Příloha Křesťanského sociála, 1-2/2005

G l o b a l i z a c e . . .

Po listopadu 1989 jsme snad všichni více či méně uvažovali, jakými cestami půjde do budoucnosti naše republika. Uvážlivě jsme diskutovali i vášnivě jsme vedli různé “programové” spory. S uspokojením jsme přijali prohlášení tehdejšího prezidenta V. Havla, že Československo bude sociálním státem, tedy také bez nezaměstnaných. Neutrální Československo, jak nám tehdejší vládnoucí proroci předkládali k věření, a my jsme jim bohužel věřili, vystoupí z Varšavské smlouvy a NATO bude samozřejmě zrušeno. Ve své většině jsme naopak nevěřili těm, které náš pan prezident ve své dobrotě označil za kaliče vody.

Na svých bedrech jsme nesli historický úkol, který nám ona převratná doba vonící nejrůznějšími převratnými nadějemi svěřila. Opájel nás pocit, že se stáváme projektanty i staviteli lepších dnů, kdy láska a pravda zvítězí nad zlem a lží.

I když v této “naší vizi” se již po několika měsících začaly objevovat stále zřetelnější a nebezpečnější trhliny, šli jsme “svou cestou” dále k oné nám vybájené společnosti.

Čas však brzy oponou.trhl. Kulisy padly. Začali jsme lépe vidět kolem sebe i dále do světa. Získávali jsme nové informace. Seznamovali jsme se s dalšími fakty. A tak najednou jsme se octli před otázkou, zda skutečně sami rozhodujeme o osudu své vlasti nebo někdo jiný, jak tomu v našich dějinách nebylo jen jednou, rozhoduje o nás a bez nás a zda několik mocných nečiní tak i s dalšími národy

Do této stále ještě probíhající diskuse snad alespoň málo můžeme přispět myšlenkami paní Noreeny Hertzové, působící na universitě v Cambridgi, z její knihy “Plíživý převrat , globální kapitalismus a smrt demokracie, která u nás vyšla v nakladatelství Dokořan, s.r. o., v r. 2003. Řada následujících výňatků nám může hodně říci k současnosti a dokonce i pomoci při orientaci v dalším vývoji.

“Vznik nové pravice”

“V r. 1979 byla britskou premiérkou zvolena Magaret Thatcherová a v roce 1981 americkým prezidentem Ronald Regan. Tito dva politici Nové pravice, kteří byli nadšenými zastánci volného trhu a nepřátelsky naladěni vůči koncepci státních zásahů, se postarali o zásadní zvrat. …odmítli keynesovskou ekonomii a přijali názory ekonomů Miltona Friedmana a Friedricha Hayeka. Ti si nepřipouštěli, že trh může selhat a že selhává, nýbrž zastávali názor, že trh dovede alokovat zboží a služby efektivněji než stát a že snahy státu o nápravu nedostatků trhu nadělají více škody než užitku. Vrátili se k myšlence, jež formovala ekonomiku od viktoriánské éry až po krach na newyorské burze, totiž že ´úloha státu spočívá ve vymáhání práva, v uvádění kvalitní měny do oběhu a v zajištění nepokřiveného chodu tržních sil.´ A vůbec nejdůležitější podle nich bylo, aby stát vytvořil příznivé podnikatelské prostředí. …

Jejich názory lze nejjednodušeji definovat podle znaménka minus, totiž jako odsunutí všech pilířů poválečné keynesovské teorie. Místo plné zaměstnanosti a velkorysého sociálního státu upřednostňovala Nová pravice snížení inflace a veřejných výdajů (které považovala za hlavní příčinu současných hospodářských potíží). Místo smíšené ekonomiky si představovali zredukování státu až na vlastní jádro s tím, že se řada jeho funkcí zprivatizuje nebo svěří externím firmám. …

Podle názorů Nové pravice plodilo sociální myšlení lenost a nesamostatnost. … Vzájemnou závislost nahradila nezávislost a rovnostářství bylo odmítnuto z ideologických důvodů, podle kterých by se stát už neměl podílet na přerozdělování bohatství. …

Za dobrou vlastnost začala být považována nenasytnost. … Podle ekonomů chicag-ské školy je člověk ´sobeckým maximalizátorem´vlastního prospěchu. V tomto pro-roctví, které se téměř samo naplnilo, se zrodil homo economicus … .

Nová konzervativní vláda Magaret Thatcherové … rozhodla se redukovat zátěž veřejných výdajů … .Soukromý sektor dostal zelenou a stát měl ustoupit do pozadí. Britské ´rodinné stříbro ´ vstoupilo na trh, neboť podle Thatcherové byla priva-tizace hlavním lékem na bolesti britské ekonomiky … . V průběhu 80. a 90. let došlo k mohutnému prodeji veřejného majetku do soukromých rukou a konzervativní vláda utržila v rozmezí let 1979 – 97 za privatizaci 67 miliard liber. Jestliže v roce 1979 vlastnil stát celou řadu podniků, včetně všech dolů, oceláren, elektráren, plynáren, vodáren, železnic, aerolinií, telekomunikací, jaderných elektráren a loděnic, a měl podíl v ropných společnostech, bankách, spedicích a mezinárodní přepravě, v roce 1997 bylo téměř vše z toho v soukromých rukou. …

Vláda …snížila daně právnických a fyzických osob, zrušila regulace cen, divi-dend a kontrolu devizového trhu … . Omezení bankovních půjček a splátkového prodeje bylo zrušeno a zmizel dohled nad televizním vysíláním, telekomunikacemi, dopravou a reklamou. Byl vytvořen program s předkupním právem na obecní domy a akcie dřívějších státních podniků byly dostupnější než kdykoliv předtím. Británie měla v roce 1979 čtyřikrát víc odborářů než akcionářů; o deset let později bylo již akcionářů více. Kapitalismus ´zlidověl´ a každý se teď měl podílet na ekonomickém úspěchu Margaret Thatcherové. Kdokoli se však tomuto úspěchu postavil do cesty , stal se terčem ostrého útoku. … Odsuzování odborů se stalo článkem víry členů Nové pravice.

Ve Spojených státech skončilo dlouhé období účasti státu na domácí politice, které začalo Rooseveltovým Novým údělem … . Reaganomika (ale i thatcherismus) by-la založena na neotřesitelné víře v teorii o ´stekání bohatství´,která praví, že povzbudíte-li bohaté například snížením daní, tak budou mít více důvodů začít jednat podnikatelsky, podpoří růst a vytvoří pracovní příležitosti. Anebo předáte-li veřejné služby do soukromých rukou, budou řízeny efektivněji, vytvoří více pracovních příležitostí a nezaměstnaní se vymaní ze sociální sítě. Věřilo se také, že snížení atraktivnosti systému sociálních dávek přiměje chudší vrstvy obyvatelstva hledat zaměstnání, což vytvoří stimuly ke zvýšení ekonomického růstu. Podmínky poskytování sociálních dávek se přitvrdily a některé rodiny s nezaopatřenými dětmi přišly o podporu i o poukázky na potraviny. … deregulace ekonomiky byla hlavním nástrojem Reaganovy liberalizace. …

Přestože odbory ve Spojených státech neměly nikdy příliš velký politický vliv, Reagan napodobil Thatcherovou v tom, že si předsevzal silně potlačit i tuto moc, kterou dosud měly. … Nejvyšší sazba daně z příjmu klesla ve Spojených státech ze 70% na 28%. … úlohou států od nynějška bylo ´vytvořit prostředí , v němž jedinec i skupiny jedinců mohou realizovat své cíle´. … Panovalo přesvědčení, že úspěšné a ničím neomezované korporace nás dovedou k celospolečenské nirváně.

Exportujeme kapitalismus

Toto krédo kapitalismu volného trhu anglo-amerického typu se brzy rozšířilo po celém světě. Za podpory médií a neoliberálních úvěrových institucí, jako jsou Mezinárodní měnový fond a Světová banka, jež podle univerzálního receptu prosazovaly takzvaný ´washingtonský konsensus´, kráčeli prapo-rečníci kapitalismu od Latinské Ameriky po východní Asii … ´Trh´ se stal heslem 80. a 90 let, během nichž liberalizované státy zažívaly výhody kapitali-stického systému.

První země, které přijaly anglo-americký kapitalismus volného trhu, byly bývalé britské državy. V důsledku klesajícího výkonu australské ekonomiky 80. let varoval ministr financí (a pozdější premiér) Paul Keating, že nebudou-li přijata reformní opatření, hrozí Austráli osud ´banánové republiky ´. Metody, které aplikoval - deregulace, rozpočtová disciplína a privatizace – se velmi podobaly receptu Margaret Thatcherové. Ve stejné době uvolnil Brian Mulroney v Kanadě legislativu, která omezovala možnosti cizích investorů, a otevřel tak kanadský trh volnému obchodu. Na Novém Zélandě se z jedné z největších sociálních demokracií stal neoliberální stát. Nekompromisní neoliberální ideologie nastar-tovala program radikálních reforem, v jejichž důsledku nezůstala nedotčena ani jedna sociální instituce. …

Vojenští diktátoři Latinské Ameriky , kteří ovládali politickou scénu 80. let, se ukázali být vzornými žáky Nové pravice. … V Itálii a Francii byly do roku 1995 zprivatizovány podniky za zhruba padesát miliard dolarů, čímž se do soukromých rukou dostala ohromná část velkých průmyslových podniků.

Konec studené války

Na podzim roku 1988 odjel Michail Gorbačov do New Yorku, aby před Valným shro-mážděním OSN přednesl historický projev. ´Studená válka skončila,´řekl. Komu-nismus prohrál v sedmdesátileté bitvě proti globálnímu kapitalismu.

Ideologický konsensus

Začátkem 90. let se neoliberální laisez-faire kapitalismus Thatcherové a Reaga-na stal dominantní světovou ideologií, a z jeho stěžejních principů dnes čerpá dokonce i tradiční levice.

V roce 1994, po čtvrté volební porážce, se Labour party rezolutně rozešla s minulostí. Opustila tradiční politiku vybírání a přerozdělování daní … a přijala neoliberální ekonomiku volného trhu. Tony Blair … prohlásil, že labouristická vláda vytvoří vyrovnaný rozpočet a stanoví si cíle pro nízkou a stabilní inflaci.. Zaměstnanost bude řízena strategií nabídky. … Ve Spojených státech ustoupilo vedení demokratů ze své pozice na levici … spíše ke středu, reprezentovanému Novými demokraty Billa Clintona. Místo dřívějšího zájmu o sociální spravedlnost zdů-razňovali Noví demokraté zájmy obchodu, investic, obchodní soutěže a volného trhu.

Nový Zéland a Austrálie zrušily sociálnědemokratický řád nikoli za vlády konzervativců, ale labouristů. Labouristé se zde také stali prvními zastánci neoliberální restrukturalizace.

Svět ovládaný kapitalismem volného trhu- nejvýkonnějším známým systémem na vytváření bohatství – už nepotřebuje tradiční politické spektrum, které se před desítkami let definovalo na základě postojů ke kapitalismu: pro nebo proti. Nové středolevé strany se dnes už vůbec neprofilují na pravolevé ose. Blair často hovořil o tom, že je nutno ´posunout politickou debatu za staré hranice pravice a levice. …

Kvůli washingtonskému konsensu a v důsledku vlivu korporací na utváření politické koncepce převládl anglo-americký systém i na vznikajících trzích východní Evropy a Jižní Afriky. … S výjimkou extremistických stran (?) vychází politika celého politického spektra těchto zemí z premisy, že základem prosperity je kapitalismus volného obchodu. Přestože v Jihoafrické republice byly součástí marxistické rétoriky ACN v 90. letech termíny jako přerozdělování a výdaje na sociální zabezpečení, přijala ACN koncem tisíciletí novou anglo-americkou linii fiskálního a monetárního konservatismu, liberalizace obchodu a privatizaci. S plným přijetím nového konsensu váhala pouze Asie a kontinentální Evropa. …Nemilosrdnost anglo-amerického modelu nikdy příliš neseděla ani politikům kontinentální Evropy, kteří si stále cení zásad sociálního modelu, solidarity opírající se o systém rozsáhlého sociálního zabezpečení a také přesvědčení, že ekonomiku je třeba regulovat ve prospěch společnosti. Západoevropští politici instinktivně cítí, že kapitalismus laissez-faire je svým důrazem na deregulaci a privatizaci přehnaný. …i tradiční evropští socialisté musejí alespoň do jisté míry … realizovat koncepce, které by ještě nedávno považovali za kacířské. …

Většina evropských zemí dnes přiznává, že bude muset v zájmu konkurence-schopnosti provést reformu sociálního systému . …do určité míry se podvolily doktríně volného obchodu, deregulaci, snížení daní a zeštíhlení sociálních podpor … .

Jospin říká “ANO tržní ekonomice, NE tržní společnosti”, … Na začátku tisíciletí se zdá, že kontinentální Evropa … je ochotnější k omezení role státu jako řídícího prvku ekonomiky a začíná docházet k přesvědčení, že podniky a podnikatelé jsou schopni generovat bohatství efektivněji než vlády.

Jeden svět

Tak, jak se ideologie sbližuje, svět se zmenšuje. Stát ustupuje a na jeho místo se dostává trh. …Kapitalismus volného trhu vykrmil nadnárodní společnosti k prasknutí, takže svou velikostí mohou konkurovat mnohým národním státům. Tržby

korporací představují dvě třetiny světového obchodu a třetinu světové výroby. …40%

světového obchodu se navíc uskutečňuje uvnitř nadnárodních společností. …

Chci být milionářem

Globalizace … zúžila spektrum našich cílů a hodnot. Ty se dnes točí kolem touhy něco získat či vlastnit …Po skončení druhé světové války došlo k nebývalému růstu hmotného blahobytu nejen v průmyslově rozvinutých zemích, nýbrž i v zemích, jež dříve patřily k chudému třetímu světu.

V Británii vzrostl podíl obyvatel, kteří vlastní byt nebo dům, z jedné poloviny v r. 1980 na dvě třetiny ke konci volebního období M. Thatcherové. … Šedesát procent obyvatelstva se dnes považuje za střední třídu…Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od roku 1980. Inflace … je pouhým zlomkem úrovně let sedmdesátých. Více lidí má více peněz… Na Novém Zélandu činil roční hospodářský růst od r. 1992 v průměru 4% a nezaměstnanost klesla téměř na polovinu, tedy na 6%. Austrálie zažívá jedno z nejvyšších temp růstu rozvinutých zemí. …Americké firmy rostly neuvěřitelným tempem. … Běžní Američané se denně zapojují do obchodů na burze. … Hospodářský boom probíhal i ve třetím světě.

Zdá se, že kapitalismus laissez-faire zvítězil a že rozhodnutí předat ekonomiku trhu bylo správné. Všechno vypadá báječně. … Takže - co nás to bude stát?

Východ-západ, sever-jih

Podle protagonistů neoliberalismu bylo cílem posunu globální politiky směrem k tržnímu hospodářství během 80. a 90. let sblížit životní úroveň bohatých a chudých zemí. K tomu ve skutečnosti nikdy nedošlo. Ve většině rozvojových zemí i ve státech s přechodnou ekonomikou je rozdíl v příjmech mezi východem-západem a severem-jihem v ě t š í n e ž k d y k o l i p ř e d t í m.

Lék ordinovaný Světovou bankou a MMF pod názvy ´šoková terapie´, ´sta-bilizace´, ´harmonizace struktur´, ´liberalizace obchodu a financí´ a ´deregulace´podemlely břehy sociálních institucí a odborům ztížily vyjednáva-jící pozici. Nová terapie znamenala ukvapenou privatizaci, z níž profitovala jenom menšina. … Nejenže to byl tedy hořký lék, ale často byl podáván násilím. MMF a Světová banka může rozvojovým zemím … diktovat podmínky pro poskytnutí úvěru podle toho, do jaké míry jsou ochotny přijímat jejich ekonomickou ideologii.

´Pacientův´stav se často dokonce zhoršoval. V letech 1945-70 se hospodářská nerovnost uvnitř mnoha zemí zmírnila. … Tento trend se zvrátil. Za poslední dvě desetiletí došlo k prudkému zvýšení hospodářské nerovnosti v celém bý-valém sovětském bloku, ve většině zemí Latinské Ameriky, ve velké části jižní, jihovýchodní a východní Asie. Až na čestnou výjimku východní Asie se v tomto období zvýšil počet lidí žijících v extrémní chudobě (což znamená, že přežívají z méně než jednoho dolaru denně) v každé rozvojové zemi světa.

Nadnárodní společnosti, které se mohou v důsledku liberalizace volně prosazovat v rozvojových zemích … vydělávají. Snaha vlád třetích zemí přilákat … investice čas-to jenom urychlí to, co nazýváme ´pádem ke dnu´. Vlády omezí nebo úplně zruší regulaci, sníží platy, oklestí nároky na sociální dávky, a mlčky tak dovolí korporacím, aby vytvořily m o h u t n é s o c i á l n í p r o p a s t i. … Dochází ke zneužívání lidských práv a úřady nechtějí vidět porušování zákonů. …

Prospěch z politiky ´otevřených dveří´ nemají ovšem jenom nadnárodní společnosti. Profitují též hostitelské vlády, zkorumpovaní úředníci a ti šťastlivci, kteří získají místo u cizích firem …Ve většině zemí třetího světa mají lidé, kteří jsou postaveni mimo vládnoucí elitu a mimo areál továrny, ze zahraničních investic n u l o v ý p r o s p ě c h . … Přestože 80% příjmů naftových společností působících v Nigerii zůstalo v této zemi, má z nich užitek jenom úzká vládnoucí vrstva. … Nespravedlnosti, které se dodnes dějí ve třetím světě, přes svou širokou publicitu stále šokují.

