Informácia

o spoločnej tlačovke PanSÚ a SHO

uskutočnenej 21. mája 2010


Dvadsiateho prvého mája 2010 uskutočnila Panslovanská únia (ďalej len „PanSÚ“) a Slovenské hnutie obrody (ďalej len „SHO“) v malej sále Domu novinárov v Bratislave prvú spoločnú tlačovku venovanú pripravovanému pochodu gejov a lesieb, ktoré sa malo uskutočniť 22.5.2010 pod názvom „Dúhový Pride“ v Bratislave.


Tlačovka niesla názov: „Je pochod gejov a lesbičiek prejavom slobody a demokracie? Je to v záujme rodiny a zdravej spoločnosti?“


Tlačovku moderoval predseda PanSÚ JUDr. Milan Janičina – na úvod zdôraznil, že médiá uviedli, že pochod „Dúhový Pride“ údajne podporuje tretí sektor, ako PanSÚ, tak aj SHO považujú za nekorektnú informáciu, pretože ako PanSÚ, tak aj SHO sú súčasťou tretieho sektora a na vec majú úplne iný názor.


V prvej časti tlačovky predniesol stanovisko PanSÚ (zamerané na otázku, či je pochod gejov a lesbičiek prejavom slobody a demokracie) JUDr. Milan Janičina a v druhej časti predniesol stanovisko SHO (zamerané na otázku, či je pochod gejov a lesbičiek v záujme rodiny a zdravej spoločnosti) Mgr. Róbert Švec. Na záver odpovedali zástupcovia PanSÚ a SHO na otázky novinárov.


  1. K otázke, či je pochod gejov a lesbičiek prejavom slobody a demokracie.


Homosexuáli a lesby sú, podľa ich aktivistov na Slovensku, diskriminovaní, pretože nemajú právo uzatvárať manželstvá, vychovávať deti, nemajú prístup k adopcii a nemôžu využívať ani služby asistovanej reprodukcie. Za diskrimináciu možno, podľa nich, údajne považovať neexistenciu ustanovení, ktorými by právny poriadok garantoval ľuďom s homosexuálnou orientáciou rovnaké možnosti, ochranu a práv v oblasti partnerského života, akú garantuje heterosexuálnym párom. PanSÚ je toho názoru, že ak by sme mali tento názor prijať, museli by sme najprv prijať presvedčenie, že homosexuálna orientácia je rovnocenná s heterosexuálnou orientáciou teda, že homosexuáli sú schopní riadne plniť všetky funkcie rodiny, ktorá je nepochybne zdravým základom rodiny. Museli by sme tiež ignorovať skutočnosť, že Boh, či príroda stvorili človeka ako muža a ženu a preto prirodzený, teda normálny, sexuálny vzťah je vzťah heterosexuálny. Museli by sme tiež ignorovať to, že sexuálny vzťah nesmeruje len a len k telesnému pôžitku. Homosexuálny vzťah je teda neprirodzený, teda nenormálny. Z uvedeného teda logicky vyplýva, že ak právny poriadok negarantuje ľuďom s homosexuálnou orientáciou rovnaké možnosti, ochranu a práva v oblasti partnerského života, akú garantuje heterosexuálnym párom nejde o diskrimináciu ale o ochranu normálnych, prirodzených vzťahov a zdravej spoločnosti.


Homosexuáli a lesby, podľa ich aktivistov na Slovensku, bojujú za ich práva a za zrovnoprávnenie s heterosexuálmi. Panslovanská únia je toho názoru, že toto je bohapustá demagógia, pretože oni nevedia konkrétne pomenovať práva, ktoré sú im údajne upierané. PanSÚ si kladie otázku, či po homosexuáloch a lesbách treba tiež „zrovnoprávniť“ aj pedofilov a kde to potom skončí?


Homosexuáli a lesby, podľa ich aktivistov na Slovensku, chcú priestor, v ktorom sa všetci budeme cítiť slobodní. Podľa PanSÚ aj tu ide o hrubú demagógiu, pretože, ak by sa zdravá (teda heterosexuálna väčšina) nechala terorizovať homosexuálnou menšinou skončila by na Slovensku vláda ľudu, teda demokracia.


Podľa PanSÚ skutočne zodpovedný človek nikdy nenavrhne pravidlá správania sa, ktoré by zhoršili kvalitu spoločnosti, v ktorej žije on a jeho deti. Pritom sa necíti o nič menej slobodný ako ten, kto slová sloboda a demokracia nadužíva. Podľa PanSÚ tu nejde o slobodu ani o demokraciu, ale o vzrast spoločenskej entropie smerujúci k anarchii a niekomu zrejme dosť záleží na tom rozložiť slovenskú spoločnosť


Pretože zatiaľ nie sú známe vierohodné práce odborníkov na otázku homosexuality, bolo by možné otázku, či sú títo ľudia diskriminovaní alebo nie vyriešiť klasickým spôsobom obvyklým v demokracii, a to hlasovaním v referende s jednou otázkou, ktorá by znela takto: „Je homosexuálna orientácia rovnocenná s heterosexuálnou orientáciou?“. PanSÚ je toho názoru, že na Slovensku je mnoho iných dôležitých problémov, ktoré treba riešiť a referendum o homosexualite uvádza len ako hypotetickú možnosť riešenia problému, ak taký problém vôbec vznikne.


  1. K otázke, či je pochod gejov a lesbičiek v záujme rodiny a zdravej spoločnosti.

Hlavným záujmom SHO je všestranný a harmonický duchovný, morálny a fyzický rozvoj slovenského národa a jeho dlhodobo perspektívna budúcnosť. Práve preto nesúhlasíme s takzvaným „Pochodom za zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bi, transgender a intersex ľudí“.

Nechceme nikoho obmedzovať a upierať jeho práva, ale naopak, chceme upozorniť na skutočné, spoločnosti prospešné morálne hodnoty, medzi ktoré na popredné a nezastupiteľné miesto patrí rodina, ktorá je základnými pilierom každej spoločnosti. Sexualita je intímnou vecou každého jednotlivca a každý má právo na svoju sexuálnu orientáciu. Rozhodne však nepatrí k veciam vhodným na verejnú propagáciu, zvlášť ak ide o tendencie, ktoré nenapomáhajú životaschopnosti a rozvoju spoločenstva. A to navyše spôsobom, ktorý nie je ani kultúrny, ani konštruktívny a je skôr provokáciou ako riešením problému. Sme tiež presvedčení, že podobné aktivity sa uskutočňujú s cieľom – odviezť našu pozornosť od skutočných ekonomických a sociálnych problémov, ktoré ohrozujú samotnú existenciu našej spoločnosti.

Za hlavnú hrozbu pre celú Európu považujeme prehlbujúcu sa demografickú krízu spôsobenú predovšetkým rozpadom normálnej a funkčnej rodiny. Jej následkom je vymieranie národov žijúcich na území Európy ako tvorcov a dedičov hodnôt európskej kultúry a civilizácie. Táto kríza však neničí iba kultúrne hodnoty, ale citlivo zasahuje aj životnú úroveň budúcnosť a našich detí.

Máme vážne podozrenie, že sily, ktoré organizujú tento „pochod úpadku“ to nemyslia s našou budúcnosťou a budúcnosťou Európy dobre. K tomuto záveru nás vedie poznanie, že jeho účastníci sa vôbec nesnažia hľadieť do našej spoločnej budúcnosti, ale zameriavajú sa iba na svoje osobné, navyše intímne a čisto súkromné problémy. Takýmto spôsobom sa neprospeje k riešeniu základného problému, ktorým je – ako sme už povedali – vymieranie európskych národov.

Preto vyzývame všetkých, ktorí uznávajú prirodzené zákony života a spoločnosti a rešpektujú skúsenosť ľudstva, ktorá hovorí, že iba normálna zdravá a fungujúca rodina je schopná zabezpečiť životaschopnosť a úspešnosť spoločenstva, aby spojili svoje sily a prejavili svoj rozhodný nesúhlas všetkými zákonnými prostriedkami. Rozhodnutie magistrátu hlavného mesta Bratislavy považujeme za chybné a urážajúce všetkých slušných občanov, ktorým záleží na zdravom a úspešnom rozvoji nášho štátu a slovenskej spoločnosti.

Pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie voči rôznym úchylkám na úkor zdravých síl vlastného rozvoja. Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti – predovšetkým rodina – si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je schopná zabezpečiť naše dôstojné miesto v súčasnom globalizujúcom sa svete.

JUDr. Milan Janičina,

predseda PanSÚ


Mgr. Róbert Švec,

predseda SHOWebové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz