Uznání  Československého národního výboru britskou vládou   

Československá armáda ve Veljké Británii

22. prosince 1939

 

Jménem dr. Edvarda Beneše oznamuji všem dobrým Čechoslovákům: Dne 20. prosince britský ministr zahraničí lord Halifax a druhý president Československé republiky dr. Edvard Beneš vyměnili dopisy týkající se ustavení Československého národního výboru.

 

Ve svém dopise dr. Beneš jmenoval tyto členy Národního výboru: Dr. Edvard Beneš, generál Sergej Ingr, Štěpán Osuský, Edvard Outrata, Hubert Ripka, Juraj Slávik, Msgr. Jan Šrámek a generál Rudolf Viest. Dr. Beneš dodal, že Národní výbor bude představovat československý lid a že ve shodě s vládou Jeho Veličenstva vykoná potřebné přípravy ve Spojeném Království, týkající se znovuvybudování československé armády ve Francii.

 

Ve své odpovědi lord Halifax sdělil dr. Benešovi, že vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném Království vzala na vědomí jeho prohlášení a uznala, že Národní výbor československý je kvalifikován, aby představoval československý lid a aby v dohodě s vládou Jeho Veličenstva učinil potřebné přípravy týkající se zejména znovuvybudování československé armády ve Francii, jak bylo řečeno v dopise dr. Beneše. Příslušným úřadům vlády Jeho Veličenstva bylo přikázáno, aby poskytly veškerou podporu činnosti Národního výboru. Tolik se praví v úředním sdělení.

 

K němu připojujeme toto vysvětlení:

1. Obsahuje uznání Československého národního výboru v témže smyslu jako v Paříži francouzskou vládou. To znamená, že sjednocené politické vedení našeho boje v cizině je nyní uznáváno Spojeným Královstvím jako skutečně reprezentující československý lid a že bude nyní organisovat a sjednocovat pod československou vlajkou všechny naše politické a vojenské pracovníky právě tak jako naši propagaci ve všech svobodných státech světa*

2. Znamená dále, že, třebaže náš stát byl podle mezinárodního zákona mnohými jinými zeměni uznáván za stále existující, přistupuje tu ještě další důležitý činitel: Tak jako v roce 1914 znovu organisujeme svoji národní armádu, v jejíž čelo stavíme své politické představitele; zase postupně budujeme svůj státní aparát; jsme zastoupeni v cizině, máme svou národní armádu, v čele máme nyní mezinárodně uznané politické vedení a připravujeme se na okamžik, kdy vývoj dovolí našemu státu, aby pracoval plně a svobodně doma. Díky odhodlání našich západních spojenců vytrvat v boji až do úplného vítězství postupuje naše práce úspěšně. Je naším úmyslem přispět k tomuto vítězství podle našich sil a moci.

3. Národní výbor je sestaven z Čechů a Slováků a znovu představuje československou jednotu, o jejíž zákonné formě rozhodne posléze náš svobodný lid doma.

4. Uznání našeho Národního výboru britskou vládou je zejména důležité s vojenského hlediska.

 

Jeho důsledky jsou tyto:

V dohodě s britskou vládou bude ve Spojeném Království vbrzku vyhlášena mobilisace všech těch, kdož se dobrovolně rozhodli vstoupit do československé armády. A zase v dohodě s britskou vládou — dojde k mobilisaci zbývajících Čechoslováků ve Spojeném Království. Schopní branci budou soustředěni, vycvičeni a vtěleni do spojené československé armády ve Francii.

 

Služba v československé armádě bude povinná pro všechny Čechoslováky v cizině. Práce ve válečném úsilí, jiná než v armádě, na příklad kancelářské práce v různých našich institucích a podobně, bude možná pouze s výslovným souhlasem Národního výboru.

Prohlašujeme: Vlády britská i francouzská řekly opětovně ve svých projevech o válečných a mírových cílech, že obnovení československé a polské nezávislosti jest podmínkou pro jednání s jakoukoliv přijatelnou vládou německou, která však nesmí představovat režim, odsouzený k pádu a k smrti. Dohoda s vládami Velké Británie a Francie o naší armádě a politické činnosti vedené uznávaným Československým národním výborem ukazuje, jak důsledně tyto vlády postupují k uskutečnění svých cílů, a představuje další důležitý krok k osvobození našeho národa a státu. Všichni uznáváme, že toto je dalším velkým úspěchem naší společné práce. A náš lid doma, který svým hrdinným chováním a odporem proti nacistickému teroru byl tomu nejvíce nápomocen, nechť přijme toto vánoční sdělení jako útěchu i jako důkaz, že svět nezapomněl jeho utrpení a že my všichni, myslíce na náš lid, pracujeme pro jeho osvobození. Tato svoboda přijde tak určitě jako zasloužený trest stihne současný německý nacistický režim a všechny jeho spojence v našich zemích za všechny zločiny, jichž se dopustil na Československu v tragických letech 1938 a 1939.

 

Takový je smysl a význam tohoto důležitého politického činu vlády J. V. krále Jiřího VI. Jsem hrdý na to, že v souhlase s britskou vládou mám tu čest vás o něm zpravit. Přál jsem si promluvit k vám na Štědrý večer, ale činím tak dnes. Všechny svobodné země sledují s obdivem a účastí váš boj, vaše důstojné odhodlání a disciplinu. Prosím vás, abyste zůstali pevní a ignorovali provokace. Hitlerovi a Neurathovi pacholci použijí každé příležitosti k represáliím a krveprolití. Den odplaty přijde a nalezne vás na vašich místech. Neodvažuji se přáti vám „Šťastné a veselé vánoce“, ale troufám si přáti vám lepší rok 1940 nežli byl 1939. Přál bych si, abych mohl s vámi v míru a pohodlí sníst kousek smažené ryby a pak jít s vámi na půlnoční k sv. Vítu. Dej Bůh, aby se uskutečnilo toto mé přání a modlitba. Dítě narozené v Betlemě je symbolem toho, zač my všichni bojujeme: Pokoj lidem dobré vůle. Ježíš, ne César!

Zazpívejte si naše štědrovečerní koledy pro spásu nás všech. Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 19-22

reprint vydání z roku 1948