Příloha Křesťanského sociála 3-4/2005

V sázce je naše víra

Stanovisko víry ke globální krizi života

(výňatky)

Forum členských církví WARC Jih – Jih

Buenos Aires, Argentina, 23.-26. dubna 2003

Stvoření stojí dnes v tvář globální krizi života. V tomto kairu, momentu vyžadujícím jasné a jednoznačné rozhodnutí, Světová aliance reformovaných církví (WARC) svolala do Buenos Aires ve dnech 22. – 26. dubna 2003 forum členských církví Jih-Jih. Členské církve WARC Jihu, které zažívají vážné důsledky ekonomické globalizace se shromáždily, aby v odpověď na výzvu 23. Valného shromáždění k závaznému procesu rozpoznávání, vzdělávání a vyznávání (processus confessionis) týkajícímu se ekonomické nespravedlnosti a ekologického ničení rozvažovaly a zaujaly stanovisko víry.

Naše shromáždění v Buenos Aires uznalo současný moment ve světové historii jako kairos vyzývající nás k rozhodnému jednání. Slyšeli jsme o otřesných situacích, ve kterých žijí naše sestry a bratři v Argentině a také jsme je viděli. Probíhající krize v Ar-gentině předkládá nové problémy k uvažování v pokračujícím procesu vyznávání naší víry, který iniciovalo 23. Valné shromáždění v Debrecenu v roce 1997. Při našem setkání jsme si zvlášť uvědomovali svou cestu z Kitwe do Buenos Aires a byli jsme si vědomi výzvy afrických církví (Kitwe 1997) týkající se vyhlášení státu confessionis (vyznavačského stanoviska) k ekonomické nespravedlnosti. Na této cestě církve na celém světě mnoha způsoby reagovaly na ekonomickou nespravedlnost a ekologické ničení.. Některé církve, jako Presbyterní církev v Koreji a Presbyterní církev ve Venezule, učinily ve svém kontextu prohlášení víry ke krizi života.

Jako církve Jihu jsme byly kritickou situací a nezměrným utrpením svých komunit nuceni vážně uvažovat o svých zkušenostech a jejich významu pro proces chápání a analyzování naší nově se objevující ekonomické a ekologické situace. Sdílení našich zkušeností utrpení a uvažování o naší víře nás vedlo k zaujetí stanoviska  víry, když se díváme k 24.  Všeobecné radě v Akře v roce 2004 a dále za ni.

Krize života

Zakoušení krize života

Slyšíme nářek lidí a lkání stvoření

V Buenos Aires jsme viděli nezměrné utrpení,které je zapříčiněno ekonomickou krizí. Byli jsme šokováni, když jsme slyšeli, že pře 25 lety měla Argentina 22 milionů obyvatel, z nichž méně než 2 miliony byli chudí lidé. Dnes má 37 milionů obyvatel s 21 miliony chudých lidí. Lidé v Argentině, stejně jako na mnoha jiných místech ve světě, jsou oklamáni iluzí. V minulých 25 letech vzrůst počtu chudých lidí byl větší než vzrůst populace. Střední vrstva , která obvykle tvořívala 50% obyvatelstva, se dramaticky zmenšila a jenom 30% populace má pravidelné zaměstnání.

Je jasné, že žijeme v novém stadiu kapitalismu, které kombinuje všechny formy moci a dopadá na všechny rozměry života. Kapitalistický systém, přesunul své soustředění z produkce na finance. Je také nový ve své dalekosáhlé a všeobsáhlé strategii nadvlády, kde globální finanční trh je impériem a bohem. Impérium je globálním finančním impériem podpíraným vojenskou, politickou a ideologickou mocí a jeho síly určují přežití zemí a lidí na periferií. Tržní impérium a vojenské síly působí útisk na všech úrovních – sociální, ekonomické, ekologické a duchovní – vytvářejíce krize ve všech národech a ve všech zemích na světě.

Konzultace vyslechla zkušenosti zástupců církví Jihu, kteří vykreslili realitu probíhající krize. Argentina a Jižní Korea byly vyzdviženy jako modely hloubky a rozsahu, v jakém neoliberální strategie podřizuje celý svět zákonům privatizace a neomezené expanze kapitalistických trhů.

Zastoupené církve z Latinské Ameriky popisovaly způsob, jakým ekonomická globalizace uvedla do pohybu krizi v oblasti dluhů, obchodu, marginalizace, nejistoty, ekonomické nerovnosti, nezaměstnanosti a ničení životního prostředí.. Lež, že politika svobodného trhu je všelékem na sociální a ekonomické problémy, byla odhalena a slib bohatství a prosperity (investice, růst a zaměstnání) nebyl splněn. Místo toho jsou výsledkem neoliberální politické ekonomiky sociální a ekonomické krize, zvláště pro střední vrstvy a chudé.

Ohrožení Karibiku, způsobené ekonomickou globalizací, odráží ohrožení ostatních končin světa. Avšak problémy jsou dramatičtější proto, že jde o malé počty obyvatelstva a křehkou povahu ekonomik a ekosystémů. Ekonomická globalizace způsobila ztráty zaměstnání a drtící chudobu, bezprecedentní růst zločinnosti a násilí, ekologickou degradaci a rozšíření HIV/AIDS. Toto všecko degraduje život.

Také asijské zemé zakoušejí negativní dopad neoliberální strategie, který se začal projevovat neočekávanou a vážnou ekonomickou krizí v roce 1997. Například v jižní Koreji, když západní banky zastavily přísun svých půjček korejským korporacím, kurz korejského wonu vůči US vůči dolaru se změnil z 800 wonů na 2.400 wonů za dolar. Jinými slovy, nedostatek cizí měny způsobil volný pád korejského wonu na nejnižší bod, až na jednu třetinu jeho hodnoty. Tisíce firem a podniků zbankrotovaly a stovky finančních institucí, obchodních bank a úvěrových institucí byly zavřeny. Miliony pracovníků dostaly vyhazov. Sociální důsledky znamenaly nesmírný růst bezdomovců, rozbitých rodin, sebevražd a násilí. O pět let později, navzdory tvrzení Mezinárodního měnového fondu a korejské vlády, že se ekonomika dobře ozdravila, strukturální krize se prohloubila a utrpení chudých a nezaměstnaných nebo částečně zaměstnaných se zvětšilo. Více než 600 nejlepších průmyslových podniků a bank bylo prodáno multinacionálním , kteří nyní převzali více než 30% akciového trhu. Říká se, že korejská ekonomika může být konfrontována s další krizí, protože půjčky a dluhy, jak zahraniční, tak vnitřní,nesmírně vzrostly. Program strukturálního přizpůsobování, vynucovaný Mezinárodním měnovým fondem, jenom zvětšil sociální nespravedlnost, rozšířil propast mezi bohatými a chudými. V Indonésii intervence Mezinárodního měnového fondu úplně selhaly. Maska neoliberálního systému byla svržena.

