X. jubilejní Česko-slovenský sněm v Luhačovicích,

5. 6. 2010


Původní Československý výbor /ČSV/ založil M. R. Štefánik v Chicagu již l6.9.l9l7 k náboru našich legionářů, kteří pak z USA odcházeli na fronty l.světové války. K obnově ČSV došlo v Praze v Československém parlamentě po neodpovědném a nedemokratickém druhém dělení Československa. (První dělení bylo cílem a výsledkem Hitlerovy agrese r.l938.) Druhé dělení nastalo v parlamentě ČSFR, bez vnější agrese, ale též bez referenda, proti vůli naprosté většiny občanů, pochybnou většinou jediného hlasu. Stalo se to 25.11.l992 ve l3 hod. 22 minut. Obnovitel ČSV, pozdější premiér M.Zeman, v den rozpuštění Federálního shromáždění ČSFR konstatoval: „Myslím, že se Češi a Slováci k sobě vrátí...Je to úkol pro jednu generaci.“ A připojil: „Chtějí evropskou unii, a nedokázali udržet ani unii československou.“

ČSV rozvíjí československou vzájemnost na třech historických územích, má komoru Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Hlavním výsledkem uplynulého období je zdařilá mezinárodní konference k 90. výročí vzniku ČSR, která se konala v Brně v říjnu 2008. Vyšla z ní závažná publikace Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 2l.století. (Pro zájemce je za 100,-Kč již ve 3.upraveném vydání v Kulturním a informačním středisku města Brna, Stará radnice „pod krokodýlem“; v Praze v recepci Lidového domu. Objednávky vyřizuje též pan D. Krátký, e-mail: kratky.dusan@seznam.cz.)


Dne 2l.5.2010 se v brněnské Staré radnici konal sněm moravskoslezské komory (MSK ČSV). Připomněl některá významná výročí:

- 600 let bitvy u Grunwaldu (1410 – 2010). Spolupráce Slovanů zvítězila nad Řádem německých rytířů. Bitvy se zúčastnil i Jan Žižka.

- 160 let od narození T.G.Masaryka (7.3.1850)

- 90 let od mírové dohody v Trianonu, kterou velkouherští revizionisté znovu napadají

- 90 let od vzniku Slovenského národního divadla (1920) v Bratislavě, o rok dříve založena Komenského univerzita

- 65 let od vítězství Spojenců včetně 2. československého odboje nad nacismem (1945-2010)

- X. jubilejní vrcholový sněm navazuje na sněmy, které se konaly 1993, 1994, 1995 v Brně

a 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2007 v Luhačovicích.

- Blíží se sté výročí vzniku ČSV 16.9.2017 i ČSR 28. října 2018.


Sněm MSK ČSV zvolil nové předsednictvo v čele s RSDr. Z. Přikrylem, polistopadovým předsedou Jihomoravského kraje a doc. Ing. B. Lackem z VUT v Brně, spřízněným s rodem M.R. Štefánika. Přítomní delegáti přijali tyto návrhy závěrů pro X. vrcholový sněm, který se bude konat 5. 6. t. r. v Luhačovicích:


  1. Vzrůstá strategický význam účinnější postupné realizace Masarykova prozíravého projektu „Demokratické unie střední Evropy“ před jeho stým výročím r. 20l8, poněvadž podporuje česko-slovenskou vzájemnost a další nezbytné kooperace i obranu před sílícím revanšismem. EU nadstandardní spolupráci zemí, které se pro ni rozhodnou, podporuje. Oproti příkladné „Severní radě“ skandinávských zemí stále zaostáváme. Každý Dán, Nor, Švéd a Fin např. může pracovat v kterékoli zmíněné zemi, všude mu automaticky funguje i jeho zdravotní a penzijní pojištění. My můžeme navázat na „Viszegrad“, na Masarykovo a federální Československo, na „Malou dohodu“ (ČSR spolu s Jugoslávií a Rumunskem) i na konfederaci s Polskem, kterou dohodli představitelé československého a polského exilu za 2. světové války, prezident E. Beneš a generál W. Sikorski v Londýně. Další „balkanizace“ středovýchodní Evropy strategií „geopolitického pluralismu“ (Z.Brzezinski) ohrožuje kolektivní bezpečnost všech. Ze tří bývalých států zde vznikly 3 desítky států, státečků i pseudostátů. Jugoslávie např. byla rozbita na 7 snadněji ovládaných „lén“. Unijní roli může v Evropě plnit jen střední Evropa kooperující a integrovaná. Střední Evropa nemá Evropu dělit, ale spojovat.


  1. Zvýšenou pozornost vyžaduje rozšiřování a zkvalitňování naší členské základny i rozmnožování našeho kompetentního vyjednávacího a kooperačního potenciálu. V průzkumech r. 1992 se nejméně 80 % českých i slovenských občanů vyslovilo proti 2. dělení federálního Československa a 2 miliony občanů proti zániku společného státu písemně protestovalo a žádalo demokratické referendum. Dnes z nich zůstali přirozeně jen nejpevnější a nejodpovědnější. Tím potřebnější je jejich součinnost. Delegáti by měli být příkladem v získávání pokračovatelů.  1. Překonávání naší nynější krize je obtížnější, než bylo v minulých dvou stoletích, protože jde o krizi všestrannější a hlubší. Globální hospodaření západní civilizace trpí nedostatečnou regulací. Řešení ekonomické krize u nás ztěžuje ovládání rozhodujících kapacit cizím kapitálem. Navíc u nás trvá nebývale vážná krize politická, mediální, sociální, mravní, nemalá bída duchovní. Výzkumem bylo např. zjištěno, že dospívající Češi jsou národnostně nejodcizenější generací v celé Evropě. Masarykova „revoluce hlav a srdcí“ se zase nahrazuje falšováním dějin, kultem bezhlavého trhu, mamonu a bezohledné moci. Bez spolehlivých směrodatných hodnot se lidské kulturní společenství rozpadá včetně většiny nových rodin. Vzrůstající význam má proto naše činnost osvětová. Máme pro ni základní orientační inspiraci a osvědčenou příručku Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 2l. století. Jde o shrnutí úvah o naší roli a pozici v soudobém světě, ověřené šesti odbornými mezinárodními konferencemi v letech l993-2008. Každý z nás by měl získat alespoň jednoho zájemce za měsíc. Letošní 3. upravené vydání je opět jen za 100 Kč (4 Eura). Informační leták dodá elektronicky pan D.Krátký, e-mail: kratky.dusan. @ seznam.cz


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Prof. PhDr. Bohuslav Blížkovský, CSc.

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz