Masarykovo desatero

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

 

Zkusme desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel. Jsou neurčité? Mlhavé? Nemají nic společného s realitou?

Naopak. Ukazují sebezáchovný směr.

 

1. Braňte pravdu .(Boje o RKZ, hilsneriáda, záchrana života asi 50 Srbů a Chorvatů v inscenovaném velezrádném procesu). Presidentská standarda „Pravda vítězí“. x Dnes: cynické manipulace a propaganda ze všech mocenských center,  dokonce   vědou   ve službách moci v zájmu účinnosti podložené.

 

2. Buďte uvědomělý národ.  Pěstujte vlastní národní historii a filozofii .(Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských snah vzdělávacích, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka,  nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a  na přínos Havlíčkův. Bez  historické paměti není národa.  x Dnes: destrukce historické paměti, ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

 

3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý a šťastný a  hrdý.  Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů. Neopičte se po těch větších a bohatších. x Dnes: opičíme se, nevěříme si, ztrácíme svou identitu.

 

4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismus, utilitarismus, pesimismus, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a  ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému. x  Dnes: jsme tu každý sám za sebe. Životní naplnění jedince se stále více jeví jako honba za ziskem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava, pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.

 

5.  Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. I socialismus je humanitní směr. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá. x   Dnes:  žebráci, bezdomovci, nezaměstnaní. Spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před  a nad člověkem.

 

6.   Važte si svobody a samostatnosti, kterou jsme vybojovali v 1.válce světové. Važte si   hrdinství legionářů, sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.   x Dnes:  zpochybňuje se sama existence a identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Perspektivní jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi více vyplatí?

 

7. Mějte na paměti Washingtonskou deklaraci z r.1918, naše „Prohlášení nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma) , bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství atd. x Dnes:  státní idea chybí.  Hrozí návrat   poměrů před Deklarací.  Trpíme pochybné restituce církevní i šlechtické, mlčíme k   nekritickému a nezaslouženému  hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů aj.

 

8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na  principech rovnosti, „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy,  octly  se    historickým vývojem  většinou v méně příznivých podmínkách.

x Dnes: poselství zcela aktuální.

 

9.  Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění.  Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro  zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu . Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální.  x Dnes: pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmoderna odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících norem a „šok“ z nového díla vlivem jakékoli vulgárnosti a obscénnosti.

 

10. Starejte se o školu a učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost, výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě,  k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení.  x Dnes: škola bez kázně,  učitel bez vážnosti,  vzdělanost není uznávanou hodnotou..Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „ užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.

 

Závěrem: Nemyslím, že odkaz Masarykův je neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla  v krizi jako celá euroamerická civilizace.  Jak? To je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol.