Příloha Křesťanského sociála 5-6/ 2005

Zbigniev Brzezinski:

                                                    Volba:

                             Globální nadvláda nebo globální vedení

     (Z originálu The choice: Global dominitian or Global Leadership, 2004, Mladá fronta 2004)

                                                                        Výňatky

                                                      (redakce zvýraznila části textu)

 

Předmluva

„Jádro mých úvah o roli Spojených států ve světě je prosté: americká moc, hájící především národní suverenitu, je dnes hlavním garantem celosvětové stability, přitom však americká společnost vyvolává globální společenské trendy, které tuto tradiční národní suverenitu narušují. Americká moc ve spojení s dynamikou americké společnosti by mohla vytvářet celosvětové společenství, které bude sdílet společné zájmy. Pokud však Amerika použije svou moc nesprávně a obě tendence budou ve vzájemném sporu, může nastat světový chaos, ve kterém Spojeným státům připadne role nenáviděného nepřítele.

… Ať je to dobře nebo špatně, Spojené státy v globálním měřítku určují krok a na dohled není nikdo, kdo by jim mohl konkurovat.

Evropa by snad mohla stačit ekonomicky, ale zabere ještě hodně času, než bude natolik jednotná, aby dokázala soupeřit se Spojenými státy také na politické rovině.

… Výchozím bodem je přesvědčení, že dnešní revoluce moderních technologií, zvláště na poli informací, vede k postupnému vzniku celosvětového společenství, které ve stále větší míře sdílí společné zájmy, přičemž centrem tohoto společenství jsou Spojené státy.

 

I . díl:

Americká hegemonie a globální bezpečnost

… Dokonce i Rusové, kteří se z nostalgických důvodů nejvíce zdráhali uznat rozsah americké moci a vlivu, již přijali fakt, že po určitou dobu zůstanou Spojené státy rozhodujícím hráčem ve světových záležitostech. …

Dnešnímu světu se nemusí líbit americká nadvláda: může jí nedůvěřovat, nesnášet ji, někdy proti ní i konspirovat. Ale z praktických důvodů nemůže jít přímo proti ní. …Čína a Rusko si zahrávaly s myšlenkou na strategické přátelství a na podporu globální ˇmultipolarity´, kterýžto pojem lze snadno rozluštit jako ´anti-hegemonii´. Prakticky z toho nic nevzešlo, jelikož Rusko je ve srovnání s Čínou relativně slabé a Čína navíc pragmaticky nahlédla, že v současné době potřebuje především zahraniční kapitál a technologii. Ani jednoho by se jí nedostalo, kdyby její vztahy se Spojenými státy byly antagonistické. …

Stejně se to má se současnou americkou převahou. Také ona v v určitém okamžiku padne, nejspíš později, než si někteří přejí, a dříve, než předpokládá většina Američanů. Klíčová otázka zní: co ji nahradí? Náhlý konec americké hegemonie by nepochybně uvrhl svět do globálního chaosu, ve kterém by mezinárodní anarchie  přerušovaly výbuchy skutečně hromadné destrukce. … Mocnosti minulého století jsou příliš vyčerpané nebo příliš slabé, než aby mohly přijmout roli, kterou dnes hrají Spojené státy. …

Obojí vede k témuž závěru: pro Ameriku je globální bezpečnost nepostradatelnou složkou národní bezpečnosti.

 

Dilemata národní bezpečnosti

 … Amerika se dostala do sedla v době, kdy národní suverenita a národní bezpečnost znamenaly téměř totéž. Právě těmito pojmy se definovaly mezinárodní vztahy. … každý stát byl na svém území svrchovaným a absolutním arbitrem, pokud šlo o národní bezpečnost. Ačkoliv národní suverenita měla být podle práva absolutní, zjevný nepoměr mezi silami jednotlivých států se nejen vynucoval výrazné kompromisy, především ze strany slabších států, ale přinášel také značné narušování suverenity slabších států státy silnějšími. …

Když v roce 1945 vznikala Organizace spojených národů, větší státy si dobře uvědomovaly, že pokud má tato organizace hrát smysluplnou bezpečností úlohu, je nutné vzít v úvahu potřebné globální moci. Přitom však nebylo možné zcela odložit princip rovnosti suverénních států. Výsledný kompromis zajistil rovné hlasovací právo všem členským státům ve Valném shromáždění Spojených národů a právo veta v Bezpečnostní radě OSN pro pět vůdčích mocností, které vyšly vítězně z druhé světové války. Tento vzorec byl nevysloveným přiznáním, že národní suverenita je stále více pouhou iluzí a ve skutečnosti náleží jenom hrstce velmi mocných států. …

Američané považovali národní suverenitu za své přirozené právo. … Američané šli do války, ale válka nepřišla do Ameriky. … Jistě, americké jednotky v Německu a Japonsku chránily ostatní státy chránice Ameriku – ale zajišťovaly také to, aby nebezpečí bylo od USA geograficky daleko.

Nejdříve na sklonku padesátých let, a možná až v době kubánské krize, Amerika s hrůzou pochopila, že moderní technologie udělala z nezranitelnosti věc minulosti. …  Na základě celonárodní intenzivní diskuse se dospělo k dohodě, že stabilního vojenského vztahu se Sovětským vztahem lze dosáhnout jedině prostřednictvím vzájemných vojenských omezení. …

Zmíněné dohody byly v podstatě přiznáním, že bezpečnost Spojených států již není výlučně v amerických rukou, nýbrž že z části závisí na spolupráci  s potencionálně smrtonosným nepřítelem. …

A skutečně, po pádu Sovětského svazu v roce 1991 přestaly být sovětské rakety námětem redukčních dohod a místo toho je dostaly na starost americké demontážní týmy: peníze a technika Spojených států pomáhaly zvyšovat bezpečnost úložných prostor pro sovětské raketové hlavice, které kdysi naháněly hrůzu. Skutečnost, že se sovětský atomový arzenál dostal do amerického opatrovnictví, jasně dokládá, nakolik vybledla sovětská hrozba. …

Pro současný postoj USA je zcela příznačná tendence amerického Kongresu hodnotit oprávněnost jednání ostatních států prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí; Spojené státy mají stále povýšenělší vztah k suverenitě ostatních národů, ale zůstávají velmi citlivé na vlastní svrchovanost. …

Globalizace tak nejenom zevšeobecňuje zranitelnost; zároveň soustřeďuje nepřátelství vůči USA. …

V následujícím  přehledu jsem je (možné scénáře, pozn. red.) seřadil od tradičnějších k těm novějším:

1.      globální a pustošivá strategická válka - dnes sice nepravděpodobná, ale přesto možná – mezi Spojenými státy a Ruskem a za dvacet nebo více let mezi Spojenými státy a Čínou, jakož i mezi Čínou a Ruskem;

1.       významné regionální války, vedené státy s vysoce účinným zbrojním arzenálem, například mezi Indií a Pákistánem nebo mezi Izraelem a Iránem;

1.       tříštivé etnické střety, především v rámci multietnických států, jako je Indonésie nebo Indie;

1.       různé formy „národněosvobozených hnutí“, bojujících proti skutečné či domnělé rasové nadvládě, například indiánských obyvatel venkova v Latinské Americe, Čečenců v Rusku nebo Palestinců proti Izraeli;

1.       bleskové výpady jinak slabých států, které dokážou vyrobit zbraně hromadného ničení a najít způsob, jak je použít proti svým sousedům nebo anonymně proti Spojeným státům;

1.      stále smrtonosnější teroristické útoky proti obzvlášť nenáviděným cílům , podobné událostem z 11. září ve Spojených státech, ale při nichž by mohly být použity také zbraně hromadného ničení;

1.      ochromující útoky na informační systémy ze strany států, teroristických organizací a dokonce i jednotlivých anarchistů, které by uvrhly operační infrastrukturu rozvinutých společností do naprostého chaosu.

… Globální bezpečnostní problémy v prvních desetiletích jednadvacátého století se tedy  kvalitativně liší od problémů dvacátého století. Přetrhlo se tradiční spojení mezi národní suverenitou a národní bezpečností. V popředí bezpečnostní politiky Spojených států samozřejmě zůstávají americké strategické zájmy, jelikož potencionálně nepřátelské velké státy (jako je Rusko nebo Čína) mohou i nadále způsobit značné škody americké vlasti, kdyby se zhroutilo mezinárodní uspořádání. … takže jednou z hlavních starostí americké bezpečnostní politiky bude i nadále, aby si Spojené státy udržely svůj technologický náskok. …

Války mezi rozvinutějšími zeměmi (jakkoli nepravděpodobné) a války rozvinutých zemí proti méně rozvinutým (ty jsou pravděpodobnější) budou napříště probíhat s využitím stále přesnějších zbraní a jejich cílem nebude totální zničení nepřátelské společnosti, nýbrž odzbrojení a tím podmanění protivníka. …

Daleko pravděpodobnější než organizované, trvalé, formální války jsou dnes náhlé a infiltrační boje. Formální vyhlašování válečného stavu je věcí minulosti. …

Demografický tlak, který přelidněné chudé oblasti vyvíjejí na bohatší země, možná časem přeroste do formy násilné ilegální imigrace. …

Spojené státy proto mají důvod nárokovat si větší míru zabezpečení, než jakou potřebuje většina ostatních států.

 

Národní moc a mezinárodní boj

Představa naprosté národní bezpečnosti je dnes mýtus. … Amerika je společnost, která přetváří svět, přímo revolučně převrací mezinárodní politiku založenou na principu národní suverenity. …

Amerika má v dlouhodobém horizontu dvě možnosti: buďto se může snažit o postupnou a obezřetnou proměnu své nadvlády  do podoby stabilního mezinárodního systému,  … . Zachování americké nadvlády by preferovaly konzervativnější složky americké společnosti a americká elita.  …Ochota převést určitou moc na podobně smýšlející spojence při vytváření globálního bezpečnostního systému je naopak vlastní té části americké společnosti, která má blíže k liberalismu a je schopna promítnout domácí společenské spravedlnosti na internacionální rovinu. …

I nadále zůstane jednou z hlavních povinností amerických politiků pokračovat v jaderném zastrašování Ruska. V dohledné době by také Čína mohla způsobit značné škody americké společnosti, kdyby vypukla globální strategická válka.

Spojené státy musejí podržet vojenské síly, které budou způsobilé (pod americkým strategickým deštníkem) rychle a rozhodně do lokálních válek bez ohledu na to, jak daleko jsou od USA.

Pokud však skutečně chceme zlepšit obranu vlasti … potřebujeme především schopnou zpravodajskou službu. …  měli bychom účinněji a větší měrou využívat lidí infiltrovaných do zahraničních vlád a teroristických organizací a podnikat tajné útočné akce s cílem zamezit komplotům proti Americe už na samém počátku.

 

Definice nové hrozby

… třetí zásadní diskuse o bezpečnostní politice má stále širší dimenze: jde o přežití americké společnosti … Spojené státy zajišťují bezpečnost svých spojenců a na obecnější rovině zaručují globální stabilitu; …

V této třetí velké diskusi o americké národní bezpečnosti je klíčová otázka následující: jakým způsobem definovat hrozbu? … Prezident Bush tíhl k tomu (možná pro své náboženské založení), hovořit o této hrozbě téměř v teologických pojmech, vidět zde střet ´dobra a zla´. Dokonce sáhl po leninské frázi, ´kdo není s námi, je proti nám´: takový výrok sice dobře odpovídá vzedmutí veřejných nálad, ale je příliš černobílý … .

Americkému lidu nejspíše nějakou dobu postačí ´osa zla´jako hrubá definice bezpečnostní hrozby. … Téměř za každým teroristickým činem se proto skrývá politický problém. … Pokud se chceme vyrovnat s terorismem, nemůžeme jen vést vojenské tažení na odstranění všech teroristů; musíme rozpoznat politické pohnutky, které jsou v pozadí jejich činů, a určitým způsobem na ně reagovat. …

V Latinské Americe působí jak levicoví, tak pravicoví teroristé, kteří mají na svědomí desetitisíce mrtvých.

Terorismus, který má své kořeny v etnické, národnostní nebo náboženské zášti, je tou nejvytrvalejší, nejodolnější formou terorismu. … Proto je nezbytné teroristy odstranit. Pokud si ovšem chceme být jisti, že znovu nedoplní své počty, potřebujeme důkladně propracovanou politickou strategii, abychom zeslabili politické a kulturní vlivy, které dodávají terorismu na síle. Musíme politicky odříznout kořeny terorismu.

Nelze obejít historickou skutečnost, že právě americké působení na Středním východě je hlavním důvodem, proč se terorismus zaměřil právě na Spojené státy; … Americká nechuť rozpoznat a uznat spojení mezi událostmi z 11. září a moderními politickými dějinami Středního východu … je proto nebezpečná forma zapírání. ...

Američané nejsou zcela bez viny, pokud jde o rozšíření nukleárních zbraní. Amerika pomáhala Velké Británii vyrobit atomové zbraně;, tajně podporovala Francii; a mhouřila oči nad Izraelem možná nejen to; smířila se s nukleárními programy Číny, Indie a Pákistánu; a dostatečně nestřežila svá vlastní jaderná tajemství. …

Jakákoliv vojenská operace proti Iránu by se mohla omezit na selektivní úder proti kterémukoli z objektů, který se podílí na produkci zbraní hromadného ničení, čímž by se snížila náročnost potřebného vojenského útoku. …

Spojené státy si tak v podstatě přivlastnily právo určovat, kdo je nepřítel, a bojovat proti němu, aniž by se nejdřív dosáhnout mezinárodní shody na společné definici hrozby. Zavedenou doktrínu o oboustranně zaručené destrukci (známou jako MAD) tak nahradila nové koncepce jednostranně zaručené destrukce (kterou bychom mohli zkracovat jako SAD). …

Sloučení dvou odlišných věcí – defenzivní akce, která má zabránit bezprostředně hrozícímu nebezpečí, a prevence – celou věc ještě více zamlžuje. …Defenzivní akci, která odvrací hrozící útok, lze hájit svrchovaným národním zájmem tváří v tvář hrozícímu nebezpečí a ze své podstaty bývá jednostranná. … Oproti tomu preventivní akci by měla předcházet, je-li to možné, mobilizace politického tlaku (včetně mezinárodní podpory) a k použití síly měli bychom se uchylovat pouze ve chvíli, kdy byly vyčerpány všechny ostatní prostředky a kdy zastrašování není již spolehlivé. Neschopnost mezi těmito věcmi rozlišovat – zvláště pak ze strany supervelmoci, která má k dizpozici největší odstrašovací prostředky – může uspíšit příchod epidemie jednostranných  ´preventivních´ válek maskovaných za ´defenzivní akce´. …

Amerika by pak už nebyla majákem svobody …, ale stala by se vůdcem nové ´svaté aliance´, která nedokáže vyváženě pečovat o řád a spravedlnost, o bezoečnost a demokracii, o sílu národa a spolehlivý pokrok. …Osamělá Amerika by se pak navzdory své moci stala obětí nepřátelských uskupení. …

1.      Dilemata nového globálního pořádku

Ústředním bezpečnostním problémem Spojených států se v posledním desetiletí 20. století stal konflikt v Eurasii. Jihovýchodní část eurasijského kontinentu je dějištěm nebezpečných etnických a náboženských bojů mezi státy, místní extrémistické režimy zde usilují o získání zbraní hromadného ničení a celé území je živnou půdou nejfanatičtějších vyznání a militantních hnutí, kterým by časem mohla padnout do rukou výzbroj zdejších států. V oblasti žije více než polovina světové populace  … a rovněž tři čtvrtiny světové chudiny. Dané území je hlavním zdrojem světové demografické exploze a stále napjatějších mezinárodních migračních tlaků. (Celých 85 % obyvatel jižní Asie má nižší příjem než 2 dolary denně. … Nejvýbušnější nálože etnických konfliktů.Zhruba 25 milionů Kurdů je rozseto na území Turecka, Iráku, Iránu a Sýrie. Asi 5 milionů izraelských židů ovládá více než 4,5 milionu palestinských Arabů. Zhruba 15-25 milionů ázerbejdžanských Turků, žijících na území Iránu, je odděleno od vlastního Ázerbejdžánu. Indie a Pákistán si rozebrali přinejmenším 8 milionu obyvatel Kašmíru. V Čečensku pokračuje ruská genocida.) …

Pokud se chceme vyrovnat s novým globálním nepořádkem, potřebujeme všestrannější strategii, než s jakou jsme si vystačili v dobách studené války. Nová situace rovněž vyžaduje akci siršího dosahu, než bylo tažení proti terorismu po 11. září. …

Zvláště po událostech 11. září musejí Spojené státy znovu přezkoumat  … své složité vztahy s velmi nestálým islámským světem. Jedině tak se budou moci účinně a dlouhodobě podílet na zklidňování výbušného globálního Balkánu v reakci na dvojí nebezpečí terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. …

Současný neklid ve světě má navíc ještě další pramen: lidé poznali, jak nerovné jsou podmínky, ve kterých žijí. Až dodenedávna se naprostá většina lidstva podvolovala společenské nespravedlnosti. … Situace se dnes radikálně změnila. Šíření gramotnosti a zvláště vliv moderních komunikačních prostředků mají za následek, že mezi masami nevídaně vzrostlo politické uvědomění. Lidé tak mají daleko větší sklon k nacionalismu, sociálnímu radikalismu a náboženskému fundamentalismu. Tyto nálady živí poznání, že v hmotném bohatství lidstva panují velké rozdíly, což vzbuzuje pochopitelnou závist, zášť a nepřátelství. Tomuto hněvu ještě přidávají na síle samolibé kulturní a náboženské odsudky hédonismu privilegovaných. …

 

Síla slabosti

Terorismus je vlastně nelítostný nástroj boje slabých proti mocným (tato charakteristika jej nikterak nelegitimuje) a slabí v něm mají jednu velkou psychologickou výhodu: v podstatě nemají co ztratit, ale mohou vše – alespoň si to myslí – získat. Nacházejí oporu v náboženské nenávisti nebo v utopickém fanatismu a své přesvědčení vyjadřují s prudkostí, která odpovídá jejich zbidačení. Někteří z těchto lidí rádi obětují svůj život. … Naopak mocní mohou přijít o všechno – zvláště o to, co si cení nejvíce, o svůj blahobyt. Fanatičtí slabí lidé nemohou změnit svou situaci, ale mohou způsobit, aby se mocným žilo hůř a hůř. … Krátce řečeno, taktika otřesu a zastrašení, kterou prosadili stratégové zbrojní revoluce, našla svůj protějšek v ochromující panice, kterou slabí celkem bez problémů vyvolávají mezi silnými. …

Muslimští fundamentalisté … soustředili svou již vydrážděnou zášť na Ameriku. Důvodem je podpora Izraele ze strany Spojených států, americká ochrana režimů, které jsou v celé oblasti nejméně oblíbené,  a především okolnost, že Američané poskvrnili nejposvátnější islámskou půdu svou vojenskou přítomností. …Samotná moc a síla nemůže zaručit americkou hegemonii … . Potřebujeme tedy skutečnou spolupráci se svými spojenci. …

 

Bouřlivý islám

Spojené státy musejí řešit svůj problematický vztah s islámským světem. … Podle posledních statistik … celkem čtyřicet jedna zemí je převážně muslimských. … Navíc v devatenácti dalších státech představuje muslimské obyvatelstvo slabou většinu nebo významnou menšinu (nejméně 16 % lidí). …

Díky vysoké porodnosti a značnému množství konverzí je dnes islám nejrychleji rostoucí světové náboženství. Střední východ v poslední době překonal všechny ostatní regiony v populačním růstu – dospěl k hodnotě 2,7 % , kdežto ve zbytku Asie dosahuje 1,6 %, v Latinské Americe pak 1,7 %. … Muslimské státy mají – a bude to platit stále víc – velmi mladé obyvatelstvo. … převážná část islámského světa se potýká se značnou společenskou stagnací. … Náboženství je sice prvořadým katalyzátorem politického vření v této oblasti, avšak významnými zdroji politické nestability jsou také sekulární příčiny, jako je korupce nebo nerovné rozdělení bohatství. Některé muslimské země trpí děsivou chudobou. Hrubý národní důchod v Afghánistánu je nižší než 200 dolarů na hlavu, v Pákistánu dosahuje zhruba 500 dolarů, kdežto v nedalekém Kuvajtu překračuje 20.000 na osobu. … vládnoucí elity se nestoudně ženou za bohatstvím ( a často je v tajnosti užívají) navzdory celospolečenskému strádání. …

Ve skutečnosti až do americké okupace Iráku v roce 2003, která posílila teokratické nároky šíitů, byl fenomén fundamentalismu na ústupu. … Vztah mezi politickou svobodou a náboženstvím je ještě složitější. Západní světská demokracie je pro islamisty mimořádně problematický pojem, protože pro mnohé z nich znamená bytostně ateistickou společnost. V očích islamistů sekularizační proudy v západním světě poškozují náboženství. … Našli bychom tu také podobný argument, který zaznívá z úst islamistů: moderní společnost potřebuje náboženský hodnotový systém a stát jej má vštěpovat všem lidem. … Politika islamistů má mnohem silnější náboženské zabarvení, protože podle islamistů by se společnost podřízená šarí´i mravně očistila a stát, kterému vládnou islámské hodnoty, by byl bytostně spravedlivější než ten dnešní.

Vezmeme-li v úvahu masovou přitažlivost těchto názorů, islamistický radikální populismus představuje významnou hrozbu jak pro konzervativní, okázale náboženské vlády například Saudské Arábie, tak pro sekularizovanější (často vojenské) režimy takových států, jako je Alžír, Egypt a Indonésie. Nepřímo ohrožuje také Turecko. … islamismus možná není jen úspěšným rivalem islámského fundamentalismu. Možná naznačuje, že kdysi živá, dnes spíše dřímající kultura se opět začíná hýbat. …

Je v zájmu americké národní bezpečnosti, aby muslimští věřící (tak jako lidé v dnes úspěšnějších a demokratičtějších neislámských oblastech) začali vnímat sebe sama jako součást vznikající globální společnosti. …Pokojnější svět zkrátka není možný bezkonstruktivní spolupráce s 1,2 miliardami muslimů světa.

 

Plovoucí písky hegemona

V několika příštích desetiletích bude nejvíce vratkou a nebezpečnou oblastí světa, která by dokázala způsobit světový chaos, nový globální Balkán. Islámský svět je nejednotný, a to jak politicky, tak nábožensky. Je politicky nestabilní a vojensky slabý a ještě tak nějakou dobu zůstane. … Hlavní úkol Spojených států při zajišťování globální bezpečnosti bude přinejmenším pro příští generaci spočívat v pacifikaci a posléze v reorganizaci oblasti, ve které panuje největší politická nespravedlnost, sociální strádání, demografické přetížení a potencionálně nejhrubší násilí. Ale jsou tu také největší světové zásoby ropy a zemního plynu. … Toto území zajišťuje šě % světové ropné produkce a 15 % produkce zemního plynu. … Přitom tři klíčové oblasti světa, Evropa, Spojené státy a Dálný východ spotřebují 60 % celosvětové produkce (16, 25 a 19 procent). …

Spojené státy tu musí podniknout ještě smělejší misi než před padesáti lety v Evropě. … Neexistují žádné samozřejmé odpovědi na zcela základní otázky: s kým a jakým způsobem stabilizovat a pacifikovat, případně znovu uspořádat tuto oblast. … Nakonec se dostáváme k otázce, zda se hlavním strategickým partnerem Spojených států při uklidňování eurasijské regionální vřavy může stát Rusko. Rusko nepochybně má potřebné prostředky a zkušenosti, aby mohlo pomoci. … Rusko dnes začíná vnímat své muslimské sousedy jako zdroj politického a demografického ohrožení … Avšak přítěží Ruska jako potencionálního spojence je jeho minulost a dokonce úplně nedávná minulost. Afghánistán zpustošila ruská desetiletá válka, Čečensko stojí na prahu genocidy …Můžeme tedy spoléhat pouze na jediného skutečného partnera, pokud se chceme vypořádat se situací na globálním Balkáně, a tím je Evropa. Ačkoli bude zapotřebí také pomoci ze strany předních východoasijských států, jako je Japonsko a Čína. … Otázka zní, zda Evropa, do značné míry zaujatá svým vlastním sjednocováním, bude mít dostatečnou vůli a velkorysost, aby se zapojila do společného programu. … V podstatě totéž platí pro Japonsko.

 

Strategický, nikoli solitérní boj

… Už několik desítek let od nezdařeného francouzsko-britského dobrodružství v Suezském průplavu v roce 1956 je oblast mezi Suezským průplavem a Perským zálivem pod protektorátem Spojených států. …

Po 11. září začaly konzervativnější složky americké politické scény … prosazovat představu, že by Spojené státy měly na Středním východě zavést úplně nový pořádek a reagovat tak na novou hrozbu terorismu a šíření zbraní hromadného ničení.Sledování této vize již přineslo násilné ukončení diktátorského režimu Saddáma Husajna a možná je předzvěstí zásahu proto baasistickému režimu v Syrií nebo iránské teokracii. Neexistuje proto žádné dlouhodobě únosné řešení problémů této oblasti, aniž by Spojené státy a Evropská unie stále výrazněji nespolupracovaly. … Právě na Středním východě by evropská zahraniční politika…

mohla získat výslovně protiamerickou podobu.

Problém, jak dovést do konce dohodu mezi Izraelci a Palestinci, je skutečně vážný. …Mezinárodní společenství se v zásadě shodne na základních rysech této smlouvy: vzniknou dva státy, jejichž území bude odpovídat hranicím z roku 1967, přičemž příměstské jeruzalémské osady se začlení do Izraele; v Jeruzalémě vzniknou dvě hlavní města; palestinští utečenci budou mít pouze nepatrné nebo jen symbolické právo na návrat a většina navrátilců se usadí v Palestině (nejspíše v uvolněných izraelských osadách); v Palestině vznikne demilitarizovaná zóna, kde by mohlo působit NATI nebo jiné mírotvorné síly; a konečně arabští sousedé Izraele jasně a jednoznačně uznají legitimitu izraelského státu. … Vyřešení arabsko-izraelského konfliktu by také napomohlo americkým snahám o postupnou demokratizaci přilehlých arabských států. …

Také vznik stabilního Iráku po vojenské intervenci z roku 2003 je mimořádně obtížný a dlouhodobý úkol. …Může se navíc ukázat, že dvacet pět milionů Iráčanů, obecně považovaných za nejsebevědomější arabský národ, je daleko méně poddajných vůči cizí nadvládě, než se očekávalo.

Na rozdíl od energeticky bohatého  Ruska většina států v této oblasti, od Kazachstánu  a Azerbejdžánu až po Saudskou Arábii, téměř výlučně vyváží, ale nespotřebovává energii, kterou získává ze své země. … Jelikož tři ekonomicky  nejdynamičtější oblasti, Severní Amerika, Evropa a východní Asie, potřebují spolehlivý přístup k přiměřeně nákladné energii, byla by strategická nadvláda nad touto oblastí, byť by ji zahalovaly společné dohody, globálně klíčovým hegemonickým přínosem. …

Třebaže Rusko nestálo v cestě žádným vojenským snahám Spojených států změnit strategickou situaci v této oblasti, současné geopolitické zaměření v Perském zálivu může ohrozit americkou snahu o upevňování nezávislosti států kolem Kaspického moře. Jelikož Amerika má plno starostí se společenskými otřesy v Iráku ( o vzrůstajícím americko-iránském napětí ani nemluvě), Moskva by mohla obnovit svůj dřívější nátlak na Gruzii a Azerbejdžán, aby tyto státy přestaly usilovat o vstup do Severoatlantického společenství; Rusko by mohlo zesílit svůj tlak a podemlívat politickou a vojenskou přítomnost Spojených států v centrální Asii. Tím by se zkomplikovala americká snaha zapojit státy centrální Asie do širšího úsilí o potlačení islámského fundamentalismu v Afhánistánu a Pákistánu.  … Všechna zmíněná rizika by mohla snížit strategická spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii v Iráku a Iránu. …

Na rozdíl od představ vládnoucích mullahů, aby se Irán stal nábožensky fanatickou společností, má iránská země ze všech zdejších států nejlepší předpoklady následovat cestu, kterou se dříve vydalo Turecko. …

 

Dilemata vedení aliance

Útoky z 11. září zvýraznily několik základních mezinárodních trendů, které až do té doby nebyly tolik zřetelné: 1) stále se rozšiřuje propast mezi vojenskými schopnostmi jednotlivých států, nejenom mezi Spojenými státy a jejich dřívějšími komunistickými rivaly, ale i mezi Amerikou a jejími základními spojenci; 2) politicko-vojenské sjednocováni Evropy zaostává ze její ekonomickou integrací; 3) Kreml stále více chápe, že má-li udržet svoji územní celistvost, nezbývá mu než spolupracovat se Západem jako jeho mladší spojenec; 4) vůdčí čínští představitelé se shodli na tom, že Čína potřebuje oddech od mezinárodní politiky, aby zvládla další fázi své obtížné vnitrostátní přeměny; 5) japonské politické špičky mají stále větší tendenci vytvořit ze země mezinárodně významnou vojenskou mocnost; 6) celý svět si stále více uvědomuje, že Amerika coby úhelný kámen globální stability může nechtěně tuto stabilitu vydat všanc. 

Boj proti terorismu nemůže být cíl sám o sobě. Klíčová strategická otázka nakonec zní: s kým a jak mohou Spojené státy účinněji vytvářet stále lepší svět? Odpověď si žádá historicky trvalou trans-atlantickou a trans-pacifickou strategii.

Americká hegemonie je pro mnohé stravitelná právě proto, že se Amerika vnímá jako skutečně demokratický stát, který má za úkol šířit do světa lidská práva. …

 

Globální jádro

Spojené státy a Evropská unie společně vytvářejí pevné jádro globální politické stability a ekonomického bohatství. …Skutečnost je taková, že během celé studené války byla Evropa de facto pod americkým protektorátem.

Vojensky soběstačná Evropa, dokonalá globální politicko-ekonomická mocnost podobná Americe, by postavila Spojené státy před bolestnou volbu: buďto se zcela oprostit od evropských vazeb, nebo sdílet s Evropou zodpovědnost za správu světa. Kdyby se americká moc přestala angažovat na západní periferii eurasijského kontinentu, vydala by Eurasii novým a nepředvídatelným konfliktům mezi hlavnímu eurasijskými soupeři.

Politicky mocná Evropa, schopná ekonomicky soupeřit  s Amerikou a vojensky nezávislá, by nevyhnutelně zpochybnila americkou převahu ve dvou oblastech, které jsou pro Spojené státy strategicky klíčové: na Středním východě a v Latinské Americe. Nejprve bychom to pocítili na Středním východě nejenom proto,  odmítal, že je Evropě geograficky blízký, ale především proto, že Evropa do značné míry závisí na tamní ropě. … Pokud by se Evropa nejspíš obrátila k Latinské Americe … latinsko-americký nacionalismus by citlivě reagoval na zesilující se  politické, ekonomické a kulturní vazby se sebevědomou Evropou,což by oslabovalo tradiční americkou nadvládu v této oblasti.

Více než před dvěma desítkami let německý premiér Helmut Schmidt pohrdlivě odmítal americkou politiku lidských práv a naopak schvaloval komunistické potlačování disidentů, následně francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaing opovrhoval Reaganovou militantností a jeho následník, Francois Mitterand, odmítal Bushovo úsilí o znovusjednocení Německa.  

Vážné soupeření mezi Evropou a Amerikou by určitě uškodilo oběma velmocím. … Jednostranná americká legislativa, nové hospodářské dotace a uvalení vysokých cel na dovoz oceli značně posílily evropský názor, že americký zájem o otevřenou globální ekonomiku  je neupřímný a falešný. Tomuto pohledu dodává na síle všeobecné evropské přesvědčení, že Spojené státy zásadním způsobem zanedbávají své povinnosti v případě globálních problémů, které dlouhodobě ovlivňují kvalitu lidského života a které proto vyžadují regulaci zavedením nadnárodních pravidel, určujících závazné chování všech států. Evropany obzvlášť popudilo, když Amerika náhle a neočekávaně zamítla Rámcovou dohodu o změnách klimatu (Kjótský protokol); … Evropané jsou přesvědčeni o tom, že americké  odmítání autority Mezinárodního soudního tribunálu je v rozporu s častými proklamacemi Spojených států o ochraně lidských práv (raději ponechme stranou americký tlak na mezinárodní soudy s válečnými zločinci po několika jugoalávských konfliktech). Americké ekonomické sankce proti Iránu, Iráku, Libyi a Kubě se rovněž vnímaly jako projev americké svévole …

Kritika americké jednostrannosti a lhostejnosti vůči evropským zájmům časově předcházela iráckému střetu. Dokonce i obvykle proamerické Německo se občas poddalo rozšířenému pohledu, že Amerika jedná jednostranně a svévolně;tento názor předcházel nástupu George W. Bushe do prezidentského úřadu. Obvykle umírněné Frankfurter Allgemeine Zeitung ( v článku nazvaném Americká pěst z 2. března 2000) rozhodně odsoudily Spojené státy, protože neberou v potaz ´politickou váhu Evropy´. Důvodem má být to, že ´oba kontinenty se řídí odlišným systémem politických hodnot. Hegemonistická mocnost oíše zákony globalizace. Jedině Amerika se může smířit se stále narůstajícími společnskými rozdíly a s do očí bijící propastí mezi bohatými a chudými. Politické chápáni Evropanů vyžaduje více kontroly a regulace, sladění konfliktních zájmů a omezení moci. Evropská politika se zakládá na úctě a vzájemné podpoře partnerů.´ O týden později obvinil přední liberální týdeník Die Zeit Američany, že dávají přednost ´zákonu džungle´a že ´zabloudili při svém hledání nových nepřátel´. …

Evropané dobře vědí …, že skutečně vážný rozkol by byl vznikající Evropě osudným. … Opět by vzplanuly tradiční obavy z německé moci a vrátily by se staré národnostní spory. … Americká jednostrannost má své kořeny v tom, že Spojené státy chápou sebe sama jako světového nositele a posla svobody. …Polemika ohledně Iráku mezi Washingtonem na jedné straně a Paříží a Berlínem na straně druhé nicméně přinesla hrozivější lekci. Tato třenice vyslala varovný signál, že transatlantické vztahy jsou křehké a že vzájemné obviňování a nedostatek citlivosti svádí Evropu, aby svou snahu o získání nezávislé vojenské moci chápala přímo protiamericky. Evropa, která by se politicky definovala jako ´protiváha ´Spojených států (což je de facto protiamerická definice), by byla Evropou, která zničí Severoatlantickou alianci. Za současných okolností není příliš pravděpodobné, že by se splnily sny, ale ani noční můry obou stran. Potrvá nejméně deset let a nejspíš ještě déle, než Evropa dosáhne potřebné politické jednoty a bude ochotná podstoupit nezbytné finanční oběti, aby se stala globálně významnou mocností.  

Bouřlivý transatlantický střet ohledně Iráku by neměl zastřít skutečnost, že bytostně multilaterální Evropa a poněkud jednostranná Amerika směřují k dokonalému globálnímu sňatku z rozumu. … dohromady jsou globálně všemocné. …

Evropská unie a Severoatlantická aliance proto nemají na výběr: musejí se rozšiřovat, protože jinak by promrhaly sví vítězství ve studené válce, musejí se rozšiřovat, ačkoli každý nový přírůstek oslabuje politickou soudržnost Evropy a komplikuje vojenskou operabilitu NATO. …Rozšiřování Evropské unie i Severoatlantické aliance bude i nadále pokračovat. S každým novým krokem … se nebezpečná geopolitická země nikoho posune dále na východ. …

V devadesátých letech získala Severoatlantická aliance novou úlohu, když pomohla stabilizovat rozbouřený Balkán zmítaný násilnostmi. V dalším desetiletí se začíná jasně ukazovat, že bude zapotřebí nový Pakt stability pro Kavkaz. … Součinnost Ruska se silami NATO je v ruském zájmu. ...

Další podnět k této geografické expanzi NATO dává strategické rozhodnutí Ruska akceptovat převahu Severoatlantického společenství v bezpečnostní struktuře světa. …

Vstup amerických sil na území dříve sovětských středoasijských republik Uzbekistánu, Kazachstánu, a Kyrgystánu, k němuž došlo po událostech z 11. září, a ruské rozhodnutí (zprvu zdráhavé) smířit se s touto skutečností navíc umožnilo mnoha postsovětským státům, aby snadněji rozvíjely úzké bezpečnostní vazby na euroatlantické společenství jménem společného boje proti terorismu. …Deklaraci o novém strategickém partnerství, kterou 24. května 2002 vyhlásili prezidenti Bush a Putin. Tato deklarace hovoří jasnou řečí: ´Ve střední Asii a na jižním Kavkazu uznáváme svůj společný zájem na prosazování stability, suverenity a územní integrity všech národů této oblasti.´ … Rusko do slova a do písmene nemá na výběr. Soupeřit s Amerikou nedává smysl a společná aliance s Čínou by se rovnala podřízení. …

V dlouhodobějším časovém horizontu Rusko možná pochopí, že by mu členství v alianci zajistilo větší územní bezpečnost, zvláště pak na vylidňujícím se Dálném východě. …

Jediná možná ruská volba, třebaže taktická, tudíž poskytla Západu strategickou výhodu. Vytvořila přeběžné podmínky, aby západní společsenství geopoliticky pronikalo stále hlouběji do Euroasie. Dříve výlučně ruským ´nejbližším zahraničím´začaly pronikat západní, zejména americké síly, a prohloubily se rusko-západní vazby. Rusko koneckonců nemá na výběr , pokud si chce udržet své nejdůležitější územní državy. Nezměrné přírodní bohatství Sibiře je příslibem ruské budoucnosti a bez pomoci Západu si Rusko vůbec nemůže být jisté, že si toto své panství udrží.

Evropsko-ruské vazby by mohlo posílit nadnárodní úsilí o osídlení a rozvoj Sibiře. Sibiř skýtá Evropanům podobné možnosti, jako kdysi poskytla Aljaška a Kalifornie Američanům: je to zdroj velkého bohatství, příležitost k dobrým investicím a El Dorado pro nejodvážnější osadníky. Chce-li si Rusko udržet Sibiř, potřebuje pomoc; samo na to nestačí kvůli demografickému úpadku a vzhledem k dnešnímu rozvoji Číny, která stojí přímo za dveřmi. Díky významné evropské přítomnosti by se Sibiř nakonec mohla stát společným euroasijským majetkem, využívaným na multilaterálních základech … a evropskou značně usazenou společnost by tak vyburcovala vzrušující ´nová hranice´.  … Spolupráci s Ruskem musí doprovázet podpora geopolitického pluralismu v někdejším ruském imperiálním prostoru, což vytváří trvalé překážky jakémukoli pokusu o obnovu ruského impéria. Je proto zřejmé, že Severoatlantická aliance a Evropská unie musejí začlenit nezávislé postsovětské státy, především Ukrajinu, do rozšiřující se sféry svého vlivu. … Případné přijetí Ruska do euroatlantického systému jako normílního, středně důležitého evropského státu … by vytvořilo mnohem solidnější a komplexnější základnu, abychom se vyrovnali s narůstajícími konflikty v západoasijské a středoasijské části globálního Balkánu.