Co je za dveřmi

Narůstající polarizace … nevyskytuje se pouze v málo rozvinutých zemích s nedo-statečně silnou demokracii, nýbrž k ní dochází i na Západě.

Propast mezi bohatými a chudými se totiž zvětšuje i na Západě. V Americe ne-bylo bohatství nahospodařené v dlouhých letech konjunktury a nízké nezaměstna-nosti rozdělováno plošně. Na 97% z celkového navýšení příjmů připadlo za minulých dvacet let horním dvaceti procentům rodin. V letech 1979-96 vzrostl průměrný příjem horních pěti procent mužských zaměstnanců o 4%, zatímco u dolní pětiny obyva-telstva došlo k poklesu o 44%. V chudobě dnes žije zhruba 36,5 mil. Američanů (13,7% populace), zatímco 40% (o 13% více než před pětadvaceti lety) majetku země je v rukou 1% obyvatel. … v mnoha indiánských rezervacích představuje nezaměstnanost až 70%. …Platová diferenciace je dnes v USA větší než v kterémkoli období od velké hospodářské krize. …Diferenciace příjmů je dnes v Británii větší než kdykoli v období od druhé světové války. … Počet rodin, žijících pod hranici chudoby, vzrostl v 80. letech o 60% a v roce 1996 měla Anglie ze všech evropských zemí nejvyšší počet dětí žijících v chudobě.

V tomto novém … světě volného trhu jsou na tom nejhůře nekvalifikované síly. Staly se … ti nejposlednější z posledních.

Pětina Američanů pracuje za mzdu nižší, než činí oficiální hranice chudoby. …V USA se vyskytla celá řada případů, kdy HMO (ziskově orientované společnosti po-skytující zdravotní péči) bylo obviněno z ´vyzobávání třešniček na dortu´. To znamená, že se tyto organizace snažily přilákat zdravé lidi a vyhnout se těm, kteří by jejich služeb často využívali. … nezanedbatelné množství Američanů nemá odpovídající zdravotní pojištění. V současné době je jich 45 milionů. Dvacet pět procent chronicky nemocných má smlouvu s nedostatečným kry-tím.

V r. 1991 se čtyřiadvacetiletý zaměstnanec největší reklamní agentury na světě I.Oši-ma oběsil poté, co po dobu osmnácti měsíců pracoval osmdesát hodin týdně. Počet sebevražd a úmrtí z přepracování se v Japonsku odhaduje na 10.000 případů ročně.

S příjmovou diferenciací přímo souvisí i vyšší kriminalita, včetně vražd a násilných činů, a to jak na Západě, tak v rozvojových zemích. … v USA jsou podle statistických údajů tři procenta mužské práceschopné populace ve věze-ní… počet vězňů v Americe za posledních 30 let zvýšil o 800%.

Ekonomický úspěch … by měl mít vyšší smysl. Stabilitu, zvýšení životní úrovně a lepší sociální soudržnost pro v š e c h n y b e z  v ý j í m k y .

Jde do tuhého

Zastánci globálního kapitalismu budou tvrdit, že vše výše uvedené je dočas-ným jevem. … Jak řekl bývalý prezident německé centrální banky Hans Tietmeyer: ´Politici musejí pochopit, že jsou nyní pod kotrolou finančních trhů, a ne národní debaty.´ A jestliže finanční trhy dojdou k závěru, že by je zavedení nového systému zdravotního pojištění nebo reforma školství přišla velmi draho, zareagují zvýšením úroků nebo propadem měny. Tímto způsobem glo-bální tržní síly nejenom znemožňují péči o sociálně slabší, která by snížila sociální náklady globalisace, nýbrž – zdá se – přitom ohrožují státní suverenitu.Ničím neomezovaný mobilní kapitál tak stále častěji diktuje státům, co mohou a co nemohou dělat.

Ožebračit souseda

Státy nejsou pod tlakem pouze ze strany kapitálových trhů, ale i ze strany korporací. … Když korporace pochopily, jakou moc třímají v rukou, nechávají státy a politiky bojovat proti sobě, aby pro své aktivity získaly příznivější podmínky. S velkou efektivitou draží přísliby pracovních příležitostí, investic do infrastruktury i ekonomického růstu a prodávají je mezinárodnímu hráči s nejvyšší nabídkou. Pokud by byly personální náklady nebo zdanění příliš vysoké, normy příliš přísné a státní podpora nebo půjčky nevýhodné, pohrozí odchodem ze země. Dominantní korporace s globálním působením …mohou naprosto svobodně přesunovat finanční částky a rozhodovat o tom, kde budou investovat, kde budou vyrábět, kde zaplatí daně …Politikům zbývá pouze jediné: zabránit jim v odchodu. Takže nabízejí korporacím různá zvýhodnění za to, že své závody nechají v zemi …Začíná být dál víc zřejmé, že národní státy jsou vůči gigantickým korporacím, které již před mnoha lety přerostly jejich hranice, z c e l a b e z m o c n é.

Pod tlak korporací se dostává i nezadatelné právo každého státu vybírat daně., což je prostředek pro vyrovnávání sociálních rozdílů. … Přestože se v Německu zisky korporací zvýšily o 90%, došlo za posledních 20 let k propadu výnosů z výběru daní z příjmu právnických osob o 50%. Pokus ministra financí Oskara Lafontaina z roku 1999 o zvýšení daňové zátěže německým firmám narazil na odpor skupiny společností, jako je Deutsche Bank…, Dresdner Bank, …Allianz …, které pohrozily přesunem kapitálu a závodů do jiných zemí, pokud jim nebude vládní politika vyhovovat….

Vzhledem k tomu, jakou moc mají tyto společnosti, vzala vláda jejich pohrůžky vážně. Dokonce tak vážně, že vedly k Lafontainovy rezignaci. Ten zůstal odbojný až do konce: ´Srdce se zatím na burze neprodává,´prohlásil při svém odchodu.´

… Schröder je ochoten brát vliv německého průmyslu vážně. . během několika měsíců Německo vytvořilo plán na snížení daní právnických osob pod úroveň sazeb, jež jsou platné v Americe. …Pod tlak mezinárodní průmyslové komunity se dostávají země s vysokou daňovou sazbou pro fyzické osoby. Ve Švédsku pohrozilo několik obřích společností včetně Ericssona, že kvůli vysokým daním z příjmu opustí zemi.. .

Ve 21. stol. si korporace mohou vybrat, kolik zaplatí na daních a kde je budou platit. …News Corporation Ruperta Murdocha, která v Británii v letech 1987-99 docílila zisku 2,3 miliardy dolarů, aniž by zaplatila daň z příjmů právnických osob, respektive zaplatila celosvětově p o u h ý c h 6%.

Přehazování horkého bramboru

A tak jsou státy přitlačeny ke zdi. Zvyšováním daní nechtějí riskovat přízeň voličstva a z obav před nevolí trhu nemohou zvyšovat veřejné výdaje.

Politici, kteří hovoří o takzvané třetí cestě, si v posledních letech vytýčili ušlechtilý cíl smířit kapitalismus s humanismem a sociální spravedlnost s eko-nomickým úspěchem. V USA vyznívají takové řeči čím dál víc naprázdno. V procentech, které jednotlivé země věnují z HDP na sociální programy a přerozdělování, se A m e r i k a d o s t á v á n a p o s l e d n í m í s t o. ..

Vládě New Labour se podařilo zlepšit situaci těch nejslabších vrstev bez zvyšování daní tím, že zavedla minimální mzdu, daňové úlevy například pro pracující rodiny anebo iniciovala zkrácení sociálních dávek skupinám , od nichž lze očekávat nejmenší odpor (matky samoživitelky, důchodci, tělesně postižení).

Schopnost vlád krotit síly ekonomiky, udržet sociální stát a vytvořit tak lidskou a slušnou společnost, je oslabována mezinárodními silami.

Politika na prodej

době našeho vstupu do nového tisíciletí lze bez přehánění říci, že celý svět se skládá z (nadnárodních) korporací, je řízen (nadnárodními) korporacemi a slouží (nadnárodním) korporacím.

Konec politiky

Jsou-li vlády – bez ohledu na politickou orientaci – stále méně schopné jednat ve prospěch svých občanů a zřejmě ztratily poslední zbytky pro morálku, těžko nás asi překvapí, že se lidé obracejí k politice zády, a to i v zemích, které proklamují demokracii jako jeden ze svých největších výdobytků. .. Lidé se vzdalují politickým stranám a k politickým institucím zaujímají kritický postoj. Od zavedení všeobecného volebního práva jsme ještě nikdy nebyli svědky tak obrovského odklonu občanů od politiky. …

V občanech začíná převládat pocit, že politici jsou neschopní, nedůležití a nepoctiví. Vlády podle nich nedodržují své sliby, jsou posedlé bezvýznamnými tématy a politikařením, prorostlé korupcí … a jsou stále více svázány s korporacemi….

Podle výsledků průzkumu veřejného mínění ve Velké Británii se v letech 1983-1996 snížilo procento voličů, kteří mají ´velkou důvěru´ nebo dost ´velkou důvěru´v parlament z 54% na 10%. … Ve Spojených státech hodnotilo podle průzkumu z r. 1997 pouhých 14% občanů poctivost a etické zásady kongresmanů kategorií ´vysoký´nebo ´velmi vysoký´. Průzkum francouzského veřejného mínění z roku 1990 ukázal, že 60% Francouzů ´nemá důvěru´v politické strany.

Bojkot politiky

Jaký tedy mají politici vliv ve světě globálního kapitalismu? Viděli jsme, že jako jednotlivci nepříliš velký. Vlády dne připomínají mouchy, které se chytly do jemné sítě trhu, a voliči vnímají jejich bezmocnost. … Lidé vidí, jak politici tančí podle toho, jak korporace pískají … a tuší, že politici v mnoha případech uzavřeli s byznysem tajný pakt. A proto se začínají od politiky odvracet. … Současná zastupitelská demokracie nám občanům neumožňuje účinně zasáhnout do běhu věcí. (prosazujme tedy i formy přímé demokracie. –pozn. re)

Současná zastupitelská demokracie nám občanům neumožňuje účinně zasáhnout do běhu věcí.

Pravda se v televizi vysílat nebude

Aby televizní zpravodajství vydělávalo větší a větší obnosy, musí se stále více ko-merciolizovat, přčemž pozornost vedení televizních stanic je zaměřena v prvé řadě na diváckou sledovanost a příjmy z reklam. … Svými zásahy do svobody informací se nechvalně proslavil Rupert Murdoch. … Murdochovo impérium však není jediným zástupcem mediálního světa, jenž potlačuje informace, které by mohly uškodit korporacím. …

Ve světě, v němž jsou státy stále méně schopné udržovat mezinárodní společnosti pod kontrolou a tuto roli musejí přejímat spotřebitelé a akcionáři, je ztráta svobody medií s m r t í c í . Jestliže se veřejně neřekne, co se děje, jestliže se problém nezviditelní tak, aby všichni pochopili, že existuje, nebudou mít lidé důvod proti němu protestovat. …

Návrat státu, zvédá se protest

V předchozích kapitolách jsem si ukázali, jak se v důsledku odumírání státu a posilování pozice nadnárodních společnosti začíná formovat nové politické hnutí. Jeho protagonisté nejsou vázáni ani geografickými podmínkami, ani společnou historií a kulturou a tvoří pestrou směsicí milionů nevládních organizací, občanských sdružení i jenotlivců. I když jsou jejich obavy různorodé, spojuje je jedna společná myšlenka: totiž , že stát pustil ze zřetele jejich zájmy a dal přednost úplně jiným zájmům. Že zájem o veřejné věci ustoupil ve prospěch zájmů korporací. …dnešní politici jsou podle nich narcistní osobnosti, jejichž jediným zájmem je předvádění se a vyprávění báchorek.

Kam až dojde Plíživý převrat?

Politici mají výslovný zájem na zachování statu guo a je nepravděpodobné, že by iniciováním změn byli schopni ohrozit struktury, jež jim pomohly ke zvolení. O finanční závislosti politických stran a jejich kandidátů na korporacích jsme hovořili v předešlých kapitolách. Náklady na volby už v mnoha demokraciích nelze financovat ze státní pokladny ani z členských příspěvků politických stran, a politici jsou proto nuceni hledat alternativní podporu v soukromém sektoru… Vezmeme-li navíc v úvahu pohrůžky nadnárodních korporací, že ze země stáhnou kapitál, pokud se jim nějaké rozhodnutí vlády nebude líbit, a k tomu tendenci trhu trestat rozpočtově nezodpovědné vlády, je v podstatě nemyslitelné, že by nějaký jednotlivý stát porušil rovnováhu sil v neprospěch byznysu..

Taková je krátkodobá perspektiva změny systému, pokud ovšem politici nebudou dostatečně prozíraví, aby dokázali Plíživému převratu čelit. … pokud si nedokáží na korporacích vynutit ústupky, pokud budou na veřejnost nadále shlížet z výšin své moci, pokud zůstanou odtržení od lidí a neumožní jim za pomoci nových technologií zvyšovat svůj podíl na řízení společnosti, …pokud ve všech těchto bodech selžou, bude to znamenat jejich zkázu.

Pak budeme žít ve světě, jemuž vládnou korporace, nad zákonem stojí trhy a svobodné volby jsou věcí minulosti … dokud nám nenabídnou program, který by řešil naše problémy, tak budeme zastupitelskou demokracii opovrhovat a raději budeme bojkotovat a protestovat než chodit k volbám. N E S T O J Í M E O S T Á T, K T E R Ý N E S T O J Í O N Á S.”

 

Nejen malé zamyšlení nad dílem paní N. Hertzové

Autorka ve své knize uvádí zvlášť významné skutečnost silně ovlivňující již nejen náš současný život, ale i ukazující, co nás v blízké i další budoucnosti zřejmě může očekávat. Proto nás ani neudivuje, že z médií se o zmíněných faktech dovídáme jen občasně a zlomkovitě nebo vůbec ne.

Za jednu z předností uvedeného díla považujeme, že každý z nás, kdo výňatky ales-poň částečně pozorně přečetl, má jistý nadhled nad politickými diskusemi v republice probíhajícími i určitou představu k jakým cílům mohou směřovat.

Dokonce máme i odvahu několik myšlenek k dílu Plíživý převrat, globální kapita-lismu přičlenit. Zásadně zastáváme stanovisko, že nežádoucí dílčí části probí-hajícího vývoje by pozitivně mohla ovlivnit křesťanská (katolická) sociální doktrína.

V roce 1963, tedy v  období rozvíjejícího se sociálního státu, vyšel okružní list sv. Otce Jana XXIII. O míru mezi národy a o tom, jak ho nastolit v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě. Z encykliky Pacem in terris si ocitujme alespoň následující odstavec: “Dříve než začneme mluvit o právech člověka, pozname-náváme především, že člověk má právo na život, na nedotknutelnost tělesnou, na nutné a dostatečné prostředky k důstojnému způsobu života, zejména pokud jde o výživu, ošacení, bydlení, odpočinek, lékařskou péči a nezbytné sociální služby; má proto právo na zabezpečení pro případ nemoci, pracovní neschopnosti, vdovství, stáří, nezaměstnanosti a pro kterýkoli jiný případ ztráty prostředků k výživě nebo jiných nutných věcí vlivem okolností, nezávislých na jeho vůli … “. (s.10)

Prosíme, pokuste se srovnat uvedená práva člověka se skutečností nejen v zemích třetího světa, ale i u nás, v USA a jinde. K jakým závěrům dojdeme? Občas můžeme také slyšet, že tato i jiné encykliky jsou zastaralé. Jak však mohou zastarat práva člověka na důstojný lidský život?

V době, kdy Nová pravice již šířila svůj neoliberální pohled na svět a nacházela své hlasatele i v naší vlasti, vydal v r. 1981 papež Jan Pavel II. encykliku O lidské práci Citujme z ní opět několik vět::” …je nadále nepřijatelné stanovisko rigidního kapitalismu, který hájí výlučně právo na soukromé vlastnictví výrobních prost-ředků jako nedotknutelné ´dogma´ hospodářského života.”(s. 38)

V tomto světle nabývají zvláštní výmluvnosti četné návrhy, podávané odborníky v katolické sociální nauce i nejvyšším učitelským úřadem církve. Tyto návrhy hovoří o společném vlastnictví výrobních prostředků, o účasti pracujících na správě nebo na ziscích podniků, o finanční spoluúčasti na podnikání a pd.” (s. 39)

Jak je společnost o této možné křesťanskosociální alternativě vývoje informovaná?

