inspektorkou. Navíc dle stěžovatele inspektorka tvrdila, že vůči němu bude uplatňovat stejně urážlivý postoj i v budoucnosti, to jest,že opakovaně bude trhat jeho hodnocení do doby,než uzná vše za přípustné.

 

Podle nás zástupců Masarykovsko-baťovské akademie, sice Státní úřad inspekce práce případ vyřešil exaktně a s ohledem na etiku, věc však nebyla dotažena do konce. Zatímco Státní úřad inspekce důrazně de facto pokáral kontrolované osoby, tj. Ing.M. a její nadřízenou, ředitelku Mgr.J., nevyžádal omluvu pro stěžovatele. Patrně proto, že automaticky (?) předpokládal, že kontrolované soby uznají svůj nedostatek a panu dr.Balíkovi se omluví. Nestalo se tak.

Kontrolované osoby v sobě nenašly až doposud ani účinnou lítost, ani profesní pokoru, a stěžovateli nedaly žádnou etickou satisfakci. Totéž se nestalo ani se strany zřizovatele, starosty města Znojma, což pokládáme za obzvláště alarmující. I on obdržel zprávu stěžovatele o této kauze, a ani on nebyl schopen příslušné reflexe.

 

Podle nás, zástupců Masarykovsko-baťovské akademie, případ obecně zasahuje do lidských a občanských práv stěžovatele tím, že nebyla řešena etika případu, že došlo k frapantní dehonestaci stěžovatele jako pedagoga a současně zastánce idejí masarykovského státu. Dr. Balík jako pedagog se snažil žákům v hodině slohu přímo na základě učebnice pro 7.ročník ZŠ zobrazit profil M.J.Husa vedle učebnicového článku o M.J.Husovi též ukázkou z filmu Jan Hus. A toto vše odsoudila inspektorka Ing. M doslova jako jakýsi profesní úlet (!) šikovatelským poukazem na údajný rozpor hodiny slohu a hodiny dějepisu. Stěžovatel totiž učil oba předměty.

 

K řečenému zastáváme toto stanovisko:

 Není možné, aby v demokratickém právním státě se pedagog vůči druhému pedagogu choval ve stylu starorakouského vojenského šikovatele, cenzora historické reálie národních dějin! To odporuje přinejmenším dobrým mravům, a právě toto hrubě zanedbalo vedení školy. Toto vše souvisí s obecným úpadkem mravů ve státě, který strpí dehonestaci a destrukci presidentské standarty s  heslem husitského krále "Pravda vítězí". Místo pokory v kauze, místo účinné lítosti, "roztržení žíněného roucha a pochodu bosky do etické Canossy", kontrolované osoby ignorovaly upozornění Státního úřadu inspekce práce a postiženému dr.Balíkovi se do dnešního dne neomluvily.

 

Proto se obracíme na Vás, pane dr.Křečku, se žádostí o zaujetí obecného stanoviska k případu po stránce etické. Za závažný nedostatek na základních školách všeobecně pokládáme stav, kdy neexistuje etický orgán - etická profesní komise - tak, jak je tomu například na vysokých školách, kde jsme takto zvítězili v případě zesnulého prof. Hrocha v kauze fašistického anonyma.

Tím nechceme vyvolat dojem žádosti o nárůst další byrokracie ve školách I.a II.stupně, nýbrž o uvážení zavést na těchto školách hodnocení etické stránky pracovně právních vztahů, nikoli jen stránky ekonomické a profesně faktografické již stávajícími orgány. To se doposud dle nás neděje,nebo se děje v míře nedostatečné - jak ukázal i náš případ.

Domníváme se, i tento tristní případ porušení profesní etiky na ZŠ Znojmo za blahovolné nečinnosti zřizovatele - konkrétně pana starosty města Znojma - může úřadu ombudsmana posloužit jako výstraha a varování v oboru školství, jehož stav podle nás nutně vyžaduje aplikaci republikánské masarykovsko-benešovské státoprávní tradice v duchu tradic národních

 

Zdálo by se, že je případ uzavřen. Po pracovně právní stránce údajně nedošlo k poškození stěžovatele, a opakování případu nastat nemůže, protože stěžovatel ukončil dle smlouvy pracovní poměr s jmenovanou školou.

Řečeno slovníkem Nejvyššího soudu v jiných kauzách, ZŠ Znojmo vyvolala dojem uzavřeného případu. Podle nás však případ má  stránku neuzavřenu a to je ona stránka, jež dehonestovala dr. Balíka, stránka etická. I proto žádáme Vás, pane doktore Křečku, o zaujetí obecného stanoviska. Domníváme se, všechno zlé je k něčemu dobré,a tak i rozbor tohoto případu Úřadu ombudsmana poslouží nejen jako příklad z praxe,ale i výstraha,aby se podobné věci v budoucnosti neopakovaly.

 

Příloha: Vyšetřovací spis Státního úřadu inspekce práce, k rukám dr.Křečka

Zástupce pověřený Masarykovsko-baťovskou akademií

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, prom.historik

 Brno dne 26.6.2019

 

Na vědomí:   mjr. PhDr. Balík, univ. prof. Kučerová Brno, JUDr. Jan Kux, JUDr. Jan Hroch, Jana Tomanová, tajemnice MBA,

Členové a spolupracovníci Masarykovsko-Batovské akademie, JUDr. Ogňan Tuleškov, České národní listy, tisk

Srdružení pro Znojmo, Masarykova demokratická akademie - dr.Dušan Krátký

podle uvážení poškozeného dr. Balíka též ZŠ Znojmo a starosta města Znojma