Evropané nevnímají terorismus jako zjevení zla, ale spíše jako politický projev. S terorismem se musí bojovat způsobem, který uznává vazbu mezi přímými prostředky na vymýcení terorismu a mezi opatřeními, které mají odříznout jeho politické a sociální kořeny.

 

Východoasijská metastabilita

… Stabilitu v této oblasti ohrožuje rostoucí moc několika asijských států. V oblasti chybí jakákoli kooperativní struktura. … Asie je stále úspěšnější ekonomikou, společenským vulkánem a politickou sázkou: vše v jednom.

V tomto prostoru soupeří o regionální nadvládu Čína s Japonskem (podporovaným Spojenými státy), Korejský poloostrov je nepřirozeně rozdělen a neustále výbušný, budoucnost Tchaj-wanu je předmětem sporu, Indonésii mohou rozvrátit vnitřní neshody a Indie se cítí ohrožena Čínou, jíž by se zároveň chtěla vyrovnat. Čína a Indie (stejně jako její nepřátelský soused Pákistán) jsou atomové mocnosti. Severní Korea se o to vzdorovitě snaží a Japonsko nejspíš záhy vyrobí atomové zbraně. … Stabilní východní Asie zajišťovaná postupně institucionalizovaným a pečlivě vyváženým americko-čínsko-japonským strategickým trojúhelníkem by nám poskytlo klíčovou východní kotvu, abychom se mohli vyrovnat s širším eurasijským vířením. …

V příštím desetiletí je ovšem nejpravděpodobnější, že se z Číny stane jasná regionální velmoc, Japonsko bude i nadále udržovat svou převahu ve vojenské oblasti a Amerika se bude snažit obojí zvládnout. … V tomto ohledu bylo velmi výmluvné citlivé zhodnocení dnešní situace, které se objevilo 4. února 2002 v Jiefangjun Bao, oficiálním orgánu Politického odboru Lidové osvobozenecké armády. Říká se tu, že ´základní vzorec dnešního a nejbližšího vývoje mezinárodní situace je následující: celkový mír s místními válkami, celkový klid s lokálním napětím a celková stabilita s místními nepokoji.´ …právě japonsko-americké spojenectví nejvíce trápí stratégy v Pekingu. … Podle čínských politických a vojenských žurnálů nejenže má Japonsko velmi moderní námořní a vzdušné vojsko a druhé nejvyšší výdaje na obranu z celého světa, ale vytváří si také mocný potenciál balistických střel, které kvalitativně předčí výzbroj Francie i samotné Číny a snesou srovnání s americkou výzbrojí. …V čínských očích je ještě hrozivější, že Japonsko má určitě jenom krůček k tomu, aby se stalo jadernou mocností.  … v míru má Čína dobrou šancí stát se naprosto doslova globální továrnou, světovým centrem průmyslových investic a největším vývozcem zpracovaných produktů. … Čínské firmy také začínají skupovat některé zbankrotované japonské firmy v  jihovýchodní Asii. Číňané cítí, že díky těmto trendům by Čína v příštích desetiletích mohla získat vůdčí ekonomickou roli v oblasti a stát se také politickým vůdcem Asie. …

Navíc vůdčí představitelé Číny cítí, že v zemi sílí vnitřní politické a společenské napětí, které by dokonce mohlo ohrozit stabilitu celého systému. Z noha faktorů, které by mohly způsobit politický a společenský nepokoj, jsou zvláště dva významné: stále větší přístup mladé generace k internetu a stále významnější příznaky společenské nerovnosti.Dokonce i oficiální orgán Komunistické strany Číny veřejně připustil, že ´se začala rozšiřovat a stále se zvětšuje mezera mezi chudými a bohatými a jsou stále zřetelnější rozpory v přerozdělování. (Pokud použijeme koeficient Gini, mezinárodní měřítko nerovnosti příjmů, které se pohybuje v rozmezí 0 až 1 , čím vyšší číslo, tím vyšší nerovnost, a 0,4 představuje nebezpečnou úroveň, pak nerovnost příjmů mezi čínským městem a  venkovem dosáhla stupně 0,59, což je úroveň, která ohrožuje společenskou stabilitu. Abychom si udělali představu, Brazílie v roce 2002 byla na stupni 0,607.) …

Mnozí Korejci nevnímají Spojené státy jako ochránce, ale spíše jako mocnost, která má zájem na pokračujícím rozdělení ostrova . … přítomnost amerických vojenských sil v Jižní Koreji začíná být problematická. …

Existuje-li tento precedens, pak nedává žádný smysl, aby se z této struktury vylučovala Čína a Indie. Přijetím těchto států by se z ´G 10´stal významný mechanismus , který by mohl řešit celokontinentální záležitosti, a to jak ekonomické, tak politické.

 

Eurasijská pomsta

Tento nadějný scénář platí za předpokladu, že transatlantickou a transpacifickou strategii Spojených států bude i nadále určovat střízlivá definice jak stylu, tak podstaty americké globální vůdčí role. Jestliže tomu tak nebude, nelze vyloučit riziko, že se americká hegemonie stane předmětem celosvětové zášti a Spojené státy posléze ztratí strategickou převahu na eurasijském kontinentě. …

Situace by se změnila, kdyby Evropu a Asii opanovalo populistické protiamerické hnutí, které samo sebe definuje jako panevropanství, respektive panasijství. …

V Evropě by se typickým hlasatelem panevropanství  mohla stát francouzsko-německá aliance, oživující říši Karla Velikého, kterou politicky živí nespokojenost s americkou hegemonií  obecně a s rolí Spojených států na Středním východě zvlášť. (´Velká většina lidí dospívá k témuž závěru: válka proti Iráku, vedená Spojenými státy, je ilegální a nebezpečná´, Süddeutsche Zeitung, 26.3.2003)

 

II. díl

 Americká hegemonie a společné dobro

Dnešní celosvětová role Ameriky má své kořeny ve dvou nových ohledech naší doby: prvním je nevídaná globální moc Spojených států, druhým je nevídaná globální interaktivnost. První okolnost představuje jedinečný prvek v dějinách mezinárodních vztahů,jelikož americká hegemonie … je dnes skutečně univerzální skutečnost. Druhá okolnost potvrzuje, že univerzální … proces ´globalizace´ postupně zbavuje národní státy jejich posvátné svrchovanosti. Smíšení obou těchto faktorů způsobuje dalekosáhlou přeměnu mezinárodních vztahů: … vytváří neformální globální společenství.

… reálným projevem této přeměny je vznik prvního skutečně globálního hlavního města. …na březích Potomaku. Washington, D.C. … Jestliže povedeme pomyslnou linii od Bílého domu k monumentální budově Kapitolu, poté k opevněnému Pentagonu a zase zpátky, dostaneme trojúhelník moci. Povedeme-li druhou linii z Bílého domu k nepříliš vzdálené Světové bance, pak k ministerstvu zahraničí a zase zpátky (čímž obsáhneme také Mezinárodní měnový fond a Organizaci amerických států), vymezíme trojúhelník globálního vlivu. Oba trojúhelníky dohromady jasně ukazují, nakolik se tradiční ´zahraniční záležitosti´staly záležitostmi jednoho širokého bulváru. ...

Tato nová situace se odráží ve stále osobnějších vztazích, které vážou politické a ekonomické zahraniční představitele ke Spojeným státům. Mnozí z těchto lidí vystudovali americké univerzity. Studijní pobyt na jedné z předních vysokých škol Spojených států se stává téměř společenským požadavkem … vzniká výrazná globální elita s globálním světonázorem a nadnárodní loajalitou. Tito liodé hovoří plynně anglicky …, jsou vysoce mobilní, mají kosmopolitní životní styl a vážou je povinnosti především vůči zaměstnavateli, kterým je zpravidla nadnárodní obchodní nebo finační  korporace. … Každoroční setkání Světového ekonomického fóra se tak stává stranickým kongresem nové globální elity: setkávají se tu nejvyšší politici, finační magnáti, bankovní stratégové, mediální vládci, akademičtí hlavouni a dokonce i rockové hvězdy.

Globální elita napomáhá vzniku globálního společenství, které má společný zájem o stabilitu, prosperitu a snad i demokracii. …

Americká demokracie komplikuje vnější výkon národní moci a naopak americká globální moc ohrožuje domácí demokracii.

Po roce 1990, během jednoho desetiletí, Spojené státy třikrát změnily definiční principy svého zahraničního působení Za prezidenta George H.W. Bushe vystihovala novou doktrínu tři slova:Nový světový řád. …Během jednoho roku další americký prezident George W. Bush, vyhlásil zlověstnější vizi budoucnosti, k níž patří také nová definice americké zahraniční politiky: globální nadvláda ve válce proti terorismu. … Vládní prhlášení o bezpečnostní politice z roku 2002 jasně říká, že Amerika si má udržet vojenskou převahu nad všemi ostatními mocnostmi, a také yse zde hovoří o zvláštním strategickém právu Spojených států na preventivní vojenskou akci.

 

Dilemata globalizace

Pro Spojené státy má pojem ´globalizace´rozporuplný význam. Označuje počátek nového věku, ve kterém bude svět přístupný, průhledný a umožní vzájemnou spolupráci, zároveň je však symbolem mravní otupělosti a lhostejnosti vůči společenské nerovnosti, které se připisují nejbohatším zemím světa a především Americe.

Pojem globalizace původně představoval neutrální popis celosvětových důsledků technologické revoluce. … Charles Doran … podstatu tohoto fenoménu shrnul následujícím způsobem: ´Jde o vzájemnou interakci mezi informačními technologiemi a globální ekonomikou. …´

Globalizace je proto dvojznačná věc. Na jedné straně přináší možnost ekonomického růstu, nabízí přísun zahraničního kapitálu a postupné snižování celosvětové chudoby. Na druhé straně hrozí masivními posuny a otřesy, znamená ztrátu národní kontroly nad ekonomickými příjmy a společenské vykořisťování. …

 

Přirozená doktrína globální hegemonie

… Globalizace se stala neformální ideologií amerických politických a obchodních elit, čímž byla určena americká role ve světě a Spojené státy se ztotožnily s dobrodiním předpokládané nové éry. … Globalizace je přirozenou doktrínou globální hegemonie. … Spojené státy dávají ze všech států nejvíc peněz na výzkum a vývoj a mají značný podíl na globálním trhu s rozvinutými technologiemi. Americké nadnárodní koncerny mají pod kontrolou několik trilionů dolarů v zahraničí a americká ekonomika … je motorem globální ekonomiky.

Spojené státy si proto mohou dovolit formálně vyhlásit, že nejsou povinny měnit své zákony, snižovat obchodní bariéry nebo odškodnit cizí země podle rozhodnutí Světové obchodní banky. Z vnitřních politických důvodů Amerika skálopevně trvá na vysoce ochranářských opatřeních proti zahraničním zemědělským produktům a uvalila přísné kvóty na dovoz oceli a textilu z chudších zemí, které zoufale potřebují přístup na americký trh. Rozvíjející se země neustále naléhají na Spojené státy, aby snížily své obchodní bariéry, ale nemají dostatečný hlas, aby byly opravdu slyšet.

Skutečné rovné hrací pole je pouze mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Pokud jsou ve shodě, mohou společně diktovat celému světa pravidla, jimiž se řídí globální obchod a finance.

Navíc Spojené státy … mají ohromnou vojenskou moc a spojení vojenské a ekonomické síly má za následek nesrovnatelný politický vliv. … jestliže mezinárodní uspořádání narušuje americkou hegemonii a mohlo by potlačit americkou suverenitu, americká oddanost globalizaci a multilateralismu má přísné meze. …

Ve skutečnosti je globalizace spíše důsledkem toho, že moderní technologie samovolně rozlamují tradiční časové a prostorové bariéry, než aby šlo o americký doktrinální záměr. Nicméně časová souslednost vzniku interaktivního globálního společenství a kulturně přitažlivého národa svádí fenomén globalizace a amerikanizace dohromady.

 

Terč anti-symbolizace

Globalizace vzbuzuje silně protiamerické nálady, protože se nevnímá pouze jako prostředek socioekonomické přeměny, ale také jako nástroj kulturní homogenizace a politické nadvlády. Zcela přirozeně pak vytváří svou vlastní antitezi…

Právě z toho důvodu, že globalizace má v nejlepším případě mlhavý mravní obsah a její nejhorlivější zastánci zpravidla nejsou zrovna citliví vůči otázkám společenské spravedlnosti, záhy se ozvaly hlasy, které cejchovaly globalizaci jako novou univerzální vykořisťovatelskou doktrínu. Globalizace z kritického hlediska mravně neutrální a duchovně bezobsažná, byla označena za novou ideologii naprostého materialismu, ještě horšího než marxismus. Parodovala se jako sebestředná nauka obchodních organizací, kterým je zcela ukradená společenská spravedlnost, vlastenectví, mravnost a etika. ( Index odpovědnosti za rozvoj, který zveřejnilo Centrum globálního rozvoje, ´seřazuje některé nejbohatší země světa podle toho, nakolik jejich politika napomáhá nebo škodí ekonomickému a společenskému rozvoji chudých zemí.´ … Země G-7, které společně ´vytvářejí dvě třetiny světové ekonomické produkce´, obecně dopadly špatně, přičemž Spojeným státům a Japonsku připadlo dvacáté a dvacáté první místo z jedenadvaceti zemí.) ..

Antiglobalizace … se stala opozičním vyznáním, které emočně těží z antiamerikanismu. … Sociální a politickou bojovnost roznítí … intenzivní pocit společenské nespravedlnosti. (Z pera velmi známého francouzského filozofa Jeana Baudrillarda … dnes lidstvo zakouší čtvrtou světovou válku, první se vedla proti kolonialismu, druhá proti nacismu, třetí proti bolševismu a čtvrtá je proti globalizaci.)

Aby ospravedlnili své veřejné urážky, kritici globalizace občas používají jemnější a mravně motivované výhrady, jimiž se proto bezuzdnému kapitalismu obraceli církevní představitelé již od konce devatenáctého století. Jan XXIII. se ve své encyklice z roku 1961 Mater et Magistra soustředil na ´nárůst sociálních vztahů´v moderním světě, který si podle jeho mínění žádá více starostí o ´socializaci´.Tato narážka a obzvláště použité slovo se vykládaly jako skrytá, ovšem zásadní kritika kapitalismu. O čtyřicet let později papež Jan Pavel II. ve své řeči k  ontifikální akademii společenských věd 27. dubna zdůraznil, ´že globalizace, stejně jako každý jiný systém, musí sloužit lidské osobě; musí stát ve službách solidarity a společného dobra.´ Papež varoval, že ´technologické změny a proměny pracovních vztahů jsou příliš rychlé, než aby kultura dokázala včas odpovědět´, a vyzval lidstvo, aby ´mělo úctu ke kulturní rozmanitosti´. Ačkoli Jan Pavel II. byl dostatečně obezřetný, aby poznamenal, že ´globalizace a priori není ani dobrá, ani zlá, záleží na tom,, jak s ní lidé naloží´, v jeho slovech je cítit znepokojení, pokud jde o základní pohnutky, jimiž se řídí zastánci globalizace.  

Pro vyznavače nového kréda tedy globalizace není ´evoluční projev´, který způsobily moderní technologie. ´Globalizaci vymysleli a vytvořili lidé, kteří měli specifický cíl: vyzdvihnout ekonomické, to znamená korporativní hodnoty nad všechny ostatní.´(John Cavanagh, Alternativy ekonomické globalizace: Lepší svět je možný, San Francisco 2002). …

Francouzi často a otevřeně vyjadřují své podezření, že globalizace rovná se homogenizace. … Značná část Rusů je instinktivně protiamerická … antiglobalismus je vlastně antiamerikanismem. …

Globalizace, místo aby se považovala za důsledek technologicky scvrknutého světa, by se proměnila v globální spiknutí proti obecné vůli. (´Dovolíme malé vládnoucí elitě, která se schází v tajnosti a daleko od veřejnosti, aby stanovovala pravidla, která určují budoucnost lidstva? … Ústřední složkou živoucí demokracie je odpovědnost. … Ta je však nemožná, pokud je rozhodovací pravomoc v rukou cizích korporací, jejichž ředitelé žijí tisíce mil daleko a které zákonitě usilují o maximální návratnost investic do rukou akcionářů.´J. Cavanagh, Lepší svět je možný)

 

Svět bez hranic, až na lidi

Globalizace požaduje celosvětové společenství bez hranic pro peníze a výrobky. Když ale dojde na lidi, zastáncům i odpůrcům globalizace dochází řeč. …Obecně se dá říci, že až do dvacátého století migraci způsobovala socioekonomická situace, nikoli politická rozhodnutí.. …

Jestliže globalizaci chápeme jako důsledek světové technologické revoluce …, pak je otázka migrace nepochybně naléhavá. … migrace může být bezpečnostním ventilem narůstajících demografických tlaků. … Země, jejichž obyvatelstvo v příštích padesáti letech nejvíce poroste, mají nejslabší ekonomiky, jsou politicky křehké a společensky nanejvýš zranitelné; …Itálie, Španělsko a Japonsko jsou v současné době ´nejstarší´země světa. …Bolestná skutečnost je taková, že si ani Evropa, ani Japonsko nedokáže udržet svůj životní standart a splnit všechny závazky vůči stále starším občanům, aniž by sáhla k velmi výraznému přísunu čerstvé krve, k tak zvané ´nahrazovací migraci´.

Poněvadž nacionální zápal už není hlavním motorem bojového ducha, budou se profesionální armády bohatých zemí nejspíše skládat z dokonale vycvičených rekrutů z třetího světa., jejichž loajalita vydrží jenom tak dlouho, dokud bude přicházet žold. …

Globalizace, která by bez dalšího prospívala bohatým a řešila by migrační trápení takovým způsobem, který je k dobru pouze privilegovaným, by dala za pravdu svým kritikům. Zmobilizovala by nepřátele a ještě více rozdělila svět.

 

Dilemata demokratické hegemonie

Dnešní Spojené státy jsou zároveň demokratická země a hegemonistická mocnost. … Hegemonická mocnost může demokracii ochraňovat, ale může ji také ohrožovat.

 

Amerika jako globální kulturní vábidlo

Společenský dopad Ameriky na současnou podobu světa připomíná fenomén kulturní revoluce, nicméně revoluce vábivé a nenásilné, která má širší dosah a je trvalejší, takže nakonec  působí skutečnou přeměnu. Amerikou podnícená globální kulturní revoluce, která nevychází z politického nařízení ani z demagogické propagandy, nově určuje společenské zvyklosti, kulturní hodnoty, sexuální chování, osobní vkus a materiální očekávání mládeže takřka po celém světě. Tuto generaci, zvláště pak mladé obyvatele měst, stále výrazněji charakterizují společné touhy, podobné kratochvíle a požitkářství. … mladí lidé chtějí mít poslední CD, jsou okouzleni americkými filmy a televizními seriály, magneticky je přitahuje rocková hudba, počítačové hry, všude se nosí džíny a americká populární kultura proniká dokonce i do místních zvyklostí. …Výsledkem je globální americká nadvláda na poli filmového průmyslu, populární hudby, internetu, značkového zboží, masových stravovacích návyků …Celosvětovou kulturní svůdnost usnadňuje rychlé rozšiřování angličtiny jako mezinárodní lingua franca. …

 

Hegemonie a demokracie

… Navzdory měsícům oficiální vládní propagandy, že Irák bezprostředně ohrožuje Spojené státy, byla ještě v únoru, jediný měsíc před vypuknutím války, většina Američanů přesvědčena, že by k válce nemělo dojít bez mandátu OSN. Na sklonku roku 2002 se 85 % Američanů domnívalo, že by Spojené státy „měly vzít v úvahu názor svých hlavních spojenců“. …

Nekompromisní rozhodnutí vlády z poloviny roku 2002, že zahájí operaci proti Iráku, … ještě zvýšil sklon amerických činovníků provádět dalekosáhlá strategická rozhodnutí v úzkém kruhu zasvěcenců, jejichž skutečné důvody zůstávají veřejnosti skryty. … Náhlý a téměř současný vznik nové strategické doktríny doktríny preventivní války, která převrátila dávno zavedené mezinárodní konvence, jenom podtrhla náhled, že obléhaná hegemonická mocnost, sužovaná zvýšeným domácím nebezpečím, nemusí být schopna demokraticky otevřené a uvážené tvorby zahraniční politiky. …

Během jednadvacátého století může vědecký pokrok v genetickém výzkumu, v biochemickém a genetickém inženýrství nejenom

Výrazně prodloužit lidský život, ale také zásadně zvýšit kvalitu osobního života a dokonce i osobní inteligenci. Z této možnosti budou nejprve těžit  bohatší země a jejich bohatší obyvatelé. … Výsledkem bude nová lidská nerovnost. Současná globální nerovnováha , způsobená rozdíly v bohatství a etnické příslušnosti, se ještě prohloubí a získá velmi výrazný politický rozměr. Takový vývoj může ohrozit úlohu Spojených států jako přední světové demokracie a možná i samotný smysl demokracie. … S rozšiřováním propasti mezi lidmi budou vlády chudších států pod stále silnějším tlakem, aby zavedly politiku, která napraví a odčiní tuto nerovnost a povede k alternativní globální koncepci. …

Tradiční vazba mezi politickou svobodou a politickou rovností, tato základní demokratické koncepce, se odvozovala z představy, že ´všichni lidé jsou stvořeni jako rovní´, to je z přesvědčení, že lidské stvoření je vnitřně rovnostářské. Avšak selektivní zlepšování lidí pomocí manipulace s genetickým kódem, který určuje lidské parametry, by ohrozilo tuto ideu a všechny politické a právní konstrukce, které se na ní zakládají. … Sebestředný pocit vlastní nadřazenosti již dříve poskytl některým lidem ospravedlnění koloniálního vykořisťování, otroctví a přinesl také rasistickou doktrínu nacistů. Co kdyby tato nadřazenost … se stala opravdovou realitou? …

 

Závěr a shrnutí: nadvláda nebo vedení

Globální hegemonie Spojených států patří k dnešnímu životu. Nikdo, ani Amerika, v tom nemá na výběr. Také americká hegemonie je pouze dočasná. … Zásadní otázka ovšem zní, jaký hlavní cíl bude sledovat nevídaná globální moc Spojených států. Teprve odpověď na tuto otázku rozhodne, zda americké vůdčí postavení legitimuje a podepře mezinárodní konsensus, nebo se americký primát opře o důraznou nadvládu založenou na národní moci. … Musíme rozšířit vědomí o společném osudu lidstva. Společné dobro vyžaduje rovnováhu mezi výhodami a povinnostmi, potřebujeme zplnomocnění, nikoli diktaturu. … je zapotřebí, abychom pochopili globalizaci jako fenomén, která má hlubší mravní dimenzi, nikoliv jen příležitost k lepšímu obchodování a vyššímu zisku. … (Vydalo Křesťanskosociální hnutí)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Redakce : J. Skalský                                                                                                  Připravil: dr. V. Beneš