Nová pravice a její ideologie se v průběhu 90. let stala pro svět téměř určující. Bohatství společnosti rostlo. Rostoucí část lidstva však dále žila v podmínkách chu-doby. Denně umíraly desítky tisíc lidí hladem, v důsledku nedostatku léků a nedostupnosti přístupu k nezávadným zdrojům vody. Na tyto a další skutečnosti reagovala v r. 1991 encyklika papeže Jana Pavla II. Centesimus annus. V části Podstatné rysy encykliky Rerum novarum uvádí: “Mzda musí dostačovat k obživě dělníka o jeho rodiny. ´Když však dělník dohnán nutností nebo ze strachu před ještě horším zlem přijímá mzdu nižší, kterou přijmout musí, protože mu jí zaměstnavatel vnucuje, je to totéž jako podrobovat se násilí, proti němuž protestuje spravedlnost.´

Kéž bychom tato slova, která byla napsána v období rozvoje takzvaného ´nespoutaného kapitalismu´, dnes nemuseli opakovat s touže tvrdostí. Bohužel se i dnes setkáváme s případy smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které ignorují tu nejzákladnější spravedlnost v otázkách práce nezletilých nebo žen, předepsané pracovní doby, hygienických podmínek na pracovišti a odpo-vídající odměny za práci, a to i navzdory mezinárodním prohlášením a kon-vencím a příslušnému zákonodárství jednotlivých států. …” (s. 16)

Necítíme se povoláni a nadto víme, že nejsme ani dostatečně schopní vyvracet ideologii Nové pravice myšlenkami křesťanské sociální doktríny. Když si však opětně připomeneme větu z výše uvedené encykliky, že “Bůh daroval zemi celému lidskému pokolení, aby dávala obživu všem jeho členům, aniž by někoho vylučoval nebo zvýhodňoval.” , a porovnáme-li ji se skutečností, jíž svět dalším vývojem vytváří, můžeme i my, nepovolaní, konstatovat, že většině lidí byla značná část obživy odejmuta a lidstvu Bohem darovanou zemi si jeho nepatrná menšina stále více přivlastňuje. Jsme přesvědčeni, že tato do nebe volající nespravedlnost musí být nejen postupně částečně zmírňována, ale i zcela odstraněna.

Zastáváme stanovisko, že pouhá charitativní činnost, pomáhající trpícím, byť ji považujeme za nesmírně záslužnou, obohacení jedněch na úkor druhých, z nichž některým v důsledku tohoto faktu skutečný a trvalý hlad bere život, tuto nespravedl-nost nemůže odstranit.

Zásadní rozpor mezi křesťanskými princi a řadou zcela konkrétních sociálních i jiných určitých důsledků globalizace je viditelný a neoddiskutovatelný. Již v r. 1891 papež Lev XIII. ve své encyklice Rerum novarum odsoudil bezbřehý liberalismus a označil ho za neslučitelný s křesťanstvím. Encyklika však také napomohla ke vzniku sociálně reformních křesťanských stran, z nichž některé ve svých programech přímo zakotvovaly, že “kapitalismus a křesťanství stojí proti sobě jako oheň a voda.” I tyto strany měly zásluhy na věcně možném “polidšťování” divokého liberalismu a vnesly i svůj vklad do zformování sociálního státu a jeho praxe.

Ani dnes nelze křesťany a jejich církve považovat za lhostejné k negativním dopa-dům globalizace. Jejich úsilí o ochranu životních zájmů chudých je však již dlouhodobě mnohými považováno za málo dostatečné. Křesťanské strany se posu-nují ze středu na pravý střed, ztrácejí charakter sociálně reformních stran a dokonce někteří z jejich funkcionářů se označují za liberálně konzervativní křesťany.

Postaví se křesťané, jejich církve a strany na pozice alternativní sociální globalizace, či se postupně zliberalizují? Pokud ano, zakopou jim svěřenou hřivnu. Jaké sta-novisko pak ke křesťanským církvím zaujmou desítky, stovky, milionů těch, kteří jsou vyvrženy na samý okraj lidské společnosti?

Co chudí říkají církvi

je název brožurky, jíž vydalo studijní středisko “Cristianisme i Justicia” jezuitské společnosti Society of Jesus of Catalunya. Autorem publikace je José M. Castillo .

Z úvodu brožurky vyjímáme: “… Končí nejkrutější století lidských dějin, v němž nelze ani přibližně odhadnout miliony obětí válek pustošících celé národy. Nicméně nejděsivější násilí tohoto století nepřinesly a nepřinášejí války. Největší násilí, které způsobilo více obětí a které soustavně ničí daleko více životů, pochází z ekonomiky, - a abychom byli přesnější, - z  e k o n o m i k y n e o l i b e r á l-

n í h o t r h u , z  j e h o o r g a n i z a c e a s k u t e č n é h o p ů s o b e n í.

…Oficiální statistiky prokazují, že denně umírá ve světě hladem 35.000 dětí a asi stejně dospělých. To znamená, že naše hospodářství je organizováno tak, že produkuje více než 70. 000 mrtvých denně. Ještě nikdy neexistovala válka, jejíž krutost by dosáhla takovýchto rozměrů. A statistiky rostou a rok od roku stále více lidí trpí stále krutější chudobou.”

Podle oficiálních údajů OSN nejvýznamnějším znakem dnešní světové ekonomiky je rostoucí koncentrace bohatství ve stále méně zemích, a i v těchto zemích v rukou stále menšího počtu lidí.

“Může mít takovýto svět budoucnost? Může církev, která se odvolává na Krista, mít dobré svědomí a pokojně si existovat v situaci plodící neuvěřitelnou bolest a smrt? Tvrdí-li církev, že na zemi zastupuje Krista a jeho evangelium, - co k tomu chce říci? A hlavně, - co chce udělat? To jsou otázky, které napadají kohokoliv. … Otázka po vztahu chudých tohoto světa a církve není pouze jednou z mnohých. Ale je to vůbec nejnaléhavější a nejhlubší problém dotírající na církev a tím i na všechny křesťany. …

Otázka leží hlouběji. Jde o světový hospodářský systém, konkrétně o neoli-beralismus, který způsobil, že dnes tolik milionů lidí je beznadějně odsouzeno ke smrti hladem. … Každý dnes ví, jakým tempem se prosazuje globalizace a vyřazování. Víme, že globalizace je především hospodářským jevem, hospo-dářství a trh jsou tak propojeny, že neexistuje kouteček světa, který by unikl jejich vlivu. … globalizace je řešena k prospěchu některých na úkor mnoha jiných . Svět je fakticky organizován, kontrolován a řízen Evropou, USA a Japonskem … tak, že dvě třetiny lidstva jsou z prospěchu globalizace vyřazeny. … Ti vyřazení jsou přitom všude … . Podíl vyděděnců v zemích nevyvinutých bere ovšem dech, protože zahrnuje prakticky veškeré obyvatelstvo … . V zemích bohatých vytvářejí tak zvaný Čtvrtý svět. … A den ode dne se blíží našim dveřím. …

Ti vyřazení jsou ovšem nevyhnutelným důsledkem žravosti systému, žravosti zakotvené v institucích a jejich manežmentech, zosobněné finančními magnáty a představenstvy společností, a rozvíjené stratégy nadnárodních monopolů. Cože se nestalo samo od sebe. Všechno bylo vymyšleno lidmi se známými jmény a tvářemi, a přirozeně s konty tučnými k prasknutí v nejbezpečnějších bankovních institucích světa. Tím hůře pak, když tyto lidi potkáváme i v nejchudších zemích, kde hromadí neuvěřitelné bohatství za cenu mizérie a smrti celých populací. Tak však dnes svět doopravdy vypadá. …

Jak se staví a jak jednají církevní instituce tváří v tvář ekonomickým silám, které jsou tak či onak odpovědny za dnešní stav věci? Víme, že církev požaduje ve svém sociálním učení spravedlnost a solidaritu pro všechny. Co však dělá církevní instituce v rovině praktické? A nemohla by dělat více?…

My jsme pak postiženi v podivné situaci, kdy na jedné straně církev vydává skvělá provolání o spravedlnosti a úctě k lidským právům, a na druhé straně … až pod trestem exkomunikace požaduje od svých zástupců, aby pěstovali dobré vztahy s lidmi odpovědnými za nejkřiklavější nespravedlnosti a podupávání lidských práv… Za těchto okolností pak napadne každého jediná otázka: Co v okamžiku pravdy církev doopravdy a skutečně chce? Hájit svou

vlastní moc, nebo obhájit oběti moci tohoto světa? Pokud to, co určuje naše životy, je posedlost vlastní bezpečností, nadřazeností a mocí, pak ať sebevíc tuto skutečnost zastíráme pláštíkem náboženství a služby církvi, stáváme se těmi, které Kristus pokládal za největší nebezpečí pro lidstvo. Náš postoj nás nutně vede ke konkrétnímu a praktickému pohrdání slabými tohoto světa. A jsme na startovní čáře tragédie a smrti chudých.” Globalizace, která se projevuje v obecně známých antihumánních důsledcích je pro lidstvo nepřijatelná. Láska k člověku a zejména k chudému člověku, v němž křesťané a jejich církve spatřují Krista, vyúsťuje do požadavku, aby na plodech globalizace se podíleli všichni lidé bez jakéhokoliv vylučování či zvýhodňování. Naplnění tohoto cíle bude vyžadovat dlouhodobé, nepředstavitelně těžké, složité a všestranné konkrétní úsilí. Křesťanům je dána další historická příležitost.

Připravil dr. V Beneš

Nové aspekty globalizace

“…Globalizace stále představuje dosti vágní pojem, který často díky přímo inflačnímu nadužívání zcela ztrácí na obsahu – dodnes neexistuje jednoznačná definice globalizace, stejně jako neexistuje její jednotná a ucelená teoretická reflexe.Velmi obecně může být ke globalizaci přistupováno např. jako k procesům vytváření planetárních struktur ve všech oblastech lidských aktivit probíhajících s různou dynamikou. … Podle Mezinárodního měnového fondu globalizace reprezentuje ´rostoucí ekonomickou vzájemnou závislost zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objemu a druhu přeshraničních transakcí zboží a služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož i rychlejšího a rozsáhlejšího šíření technologií. …

Globalizace mnohdy bývá vnímána především a prvotně ve smyslu ekonomických aktivit a procesů s celou řadou závažných společenských důsledků; …

U globalizace je nutno odlišovat rovinu objektivního procesu (především rozvoje výrobních sil, resp. procesu zespolečenštění) a stávající kapitalistickou (resp. neoliberální) formu. Tato je sice pro někoho jediná myslitelná, ale ona je nejčastějším terčem kritiky a útoků ´anti´,resp. ´alter´´ globalizačních proudů, které operují s termíny ´amerikanizace´, ´westernizace´, ale i ´univerzalizace´(kdy liberální hodnoty, schéma myšlení, mechanismy i západní způsob života včetně konzume-rismu a plýtvání, jsou ´po dobrém i po zlém´celosvětově ´misionářsky šířeny např. pod pláštíkem doktríny lidských práv). Západní učebnicové definice globalizaci člení na etapy internacionalizace (spojené s exportem a volným obchodem, transnacionality (přeshraniční investice) a vlastní současnou globalizaci (jako rozší-ření světových výrobních a informačních sítí). Zde je globalizace – ve smyslu ´přirozeného zesvětovění´, probíhajícího po celou historii kapitalismu - redukováno pouze na ekonomický rozměr a fakticky představuje ´ring co nejvolnějšího trhu´.

K nositelům tohoto oficiálního pojetí globalizace, reprezentujícího zájmy finančního kapitálu, s cílem ´zmocnit se globálu´ je řazeno tzv. globalizační politbyro (MMF, SB,WTO,OECD). Záměrně a často zde však bývá opomíjena nekontrolovatelná role integrujících se gigantických nadnárodních korporací – tyto mohou být přirovnány k jakýmsi ´pavoukům – křižákům´ celosvětových pavučin a sítí. Někteří dokonce pří-mo odmítají používání termínu globalizace a preferují francouzské označení mondi-alizace ( v pojetí blízkých sociálním demokraciím či křesťanským proudům); část levice místo neoliberální globalizace (termínu maskujícího soudobý imperialismus) propaguje skutečnou internacionalizaci atd. …

N. Fergusson prohlašuje: ´Politická globalizace je galantní slovo pro imperialismus, pro vnucování našich hodnot a institucí jiným. Současná fáze globalizace je potom charakterizována zostřujícími konflikty mezi čtyřmi hlavními aktéry- , ´předně mno-honárodními společnostmi, pak zeměmi, které z globalizace sklízejí ten rozhodující díl ovoce, dále světovými institucemi, jakými jsou Světová obchodní organizace a Mezinárodní měnový fond, a konečně zaostávajícími zeměmi, které jsou v ostré opozici.”

Doc. ing. Pavel Sirůček, Ph.D. z vystoupení na diskusi “Nové aspekty globalizace aneb Co

zbylo z tzv. nové ekonomiky, plný text Marathon,2004, č.5, http:www..valencik.cz/marathon

ČESKÁ NÁRODNÍ POLITIKA

Mrzačení historické paměti českého národa

PhDr. Pavel Macháček

To se bohužel děje – především v nedávném období patnácti let. Začátky toho se objevovaly brzy po “sametové revoluci” a k vrcholu tento proces dospěl nyní v době oslav jejího 15. výročí. Přestože podle výzkumů veřejného mínění 40% obyvatelstva u nás dnes hodnotí bývalý režim kladně! KSČM a ČSSD si v těchto výzkumech volebních preferencí vyměňují 2. A 3. Příčku. Také na Slovensku dává přednost této nedávné minulosti polovina obyvatelstva.

Sametová revoluce

Připomeňme si události z tehdejší doby. Naprostá většina obyvatelstva měla v přešlém režimu zaručenou práci a proto zejména i sociální jistoty, včetně dostupného bydlení, konzumu, vzdělání, školství, rekreace apod. Neexistovalo politické vření většiny obyvatelstva. V disentu byla hrstka osob, kterým moc zne-příjemňovala různými způsoby život. Ani ti však ještě v r. 1989 neplánovali svržení režimu, ale chtěli se s ním pouze dohodnout o některých věcech.

Dodnes není jasné, kdo a proč dal příkaz k tak tvrdému zásahu na Národní třídě, který v té době nutně musel zostřit situaci a stal se rozbuškou dalších událostí v nejisté době.

Je pravda, že nebýt Gorbačeva, ani u nás by se tehdy nic nezměnilo. Ba naopak – u nás byla snaha nechat vše při starém a nepřipustit politické ani ekonomické změny, které ovšem v té době už byly naprosto nezbytné. Protože u nás stále působily principy stalinismu, tj. tvrdě centralistické moci.

Aby se moc udržela, každá musí mít koncepci, jejíž součásti je i prognostika – předvídání alternativ budoucího vývoje. Avšak u nás nemohla existovat skupina, která by řešila tyto strategické politické vývojové možnosti – moc si byla příliš jistá sama sebou – přestože i u nás bylo mnoho signálů o nezbytnosti nastávajících změn ve střední a východní Evropě. Ty se nemohly vyhnout ani Československu.

Proto Ladislav Adamec vydal vládu bez odporu. Nemám na mysli alternativu ozbrojeného zásahu moci, ale politické dohadování o bezprostředním i dalším vývoji.

Na Václavském náměstí manifestovali a zvonili klíči většinou lidé nepolitičtí; proto chtěli, aby zmizela různá omezující opatření, která lidi většinou otravovala, např. výjezdní doložky, kádrování, první máje apod. Chtěli “třetí cestu”, která jim měla dát výhody socialismu i kapitalismu – z každého něco prospěšného pro denní všední život. Naprostá většina určitě nechtěla u nás nástup kapitalismu. Avšak ti, kteří žili politikou celý život měli vědět, že jestliže u nás “totáč” skončí v pátek, bude zde od soboty tvrdý kapitalismus! Který se k tomuto nástupu chystal už desítky let!

Po sametové revoluci

Vláda “národního usmíření” Mariána Čalfy měla dlouhodobě umožnit demokratickou spolupráci komunistů a lidí s jinými politickými názory.. Ti “noví” politikové však tuto vládu chápali jako krátkodobý kompromis, aby co nejdříve uchopili veškerou moc. V tom byla zásadní chyba.

Protože se dostala ke slovu nová nebezpečná ideologie, která vystřídala starou ideologii, podle jejíchž zásad jsme žili. Václav Klaus je i podle Petra Pitharta jeden z nejvzdělanějších teoretiků ekonomie. Jedná zejména podle zásad tzv. neoliberalismu von Hayeka. O podnikové ekonomice však mnoho neví. Chtěl odbourat pokud možno všechny pravomoci státu – šlo to až do takových detailů, že zrušil dlouhodobě vedené řady nemocných tuberkulózou nebo povinné prohlídky chrupu dětí.

Neřízená bohužel byla i privatizace majetku státu. Ten měl hodnotu mnoha bilionů korun a naopak státní dluh byl nepatrný. Václav Klaus měl nesmírně nebezpečnou ideu o privatizaci, jejíž uvedení do praxe již předem signalizovalo, že bude katastrofická: zhasneme (nepřijmeme nutnou legislativu) – rozsvítíme, až privatizace skončí. To se stalo, takže státu dnes už zbývá jen pár drobků a naše obrovské bohatství tak zmizelo. A všechny ekonomické chyby a zločiny už jsou soudně nepostižitelné!