Africká zkušenost krize dala podnět k volání v Kitwe, které hlasitě hovořilo o systémovém vyloučení Afriky z globální ekonomiky, o rostoucí propasti mezi bohatými a chudými, sociálním rozpadu (desintegraci), hladu a nemocích. Dopady systému svobodného trhu na pandemii HIV/AIDS jsou evidentní v tom, jak se zachází s touto nemocí a jejím léčením. Politika a praktiky nadnárodních farmaceutických společností daly přednost zisku před zdravím lidí a vysoké ceny léků na HIV/AIDS a obchodní dohody vylučují chudé z účinné lékařské péče a prevence infekce.

Ekonomické a ekologické problémy národů Pacifických ostrovů jsou úzce propojeny. Ekologické problémy jsou skutečné a nebezpečné. Globální oteplování ohrožuje nízko položené ostrovy, nukleární zkoušky kontaminují moře, půdu, lidi a všechno živé tvorstvo. Nejvíce jsou postiženi obyvatelé Maršálových ostrovů a Tahiťané. Dolování a těžba dřeva umocňují odlesňování/deforestaci, jehož důsledkem je zničení většiny dešťových pralesů ostrovních zemí. Ekonomicky bohatí bohatnou a chudí chudnou. Sociálně vzrůstá zločinnost a sebevražednost.

Nejvýznamnějším rysem těchto zpráv je dramatická konvergence nářků zemí Jihu. Jsme si vědomi nových znamení časů: bezpříkladná integrace ekonomické globalizace a globální geopolitiky. Byli jsme jednotní v našem rozpoznání negativních dopadů nadvlády MMF, Světové banky a Světové obchodní organizace na národy Jihu a jejich vylučování. Sdílíme zkušenost negativních a ničivých dopadů deregulace deregulace a spekulativních investic na naše národní ekonomiky. Rozpoznáváme současný trend militarismu jako strategii totální války pro zajištění bezpečnosti globálního trhu. Rozpoznáváme cesty, jimiž jsou naše srdce a mysli napadány a ovládány tiskem a elektronickými médii při ´kolonizaci vědomí´.Jsme přesvědčeni, že neoliberální model nemůže být transformován nebo přizpůsoben: obsahuje inherentní protiklady a znovu a znovu zklamal při pozvedání zemí, národů a přírodního prostředí Jihu k životu. Jsme jednotní v odmítnutí tohoto modelu. Nejsme sami, neboť významná hnutí v občanské společnosti, včetně globálního mírového hnutí, se také staví na odpor a odmítají tento model jako ničiví pro všechno stvoření.

Kritická analýza krize života

Zkušenosti národů Jihu, o nichž se podávaly zprávy na našem setkání, odhalující velkou různost problémů, bolestí a ohrožení. Za svou současnou kritickou situaci nese každá země tíhu své vlastní historie. Avšak také se objevily překvapivé společné prvky. Tato společná témata poukázala při nejmenším na dvě z klíčových příčin ekonomických a ekologických problémů.

Změna poháněná stávajícími mocnostmi

Jsme si vědomi nejen rychle se měnící sociální, kulturní a ekonomické reality, ale také toho, že nejbolestivější a nejobtížnější změny a tlaky jsou na nás vyvíjeny z vnějšku. Například předchozí koloniální mocnosti mají dosud prsty ve spoustě tak zvaných etnických konfliktů; nadnárodní korporace, ne národní průmysl, se chápou vedení při tak zvané modernizaci ekonomiky. Akce těchto firem jsou často doprovázeny vzrůstající chorobou (zvláště v tradičních sektorech ekonomiky), systematickým zhoršováním přírody a ztrátou původních kultur; finanční svět a mezinárodní finanční instituce požadují neustálou redukci mezd, subvencí a vládních rozpočtů a přitom si dělají nárok na autoritu nad národní vládou a ekonomickou politikou.

Změna poháněná směrem k cílům globálního trhu

Jsme také hluboce znepokojeni směrem, kterým se ubírají změny činěné stávajícími mocnostmi. Otázka, kterou si musíme vždycky klást, zní:povedou tyto změny k plnosti života Božího stvoření? Převážně je primárním zájmem hráčů na globálním trhu zisk, i na úkor života. Když se prohlubuje chudoba, přichází utrpení a smrt. A když roste násilí mezi skupinami a je dokonce urychlováno politickými a ekonomickými mocnostmi zvnějšku, pak opět vidíme při práci dynamiku smrti.

Všechny tyto problémy jsou vzájemně propojeny. Zhoršují jedny druhé katastrofálním způsobem, neustále nás postrkují pryč od Boha života a od plnosti života pro všechny. Proto se musíme ptát, co tkví za tímto pokračujícím kultem smrti a za jeho život popírajícími silami. Je to proto, že modernizace, technika, a všechny formy trhu jsou samy o sobě špatné?

Musíme kopat hlouběji. Dynamika smrti a vylučování jsou lidské výtvory. Mají společnou základnu. Neoliberální deregulace kapitalistického trhu na všech úrovních hnaná bezuzdnou chtivostí peněz a moci mění trh v modlu.

Ekonomicky, kapitalistický trh už více neslouží výměně užitečného zboží a služeb pro všechny není ani ochoten k tomu, aby byl politicky a sociálně pokládán za odpovědný za obecné blaho/dobro.

Budován na výlučném soukromém vlastnictví menšiny vlastníků, čistě deregulovaný trh má jeden jediný cíl: maximalizovat akumulaci bohatství několika, což bible nazývá mamonem. Kapitál stále méně a méně plyne do dlouhodobě udržitelné produkce zboží a služeb. Místo toho je kapitál soustředěn ve finančních transakcích, které působí nezaměstnanost, zhoršování pracovních podmínek a vzrůstající strukturální zadluženost. Příroda je viděna pouze jako surovina pro hromadění bohatství. A technika slouží těmže účelům, dokonce riskuje nezvratné poškození v případě biotechnologie.

Politicky jsou národní státy a demokraticky zvolené vlády oslabovány, vydírány nebo kooptovány. Stále méně a méně jsou schopny vložit sociální a ekologické závazky (daně) na soukromé vlastnictví. Základní veřejné služby jako voda, energie, transport zdraví a vzdělání jsou privatizovány, takže jenom lidé s kupní sílou k nim mají přístup. Krok za krokem je vyšachováván demokratický systém OSN. Bohaté národy převzaly vedení diktováním mezinárodní politiky prostřednictvím nedemokratických institucí jako G8, MMF (IMF) a Světové banky (jenom ti kdo platí, mají hlas, mohou mluvit) nebo Světová obchodní organizace, která má jako hlavní poradce nadnárodní korporace.

Ekologicky je stvoření v krizi. Nenasytné společnosti a sobecké lidské bytosti se zmocnily matky země, vykořisťují ji, znásilňují a vraždí pro zisk.

Ideologicky, kolonizace vědomí, umocněna většinou médií, přesvědčuje lidi, že není žádné alternativy (TINA). Nenásledovat zákony trhu je pokládáno za hřích.

Vojensky, USA a západní mocnosti (NATO) rozvinuly globální hegemonickou strategii k celosvětové ochraně svých ekonomických zájmů. Otevřeně rozbily mezinárodní právo a po celém světě rozšířily konflikty plné násilí a reaktivní terorismus. Jsou vážně znepokojeni tím, že bohaté země jsou stále více nakloněny k použití vojenské síly ke vnucování neoliberálního politického systému ve světě, hrajíce si na božského césara. Válka proti Iráku je jasným příkladem toho druhu politiky a válka je opět pokračováním politiky k rozšíření nadvlády. Tato válka odhaluje krizi mezinárodního institučního systému, což ohrožuje rovnováhu mezi národy.

Zkrátka, prostřednictvím neoliberální globalizace se ekonomika, určená k zachování života a blaha všech, stala totálním systémem víry v akumulaci zisku několika ohrožujícím na naší planetě život jako celek. Tento systém je strukturálním hříchem. Globalizovaný neoliberalismus je úplným protikladem centra obsahu křesťanské víry.

Pokud jde o ekonomiku, jde o následující protiklady (jak tomu rozuměl Kalvín a celá reformovaná tradice): Zatím co Boží hospodářství/ekonomika je inklusivní. Zatímco Boží ekonomika je ekonomika, která chrání chudé, neoliberální ekonomika plyne od chudých k bohatým. Zatímco ekonomickým indexem Boží ekonomiky je chudý, neoliberálním ekonomickým indexem je bohatý. Zatímco Boží ekonomika je založena na Boží lásce a milosti, neoliberální ekonomika je založena na chamtivosti a vytváření zisku.Zatím co Boží ekonomika je ekonomikou solidarity, neoliberální ekonomika je ekonomikou založenou na bezbřehé soutěživosti.

Neoliberální ekonomika vytváří neustálý proud obětí: oběti Jihu, aby Sever mohl pokračovat ve svém životním stylu, oběti přírody, protože trh je požaduje, oběti neustálého zadlužování chudých, aby bohatí mohli zůstat bohatými a akumulovat stále více.

Proč stanovisko víry

Protože je v sázce sama integrita víry

Neoliberální ideologie tvrdí, že globální trh vytvoří svět svobodný od hladu a nemoci. Užívá teologického a ideologického zarámování k ospravedlnění své předpokládané mesiánské role tím, že požaduje ekonomickou suverenitu, absolutní moc a autoritu přesahující jakoukoliv regulaci, právo jednat mimo národní a mezinárodní zákony, právo jednat bez ohledu na etická a morální pravidla, tím, že Bůh žehná prosperitě a že chudoba a nemoci jsou výsledkem Boží nelibosti kvůli neposlušnosti a lenosti. Požaduje posvátnost soukromého vlastnictví, přehnanou materialistickou chamtivost, která kazí lidského ducha a kolonizaci svědomí.

Věříme, že neoliberální ideologie znásilňuje vůli Boha, tvůrce zahrady života.

V této historické, ideologické a teologické situaci, kdy neoliberální ideologie požaduje absolutní moc nad svrchovaností Boží a proti ní a nad požadavky evangelia a proti nim, je pro integritu naší víry svrchovaně důležité, abychom zaujali stanovisko víry.. Naše reformovaná společenství v minulosti taková stanoviska víry zaujímala, kdykoliv byla podkopávána svrchovanost Boží a evangelium bylo v sázce politicky, sociálně a ekonomicky (Barmenské prohlášení 1934, Teologické prohlášení korejských křesťanů 1973, 21. Valné shromáždění WAEC, Otawa 1982, Belharské vyznání 1986)

V souladu s touto historií my, zástupci církví reformované tradice z Jihu, zaujímáme stanovisko víry proti neoliberální ideologii, která kompromituje integritu evangelia a víry, tak aby Bůh mohl být oslavován a zaslíbení života v hojnosti mohlo být naplněno.

Naše stanovisko víry

Studium bible ukazuje, že v dobách hlubokých krizí vyvolaných vznikem velikých říší (Babylon, Asýrie, Seleukovská říše a Řím) autoři Písem (zvláště apokalyptické a prorocké spisy) vyzvedali naděje, že Bůh zasáhne. Tato vize vytvářela alternativní způsob života. K protikladu k životu definovanému říší. Tyto vize Boží vlády nám dávají sílu

Odmítnout současnou imperiální moc a hledat alternativy k současné organizaci života a společnosti potvrzující mesiášskou vládu a prohlašují Boží svrchovanost nad veškerým životem.

Zahrada života

Znovu potvrzujeme, že Bůh stvořil zahradu života – politickou, sociální, ekonomickou a ekologickou jakož i duchovní. (Gen. 2, 8-9)

Činíme pokání za modlářství, za víru, že impérium přinese mír a bezpečnost a že moc peněz vyřeší všechny problémy.

Činíme pokání za to, že učení o stvoření (Gen.1) je používáno k dobývání, ovládání, vykořisťování a ničení života, zvláště žen a země a že jsme zanedbali péči o život, kterému hrozí naprosté zničení.

Odmítáme každý požadavek ekonomické, politické a vojenské moci, který podvrací Boží svrchovanost nad životem.

Odmítáme absolutní vlastnictví soukromou entitou, osobní nebo korporativní, neboť to popírá Boží svrchované vlastnictví všech věcí.

Stavíme se proti moci smrti ve formě globálního ekonomického vylučování, imperiální nadvlády a vojenské hegemonie, která ničí lidi a zemi.

Prohlašujeme, že Boží záměr týkající se ekonomiky je podporovat život a blaho všeho stvoření.

Uctíváme Boha, ne mamon, který pro svou existenci požaduje neomezenou oběť života. Prohlašujeme, že Boží svrchovaná vláda znamená, že všechny stvoření jsou svobodnými partnery v celé oblasti života.

Smlouva se stvořením

Znovu potvrzujeme, že Bůh uzavřel vše zahrnující smlouvu se vším stvořením (Gen. 9, 8-12). Tato smlouva byla zpečetěna darem Boží milosti, darem, který není na prodej na tržišti (Iz. 55,1). Znovu potvrzujeme, že Bůh uzavřel smlouvu k osvobození od imperiálních mocností (Babylon a Řím). Boží smlouva je nad každým kontraktem a proti každému kontraktu, který je “zákonem” nadvlády a vykořisťování. Je to inkluzivní smlouva, ve které chudí a marginalizovaní jsou Božími předními partnery.

Činíme pokání za to, že věříme, že křesťané mají výlučný vztah s Bohem.

Vyloučili jsme lidi kvůli jejich příslušnosti k třídě, rase, pohlaví, etniku nebo náboženství a ve své víře týkající se spasení jsme vyloučili lidi vně křesťanského společenství a také mimolidský svět.

Odmítáme každý křesťanský výlučný nárok na Boží požehnání a ochranu a tudíž odmí-táme každé teologické ospravedlnění neoliberální ideologie a imperiální moci.

Stavíme se proti nadvládě globální ekonomiky, imperiální moci, vojenské hegemonie a moderní vědě a technice, která ničí celistvost stvoření.

Prohlašujeme, že Bůh je stvořitel a udržovatel všech živých bytostí kvůli jejich společnému žití. …

Ve smlouvě se zavazujeme

Zaujetí stanoviska víry není nikdy bez následků. Od počátku je veřejnou věcí, tedy může vést k ostrým protireakcím. Navzdory riziku konfrontace, ještě důležitější je, že společné stanovisko víry vytváří nový ekumenický prostor, prostor pro nové veřejné vize, pro obnovení ekonomiky a pro alternativní budování komunity. Prolamuje existující uzavřenou realitu, když se lidé zaváží ke spolupráci a odporu na místní, regionální, národní a globální rovině. Církve by měly vytvářet aliance s občanskými a sociálními hnutími, která také pracují pro hluboké změny, které jsou nutné.

Biblická vize obnovy ekonomiky

Je to lež, že není žádné alternativy k současné formě neoliberální globalizaci. Ve skutečnosti je tento názor jistým druhem tunelové vize. Je budován na očekávání, že jenom maximální expanze tržně orientované produkce a obchodu nás přivede ke světlu rostoucího bohatství a umenšení chudoby.

Biblická vize je jiná v následujícím smyslu:

a) Je orientovaná na uspokojování základních potřeb a na rozkvět, ne na maximální produktivitu a spotřebu (Iz.65, 1.Tim.6)

b) Péče o rozdělování jsou její primární silou, ne akumulace (Luk. 12, 16-21).

c) Podporuje solidaritu, živé komunity,které slouží a není individualistická (Skutky 4-5)

d) Finance podřizuje službě a skutečné ekonomice, ne skutečnou ekonomiku vládě finančního trhu (Luk.19)

e) Koriguje systémovou zadluženost a ztrátu půdy opatřeními léta milostivého (Lev 25)

f) Svazujeme ekonomiku s omezeními ekologických ohledů místo toho, aby zisk dovoloval zahrnutí ekologického ničení (Lev 25)

Příklady odporu

1.Členové církve by se měli spolu s lidovými hnutími účastnit občanské neposlušnosti proti vzrůstající úrovni spotřeby. Je třeba se znovu naučit bohatství dostatku, zvláště se to týká bohatých.

2. Členové církve by se měli stavět proti takovým církevním investicím, kde finanční zisk je klíčovým zájmem nad základními potřebami chudých a proti nim.

3. Církve by měly tlačit na demokratické přebudování mezinárodního finančního a hospodářského systému, který by nahradil současné instituce (MMF, Světovou banku, Světovou obchodní organizaci), které jsou převážně vlastněny bohatými zeměmi a slouží jejich zájmům.

4. Církve by neměly stát na straně bohatých vlastníků půdy, ale na straně malých vlastníků a bezzemků.

Příklady naděje

1. Rozvoj soběstačných zemědělských systémů prostřednictvím “Integral Missio” kde původní obyvatelstvo kultivuje půdu (Brasilie)

2. Banky, které patří ekumenickým organizacím, poskytují půjčky lidem nižší střední třídy za rozumných podmínek (Indonésie).

3. Jsou jmenováni dohlížitelé, kteří jsou zaměřeni na služby a jejich poskytování v oblasti zdraví, spravedlnosti, vzdělání a životního prostředí (Kamerun).

4. Je odhalována korupce (Kostarika).

5. Zcitlivění církví v záležitostech víry a ekonomiky, podpory lidských práv, spravedl-nosti a mírového dialogu (Kolumbie).

6. Podpora samosprávnosti malých producentů na městských předměstích a ve venkovských oblastech (Argentina).

7. Praktikování ekologicky zdravého zemědělství.

Smlouva ve prospěch života

V odpovědi osvobozujícímu Bohu, který učinil smlouvu života s celým stvořením, vyhlašujeme následující smlouvu ve prospěch života celé komunity stvoření.

Bože života,

Ty jsi náš Bůh, který nás osvobozuje od každého systému útisku, vylučování a vykořisťování.

I.Neučiníme mamon svým Bohem akumulováním moci a bohatství.

II. Neučiníme sebe modlou uctíváním efektivity svých úspěchů.

III. Nebudeme nesprávně užívat jméno Pána Boha nazývajíce realizaci trhu akumulujícího bohatství a imperiální války křesťanskou politikou.

IV. Budeme zachovávat den sabatu tím, že nebudeme vykořisťovat lidskou práci a ničit matku zemi.

V. Budeme pečovat o solidaritu mezi generacemi nejenom zabezpečováním slušného života starým, ale také tím, že nebudeme zatěžovat přicházející generace ekologickým ničením a dluhy.

VI. Nebudeme vraždit vylučujíce z hospodářství ty, kdo nemají žádné soukromé vlastnictví ani schopnost prodávat svou práci na trhu.

VII. Nebudeme tolerovat komodifikaci a sexuální vykořisťování žen a dětí.

VIII. Nebudeme dovolovat rozmanitá zlodějstva hospodářských a finančních činitelů.

IX. Nebudeme zneužívat právního systému ke svému osobnímu zisku, ale budeme podporovat hospodářská, sociální a kulturní práva všech lidí.

X. Nebudeme se řídit chtivostí neomezené akumulace, která zbavuje naše bližní jejich výrobních prostředků a příjmů tak, aby všichni mohli žít v důstojnosti na Boží bohaté a krásné zemi. …

(Z anglického originálu v Reformed World, roč. 54, č.1, březen 2004

přeložila Míla Hradečná)

 

Přišel čas

Forum členských církví Jih – Sever

London Colney, Spojené království, 8.-11.2.2004

Forum členských církví Jih-Sever v Londýně Colney pokračovalo v cestě započaté 23. Valným shromážděním (Debrecen 1997), které vyzvalo členské církve Světové aliance reformovaných církví, aby začala proces “rozpoznávání, vzdělávání a vyznávání” (processus confessionis) týkající se ekonomické nespravedlnosti a ekologického ničení. Na tomto foru se sešli zástupci 26 členských církví ze Severu a Jihu a na cestě k 24. Valnému shromáždění (Accra 2004) rozpracovali následující stanoviska víry.

Proč stanovisko víry

Roste rozpoznání, že způsob, jakým kapitalistický tržní systém dnes pracuje, působí v masivním rozsahu utrpení a smrt lidem a stvoření. Je v sázce život; utrpení a destrukce jsou rozsáhlé. Hlad a umírání hladem, nemoci jako HIV/AIDS, sociální nejistota a ekologické ničení se často stávají příležitostmi k dalšímu zisku. Stejné tržní síly, jejichž obětí je Jih, pracují na Severu. Ekonomické problémy a problémy životního prostředí jsou vzájemně propojeny a katastrofálním způsobem umocňují jedny druhé, neustále nás odstrkují pryč od Boha a od plnosti života pro všechno stvoření.

Ekonomicky – kapitalistický trh neslouží výměně užitečného zboží a služeb pro všech- ani není pokládán za politicky a sociálně odpovědný za obecné dobro. Vybudován na absolutním vlastnickém právu menšiny vlastníků a regulován ve prospěch zisku korporací, má jenom jediný cíl:maximalizovat akumulaci bohatství několika. Finanční kapitál ovládá ekonomiku, vylučuje chudé, podporuje spekulaci a neustále zaplétá lidi a národy do dluhu. Kapitál stále méně a méně plyne do dlouhodobě udržitelné produkce zboží a služeb.Místo toho hnací síla korporací a trh často způsobují nezaměstnanost, degradaci pracovních podmínek, novou migraci a vzrůstající strukturální zadluženost. Makroekonomická politika jako jsou programy strukturálního přizpůsobování, privatizace, znehodnocení místních měn a škrty v sociálních službách vnucené zemím globálními ekonomickými institucemi, rozšiřuje propast mezi bohatými a chudými.

Ekologicky – stvoření je v krizi. Příroda je viděna pouze jako surovina pro spotřebu a vytváření bohatství. Neuznává se, že příroda má hodnotu sama v sobě nebo že pravidelné společenství se stvořením je důležité pro naše duchovní, citové a fyzické dobro. Politika neomezeného růstu industriálních ekonomik urychluje plundrování země a nezvratnou destrukci životního prostředí. Industrializace zemědělství vyhání na celém světě malé zemědělce z podnikání. Mnoho druhů a přirozených prostředí je ničeno a stvoření jako celek je v nebezpečí,

Žijeme v dobách impéria – impéria, které prosazuje současný trend militarismu jako globální válečnou strategii k zajištění trhů a vnucuje destruktivní makroekonomickou politiku celým zemím, aby sloužila cílům trhu. Stupeň jakým jsou ekonomická globalizace a globální geopolitika dnes integrovány nemá historickou paralelu. I moderní věda a technika jsou spíše užívány k tomu, aby sloužily vojenské moci a globálnímu trhu než aby sloužily životu. Strukturální násilí je umocňováno rasismem, kastovními systémy a sexuálními nerovnostmi.

Chudoba olupuje ženy o plnost jejich lidství. Obchodování se ženami a dětmi vyko-řisťuje, činí zbožím (komodifikuje) a dokonce i zotročuje,

Uprostřed sociálního, ekonomického a ekologického se zhoršování po celém světě šíří pohromy a nemoci dopadající jak na zvířata, tak na lidi a postihují děsivým způsobem nejchudší země. Miliony lidí umírají na AIDS a příliš časti je jim farmaceutickými korporacemi orientovanými na zisk odpíráno účinné lékařské ošet-ření.

Sdělovací prostředky, stále více kontrolované korporativními mocnostmi, kolonizují lidské vědomí vštěpováním konsumeristických hodnot trhu.

Srdcem dnešních ekonomických problémů a problémů životního prostředí je to, co se v mnoha částech světa uvádí jako neoliberalismus, neoliberální kapitalismus nebo Washingtonská dohoda.

Základním přesvědčením této dohody je, že

1. soutěžení, konsumerismus a neomezená akumulace bohatství jsou tím nejlepším pro celý svět,

2. kapitalistický trh je budován na principu soukromého vlastnictví bez jakýchkoliv sociálních závazků, stejně tak jako na principu, že kontrakt je jedinou legální základnou,

3. praxe liberalizace a deregulace trhu, privatizace, otevřenost pro zahraniční investice a dovozy, neomezený pohyb kapitálu a nižší daně jsou cestou k obecnému dobru.

Faktem je, že bohatí a bohaté národy využívají politických institucí a vojenské síly k zajištění svých vlastních zájmů a neřídí se tím, co požadují po druhých.

Neoliberální ideologie tvrdí, že nemá alternativu, a tak napadá suverenitu Boží, stejně tak jako když požaduje nekonečnou řadu obětí od chudých a ze strany stvoření. Integrita naší víry je proto v sázce.

Naše víra je v sázce pro to, že

° utrpení a ničení jsou v protikladu kvůli Boha, který stvořil život a přemohl smrt skrze Ježíše Krista,

° neoliberální kapitalismus činí falešné sliby, že může zachránit/spasit svět

° neoliberální kapitalismus si nárokuje svrchovanost nad životem a vyžaduje loajálnost, která se rovná modlářství.

Integrita naší víry je v sázce

Nám, lidem, kteří patří Bohu života, byla dána nová vize, biblická vize plnosti života pro lidi a zemi. Zavazujeme se v této biblické vizi, která je následujícím způsobem v protikladu k neoliberálnímu kapitalismu:

a) je zaměřena na naplňování základních potřeb a na lidský rozkvět, ne na maximum výroby a spotřeby (Iz. 65,1 Tim,6),

b) její hnací silou je pečování a rozdělování, ne akumulace (Luk12,16-21),

c) podporuje solidaritu, slouží živým společenstvím a odmítá individualismus (Skutky 4-6),

d) podřizuje finanční trhy službě reálné ekonomice, ne reálnou ekonomiku vládě financí (Luk 16),

e) koriguje systematické zadlužování a ztrátu u půdy opatřeními milostivého léta a omezuje ekonomiku ohledy na životní prostředí místo aby dovolovala, aby úsilí o zisk je ničilo (Lev. 25),

f) vytváří prostor, kde si spravedlnost a pokoj dají políbení (Ž. 85,10) místo toho, aby podřizovala každý prostor – fyzický, mentální i duchovní – cílům trhu.

Jako církev jsme vyzýváni k tomu, abychom učinili vyznání víry, protože nasloucháme nářkům trpících lidí a sténání stvoření. Toto vyznání víry chce odmítnout nespravedlnosti dnešní globální ekonomiky tím, že znovu potvrdí naši víru v trojjedi-ného Boha, který v Kristu otevírá nové stvoření a volá nás, abychom věrně odpovídali na Boží smlouvu.

Potvrzujeme, že Bůh je svrchovaný nade vším stvořením (Gen.2,8-9). Činíme pokání za svou víru, že tržní hospodářství a moc peněz přinese mír, bezpečnost a svobodu od hladu a nemocí. Činíme pokání za zneužívání učení o stvoření (Gen.1) k pokořování, vykořisťování a ničení života – zvláště žen a stvoření – špatným výkladem své úlohy jako správců stvoření. Činíme pokání za svou víru, že neoliberální kapitalismus je řešením světových problémů.

Odmítáme každý nárok ekonomické, politické a vojenské moci, které podvrací Boží svrchovanost nad životem. Odmítáme přivlastňování si darů Božích daných všem lidem vlastníky velkého kapitálu jako absolutní vlastnictví k soukromým ziskům na úkor obecného dobra, protože tím se popírá Boží svrchované vlastnictví všech věcí. Odmítáme myšlenku, že lidstvo má neomezené právo ovládat přírodu a dobývat ji.

Prohlašujeme, že Božím záměrem je udržovat všechno stvoření. Prohlašujeme, že Boží svrchovaná vláda znamená, že všemu tvorstvu Bůh dal důstojnost a ono má žít ve vzájemném společenství. …

Odmítáme zneužívání biblické ideje Boží smlouvy kteroukoliv skupinou nebo kterýmkoliv národem vylučování jiných z důvodů ideologických nebo politických. Odmítáme vojenskou, politickou a ekonomickou nadvládu.Odmítáme ideologické a politické zneužívání Písma a křesťanské víry k ospravedlňování jakékoliv formy nadvlády.

Prohlašujeme, že Boží smlouva zve všechno stvoření do vztahu účastenství na obecném žití. …

Odmítáme neomezenou soutěživost a cynické sociální učení o přežívání nejschopnějších. …

Činíme pokání za to, že jsme nebyli dost citliví a důvěřiví vůči životodárné přetvářející moci svatého Ducha a proto jsme oklešťovali svou vizi spravedlnosti, míru a naděje pro svět. Činíme pokání za to, že jsme ospravedlňovali ideologii individualismu tím, že jsme spoutali Ducha s duší.

Odmítáme …tlak trhu k ovládnutí veškerého života materialismem a konsumerismem.

Smluvní zavázání (covenanting) ke spravedlnosti v ekonomice a na zemi

… Církve už dlouho nemohou zůstávat vlažné ve své odpovědi na utrpení a ničení lidí a země. Pro církve je nyní čas, aby se zaujetím prohlásily, že budeme věnovat svůj čas a energii, vskutku své vlastní já, změně, obnově a ozdravení ekonomiky a země.

My , jako církev Ježíše Krista se stavíme proti

° maximální produktivitě, spotřebě a akumulaci sloužící cílům jednotlivců a korporací na úkor chudých a stvoření;

° využívání vojska k podpoře tržních mechanismů;

° zneužívání bible k útisku lidí a země a k podpoře cílů současné ekonomické ideologie;

° nespravedlivému aplikování daní a dotací;

° činnosti korporací, která využívá nespravedlivou pracovní politiku k maximalizaci zisku;

° konsolidaci zemědělství, která žene malé zemědělce ke krachu;

° programům strukturálního přizpůsobování, které vytvářejí nezaměstnanost a vyko-řisťují životní prostředí;

° destabilizace ekonomik skrze neregulované kurzovní spekulace;

° nesplatitelným úrovním mezinárodního dluhu;

° myšlence, že neexistuje žádná alternativa k neoliberálnímu kapitalismu.

My, jako církev Ježíše Krista, vyznáváme a kajeme se,

° že jsme zklamali v odpovídání na naléhavý nářek chudých a stvoření;

° že jsme prorocky nemluvili proti mocnostem, které utiskují a zotročují;

° že jsme zklamali při zdůrazňování biblické vize ekonomiky, která je protikladem současné tržní vize;

° že jsme podlehli, zvláště v zemích Severu, materialismu a přehnané spotřebě.

My, jako církev Ježíše Krista, jsme voláni:

° abychom podporovali ekonomickou aktivitu, která podporuje udržitelná společen-ství/komunity a ekosystémy;

° abychom pracovali pro vysvobození od systematického zadlužování tam, kde zotro-čuje lidi a země;

° abychom podporovali vlády, když místně odpovídajícím způsobem ochraňují své lidi a trhy a rozvojovou infrastrukturu a vzdělání;

° abychom pracovali pro přísnou a mezinárodně vynutitelnou kontrolu znečištění;

° abychom se zastávali dodržování všeobecných lidských práv;

° abychom podporovali ochranu práv pracujících ;

° abychom usilovali o mnohostranné i jednostranné odzbrojení a mír;

° abychom významným způsobem přispívali k ochraně životního prostředí a jeho uchování;

° abychom podporovali udržitelné investování, které bere ohled na chudé a na životní prostředí; … .

My, jako církev Ježíše Krista, a jako znamení naděje, znovu potvrzujeme svůj závazek spolupracovat :

° s národními, regionálními a globálními organizacemi a společenstvími víry na smluvních závazcích týkajících se spravedlnosti v ekonomice a na zemi;

° s civilními, lidovými a občanskými hnutími v zápase o spravedlnost;

° se skupinami, které pracují pro alternativy k vybudování udržitelné ekonomiky a životního prostředí (např. hnutí za slušný obchod a spravedlivý obchod). ….

(Z anglického originálu v Reformed World, roč. 54, č.1, březen 2004 přeložila Míla Hradečná)

Z diskuse k uvedeným dokumentům

Stanoviska víry z Buenos Aires i z London Colney byla diskutována některými evropskými církvemi a církevními skupinami.

Ke stanovisku z Buenos Aires

Reformovaná církev Francie v odpovědi na stanovisko z Buenos Aires napsala WARC mezi jiným toto:

´Vidíme tento dokument jako nové vyjádření utrpení našich bratří a sester, drcených nespravedlností světového ekonomického systému a vykořisťováním v podstatě bohatými zeměmi Severu, jehož oni jsou obětmi. V této situaci jsme si vědomi své kolektivní odpovědnosti a snažíme se sdělit slovo našich bratří a sester Jihu našim spoluobčanům.

Ale Rada reformované církve Francie si klade otázky nad ekonomickou a politickou analýzou v textu vyjádřenou, která se jejím některým členům zdála zjednodušená až ke karikatuře. Zvláště litujeme, že se dokument spokojuje s kritikou dominantního ultraliberalismu, aniž navrhuje konkretní alternativy jiné než prorocká gesta.

Rada vyzvala Alianci , aby celý vyznavačský proces iniciovaný 23. Valným shromážděním …podrobila revizi.´

Reakce na stanovisko víry z London – Colney

V dubnu 2004 se evropští vedoucí církví a delegáti do Akry sešli v Utrechtu v Holandsku, aby se připravili na 24. Valné shromáždění. Ślyšíme křik utrpení a hněv církví Jihu a rozumíme jim´,píší v dopise generálnímu tajemníkovi WARC Setri Nyomi .

Śdílíme jejich obavy a ctíme jejich perspektivy. Budeme pokračovat v našich akcích solidarity.´

Jsme přesvědčeni, že naše církve jsou volány k tomu, aby se zaměřily na příčiny tohoto utrpení “Nedvojznačným způsobem” například tím, že se obrátíme s výzvou na naše politiky a tím, že přispějeme ´ke zpřísnění regulací a zákonných opatření, kontrole mezinárodních finančních institucí, k přinucení, aby fungovaly demokratičtěji a přijaly za svou politiku spravedlnost. Odmítáme používání teologie k podepření ekonomických nebo politických ideologií jako je neoliberalismus.´

Ale také oni vytýkali analýzám v dokumentech z Buenos Aires a London Colney, že jsou ´příliš všeobecné a jednostranné´.

Rada federace švýcarských protestantských církví kritizovala London-Colney za jednopříčinový přístup připisující veškerá utrpení “neoliberalismu” a “imperialismu”.

(Z anglického textu ve WARC Update květen 2004 přeložila Míla Hradečná)

Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost

(Závěrečný dokument 24. Valného shromáždění Světové aliance reformovaných církví v Akkře 30.7. – 13.8. 2004, výňatky)

6. Znamení časů se stala naléhavějšími a potřebují interpretaci. Základní příčiny masivního ohrožení života jsou především produktem nespravedlivého ekonomického systému, který je obhajován a chráněn politickou a vojenskou mocí. Ekonomické systémy jsou věcí života a smrti.

7. Žijeme ve skandálním světě, který popírá Boží volání k životu pro všechny. Roční příjem nejbohatšího jednoho procenta odpovídá nejchudším 57%; 24.000 lidí denně umírá na následky chudoby a podvýživy.Dluhy chudých zemí dále rostou, ačkoli jejich původní kredity byly mnohokrát zaplaceny. Války, které jsou vedeny o suroviny, vyžadují životy milionů; další miliony umírají na zbytečné nemoci.. Globální pandemie HIV/AIDS zasahuje do životave všech částech světa a postihuje především nejchudší, když nejsou k dostání obecně použitelné léky. Většinu chudých tvoří ženy a děti, a stále roste počet těch,kdo žijí v absolutní chudobě s méně než jedním dolarem na den.

8. Politika neomezeného růstu v průmyslových zemích a úsilí o zisk multinacionálních podniků vyrabovaly Zemi a těžce poškodily životní prostředí. V r. 1989 mizel každý den jeden biologický druh; v roce 2000 již to byl jeden druh za hodinu. Klimatické změny, plundrování stavu ryb, odlesnění, eroze půdy a ohrožení zásob pitné vody jsou jen některé pustošivé důsledky. Lidská společenství jsou roztrhána, životní prostory se ztrácejí, pobřežní oblasti a tichomořské ostrovy jsou ohroženy záplavami a bouřemi. Vysoké radioaktivní hodnoty ohrožují zdraví a životní prostředí. …

9. Tato krize je v přímém vztahu k rozvoji neoliberální ekonomické globalizace, která spočívá na následujících přesvědčeních:

- neomezená konkurence, neomezený konzum, nebrzděný hospodářský růst a hroma-dění bohatství je pro svět tím nejlepším;

- soukromé vlastnictví neobsahuje žádné sociální závazky;

- finanční spekulace, liberalizace a deregulace trhu, privatizace veřejných podniků a

národních zdrojů, neomezený přístup pro zahraniční investice a import, nižší daně a neomezený pohyb peněz vytvoří bohatství pro všechny;

- sociální závazky, ochrana chudých a slabých, život odborů a mezilidské vztahy jsou podřízeny hospodářskému růstu a akumulaci kapitálu.

10. Tato ideologie, která o sobě tvrdí, že k ní neexistuje žádná alternativa, žádá od chudých a od stvoření nekonečné oběti. Falešně slibuje, že může svět za chránit nastolením bohatství a blahobytu. Vystupuje s nárokem, že chce ovládnout všechny životní sféry a žádá absolutní následovnictví, což se rovná modloslužbě.

11. Jsme si vědomi nesmírného rozsahu a komplexity této situace a nehledáme žádné jednoduché odpovědi. Jako ti, kteří hledají pravdu a spravedlnost, kdo se dívají očima bezmocných a trpících, vidíme, že přítomný světový /ne/řád spočívá na mimořádně komplexním a nemorálním ekonomickém systému, který je hájen impériem. Pod pojmem “impérium” rozumíme koncentraci ekonomické, kulturní, politické a vojenské moci v systému nadvlády, vedený mocnými národy, které chtějí chránit a hájit své vlastní zájmy.

12. V klasickém liberálním hospodářství je úkolem státu chránit soukromé vlastnictví a zachovávání smluv v soutěži trhů. Zápasy dělnického hnutí způsobily, že státy začaly trhy regulovat a pečovat o sociální blaho lidí. Od osmdesátých let začal neoliberalismus internacionalizaci toků kapitálu odbourávat sociální funkce státu. Podle neoliberálního názoru je smyslem ekonomiky zmnožit zisk vlastníků výrobního a finančního kapitálu, což vede k tomu, že většina lidí je vyloučena a se stvořením se zachází tak, jako by bylo zbožím.

13. Globalizace trhů měla za následek také globalizaci politických a právních institucí a pravidel, které byly zřízeny k jejich ochraně. Vláda USA a její spojenci disponují – ve spolupráci s mezinárodními finančními a obchodními institucemi (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace) – politickými, hospodářskými nebo také vojenskými pakty k ochraně a podpoře zájmů vlastníků kapitálu.

14. Pozorujeme také dramatické sbližování mezi hospodářskou krizí na jedné straně a procesem integrace ekonomické globalizace a geopolitiky na straně druhé, a to na pozadí neoliberální ideologie. Toto je globální systém, který hájí a chrání zájmy mocných. Všichni jsme jím zasaženi a nikdo se z něho nemůže stáhnout. V biblických pojmech takový systém hromadění bohatství na úkor chudých je pokládán za porušení věrnosti Bohu; je systémem odpovědným za zbytečné lidské trápení a je nazýván mamonem. Ježíš řekl,že nemůžeme sloužit zároveň Bohu a mamonu (L16,13).

19. Proto odmítáme dnešní světový hospodářský řád, zaváděný globálním neoliberálním kapitalismem. Říkáme Ne také ke všem jiným hospodářským systémům – včetně absolutně plánovaných ekonomik – které opovrhují Boží smlouvou tím, že z plnosti života vylučují chudé a zranitelné a celek stvoření. Odmítáme každý nárok na ekonomické, politické a vojenské impérium, které podvrací Boží svrchovanost nad životem a jedná v rozporu s Boží spravedlivou vládou.

20. Věříme, že Bůh uzavřel smlouvu s celým stvořením (Gn9,8-12), Bůh povolal k životu na zemi společenství, které spočívá na vizi spravedlnosti a míru. Smlouva je dar milosti, která se neprodává na tržišti (Iz55,1) … Ježíš ukazuje, že toto je smlouva, která všechny zahrnuje, ve které chudí a marginalizovaní jsou přednostními partnery. Volá nás, abychom postavili spravedlnost vůči “nejmenším bratřím a sestrám” do středu společenství života. …

21. Proto odmítáme kulturu nevázaného konzumního chování, konkurující honby za ziskem a sobectví neoliberálního globálního tržního systému nebo každého jiného systému, který tvrdí, že neexistuje žádná alternativa. …

23. Proto odmítáme neregulované hromadění bohatství a neomezený růst, který již stál miliony životů lidí a zničil mnoho z Božího stvoření.

24. Věříme, že Bůh je Bohem spravedlnosti. Ve světě plném korupce, vykořisťování a hrabivosti je Bůh zvláštním způsobem Bohem trpících, chudých, vykořisťovaných, zneužívaných a těch, s nimiž se nespravedlivě zachází…

25. Proto odmítáme každou ideologii nebo ekonomický režim, který staví zisk nad lidi..

26. Věříme, že Bůh nás volá, abychom se postavili na stranu oběti nespravedlnosti.

27. Proto odmítáme každou teologii, která tvrdí, že Bůh je jen na straně bohatých a že chudoba je vinou chudých. …

42. Nyní naléhavě prohlašujeme, že se zavazujeme svůj čas a energii užívat k tomu, aby se měnilo, obnovovalo a znovu vytvářelo hospodářství a životní prostředí (země) a tím se volil život, v němž bychom my a naši potomci mohli žít (Dt30,19(Z anglického originálu přeložili Jana a Milan Opočenští) Připravil:dr.V. Beneš