Stanovisko Panslovanskej únie

č. 4/2008

z 20. novembra 2008,


k vyhláseniu podpredsedu SMK Miklóša Duraya

o spravovaní južného Slovenska Európskou úniouV spravodajskej relácii televízie JOJ „Noviny“ z 19. novembra 2008, odznela informácia o vyhlásení podpredsedu SMK pre stratégiu Miklóša Duraya, podľa ktorého by Európska únia mala dočasne prevziať pod ochranu Maďarov z južného Slovenska, prípadne, že Európska únia by mala južné Slovensko spravovať. Toto nedvojzmyselné, jednoznačné vyhlásenie (pre noviny vychádzajúce v Maďarsku) neurobil anonymný maďarský šovinista ale poslanec slovenského parlamentu – slovenský ústavný činiteľ.


Podľa § 311 Trestného zákonníka: „Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.“.


Pán Duray je občan Slovenskej republiky. Cudzím činiteľom sa v trestnom práve rozumie aj právnická osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte – tejto definícii zodpovedá aj celoštátne pôsobiace printové médium, teda noviny.


Ako sme už uviedli, pán Duray je poslancom slovenského parlamentu, teda ústavným činiteľom. Jeho vyhlásenia majú preto osobitnú váhu – nehovoriac o tom, že niekoľkokrát zložil sľub vernosti Slovenskej republike.


Aká je teda stratégia SMK voči Slovensku, ak jej hlavný stratég dal pre noviny vychádzajúce v Maďarskej republike takéto vyhlásenie? Ako si máme Durayovo vyhlásenie vysvetľovať v čase, keď viacerí poslanci maďarského parlamentu nosia na svojich autách mapu Veľkého Uhorska? Máme si myslieť, že im ide o presadenie „Kosovského variantu“ na Slovensku? Veď predmetné Durayovo vyhlásenie je jednoznačnou výzvou na uplatnenie obdobného postupu proti zvrchovanému Slovensku, ako tomu bolo v prípade zvrchovaného Srbska.


Panslovanská únia vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby konali svoju povinnosť a aby preverili, či v danom prípade nedošlo k poškodeniu spoločenského záujmu na ochranu územnej celistvosti Slovenskej republiky a k  naplneniu skutkovej podstaty zločinu vlastizrady.

JUDr. Milan Janičina

predseda PanSÚ

v.r.


VyhláseniePanslovanskej únie

č. 1/2010

z 10. februára 2010

k tzv. Jazykovému fondu vlády Maďarskej republiky


V ostatných dňoch prebehla médiami informácia o tom, že maďarská vláda rozhodla

o založení tzv. Jazykového fondu – z ktorého by sa mali vyplácať náhrady za pokuty, ktoré

zaplatia tí, čo porušia slovenský jazykový zákon.

Tento fond má byť naplnený zatiaľ – na začiatok – sumou 50 miliónov forintov a bude

k dispozícii porušovateľom jazykového zákona z radov maďarskej národnostnej menšiny žijúcej

na Slovensku. Maďarská vláda veľmi dobre vie že pokuty môžu byť udelené iba právnickým

osobám, teda obciam, občianskym združeniam, obchodným spoločnostiam

a podobne. Takže ako to vlastne je? Fond je určený na náhrady za zaplatené pokuty pre fyzické

osoby avšak pokuty budú ukladané len právnickým osobám. Je to výsledok hlúposti alebo

o čo tu ide?

Tento úsmevný avšak neeurópsky krok maďarskej vlády nemá nič spoločné s parlamentnými

voľbami v Maďarsku. Ide o systémovú záležitosť, ktorá je permanentne prítomná a tiahne sa

celým maďarským politickým spektrom už od založenia samostatného maďarského štátu po

Trianonskej dohode. Je to prejav revanšizmu a podpora veľkého pochodu iredenty. Je to

permanentná snaha, ktorá má tisíce podôb, foriem a spôsobov realizácie.

V danom prípade nemožno hovoriť o predvolebnej rétorike s tým, že po voľbách sa na všetko

zabudne. Je všeobecne známe, že maďarská vláda nikdy nereagovala a nebrala vážne výhrady

slovenskej vlády, keď právne upravila a priznala poslancom maďarskej menšiny na Slovensku

štatút poradného orgánu maďarského parlamentu a maďarskej vlády. Aj napriek výhradám

vlád susediacich štátov sa nič nezmenilo. Iba zahmlievanie je sofistikovanejšie a mediálna

stena hrubšia.

Táto situácia si vyžaduje jasnú a dostatočne efektívnu reakciu vlády, ministerstva zahraničných

vecí, ale aj politických strán. Tlak na maďarskú vládu a európske inštitúcie musí byť

zreteľný a dôrazný. Ide predsa o zasahovanie do vnútorných záležitostí cudzej krajiny –


JUDr. Milan Janičina,

predseda Panslovanskej únie