Dnešní vláda už prodává jen poslední zbytečky bývalého bohatství, které stejně “projíme”. Privatizace byla bezhlavá a proto v ní stát přišel i o strategicky důležité podniky, nezbytné pro uplatňování státní moci. I o ty, které by přinášely do státní pokladny význačné příjmy pro státní rozpočty.

Přechod z jednoho druhu ekonomiky do druhého předpokládá uvážlivé jednání, proto bylo nutno v r. 1990 naši ekonomiku ochránit před nebezpečím zvenčí. Klaus však ji zcela otevřel, takže si ji kapitalistický svět začal přizpůsobovat podle svých potřeb. Nový zahraniční vlastník se mnohdy zbavil konkurence tím, že závod koupil, odvezl stroje a zlikvidoval ho. Tak skončila řada našich prosperujících podniků. Českým kupcům, pomocí ODS – přesněji řečeno na její doporučení – dávaly banky milionové a miliardové půjčky, o nichž se už předem vědělo, že nikdy nebudou splaceny. Proto vláda sociální demokracie musela kolem r. 2000 zaplatit z našich daní dodatečně 800 miliard korun, aby se nezhroutil celý bankovní systém – a s ním i celé naše hospodářství.Kupónová privatizace se dnes už obecně hodnotí jako podvod století.

Čechové přivedli na svět “tunelování” jako metodu i pojem. V r. 1990 jsme byli všichni stejně chudí. Dnes však je v ČR 11.000 miliardářů, kteří mají nad 70 milionů dolarů, což je asi 1.820 milionů korun. Těžko si lze představit, že ti získali toto bohatství svou prací.

Dnešní průměrný plat (k 31.8.04) je 17.817 Kč, ale dvě třetiny lidí jej mají pouze do této hranice. Stejně je to s důchody… . Do r. 1990 se rovnal polovině výdělku pracujících, dnes dosahuje sotva 40%. V nájemných bytech bydlí 2,698.360 obyvatel, tj. 26,7%, ale jejich ochrana před mnohdy maximálními požadavky majitelů domů je nejistá. V dubnu se v Praze uskutečnilo první sčítání bezdomovců, typu lidí, kteří dříve neexistoval. Zjistilo se jich 3.091, ale lze prý předpokládat, že jich je o čtvrtinu více. Jinde v naší republice takové sčítání neproběhlo.

Toto stručné hodnocení posledních 15 let vývoje naší společnosti ukazuje, co přineslo podle projevu prezidenta Klause k 28. říjnu 2004 “patnácté výročí zrodu svobody a demokracie v naší zemi. Za sebou máme již 15 let ničím a nikým neome-zované plnohodnotné občanské svobody, široce založeného politického pluralismu a opravdové politické soutěže.” Lidově se takové situaci říká: pomoz nám pánbu!

Nástup antikomunismu

Díky Špidlovu podrazu na Miloše Zemana a díky jeho dalším zásadním a nenapravitelným chybám v průběhu prezidentské volby se stal prezidentem Václav Klaus, který předtím maximálně poškodil Československo při ekonomické transformaci i při dělení Československa v r. 2002. On však zvolení do této funkce chápal zcela mylně jako potvrzení správnosti a vyvrcholení své politické dráhy.

Václav Klaus se ovšem postaral o vznik i současný stav maximálního antikomunismu v naší republice. Když získal v r. 1990 vládní moc, využil tohoto “učení” či politického zaměření k prohloubení dočasné pravicové nálady obyvatel. Princip kyvadla je přece v politice obecně známý.

Dnes už se ví, které chyby se u nás staly při “budování socialismu stalinského typu”. Právem jsou u nás odsuzována “padesátá léta”, kdy i zde Stalin – stejně jako i v ostatních státech socialistického tábora – prosadil svoje pojetí třídního boje jako nástroje jeho osobní samovlády. (Pokračování příště)

Irák a mezinárodní právo

Pod záštitou místopředsedy PS PČR V. Filipa a předsedy zahraničního výboru PS PČR V. Laštůvky uspořádala Česká mírová společnost a Český mírový komitét 2.12.2004 seminář. Po přednesení úvodního slova obou výše jmenovaných pojednal doc. JUDr. Jan Ondřej,CSc., z Právnické fakulty UK, o normách mezinárodního práva upravující ozbrojené konflikty, a PhDr. J. Eichler,CSc., z Ústavu mezinárodních vztahů, o současné vojenskopolitické situaci v Iráku.

Velká většina přítomných se shodla na stanovisku, že zásah USA a jejich spojenců v Iráku byl nelegální. Někteří z diskutujících označili tento krok za agresi. I z referátu dr. J. Eichlera vyplynulo, že v současnosti je Irák okupován a že proti okupaci mají okupovaní právo odporu. V diskusi zazněl též údaj, že při zabití jednoho gerilového bojovníka dochází k tzv. vedlejším škodám, tj. k zabití asi 40 Iráčanů. Jeden z přítomných Iráčanů, který jednoznačně zastával stanovisko, že boj v Iráku by měl být co nejdříve ukončený, působivě vylíčil náhodné zastřelení svého bratra Ameri-čany. Pokud vyjde sborník z tohoto semináře, redakce jeho základní informace zpřístupní čtenářům. Světový tribunál o Iráku bude se údajně konat v březnu tr.

Semináře se zúčastnilo i několik křesťanských sociálů. re

Nezvedne-li se svědomí

Publicista, aby se upsal a dobrý občan rozčiloval.

Amerika, které po prezidentských volbách 2004 musíme už seriózně začít říkat Bush-land, zamíchává věci světa nevázaným a už zcela nepokrytým nehorázným způsobem. To samozřejmě vadí i republikánským jestřábům, kteří neztratili docela rozum a srdce.

Po náčelníkovi CIA George Tenetovi, který se vzdal funkce v červnu 2004, rezignovaly další tři pilíře Bushovy administrativy. Nejvýznamnější je demise státního sekretáře Colina Powella dne 15. listopadu 2004. Nejde o nějaké nahodilosti. Okupační války, které Bush zaštítěn klikou “neo-cons” po dobyvatelských válkách v Afganistanu a Iráku vede, se mohou líbit jen fanatikům či lidem zcela dezorien-tovaným a zmanipulovaným Hollywoodem. Vidíme mučení zajatců i vraždění raněných Bushovými žoldnéři. Na to už musí být lidský mozek pořádně vymytý, aby to přijímal. Vždyť i prosťáčka napadne, že ti Afgánci či Iráčané jsou ve vlastní zemi, a že voják, který země dobyl, je okupantem. Dosazení vasalských vlád situaci jen zhor-šuje. Karzajové či Bushem dosazená Prozatímní vláda v Iráku to nejsou lidé, kteří se snaží pro svůj národ tvrdý úděl vylepšit. Ti dělají jen to, co si okupanti přejí. Jak rozdílný byl přístup protektorátního prezidenta Emila Háchy, který se snažil, seč byl, aby ulehčil národu. Dokázal diplomacií, že Čechy, jediné z okupovaných zemí, nebyly donuceny poslat svoje vojáky proti Rusům či Američanům!

Bushovi vasalové naopak trénují Iráčany pro bratrovražedný boj.

Okupační armády v Afganistanu i Iráku vedou vyhlazovací válku. K.H. Frank nechal vyvraždit Lidice a Ležáky a celý svět to odsoudil. Vojáci Bushlandu vyrábějí desítky Lidic na denním pořádku a svět ani nehlesne. Proč?

Svět se bojí!

Svět nehlesne, poněvadž všude se vládne strachem.

Strach je tak veliký, že se bojíme říci, že máme strach!

Není to nějaký psychický pocit. Je to vědomí, že žijeme v dohlížitelských systémech, v manipulativní demokracii a že se s námi mává jak s hadrem na holi. Je to vědomí, že Bushland věnuje ve státním rozpočtu už po několik let až 400 miliard U.S. dolarů na “válku proti terorismu”. Rozpočet na rok 2005 je 417 miliard dolarů! Vykládat, že tohle jsou peníze na potření bosonohých “teroristů”, je vhodné jen pro mozky už zcela vybílené báchorkami Hollywoodu, ve kterých nahatý svalouš Schwarzenegger přemohl armády.

Pravdou je, že se zbrojí na neokoloniální války. A dokonce vysoce technologické války.

Časopis Professional Engineering v čísle z 18. srpna 2004 na str. 31 přinesl v článku “Roboti trénovaní zabít” (Robots trained to kill) zprávu o nové generaci letadel bez pilota (UCARs), která jsou řízena z velínů pouze do prostoru, kde mají vykonat své dílo zkázy a případně i bojovat s nepřátelskou protileteckou obranou a jejich letadly. Jakmile narazí na odpor či dosáhnou cíle, jejich akce jsou už plně automatizované bez jakéhokoliv lidského zásahu.Nepřátelská letadla budou lovena UCARs jak smečkami vlků. Podobně vedle bitevních letadel mají být stavěny nové generace bojových helikoptér. V dodávkách soutěží firmy Boeing a Northrop Grumman. První série má vzlétnout v roce 2006. Pro US Air Force je objednáno 150 letadel. Pro US Navy dalších 150. Hlavním důvodem pro stavbu letadel bez pilotů je fakt, že Američané neradi vidí své hrdiny dovážené domů v rakvích. To narušuje válkychtivost. Na pár robotech či civilních obětech “nepřítele” ale nezáleží.

Že ale Američané nejsou opuštěni a nejsou sami v boji proti “terorismu” dokládá skutečnost, že dvě nejlepší a dosud největší mateřské letadlové lodi, kteří kdy svět viděl, budou v Británii spuštěny na vodu roku 2005. V Británii se také znovu umisťují nové US rakety proti “teroristickým” raketám, i když už je zajištěno, že Saddam Anglii ani USA za 45 minut nenapadne.

Bosonozí “teroristé” v dírách světa se tedy mají na co těšit.

Poctivý křesťanský Američan se po mých vývodech bude hájit, že Bush to myslí dobře, a že ho volil proto, že Bush brojí proti potratům a proti homosexulám, a že je pro přistěhovalectví. Kvóta byla zvýšena až na padesát tisíc imigrantů měsíčně.

Zde musíme děje nastavit z úhlu faktů.

Ve sto zemích světa jsou americké posádky, a ty země jsou více či méně pod americkým dohledem a vlivem. Tyto často nenápadné okupace se stále rozšiřují. Amerika stejně jako všechny dřívější “světovládné “ režimy počínaje starým Římem, pokračuje Napoleonem a konče Hitlerem narazí na nedostatečný počet okupačních vojáků.

Bush myslí tedy dopředu. Potřebuje pro své neokoloniální války, které budou pokračovat válkami okupačními hodně vojáků, zvítězí-li. Proto ty počty přistěhovalců a proto ta protipotratová politika. Bush potřebuje jak potravu pro děla, tak spolehlivé okupační armády. Bush z dějin ví, že zjemnělí znamenali problémy a rozklad v každé armádě, počínaje tou římskou a sv. Šebestiánem. Hitler nechal homosexuální hnědou gardu odpravit v noci “Dlouhých nožů”. Proto ty odvážné řeči proti homosexuálům.

Bushovi po rezignacích zbývají pro vládu jen opravdoví jestřábi a neo – cons, kteří právě probíhající války proti islámu připravili a vyvolali (jmenovitě pan Paul Wolfo-witz). Lze se ale obávat, že tyto pokračující okupační války bez viditelného konce přinesou zpětný náraz.

Jako kdyby mne slyšel francouzský prezident Jacques Chirac při návštěvě v Londýně 18.11.2004: varoval před politikou síly, ta nemůže nepřinést reakci. Jeden můj dobrý americký přítel se mě ptal, jak si představuji, že vznikne III. světová válka. Odpověď: až Amerika sáhne na další energetické zdroje (nafta Iránu, Saudské Arábie a p.) a zásoby Evropy a možná těch ostatních. , a ovšem až dojde s neo-cons trpělivost. Na druhou stranu, zvážíme-li precedens války s Irákem, je klidně možné, že neo-cons Bushlandu připraví “preventivní” útok proti všem, kdo by mohli vadit válce proti “tero-rismu”. Válka zřejmě začne raketami vypalovanými z ponorek. Nezvedne-li se občanské svědomí USA především, a světa vůbec, můžeme jí být velmi brzy svědky.

Po přečtení mého článku “21/8 … 9/11” napsal jeden Američan, že jsem protiamerický. Omyl, jsem jen proti všem manipulacím, dohlížitelským a totalitním režimům všude na světě, a proti těm, kteří deformují pojem demokracie a svobody.

Londýn, 19. listopadu 2004 Eur Ing. Dr. Bohumil Kobliha

Válka v Iráku a mezinárodní právo

Veřejné prohlášení generálního tajemníka OSN anglické stanici BBC dne 23.9.2004, jakož i jeho následné vystoupení na Valném shromáždění OSN o ilegální válce, kterou vedou USA, VB se svými spojenci, včetně ČR v Iráku, potvrdilo znovu nezákonnost této války, která je v rozporu s Chartou OSN. Z hlediska Charty byla ta-to válka nelegální. Legitimita, kterou OSN ztělesňuje, zajišťuje účast co největšího množství zemí na boji proti terorismu a v dnešní době i všechny stálé členy Rady bezpečnosti. Princip jednomyslnosti velmocí byl porušen a úloha OSN značně utrpěla.

USA a VB se rozhodly použít v březnu 2003 síly proti Iráku bez souhlasu Rady bezpečnosti, což z hlediska současného platného mezinárodního práva je protiprávní. Proto válce v Iráku hlasovaly v Radě bezpečnosti tři další velmoci s právem veta, tj. Francie, Rusko a Čína. Proti válce hlasovaly nestálí členové jako Německo, Sýrie, Mexiko. Pro bylo Španělsko a Bulharsko. Hlasování se zdržely Angola, Chile, Guinea, Kamerun a Pákistán.

Rada bezpečnosti, která má 15 členů, se tak neshodla na rezoluci č. 1441 a rozhod-nutí G. Bushe a T. Blaira jednostranně zahájit válku bez mandátu RB bylo poru-šením univerzálnosti zásady neútočení bez souhlasu OSN. Kofi Annan pro BBC označil tuto akci jako bolestnou lekci, kterou sdílí většina členských zemí světové organizace OSN. “Myslím, že nakonec všichni dospěli k závěru, že k řešení takových otázek je vždy lepší hledat spojence a pracovat uvnitř systému OSN”, uvedl nedávno Kofi Annan.

Universálnost a absolutnost zásady neútočení, mezinárodní právo a použití síly

Ozbrojená intervence, válka, vojenská agrese, ozbrojený konflikt, hraniční ozbrojený incident jsou ve světle mezinárodního práva různými výrazy téže skutkové podstaty: použití síly v mezinárodních vztazích je, žel, velmi bohatá a pestrá. Není skoro světadílu, který zůstal v posledních měsících ušetřen použití násilí v mezinárodních vztazích. Stále častěji se proto setkáváme s velmi aktuální otázkou, kdy je vlastně použití síly v mezinárodních vztazích z hlediska mezinárodního práva oprávněné a kdy je zakázané.

Členské státy Organizace spojených národů (v současné době tedy už 192 států) se podpisem Charty vzdaly – a to jednou provždy – práva na použití ozbrojené síly. Právo používat ozbrojené síly má v případech Chartou zcela přesně vymezených a stipulovaných jen sama Organizace spojených národů. Namísto práva na použití ozbrojené síly na stoupila v Chartě OSN “zásada …,aby ozbrojené síly nebylo užíváno jinak než ve společném zájmu” (preambule Charty).

Členské státy se vzdaly práva nejen na použití ozbrojené síly, ale i práva na použití síly vůbec. Článek 2, odst. 4 Charty zakazuje navíc nejen použití síly, ale zcela výslovně a jednoznačně i samotnou hrozbu silou. Porušení mezinárodního práva a tudíž mezinárodního zločinu se tedy dopouští nejen ten, kdo sílu v mezinárodních vztazích protiprávně použije, ale i ten, , kdo jejím použitím – ať už přímo nebo nepřímo z pozice své politiky síly – hrozí. V rozporu s mezinárodním právem je proto i sama “politika z pozice síly”, poněvadž vždy představuje – ať již výslovně nebo mlčky – hrozbu, že síly bude nebo může být použito. Za porušení zákazu použití síly a hrozby silou nutno považovat tedy nejen ozbrojenou intervenci, agresi nebo útočnou válku, ale i za určitých okolností i provokativní koncentrování vojenských sil na hranicích s jiným státem. Za hrozbu silou možno někdy považovat i zakládání nebo existenci vojenských základen na cizích územích. Viz síť vojenských základen, které USA používá k výkonu práva sebeobrany. Dnes je zcela jasně dokázáno, že Irák neohrožoval USA a VB, nebyl pro ně bezprostřední hrozbou.

Druhou výjimkou z obecného zákazu použití síly jsou ozbrojené akce, které jsou nařízeny a vedeny Radou bezpečnosti podle kapitoly VII. Charty. Jde o donucovací akce a opatření, o sankce v právním slova smyslu, o pilíř celé soustavy kolektivní bezpečnosti zřízené Chartou. Radě bezpečnosti svěřily státy podle znění Charty “hlavní odpovědnost za udržení míru”. Použití donucovacích pro-středků proti agresorovi je právem i povinností Rady bezpečnosti.

Rada bezpečnosti je politickým orgánem. Při rozhodování tohoto orgánu (ať už o otázce určení agresora nebo o použití donucovacích akcí proti němu) hrají velkou úlohu politické zájmy členů Rady bezpečnosti. Tyto politické aspekty jsou pak roz-hodující při hlasování. Vzhledem k zásadě jednomyslnosti velmocí, která je v těchto případech závazně vyžadována Chartou, nemá Rada bezpečnosti prakticky možnost vést ozbrojenou akci proti tak zvaným stálým členům Rady bezpečnosti, tedy nejen proti supermocnostem, tj. proti USA a RF, ale ani proti Velké Británii, Francii a Číně.

Fakticky existuje ještě jedna výjimka ze zákazu použití síly. Je jí ozbrojená forma národně osvobozeneckého boje. Charta se o této výjimce jako takové sice výslovně nezmiňuje, nicméně však tato forma ozbrojeného boje zcela nesporně vyplývá ze soudobého mezinárodního práva a z celé řady rezolucí Valného shromáždění. Charta je sice nejdůležitějším dokumentem mezinárodního práva, přesto však tvoří pouze jeho část.

Národ má právo na nezávislost, na samostatný a svrchovaný stát; jeho právo na sebeurčení je na několika místech zakotveno v Chartě a v prosinci 1966 bylo za jednomyslného souhlasu států zakotveno i do Mezinárodních paktů o lidských právech. Právo na sebeurčení zahrnuje i právo národa rozhodovat o vlastním osudu. Všechny státy na světě jsou povinny respektovat a neporušovat právo národů na sebeurčení. Jde o kategorii tzv. vrozeného práva, jehož národ nemůže být zbaven a jehož se ani sám nemůže vzdát. V právní literatuře bývá toto právo často označováno jménem nezadatelné, nezcizitelné, přirozené právo. Mezinárodní smlouvy, které by chtěly zbavit národ tohoto práva, jsou právně neplatné.

Národ má právo při realizaci svého práva na sebeurčení bojovat všemi prostředky za svoji nezávislost. Jeůli mu toto právo násilím upíráno, má právo sáhnout ke zbraním. Viz boje palestinského lidu za uznání a faktické vytvoření palestinského státu.

Kromě uvedených tří případů je použití síly absolutně zakázáno. Uchylování se k síle v mezinárodních vztazích bylo v minulosti a zůstává i v přítomnosti jednou z hlavních příčin téměř latentního, někdy většího, jindy menšího, mezinárodního napětí. Soudobé mezinárodní právo vychází z koncepce nedělitelnosti míru, porušení míru proti jednomu státu je zároveň hrozbou pro světový mír.

JUDr. Stanislav Patejdl, Česká mírová společnost

Česká mírová společnost podporuje a rozšiřuje mezinárodní petici požadující obnovení míru v Iráku, k níž připojili své podpisy i mnozí z nás.

Základní body prohlášení summitu v Šarm aš-Šajchu (výňatek)

Ministři zahraničí a představitelé účastnických států a organizací (G8, sousedů Iráku, OSN, EU, LAS a OIK) se dohodli na následujícím:

Potvrdili suverenitu Iráku, nevměšování do vnitřních záležitostí a zavázali se pomoci Iráku dosáhnout stability a bezpečnosti.

Zdůraznili vůdčí roli OSN v politickém procesu a přípravě voleb … .

Info MZV ČR ze dne 1.12.2004

Z letáčku Iráckého fóra v ČR a MMF

Říká se, že s každým vyhaslým životem vyhasne celý vesmír. Je-li tomu tak, vyhasl v Iráku vesmír více než 100.000 krát – jako přímý důsledek války a teroru. Vzpo-meňme těchto obětí temna a násilí právě nyní,…

Naději pro Irák představuje především postup řešení irácké otázky dle rezoluce RB OSN č. 1546 a zákon o řízení přechodného iráckého státu, schválený OSN. … do 31. ledna 2005 uspořádat všeobecné volby 275 poslanců Prozatímního národního shromáždění, do 15.8. 2005 prostřednictvím Prozatímního národního shromáždění vydat návrh ústavy a předložit ho k referendu. … do 31.12.2005 v případě schválení ústavy referendem uspořádat dle nové ústavy nové volby do Národního shromáždění, které jmenuje novou vládu a pověří ji vedením rozhovorů o časovém harmonogramu odchodu cizích vojsk z Iráku.

“Naše ne vždy zodpovědná akademická komunita v řadě případů vede v souvislosti s rozbory otázek týkajících se Jugoslávie studenty způsobem, který je nutí k závěrům, že “mezinárodní právo je nevyhovující a ve svých základech již překonané … může se legálně zasahovat … je třeba vytvořit takové mezinárodní právo a instituce, které budou schopny zasahovat do konfliktů, které jsou sice vnitřní záležitostí, … budeme muset akceptovat, že některé mocnosti budou řešit konflikty dle své vlastní režie.” K těmto závěrům servility je dnes veden student vedoucím katedry mezinárodních vztahů specializované fakulty. Mladí lidé se však neradi nechávají odpoutávat od přirozeného chápání věcí a vidí pravé souvislosti a proto nakonec z citované práce zazní výkřik: ´Ale na druhou stranu by se někteří mohli mylně domnívat, že souhlasím s mnichovskou dohodou.´ Ano, rozumíte správně. Obhajováním agrese proti Jugoslávii ( podle názoru redakce i obhajováním agrese proti Iráku) – potvrzujeme v podstatě oprávněnost Mnichova, a to ještě dnes.”

(Výňatek z článku “Lidská práva – pozor na ně”, autor JUDr. Miroslav Polreich)

Nebezpečí Zprávy o stavu země – v oblasti bezpečnosti

V pondělí 25. Října 2004 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České repu-bliky – čili “na úrovni” – prezentace Zprávy o stavu země. Tu zpracovalo a předložilo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd UK. …Úvodem se konstatuje, že reforma armády vyústí v sílu jedné divize s ročním nákladem 60 miliard Kč. … Aktuální problém dle Zprávy “představují islámští radikálové, proti kterým je západní svět nesjednocen a nelze předpokládat, že odejdou ze scény bez ozbrojené srážky.” Jedná se o velmi odvážné a militantní tvrzení, podle něhož prý v budoucnu tito “problémoví” radikálové a dále Zpráva dokonce používá termín “islámští věřící” vzrostou v budoucnu na “30% světové populace a předpokládá se vznik nových teroristických center. Zpráva tak posouvá základnu terorismu z určitých fundamentalistických náboženských postojů přímo do oblasti víry, což by byla situace absolutné bezvýchodná a také nepřijatelná. Již proto, že neodpovídá skutečnosti. Jedná se o nepochopení základní filosofické premisy. Rovněž představa sjednocení sjednocení Západu pod hrozbou de facto globální ozbrojené srážky s islámskou vírou je úvaha mimo tento svět a do žádné civilizované (tudíž ani do naší) společnosti nepatří.

Zpráva přináší další překvapivou a neuvěřitelnou tezi, že: “Nejvážnějším bezpeč-nostním rizikem je nejednotnost západního světa, která vyplývá z různého vnímání geopolitických a strategických zájmů USA a EU”. V pozadí je rozdíl v orientaci multilaterální EU a unilaterální USA, které jsou “jedinou supervelmocí.”

Zpráva se míjí s realitou jak při kvalifikaci bezpečnostních priorit a ty jsou dnes již známé a snadno definovatelné (nešíření zbraní hromadného ničení, terorismus a organizovaný zločin) tak i při unilaterálním přístupu USA, které i při akci v Afgánistánu použily vojenské spolupráce a koordinace s Ruskem s vědomím nefunkčnosti NATO. Dosud neuzavřené hodnocení akce v Iráku, jak vojensky tak diplomaticky, spíše vede k závěru, že je jednostranný přístup neúčinný, a k přehodnocení přístupu v samotných USA, respektive k návratu zásadám mezinárodního práva a odpovědnosti mezinárodní organizace OSN. Toto zhodnocení však velmi výstižně obsahuje sama Zpráva … v kapitole “vnějších vzta-hů”, kde uvádí, že je třeba čelit unilateralistickému trendu v politice současné americ-ké administrativy. S respektem k americkému politickému prostředí je třeba konstatovat, že i tam dochází k aktivizaci v zájmu přehodnocení.

K prosazení svých cílů (viz výše předpověď světového střetu -!) Evropa by měla být “schopna sama vést větší vojenské operace (např. typu Jugoslávie) bez pomoci USA.” Jak již bylo uvedeno Zpráva nesprávně hodnotí nebezpečí, které před Evro-pou, a tím i Českou republikou, stojí, a proto směřuje a nabádá ke schopnosti vést větší vojenské operace, tj. doporučuje znovuvyzbrojování, jehož rozsah je nepředstavitelný. Snad pro případ konfliktu s “jinou vírou”. Zde se těžko nachází střízlivá slova k hodnocení.

Ve Zprávě je uváděna další závažná okolnost – příklad Jugoslávie. Nevím, jak chápou “vzorový” příklad Jugoslávie autoři Zprávy, ale je třeba přesto si uvědomit některá fakta. Akce byla agresí (absence souhlasu RB OSN), vyvolaná aktivitou SRN (Genscher – “k nápravě důsledků I. světové války”), a to i proti původnímu negativnímu stanovisku jak USA, tak EU. Došlo k podpoře náboženského fundamentalismu a terorismu, a chcete-li, i prvému vítězství “války nad cizí vírou” vyvražděním všech Židů v Kosovu (do jednoho). O jiných collaterálních škodách nemluvě. Odvoláváním se Zprávy ve vstřícném smyslu na válku v Jugoslávii je věcí nejen nepřijatelnou, ale i trestuhodnou. V našem prostředí i věcí vlastní morálky.

Je obtížné napsat cokoli na obranu nepřijatelných tezí této části Zprávy, než snad hledat omluvu v neprofesionalitě, nízké politické erudici i lehkovážnosti při přijímání závěrů. …

JUDr. Miroslav Polreich

Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň.

Mládežnické hnutí Ukrajiny Pora už zaznamenalo velké vítězství – v tom, že se mu podařilo proti zkorumpovanému režimu zmobilizovat jinak pasivní ukrajinské občany.

Avšak kampaň těchto mladých prodemokratických aktivistů je americká akce, je to sofistikovaná a brilantně provedená strategie, která využívá vytváření známých komerčních a politických symbolů a znaků západního stylu i masového marketingu. Této kampani se za poslední čtyři roky podařilo zachránit zfalšované volby už ve čtyřech zemích a svrhnout tamější zkorumpované režimy, píše v deníku Guardian Ian Traynor.

Tato kampaň, financovaná a organizovaná americkou vládou, využívající amerických poradenských firem, amerických průzkumníků veřejného mínění, amerických diplomatů, obou velkých amerických politických stran i amerických nevládních organizací, byla poprvé použita v Evropě v roce 2000 v Bělehradě k porážce Slobodana Miloševiče ve všeobecných volbách.

V bělehradské akci hrál hlavní roli Richard Miles, americký velvyslanec v Bělehradu. O rok později jako americký velvyslanec v Tbilisi zopakoval tento trik v Gruzii – přiměl Michaila Saakašviliho, aby svrhl Eduarda Ševarnadzeho.

O deset měsíců po úspěchu v Bělehradě se pokusil americký velvyslanec v Minsku, Michael Kozak, veterán obdobných operací ve střední Americe, přesně řečeno v Nikaraqui, zorganizovat téměř totožnou kampaň, jejímž cílem bylo svrhnout běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Tam se to Američanům nepovedlo.

Avšak zkušenosti získané v Srbsku, v Gruzii a v Bělorusku, byly neocenitelné při spiknutí jak porazit režim Leonida Kučmy v Kyjevě.

Celá operace – vytvoření demokracie prostřednictvím volebních uren a občanské neposlušnosti – je v současnosti už natolik zprofesionalizované, že se z ní stal doce-la zautomatizovaný strategický postup jak vyhrávat volby jiných lidí.

Uprostřed Bělehradu je ošuntělá kancelář, kde pracují mladí lidé, schopní zacházet s počitači,kteří si říkají Středisko pro nenásilný odpor. Chcete-li vědět, jak porazit režim, který ovládá sdělovací prostředky, soudce, soudy, bezpečnostní aparát a volební místnosti, můžete si najmout tyto mladé bělehradské aktivisty.

Organizace vznikla protimiloševičovského studentského hnutí Otpor. Velmi důležité je takovýto jasný a charismatický název. Loni v Gruzii byla tamnějším studentským hnutím Chmara. V Bělorusku to byl Zubr. Na Ukrajině je to Pora, což znamená Je načase. Otpor také měl mocné, jednoduché heslo, které se objevovalo v Srbsku v r. 2000 všude – dvě slova “gotov je” – “je vyřízený” – týkalo se to Miloševiče. Ruku v ruce s tím doplňovalo černobílé logo zaťaté pěsti tuto mistrovskou marketingovou akci.

Na Ukrajině jsou ekvivalentem tikající hodiny, signalizující, že dny Kučmova režimu jsou sečteny.

Zbraní mladých aktivistů jsou samolepky, sprejovací kanistry s barvou a internetové stránky. Ironie a pouliční komické výstupy, zesměšňující režim, velmi úspěšně rozptylují strach občanů a vedou k mocné zuřivosti.

Loni, předtím než se v Americe vzdělaný Saakašvili stal prezidentem Gruzie, vypravil se z Tbilisi do Bělehradu na školení ohledně technik masového odporu. V Bělorusku zorganizovalo americké velvyslanectví cestu mladých opozičních vedoucích představitelů do pobaltských zemí, kde se setkali se Srby, kteří tam přicestovali z Bělehradu. V případě Srbska, když tam ještě vládl Miloševič, Američané zorga-nizovali jeho svržení ze sousedního Maďarska – z Budapešti a ze Szegedu.

V posledních týdnech se vydalo na Ukrajinu několik Srbů.

Na těchto akcích se podílejí Národní demokratický institut americké Demokratické strany, dále Mezinárodní republikánský institut americké Republikánské strany, americké ministerstvo zahraničí a pomocná organizace USAid. Pak organizace Freedom House a Open Society Institute George Sorose.

Dále jsou najímáni američtí průzkumníci veřejného mínění a profesionální kozultanti, kteří vytvářejí tzv. focus groups a zkoumají na základě zjištěného veřejného mínění další strategii.

Obyčejně rozhádaná a hašteřící se opozice se musí sjednotit v podpoře jediného kandidáta, má-li mít šanci režim svrhnout. Takový vedoucí představitel bývá vybírán na základě pragmatických a objektivních okolností, i když je třeba protiamerický.

V Srbsku například zjistili američtí průzkumníci veřejného mínění, že posléze zavražděný prozápadní politik Zoran Djindjič je ve své zemi nenáviděn a že by Miloševiče ve volbách nikdy neporazil. Proto dostal podporu protizápadní Vojislav Koštunica, který je nyní srbským premiérem.

Oficiálně vydala americká vláda na organizaci a financování dlouhodobé operace s cílem svrhnout Slobodana Miloševiče od října 1999 41 milionů dolarů.Na Ukrajině zatím americká vláda utratila asi 14 milionů dolarů.

Pokud události v Kyjevě Američanům prokáží (již se tak stalo-re), že strategie pomocí opozice vyhrát volby a svrhnout protidemokratické režimy funguje, Američané budou bezpochyby opakovat tyto akce i jinde v postsovětském světě.

Sledujme zejména Moldovu a autoritářské režimy ve střední Asii, uzavírá autor. Pro úplnost však dodejme, že i našim tiskem proběhla zpráva, že gruzínský prezident Saakašvili se v nedávných dnech sešel v Karpatech s V. Juščenkem, zde údajně odpočívajícím po náročné volební kampani.

Připravil: V. Jirásek

A ještě k nedávným událostem na Ukrajině

John Laughland v deníku Guardian, volné výňatky

Ať už to bylo v Albánii v r. 1997, v Srbsku v r. 2000, v Gruzii v r. 2003 či nyní na Ukrajině, britské média neustále opakují tutéž pohádku o tom, jak mladí demonstranti vždycky svrhnou totalitní režim prostě tím, že se účastní rockového koncertu na hlavním náměstí. Kupodivu, britská vláda dokáže ignorovat dva miliony proti-válečných demonstrantů v Londýně, avšak pár desítek tisíc osob v centru Kyjeva je prohlášeno za “lid”, kdežto ukrajinská policie, soudy a vládní instituce jsou odmítnuty jako "nástroje útlaku". Západní média se nyní natolik stala obětí své vlastní mytologie o “lidových revolucí”, že jsme nebezpečným způsobem začali přijímat dvojí měřítko sdělovacích prostředků.

Demonstrace ve prospěch Viktora Juščenka mají laserové osvětlení, plasmové obrazovky, sofistikované zvukové systémy, rockové koncerty, stany na přespávání a obrovské množství oranžových oděvů – a my se radostně necháváme přesvědčovat, že jsou tyto demonstrace spontánní.

Slepota se týká i plakátů, které “prodemokratická” organizace Pora vylepila po celé Ukrajině, na nichž je znázorněna vojenská bota, která drtí brouka, je to alegorie toho, co chce Pora udělat se svými protivníky.

Taková dehumanizace nepřátel má známé historické precedenty – nejen na nacisty okupované Ukrajině, kde se vedla preventivní válka proti rudému nebezpečí z Moskvy – avšak nikdo nic o těchto plakátech vůbec nepíše. Pora je prezentována jako nevinná studentská organizace navzdory tomu, že je organizací, kterou vytvořil a financuje Washington.

A to je ještě horší. Když jsem vstoupil do davu Juščenkových stoupenců na náměstí Nezávislosti po prvním kole voleb, setkal jsem se tam s dvěma členy organizace Una-Unso, neonacistické strany, jejímž znakem je hákový kříž. Vůbec jim nepřipadalo trapné, že se hlásí k neonacismu, možná proto, že loni Juščenko a jeho spojenci podpořili list Socialistické strany Silski Visti poté, co vydal protisemitský článek, v němž se tvrdilo, že v r. 1941 napadli spolu s wehrmachtem Ukrajinu židi.

19. září 2004 řekl Juščenkův spojenec Alexandr Moroz, tiskové kanceláři JTA-Global Jewish News: “Postavil jsem se na obranu listu Silski Visti a budu to činit i nadále. Osobně si myslím, že argument … o 400.000 židech v SS je nesprávný, ale neznám všechna fakta.”

Juščensko, Moroz a jejich oligarchický spojenec Julia Tymošenko si stěžovali, že soudní příkaz zastavit vydávání tohoto listu je důkazem vládních snah umlčet sdělovací prostředky. V každé jiné zemi by byla podpora pro antisemity šokující, v tomto případě se o ní západní média vůbec nezmínila.

Voliči v Británii a ve Spojených státech jsou svědky toho, že jim jejich vlády už déle než rok beztrestně a drze lžou ohledně války v Iráku i ohledně příprav na ni. Je to obrovská dysfunkce našeho vlastního takzvaně demokratického zřízení. Naše ten-dence vytvářet politické fantazírování o zemích, jako je Ukrajina, o nichž nic nevíme, a prezentovat Západ jako vílu dobrodějku, která do těchto zemích vpadne a zachrání to tam, je nejenom způsobem jak odstraňovat náš vlastní pocit viny o našich vlast-ních politických nedostatcích, ale zároveň nás to zaslepuje vůči realitě neustálých, drzých intervencí Západu do demokratické politiky jiných zemí.

Připravil: V. Jirásek

 

Média a tajné služby

Dne 16.září 2004 jsem se na pozvání zúčastnil diskusního večera na téma “Media a tajné služby”, který se konal v Zaháňském salónku Senátu. Panel, který řídil pan Kubíčko z rozhlasu “Praha 6” měl ve svém středu poslance Jana Klase, který předsedá komisi pro zpravodajské služby, Pavla Žáčka, publicistu a historika, Jana Kroupu z TV Nova, Michaela Mazela, vedoucího bezpečnostní politiky MV ČR, a předně novinářku Lenku Královou, představenou jako bývalou agentku BIS.

Osobně jsem chtěl zúčastněné informovat o současných tendencích a již konkretním vývoji v oblasti tajných služeb. Je překvapivý a měnící i v historickém kontextu jak podstatu, tak zaměření, ale i organizační strukturu a postavení těchto služeb ve společnosti. Jedná se o zcela novou perspektivu.

Nestalo se tak, protože pan Kubíčko, který řídil diskusi, věnoval 50 minut tvedému a velmi neomaleným způsobem vedenému výslechu paní Králové a jakékoliv poznámky a připomínky omezil jen na vybrané panelisty. “Diskuse” byla zahájena v podstatě a snad cíleně až po dvou hodinách, kdy mnozí odešli ať již unaveni nevěcností či za jinými povinnostmi. To byl i můj případ.Protože mě nebyl dán prostor při diskusi a pokládám své připomínky za relevantní dávám svůj příspěvek touto formou. Jeho obsah však musím po zkušenosti z proběhnutého večera rozdělit na dvě části. Na nutnou reakci na samotný průběh diskuse a poté na samotnou podstatu vývoje a zaměření zpravodajských a bezpečnostních služeb.

Účastníci se představovali. Takže sám, ač nevlastním novinářský průkaz, zcela pravidelně píši své články a rozbory, které mívají dobrou publicitu a myslím, že vybočuji z řady. Dokonce jeden se jmenuje “Nebezpečný Národní bezpečnostní úřad”. To asi není běžné téma přítomných kolegů. Prostě o publicistice a novinařině něco vím. Proto pokládám za svoji povinnost se předně omluvit paní Králové, že jsem musel být přítomen, na své kůži jsem to nikdy nezažil, a snad se mi to nikdy nestane, téměř hodinu hrubému výslechu, včetně intimností. V řízené diskusi byla tendence se k její osobě stále vracet včetně poznámek, že měla “techtle” s příslušníkem BIS (předsedající a pan Dvořák). Dát život a nést odpovědnost za tento život je však o něčem jiném. Rád bych, aby v mé omluvě zazněl i “Respekt” k napadené novinářce.

Pokud řídící diskuse by chtěl opravdu hovořit o spojení novinářů s bezpečnostními složkami měl pozvat místo paní Králové například pana Fendrycha, Petrušku Šustrovou, ale třeba i Jeníka (znal jsem se s jeho otcem( Rumla. Při této příležitosti bychom se teprve mohli dozvědět věci. Pan Kubíčko by musel mít odvahu je hodinu “smažit”. Nenašel ji. Mohli jsme se dozvědět, proč byly zlikvidovány části archivů a dokumentace zpravodajských služeb tím, že byly zpřístupněny různým cizím zpravodajcům, kteří si doklady vybírali nebo fotili.

Přítomný pan Pavel Žáček by si pak nemusel stěžovat, že není s čím odpovědně pracovat, neboť část dokumentů zničila StB a část nově přišlí funkcionáři. Faktem však zůstává, že je to mimo ČR známá věc a po generace nemohou mít tyto služby důvěru u svých partnerů.

Dozvěděli bychom se také například, jak je možné, že lidé na MV z “novinářské” pro-fese a “hoši co spolu mluví” utajili před historiky i takové informace, že 21. Srpna byly zavřeny desítky lidí. Že je to dodnes tabu, svědčí podrobné popisy při nedávném výročí. To byl dosti značný zásah do ozřejmění objektivních skutečností a postojů různých lidí v nich. Dalších námětů je možno uvést celou řadu a dokonce mnohem závažnějších. Mělo to být i obsahem deklarovaného “politického auditu” zpravodajské služby, který se nekonal. Nevíme proto, kdo a proč zabránil realizaci jednání kosovských Albánců se Srby k předejití konfliktu s tragickými důsledky, jak o to českou stranu žádal dr. Ibrahim Rugova i Srbové (1992 a později 1995 – 98).

Chápu, že je nesnadné psát o podstatných věcech (proto případ Králová, která přišla o místo pro své napojení na zpravodajské služby ČR a “zásadoví” kolegové s ní nechtějí pracovat. U ostatních jim to nevadí. Ti přece byli a jsou mocní.) Strach na jedné straně zpravidla vede k hrubosti na straně druhé. I toho jsme byli svědky. Stejně tak jako taktního zamlčení novinářů dokonce v exekutivních pozicích právě s možností ovlivňovat bezpečnostní služby. Mediální prostředí je odvislé od společensko politické situace, kterou však spoluvytváří. Pan Kubíčko z “Prahy 6” pro-kázal, že má k demokracii daleko. Zjednodušující definice s odkazem na TGM “demokracie je diskuse” by mohla být pravdivá, pokud diskuse je setkávání a střetávání různých názorů. “P 6” zpravidla nepřipouští jiný názor a proto jejich úvahy a hodnocení jsou (často ne zcela oprávněně) odmítány a sledovanost je mizivá.

V mezidobí, než jsem svůj příspěvek napsal, je v mediálním zorném úhlu opět Ná-rodní bezpečnostní úřad. Pan poslanec Klas se o jeho práci také kriticky zmiňoval. Ve stejné linii je i současná kritika “schvalování prověrek dle politické objednávky”. Jistě odsouzeníhodné. Statečným novinářům jako by však unikala podstata věci, že nejde o jednotlivé lidi, ale mimo to i o snahu po ovlivňování celkového politického směřování státu pomocí bezpečnostních samovolných utajených metod. A to i proti ustálené právní normě i na mezinárodně právním poli. Rozhodné řešení si jedině dovolili vyjádřit – vlastně také novináři – Petr Uhl a Jiří Dienstbier – “zrušit NBÚ”.

Kdyby nebylo nešťastného vývoje “naší diskuse”, tak jsem tuto část svého příspěvku nepředpokládal, ale myslím, že nebyla nadbytečná.

Přejděme k podstatě věci

Představil jsem se zde jako novinář, ale při nedávné schůzce, která se konala kdesi v Alpách na německé straně a byla řízena věcně lidmi z americké CIA a jejich místním partnerem, jsem pod svým jménem měl napsáno “intelligence expert”. Téma jedníní bylo velmi zajímavé a rozhodným způsobem se týkalo i předmětu naší ny-nější diskuse.

Programový obsah setkání byl dvojí (jednalo se o výměnu názorů) byl dvojí:

Nové úkoly a směřování zahraničně politických zadání,

Tendence a organizačně operativní kroky k možné privatizaci:

  1. zahraniční služby (naše MZV)
  2. zpravodajských (rozvědných) orgánů.

Jen pro úplnost informuji, že jsem byl pozván jako soukromá osoba, tím bez povinnosti někoho žádat o souhlas, instrukce a někoho poté informovat. Mimo již zmíněných institucí (zastoupených početně) byl přítomen ještě Francouz, Brit a Rus. Lidé se značnou odbornou erudicí a zpravodajskou zkušeností. Jednání bylo podnětné a v řadě směrů překvapivé. Přestože sám jsem se nikdy nebránil nekonvenčním myšlenkám, byl jsem trochu zaskočen. Hlavně ve druhé části se jed-nalo o věcech zcela nových a podnětných, které se týkají i problematiky “Média a tajné služby”. Proto jsem se rozhodl Vás informovat a přinést trochu složitosti, ale i jasno do toho vztahu. V podstatě se vylučuje identifikace zpravodajské práce a jejich orgánů a podmiňuje se tak smysl , ve kterém se naše diskuse nesla.

Privatizace zahraniční služby se zdá být absurdní, neboť ta představuje jakýsi symbol reprezentace státu navenek. Není předmětem našeho zkoumání, ale je třeba si uvědomit žeč mnoho činností se v přítomnosti již děje pod hlavičkou nebo ve spolupráci se soukromými agenturami i jednotlivci. Různé rozbory, projekty placené z fondů MZV, ale i granty publikací na objednávku, bohužel někdy s určením tendence požadovaného výstupu. Soukromý faktor může tak prozatím jenom působit na ovlivňování a směrování rozhodovacího procesu MZV. O jisté provázanosti, dalo by se říci i programové korupci svědčí i příklad 200 milionů na propagaci před referendem pro přistoupení k EU. Výsledek referenda byl předem nepochybný a přesto MZV rozdělilo částku zbytečně a cíleně vybraným organizacím. Samozřejmě soukromým. S  našim tématem to nesouvisí, je to však otázka pro zvídavé novináře, kteří se, pokud vím, dosud nevyskytli.

Privatizace i této služby byla na poradě projednávána dosti detailně s mnoha zajímavými podněty. To se nás však dnes netýká.

Tajné služby se rovněž tradičně pojí se státní autoritou, pracují dle státního či vládního zadání a podmínkou jejich práce je utajení. Tyto zásady se od dob Sabiny a Mrvy mnoho nezměnily. Také “diskuse” panelistů a výslech paní Králové byl veden v tomto duchu. Pan poslanec Klas by chtěl navíc zajistit parlamentní kontrolu. To vše je dnes již minulost a dávná historie. Bohužel nikdo změny nezaznamenal včetně pana Mazela, který to má dokonce v popisu práce vedoucího bezpečnostní politiky MV ČR.

Zpravodajské služby, včetně rozvědných, pracující ve státním zájmu nebo dokonce v zájmu mezinárodních bezpečnostních uskupení (NATO), využívají stále více soukromý sektor. Nejedná se o různé agentury, na které jsme si zvykli, bezpeč-nostní, detektivní a podobně. Je sice pravda, že například v Iráku druhou nejpočet-nější složkou po armádě USA jsou soukromé bojové, ale i ochranné, analytické a plánovací útvary různých soukromých agentur. Sám jsem na ten stav upozornil již dříve v článku “Privatizace národních zájmů”, který trochu zabrousil do způsobu, jak je privatizována v Bruselu EU prostřednictvím lobbistů.

Soukromé agentury pracují na základě objednávek státních i jiných. Jejich úkoly mohou být zpravodajské v plném rozsahu. Výstupy jsou vázány na zadání a podmínek kontraktu objednavatele. Agenturní metody práce a způsob utajení je věcí vlastní struktury a zaměření.

Pro naše pochopení stačí uvést, že této formy využívají zpravodajské služby jak USA, tak i jiné organizace. Detailně byla prezentována na našem setkání struktura, právní základ a práce jedné soukromé britské zpravodajské (rozvědné) organizace, která má své rezidentury v celosvětovém působení, včetně např. Moskvy. Práce je vedená ne proti , ale pro kontraktujícího partnera. Chápu, že úkolů od moskevských subjektů je “neurekom”. Pro ilustraci uveďme, že je možné zadání od vládního subjektu třeba na sledování činnosti čečenských teroristů v cizí zemi a volí se ta organizace, která má nejvhodnější podmínky napojení. Pokud by bylo zadání z ruské strany, práce může být vedena anglickou agenturou, lidmi a jazykem, který má větší přístupnost do zkoumaného objektu.

Již těchto několik poznámek zpochybňuje tradiční formy agenturní práce, jak bývá vedená státními orgány a jak je může kontrolovat poslanec Klas. Jeho práce se bohužel stává bezobsažná.. Jedná se však o důsledek privatizovaných zpravodajských služeb a jejich nekontrolovatelnosti.

Zařazení médií do tohoto systémua samostatného novináře je velmi problematické, neboť jeho kontakt je neidentifikovatelný vzhledem k internacionálnímu charakteru soukromých služeb. Tento charakter znesnadňuje identifikaci a určení cílené informace. Jedná se v podstatě o odnárodnění podstaty zpravodajské práce, její komercionalizaci a zefektivnění v podmínkách globalizovaného světa. Nakonec není se zas čemu mnoho divit, pokud se přeneseme do sféry mezinárodního kapitálu a bankovnictví.

Základní otázka večera a závěr dle internetové zprávy o této diskusi (fr), že novinář ve prospěch tajných služeb pracovat nesmí a nemůže zní přívětivě, ale nakonec dutě. Soukromé zpravodajské služby jsou ve své podstatě neidentifikovatelné a jejich práce je nepostižitelná.V tom je právě jejich hodnota. Nehledejme v této skutečnosti nebezpečí. Svět se sjednocuje ve svém snažení i obraně. Důkazem je současná americko-ruská spolupráce. Časté mediální nepochopení této nové atmosféry v našem prostředí (třídění teroristů na dobré a špatné – víme o koho jde) již nemá perspektivu a sílu, aby byl opět zvrácen pozitivní vývoj, kdy spolupráce a důvěra se stala operativním faktorem. Očekával bych, že jak zástupce parlamentu, tak odborník z MV o výše uvedených skutečnostech by měli být informováni a hlavně stát na jejich straně.

JUDr. M. Polreich

Ohlédnutí k 12. výročí rozbití Československa

K 1.1.1993 bylo bez ústavním zákonem stanového referenda, proti vůli obou národů a především v zájmu cizích mocenských a hospodářských interesů provedeno rozdělení malého státu na dvě ještě menší republiky. Říká se, že si lze zvyknout i na šibenici. Je pravdou, že jsme si pomalu již téměř zvykli na nelibozvučný a násilné “Česko”. Uveřejňují se i výsledky výzkumů, které mají potvrzovat, že již větší část občanů v obou částech (na Slovensku méně) naší vlasti se s  daným stavem smířila.

Rozbitím ČSFR vznikly nové ČR i SR obrovské škody hospodářské, vojensko-politické i mocenské. Na tyto i další důsledky ukazovala i petice občanů Spolkové republiky Německo, v níž bylo výslovně uvedeno: “Když se na Vás, občany ČSFR, dosud někdo ze SRN obrátil, pak především proto, aby požadoval práva a majetek pro Němce. Právě tyto hlasy z naší země se staly a stávají stále hlasitějšími, tím víc, čím více hrozí rozpad československého státu. A my víme … že Nadace Hanse Seidela bavorské CSU v Bratislavě aktivně usiluje o rozpad československého státu. Obáváme se, že rozdělení ČSFR na ´poslušné´ kousíčky mnohému v této zemi rozvazuje ústa. Přivtělení NDR se vyvíjí do podoby sociální a hospodářské katastrofy, z níž někteří chtějí nastoupit útěk do dalších přivtělení. …” Mezi signatáři této petice byla i dcera Bertolda Brechta paní Hanne Brechtová.

O tom, co na nás požadují odsunutí Němci, všichni víme. Méně známé pro nás je však usilování slovenských Maďarů, jichž na Slovensku žije přes 500.000, a Ma-ďarska vůči Slovenské republice. Maďarská šovinistická opozice žádala pro za-hraniční Maďary, žijící zejména na Slovensku, Rumunsku, Srbsku, Ukrajině “vrácení” maďarského občanství, o nějž údajně neoprávněně přišli po první světové válce. V referendu svůj vysněný patnáctimilionový maďarský národ prohráli. Vládnoucí koalice v Maďarské republice nyní však zcela otevřeně požaduje autonomii zahraničních Maďarů a uvažuje o vydávání tzv. národních víz příslušníkům maďarských menšin. Nezapomeňme však i na to, že za maďarskými šovinisty stojí nejen Světový kongres Maďarů, ale i Bavorsko v čele dr. E. Stoibrem, který přečasto považuje odčinění křivd spáchaných na Maďarech po druhé světové válce. Tzv. Krajanské sdružení odsunutých Němců z ČSR dokonce obdařilo maďarský národ tzv. Karlovou cenou.

“Gyurczány jednal ve čtvrtek (13.ledna 2005, -re) se zástupci slovenských a vojvo-dinských Maďarů Bélou Bugárem (vysokým vládním činitelem SR –re) a Józsefem Kaszou. Podle Bugára po tomto jednání kleslo napětí mezi menšinami a maďarskou vládou, které způsobil její odmítavý postoj k dvojímu občanství.” (Právo 15.1.05, s.10) Lze těžko pochybovat, že Slovensko jako součást československého státu, který by mohl mít i konfederativní formu, by své zájmy lépe mohlo ochraňovat a prosazovat. Obdobně je tomu i v našem případě. Ano, rozbití ČSFR oslabilo i naše pozice. Komu však prospělo, také víme. Česko-slovenské vztahy musíme všemož-ným způsobem dále rozšiřovat. Snažme se, aby nás brzy v EU spojovalo něco mnohem více než připravovaná společná měna. Je to v nejvlastnějším zájmu obou našich národů.

F.Truxa

Ještě ke Slovensku

S příliš velkým pochopením se v Bratislavě nesetkala výzva skupiny maďarských poslanců Evropského parlamentu (EP), aby se na Slovensku více uplatňovala práva národnostních menšin. Politici i tisk kritizují hlavně názor zástupkyně Strany maďarské koalice (SMK) v EP Edit Bauerové, že by se ve slovenském parlamentu mělo umožnit i jednání v maďarštině. “Proč s tím Edit Bauerová dávno nevystoupila ve slovenském parlamentu a vystupuje s tím až v Evropském parlamentu,” divil se poslanec Peter Miššík ze Slovenské demokratické a křesťanské unie (SDKU) premiéra Mikuláše Dzurindy. Postěžoval si, že při přípravě novely jednacího řádu žádná podobná připomínka ve sněmovně nezazněla.

Předák opoziční strany Směr Robert Fico myšlenku zařazení maďarštiny jako jedna-cího jazyka rázně odmítl. “Slovenská republika nevznikla proto, aby se v Národní radě jednalo msďarsky.,” prohlásil a vyjádřil obavy z dalších provokací SMK v EP. Křesťanská demokratka Marie Sabolová kolegům ze SMK vzkázala, že si mohou brát do parlamentu tlumočníky. Jak prý ale sama dobře ví, všichni zástupci SMK ovládají slovenštinu velice dobře. (ČTK)

V hlavním městě Slovenska vyvolalo značnou nevoli přestěhování pomníku Sándora Petöfiho z pravého břehu Dunaje na levý břeh. … Dušan Čaplovic… v Literárním týž-

Denníku napsal, že se teď “skromná socha slovenského literárního velikána Martina Kukučína ocitla se ve stínu světoznámého básníka, ale přece jenom národního odrodilce”. Přestěhování pomníku v Bratislavě prosadili Maďaři. Údajně proto, že místo na Petržalce, kde petöfi doposud stál nebylo důstojné velikosti tohoto básníka. Čaplovič kontroval otázkami: Proč v onom zanedbaném prostoru zůstává socha Janka Krála? Proč v Bratislavě pomník dosud nemá Ján Kollár …? Proč u Dunaje nestojí socha Milana Štefánika? (ČTK)

Jeguš Ferko v publikaci Maďarské (sebe)klamy napsal, že S. Petöfi se narodil v severním Maďarsku v městečku, jež se původně jmenovalo Malý Kereš, a sám se jmenoval Alexandr Petrovič. Jeho otec se jmenoval Štefan Petrovič a matka, jež pocházela ze středoslovenského Martina, Marie Hrůzová. Na S. Petöfiho se A. Petrovič nechal přejmenovat až jako dvacetiletý. Petöfi nezemřel v boji v r. 1849, ale teprve na Sibiři na otravu krve v r. 1856. (volně zpracováno -re)

Nevhodné zprávy

Vítejte na stránce s aktuálním výběrem událostí ve světě, které se často nedostanou do hlavních médii v naší zemi. Většinou se jedná o zprávy z různých krizových oblastí (Balkán, Afgánistán, Irák). Informace uveřejňované na této stránce neuvidíte ve zpravodajských relacích našich televizí a pokud budou náhodou v hlavních denících pak až hluboko uvnitř novin. Tedy nikde řvavé titulky. Důvod je prozaický, tyto zprávy totiž popírají mnohé oficiální verze různých událostí ve světě. Zjistíte kolik zajímavých informací je blokováno, aby se nedostaly k “masám” Aktualizace probíhá několikrát za týden – podle počtu zajímavých zpráv. (email: messinaseznam.cz., a uprostřed adresy je zavináč)

Pan J. Messin má pravdu. Jeho stránky obsahují mnoho zajímavých, běžně velmi málo dostupných informací. Zatím máme jeho informace pouze zprostředkovaně, te-dy bohužel dost opožděně. Jen pro představu některé z nich ve zlomkovitých výňat-cích uvádíme.

Z bloku Imperiální Balkán – dědictví lži a zkázy citujeme:”Lidé z tábora amerických demokratů si … zřejmě myslí, že Američané touží spíše po Clintonově imperiální politice, než po jeho kouzlu, nebo jeho (předpokládaných) úspěších v sociální či ekonomické oblasti. John Kerry slibuje nejen pokračování v dobrodružstvích Bushe juniora v Iráku i Afgánistánu, ale také oživení vměšování se do záležitostí Balkánu během Clintonovy éry, které Bush odstavil na vedlejší kolej. Kerryho program pro Balkán slibuje “obnovit americké vedení na Balkáně … pokračování v podpoře opětného sjednocení Bosny, “ a “dosáhnout řešení (pro Kosovo) splněním legitimní touhy albánské většiny.”Kerry by tedy byl pro Balkán větším nebezpečím než před-stavuje Bush.

Z článku Potíže v Srbsku

“Politici etnických Maďarů žijících v provincii Vojvodina nedávno prohlásili, že jejich lidé jsou vystaveni útokům nenávisti Srbů. Jistě, v kaji jsou případy vandalství, výhrůžek smrtí i násilí. Obětmi jsou ale Srbové ale Srbové stejně často jako Maďaři nebo Chrovati (Ve Vojvodině došlo ke změně skladby obyvatelstva, protože se zde v poslední době usadily desetitisíce srbských uprchlíků vyhnaných z Chorvatska, Kosova a Bosny – pozn. Mess.) Maďarská vláda zacítila příležitost vměšovat se, snad povzbuzena jejich nedávným připojením k EU. … Budapešť je odhodlána věc vystupňovat. Je situace skutečně tak vážná? S velkou pravděpodobností je to další příklad etnické politiky stupňování konfliktu místo míru. Ministr srbské vlády, kterého cituje článek o “obtěžování Maďarů v Srbsku” jde k jádru věci, když říká:´V popředí obviňování je odrovnaný etnický politik, jehož strana se nedokázala… dostat do parlamentu a který se snaží o návrat pomocí šíření strachu. Cynické, ano – ale dost pravděpodobné … . V pozadí je toho ale zřejmě více. Při pohledu na mapu Balkánu si každý uvědomí, že Srbsko sedí rozkročmo na všech hlavních a důležitých trasách komunikací v regionu. Ani přes velké úsilí proimperiálních misijních intelektuálů se nedokázala požadovaná kontrola uskutečnit. Obvinění z krutosti by mohla být dob-rým způsobem, jak donutit Bělehrad podrobit se.”

Pokud bychom nečetli dílo prof. dr. R. Dolečka, DrSc., Obrazy z dějin jihoslovan-ských bratrů, mohli bychom citovat ze stránky p. J. Messina mnoho dalších zajíma- vých informací. Materiály připravil : Svekos

Druhá fronta proti Bělehradu

Maďarský parlament se rozhodl pro konání referenda, v kterém občané měli rozhod-nout, zda Maďarům žijícím v cizině bude automaticky poskytnuto též maďarské státní občanství. Občané MR v referendu řekli ne. Tak více než 2,5 mil. občanů jiných států nedostalo maďarský pas. Jednalo se o 1,6 mil. Rumunů, 600.000 Slováků, 200.000 Ukrajinců a 350.000 Jugoslávců. Tito poslední žijí téměř výlučně ve Vojvodině. Část maďarské mocenské elity hodlá tyto občany pomaďarštit z toho důvodu, že jsou potomci těch, kteří pocházeli z Maďarska, neboť až do I. světové války náležela území jako Vojvodina nebo rumunské Sedmihradsko k rakousko-uherské monarchii.

Podobně spolková vláda už nyní uděluje Polákům ze Slezska nebo Rusům z Kaliningradu německé státní občanství v případě, že mají německé předky.

Nelze se proto divit, že maďarské jednání nachází podporu v Německu, že ve své zahraniční politice “ se Maďarsko stejně jako v první polovině 20. stol. orientuje na Německo, protože toto přibližování se setkává se zřetelnou podporou”. Tak to vyjad-řuje i Nadace Hanse Seidla, blízká CSU. Společné zájmy vrůstají i do oboustranného přání hájit práva národnostních menšin. Proto Německo i Maďarsko obnovily svou ochranou úlohu nad německými a maďarskými menšinami. Maďarská vláda své “ochranné poslání” vyjádřila požadavkem autonomie pro Maďary v sousedních státech. Je to sice méně než tzv. pozitivní diskriminace, ale přesto jde o mocný pod-nět pro nové vzplanutí maďarského šovinismu.

“Nesmíme zapomenout, že právě tak začala válka v Chorvatsku, Bosně a Kosovu”, polemizoval nedávno Joszef Kasza, mluvčí Maďarů ve Vojvodině. Tím ovšem neřekl nic o situaci v provincii, ale hodně o úmyslech maďarských revanšistů. Zvlášť “úderné” je to, že jejich představy zřejmě pomohly vytvářet silné lobistické skupiny v USA. “Kongres je toho mínění, že prezident … by měl pověřit ministerstvo zahraničí, aby pravidelně kontrolovalo situaci maďarské menšiny ve Vojvodině … právě tak by mělo apelovat na síly NATO spojené s USA, a zatím by mělo přísně před očima držet veškeré jednání o budoucím stavu Kosova a uspokojující zajištění práv obyvatelstva ve Vojvodině a obzvláště etnických menšin v provincii”, tak to vyjádřil americký Kongres již v říjnu 2000. Veřejně již tenkrát s pomocí Budapešti byla otevřena nová fronta proti Srbsku, aby byl vynucen souhlas Bělehradu k odtržení Kosova.

Autor: Jürgen Elsässer Volně upravil: dr. K. Jirásek Přeložila: MUDr. J.Fortýnová, CSc.

I.díl knihy Obrazy z dějin jihoslovanských bratrů jsme vydali již v prosinci minu-lého roku. Celkem cca 380 stránek plných nových zajímavých informacích a pravdivě vylíčených dějů jsme si se zájmem přečetli..Jejich XXII. část, poslední, budeme rozesílat během několika dní. Redakce velmi srdečně děkuje autoru prof. MUDr. R. Dolečkovi DrSc. za napsání vynikající práce, všem, kteří se svou činností podíleli na vzniku jednotlivých částí, i vám, vážení čtenáři, za váš zájem o tuto knihu, její šíření ve vám blízkém okolí a za finanční příspěvky, jež jste nám posílali, aby jednotlivé části mohly vyjít. Vydali jsme též několik tisíc informačních letáčků o zvlášť závažných událostech na Balkánu.

Stydíme se za ty, kteří nás vědomě nepravdivě informovali o událostech v Jugoslávii, stydíme za termín “humanitární bombardování”. Víme, kdo tito lidé jsou a komu slouží.

V současnosti pracujeme na první části knihy Necenzurované obrazy z dějin jiho-slovanských bratrů, která se bude zabývat problematikou Kosova a Metohie před, během a po agresi NATO proti Jugoslávii. Nyní malou ukázku z připravované knihy : “Dopis pana Stojana Novakoviće, vyslance Srbského království v Cařihradě Tefik-pašovi, ministru zahraničních věcí Turecka (1898) V Srbsku v té době vládl král Aleksandr Obrenovič.Originál dopisu byl ve franštině, datum je podle “starého” (juliánského) kalendáře/gregoriánského (“nového”) kalendáře. Je zde uvedena jen část dopisu, bez podrobného popisu všech albánských zločinů proti srbskému obyvatelstvu Kosova a Metohije. Podrobnosti budou uvedeby v druhé knize. Je to výňatek z publikace “Korespondence o albánských násilích ve Starém Srbsku (hlavně Kosova a Metohije), 1898 – 1899” (Documents diplomatiques - Corres-pondance concernant les actes de violence et de brigandage des Albanais dans la Vieille-Serbie /Vilayet de Kossovo/, 1898-1899). Kniha vyšla v Bělehradě ve Státní tiskárně … 1899.

Cařihrad, 14/26 května 1898

Pane ministře,

během posledních čtyřech roků Královská Vláda byla vícekrát přinucena obrátit pozornost Císařské Vlády na nepořádky a neuvěřitelná a bezpočetná násilí, které provádí nepokorné a nedisciplinované albánské obyvatelstvo, jak na srbsko-turecké hranici, tak i v pohraničních sandžacích … . Tyto zločiny a útoky byly namířeny výlučně proti křesťanskému obyvatelstvu srbské národnosti, a zdá se, že mají za cíl, aby ten lid vyhubily (vyhnaly) z těch krajů.

Nepříjemnosti, které jsou následkem tohoto zlého stavu, a těžkosti – Císařská Vláda o nich ví – s kterými královské úřady bojují, aby ochránily pořádek a mír na hranicích a v zemi, jsou tak veliké, že Královská Vláda nemůže déle zůstávat lhostejnou … Císařský pohraniční komisař, plukovník Ali-bej, se o tom sám mohl přesvědčit minulého podzimu v Prištině, kam přišel, aby zjistil, co bylo uskutečněno podle určitých požadavků Královské Vlády, následkem událostí na hranici.

Ale, obzvláště co se vrátili domů albánští dobrovolníci, po ukončení války s Řeckem, doznaly nepořádky, vraždy, žhářství a všechna možná násilí takových rozměrů, že neklid zachvátil celou okolní oblast, přešel naši hranici, na které se – Vaše Výsost si to dobře pamatuje – každodenní krvavé střety řádily jeden za druhým, jeden vážnější nežli druhý, které přinášely četné oběti jedné i druhé straně. Vyšetřovací komise, určená oběma Vládami, zjistila, jak je vidět z protokolu sepsaném ve Vranji (město v jižním Srbsku) 10/22 srpna minulého roku, že střetnutí byla vyvolána útoky Albánců, kteří přecházeli na naše území a zrádně přepadali naše četníky. Královské úřady potrestaly po zásluze viníky těchto útoků a odrazily je od hranic Království.

Nicméně, obavy Královské Vlády se nezmenšily. Důvěryhodné zprávy nepřestávají docházet, jak je křesťanské obyvatelstvo srbské národnosti v pohraničních sandžacích i dále vystaveno útokům a neslýchaným surovostem. Albánci, dobře ozbrojení a zejména jisti, že nebudou potrestáni, dali plnou volnost svým surovým pudům, protože jejich fanatismus a jejich nezvládnutelné nenávisti nic nestojí na cestě. Zločiny a loupeže se odehrávají denně, a viníci nejen že nejsou potrestáni, ale úřady je ani nepronásledují.

Počet uprchlíků, kteří přecházejí hranici, aby si zachránili život, je obrovský, a roste ze dne na den. … Podle údajů, které má Královská Vláda, za krátkou dobu několika měsíců, minulého léta a zimy, bylo vykonáno v sandžacích Prištinském, Novo-Pazarském, Pečském a Prizrenském, přes 400 zločinů: jako vraždy, žhářství, lupičství, desakrace chrámů, znásilňování, únosy, loupeže, krádeže celých stád … .” Prof. dr. R. Doleček, DrSc.

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí uspořádal dne 10.12.2004 v hotelu Legie velmi zdařilou konferenci na téma Česko-německé vztahy po vstupu ČR do EU. Sborník z konference obdrželi všichni účastníci. K myšlenkám v něm obsažených se budeme v dalších číslech KS vracet. Naše poděkování patří všem, kteří se na uspořádání konference podíleli, zejména pak p. PhDr. Pavlu Macháčkovi.

Tohoto měsíce jsme vydali publikaci “Protektorát Čechy a Morava 1939 –1945”v řadě Studijní texty. Brožurku dostanou jen někteří z vás. Je určena především studující mládeži. Autorem je prof. PhDr. J. Frajdl, CSc.

Je načase si opět uvědomit, jak náš národ žil ve válečném období. “Značná část našeho národa trpěla podvýživou, vzrostl počet onemocnění na TBC. Jedna dospělá osoba měla na celý měsíc nárok na 4 vejce, 6 kg brambor, 1,2 kg cukru, 9,7 kg chleba, mouky a pečiva, 1 kg masa nebo uzenin, 16 dkg sádla, 7 dkg másla, 1,75 l mléka, 48 dkg umělého tuku. Nemocnost vzrostla od roku 1938 do roku 1945 o 77%. Počet úrazů v zaměstnání vzrostl o 59%. Za rok bylo možno odebrat jedny boty vycházkové a jedny pracovní, volné byly jen dřeváky. Volá směna vedla k přesunu průmyslového zboží z měst na venkov, výměnou za potraviny. Peníze měly inflační charakter a nebylo je za co utratit … Ceny vzrostly na vázaném trhu dvacetkrát, na černém trhu až šedesátkrát. …”

Křesťanskosociální mírové forum

Naděje

Prof. ThDr. Anežka Ebertová

Dokončení: “Zvláště po přelomu tisíciletí, po změnách konce r. 1989, s následující demobilizaci hnutí za odzbrojení, mírových, ženských, emancipačních. Regulátor zdánlivé všemohoucnosti trhu a majetku pramálo funguje. Myšlenka na alternativy, kvalitativně řešící otázku života, pokoje a naplnění života proti smrti, živoření a odumírání lidskosti je zakřikována a odsunována do nesmělých tichých nadějí, čekajících snad na ještě markantnější znamení doby, ohlašující nebezpečí sebezničení lidstva.

Nové příležitosti rychlého zbohatnutí (spekulací, computerizací, tunelováním, nedostatkem právních ošetření nezadatelných práv člověka, majetkových přesunů a privatizací, spojených často s korupcí a velkorysými krádežemi) proměnila malé vlastníky v maloburžoazii (cítěním, myšlením, životními cíli), - cizí i tuzemské zbohatlíky v politiky, - manažery často i brzy krachujících podniků v ředitele nebo vlastníky zcizeného národního bohatství, v nové a v demokratických volbách nezvolené rozhodčí ve vládách, v parlamentech a senátech. Podle některých znaků se přeorientovali a rychle do takové podoby proměnili i někteří bývalí obhájci spravedlnosti, míru, lidských práv a odpůrci tzv. totality.

K vytipování světských hnutí, která by posilovala naděje v dobrou budoucnost světa, nenacházíme dost podkladů. Sledováním nevládních organizací evidovaných u OSN… jsem objevila přetrvávající množství hnutí mírových, ženských, sociálních a ke globalizaci … . V jejich životnost a ve vznik nových sekulárních hnutí za přeměnu světa můžeme doufat. Vcelku je však nesporné, že se celosvětově odbourává společenská odpovědnost za nedostatky soudobého hospodaření, řízení států, ačkoliv utrpení a zbytečné ztráty na lidských životech jsou alarmující.

Ani v politických stranách nelze jednoduše určit jejich skutečné zaměření a cíl. Není zřetelné, co je levice, zřetelnější je pravice, která se hlásí k ekonomickému liberalismu, ve kterém je věcí jedince, jak obstojí v nemilosrdném konkurenčním boji a v zápase o obhajobu života. Zcela ne jisté je, co znamená levý střed, i proč jsou tak často tzv. křesťanské strany jednoznačnou pravicí a ideovou oporou kapitalistického systému a intenzivní ekonomické globalizace. Někdy – aby se neřeklo – s bezzubou kritikou zcela zřejmých záporných průvodních jevů. …

Snad nejdůležitější otázkou o naději je otázka po zdroji síly, která dovede člověka sevřeného tísní, úzkostí a ohrožením odvést od fascinace moci, rezignace, lhostejnosti a zoufalství nejen k obyčejné každodenní naději v příští den, ale k účasti na změně skutečnosti pro budoucnost, která ho a jeho život přesahuje. Jak posílit člověka, aby se odpoutal od své soběstřednosti, přemáhal přehnaný pud záchovy, oprostil se od mocichtivosti a touhy po bohatství., nahrazoval jej citem s trpícími a utlačovanými. Jaká víra, jaké přesvědčení, jaké sebepochopení bude nutno pěstovat již od raného věku, abychom se naučili ctít a obhájit život a nejen svůj? Zvítězí opravdu Ježíš Kristus? Naplní se Evangelium a vize Nového zákona i Zjevení Janova?

Cestičku snad naznačují následující náměty (volně upraveno –re):

Na prvním místě je významné, aby všichni kdo bezprostředně pomáhají v nouzi a při záchraně životů, -profesionálové i dobrovolníci - ,byli skutečnými nositeli pomoci, a to i tam, kde sami riskují svůj život. Na kvalitě těchto institucionálních služeb velmi záleží. Ta totiž často neodpovídá nákladům, stát se jich pak zříká, a postižení ztrácejí naději pro lidské selhání druhých.Všichni, kdo nábožensky nebo civilně působí na lidské vědomí a vědění, ať již profesionálně (učitelé, vychovatelé, kazatelé, duchovní, vědci a jejich populátoři a další) nebo dobrovolně, by měli šířit chápání a porozumění všech příčin negativních jevů. Zmapovat svět, jeho situaci a trendy znamená pomoc člověku, aby se správně orientoval. Ideologická přeznačení a předznačení jsou překážkou vědění a dobrých rozhodnutí.

Ocenit je nutno vědecká i popularizující díla, která se věnují analýze ekonomických procesů a moci, politických mechanismů a kvality těmito mocemi ovládané kultury. Překážkou nutné proměny světa s nadějí se stávají účelové ideologie, iracionální myšlení, předsudky, esoterické a náboženské náhražky.

Přetrvávající nadějí jsou dosud neodumřelá a zotavující se hnutí mírová, za rovnoprávnost pohlaví, protimilitaristická a snahy o obecenstevní způsob života (na rozdíl od egoistického individualismu a elitářství).

Organizace dialogů a multilogů mezi národy, mezi etnickými skupinami, mezi rasami, mezi náboženstvími a světovými názory, mezi civilizacemi, kulturami, mezi ekono-micko - politickými systémy- pokud přispívají k vzájemnému porozumění – jsou služebným nástrojem pro změny vztahů společenských struktur.

K nadějné změně vede i nový vztah k přírodě. Ne všechny ekologické aktivity však zůstávají nedotčené ekonomickými zřeteli, konkurencí a korupcí.

Nezastupitelné místo mezi aktivitami k životu s nadějí patří organizace na ochranu menšin, žen, dětí, skupin na okraji společnosti a organizované snahy o smírné řešení konfliktů. K tomu patří monitorování stavu zbrojení neokolonialistických výbojů, a etablování ekonomické a politické moci v rukou menšiny. A odpor proti všemu, co jakýmkoliv způsobem paralyzuje demokratickou účast na řízení společnosti.

Samostatnou pomoc si zaslouží již existující nástroje mezinárodní spolupráce, které jsou ohroženy světovládnými cíly: OSN a s ní spojené aktivity v různých oblastech života, hnutí proti změně obranných institucí v útočné (NATO a paralely), ekumenická a mezináboženská hnutí (SRC,KEK, konfesní světové svazy, WCRP) a další. Aby nebyly oslabeny, vytlačeny, zneužity.

Hodné pozornosti je zjištění, že samo poznání a vědění nestačí. Po kritice, analýze nedostatků nenásleduje vždy důkladný rozbor všech činitelů a tím méně pak nezbytné činy. Lhostejnost i pasivita zde ovšem často pramení z předchozích již zkušeností bezmoci. A na té se podílejí obava, že vystoupením proti mocným ohrozím i ty iluzorní jistoty, které ještě mám, - zmatené myšlení, které se tak často vzdává propagandě, polopravdě i lži, - složitost problémů, - i nesnadnost jejich řešení. Nacházíme je nejen v široké populaci, ale i u odborníků a vědců. Zcela pominout nelze ani vědecký analfabetismus a sociální pathologii. Je nadějné, že i ta dnes se stává předmětem speciálního studia. Erich Fromm v Anatomii lidské agresivity zdůrazňuje společenský vliv na vzrůst destruktivity, na rozdíl od resignovaných vysvětlení “přirozeností” člověka.

Na ohrožení budoucnosti lidstva (včetně přírody) lze reagovat jedině buď vírou nebo beznadějí. Racionální víra stejně jako racionální beznaděj se zakládá na důkladné znalosti faktorů nutných pro přežití. Většina žije lhostejně. Optimisté i pesimisté vedou pohodlný život -–jsou lhostejní, pasivní. Frommova důvěra ve schopnost člověka osvobodit se od faktorů člověkem vytvořených je aktivní. Je to postoj radikální, osvobozující se od vlastních iluzí. Je to vědomí potřeby proměny. Je to schopnost myslet nemyslitelné, oprostit se od osobního odporu vůči vnitřním proměnám sebe sama. “Situace je však až příliš vážná, než abychom si mohli dovolit naslouchat demagogům a nejméně těm, které přitahuje destrukce, nebo těm vůdcům, kteří používají jen ´svůj rozum´ a mají zatvrzelá srdce. Kritické a radikální myšlení přinese ovoce jen tehdy, bude-li spojeno s nejcennější vlastností, jaká je člověku dána, s láskou k životu”. Tak jako snaha o proměnu světa začíná u změny sama sebe, vlastního myšlení a jednání, tak pokračuje v hnutích zdola a může mít naději, jen dosáhne-li k proměně řízení společnosti, k proměně moci a jejích nositelů.

Tiskové prohlášení

JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry

člena KDU-ČSL a člena Rady m.č. Prahy 10

Za svými názory si stojím

Praha 10 – 11. Listopadu 2004 – I když nejsem slavný novinář s vazbami na silná česká média jako Jaromír Štětina, mám právo vyjádřit svůj názor.

V září letošního roku po obsazení školy v Beslanu čečenskými teroristy Jaromír Štětina v ČT prohlásil, že “Čečenci jsou jediní, kteří mají důvod k tomuto strašnému teroru.” V Lidových novinách poté napsal: “Podstatou je přece teror ruské federální armády vůči Čečencům. Tento teror je mnohonásobně větší než byl ten strašný teror v Beslanu.”

Nechť každý posoudí, zda tyto výroky nejsou projevy sympatií vůči čečenským teroristům a ospravedlňováním jejich zvěrstev.

I ve věci kritiky manželství homosexuálů si stojím za svým prohlášením. V rozhlasovém rozhovoru Press klub Frekvence 1 na konci října na otázku moderátora Štětina odpověděl, že jednoznačně podporuje registrované partnerství. Jako křesťan s tímto názorem nemohu souhlasit, a i když se to Jaromíru Štětinovi nelíbí, myslím si, že mám právo říci v demokratickém státě své stanovisko nahlas.

S Jaromírem Štětinou nesouhlasím ani v dalších věcech., jako je například legalizace lehkých drog, kterou obhajuje s odvoláním na své vlastní zkušenosti s kouřením hašiše, zmíněném také ve výše uvedeném rozhovoru.

Jaromír Štětina netvrdí, že nemám pravdu, ale vadí mu, že ji říkám veřejně. Nad jeho prohlášením o žalobách a trestních oznámeních na ODS se jako právník mohu jen usmát.

JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

Pozn. re: Lze jen litovat, že pan J. Štětina se stal senátorem. O jeho profilu velmi dobře vypovídá výše uvedené tiskové prohlášení. Kolik lidí mu ve volbách dalo svůj hlas, aniž by znalo jeho názory? Jistě politováníhodný počet.

 

Rostoucí propast mezi bídou a bohatstvím – jeden z klíčových problémů

současného světa

Existují další alternativy

Podniky s demokratickou participací ani podniky s širší kapitálovou účastí občanů ne-musejí být jedinými alternativami, jak zmírnit chudobu a současně podpořit koupěschopnost širokých vrstev obyvatel.

Existují další možnosti. Na některé upozorňuje americký ekonom Robert Reich v knize “Slušná společnost” pod společným heslem: “Šiřme kapitalismus šířením kapitálu.” Dle jeho představy raději než jen přerozdělovat příjmy lidem, až zchudnou, měli bychom jim dát kapitál předem, aby si vybudovali vlastní štěstí.

A navrhuje k tomu například dát mladým rodinám startovní kapitálové “zárodečné vajíčko”, navrhuje programy dětského spoření apod. (Protože u nás se považujeme za moudřejší, obdobné návrhy některých politiků jsme raději předem a bez uvažování nemilosrdně odsoudili.)

Dle Reicha “povzbuzujeme lidi, aby spořili a spolehněme na jejich osobní volbu. Tím způsobem získáme prospěch z vyšší výkonnosti tržní ekonomiky jakož i sociální pro-spěch z větší rovnosti společnosti. Jsou to dvě mouchy jednou ranou”. (R.Reich, Slušná společnost, s. 60-61). Prostě heslo dle Reicha zní: Místo přerozdělování příj-mů přerozdělujme kapitál!

Výzva křesťanské sociální etiky

Můžeme hledat další alternativy pro zmírnění chudoby ve světě. Nelze však beztrestně zůstat v dosavadních “zajetých kolejích”, které vedou opačným směrem. Existují-li jiné alternativy, není rozumný důvod je odmítat, či rezignovat, zejména když růst bídy uprostřed hojnosti se stává vážnou potencionální hrozbou pro sou-časný svět.

Je v rozporu i s hlavními principy křesťanského učení o společnosti – s principem solidarity a společného dobra.Zcela opomenut zůstává klíčový požadavek tohoto učení na universální určení státků pro všechny lidi. Křesťanství obhajuje právo na soukromé vlastnictví, ale požaduje takovou tvorbu a rozdělení majetku, aby sloužilo všem. Dnes je tento požadavek důležitější než kdykoliv dříve.

Jestliže existují alternativy, které tyto principy respektují, a jestliže přesto či právě proto ukazují cestu ke zmírnění světové chudoby i k optimálnějšímu růstu bohatství, bylo by neodpovědné takové alternativy odmítat či o nich neodpovědně mlčet.

Křesťan a společnost, in. dr.B.V.

Společně vzpomeňme!

V listopadu minulého roku nás opustil Láďa Procházka, který KSH spoluzakládal. Byl členem našeho ústředního výboru. Zemřel náhle. Po těžké nemoci nás 22. 11. 2005 opustil i ing. B. Pexa, který obětavě rozšiřoval naše tiskoviny. Alespoň na chvilku se na ně ve svých myslích rozpomeňme! Usilovali o obecné dobro nejen svými slovy, ale především skutky, proto si zaslouží i naše poděkování a úctu.

Poděkování i prosba

Vážení a milí přátelé, srdečně děkujeme za vaše vánoční, novoroční přání, dopisy, podněty, návrhy i kritiku a jistě též za zaslané finanční příspěvky, které nám již nyní umožňují v odpovídajícím rozsahu vydávat naše tiskoviny.

Jsme přesvědčeni, že i ti vás, kteří do společného “tiskového fondu”dosud nepřispěli, učiní tak v době pozdější, samozřejmě pokud to sociální situace umožní.

Naše již dlouhodobé uvažování o opětném, ale tentokrát již dlouhodobém zřízení internetové stránky KSH a současně i emailové adresy, je úzce spojeno s vytvořením určité finační rezervy, jíž nějakou dobu se pokoušíme ne neúspěšně akumulovat..

V souvislosti s tímto úsilím se zcela mimořádně obracíme i na ty z vás, kteří již svůj příspěvek zaslali. Prosíme, zvažte, zda vám vaše finanční situace dovolí ještě nějakou částkou přispět. Vřele děkujeme. Redakční rada

Z naší “nakladatelské a vydavatelské” činnosti

Podařilo se nám opět obnovit řadu “Listů”.Tyto budou obsahovat volné překlady z nejdůležitějších článků Landeszeitug, částečně i z Prager Volkszeitung. Budeme usilovat, abychom občas, i když je to finančně nákladné, získali též překlady ze Sudetendeutsche Zitung. Nejen náklady nám pomáhá nést Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí. Tuto činnost, která velmi výrazně přerůstá náš okruh působení, vyvíjíme i ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí KČP. O doručování Listů žádá řada funkcionářů vlasteneckých organizací. Pokračujeme ve vydávání brožurek, které obsahově jsou vlastně studijními texty. Jejich autory jsou zpravidla vysokoškolští pedagogové, kteří je píší především pro studenty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydává ÚV KSH. Uzávěrka byla 18. ledna 2005. Kontaktní adresa: Dr. O. Tuleškov, Na Čihadle 18, Praha 6 – Dejvice, 160 00.