Evropská revoluce 1848-1849

                 ( stručný komparativní nástin)

 

 

          Prof. PhDr.Vratislav Čapek, DrSc.

 

 

Úvod

 

Koncem 18. století se odehrály tři revoluce, které změnily tvářnost světa. Probíhala zemědělská a průmyslová revoluce, která začala v druhé polovině 18. století v Anglii a rozšířila se pak postupně během  půlstoletí do dalších zemí, a tím začal přerod převážně zemědělských civilizací na civilizace průmyslové s kapitalistickou ekonomikou a novou sociální skladbou obyvatelstva. Ekonomická a sociální přestavba evropské společnosti byla doprovázena dvěma politickými revolucemi, válkou za nezávislost Spojených států a Velkou francouzskou revolucí. Revoluce v Severní Americe vybojovala první vítězství kolonizovaných území nad kolonizátory – Velkou Británii. Poprvé vtělila osvíceneckou teorii, vyvinutou v Anglii a ve Francii, do politického programu v Prohlášení nezávislosti a realizovala ho v první republikánské ústavě Spojených států amerických. Otevřela si tím cestu k demokratickému vývoji země,  vytvořila národní pospolitost a  urychlila průběh průmyslové revoluce v zemi. Revoluce ve Francii svou Deklarací lidských a občanských práv a přijatou ústavou, v níž bylo obsaženo rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní, a do níž se včlenila myšlenka, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid, ovlivnila celý další vývoj v Evropě. Zahájila proces půlstoletého revolučního vývoje nejen v Evropě, ale i mimo ni. Evropská revoluce 1848-1849 je dovršením tohoto vývoje.

 

 

Hlavní problémy, které chtěla revoluce v Evropě řešit

 

Revoluce 1848-1849 se skládala zhruba z padesáti  dílčích povstání či ozbrojených střetnutí. Do bojů byla zapojena celá Evropa, ať již přímo či nepřímo byla zasažena jejich důsledky. Poprvé došlo k některým spojením jednotlivých povstání mezi sebou v různých zemích či oblastech. Tím docházelo do jisté míry k určité jednotě v kladení revolučních cílů, za které lidé bojovali. Revoluce jako celek byla vyvrcholením více jak půlstoletého vývoje, který směřoval od feudální ke kapitalistické společnosti, od feudální závislosti k liberální ekonomice, k svobodě člověka, k občanství, k národní nezávislosti a k sociální spravedlnosti.

Ekonomický, sociální, politický i kulturní vývoj dosáhl takového stupně vnitřních společenských změn, které vyvolaly napětí v obyvatelstvu i jejich vůli prosadit reformy i navenek, politickými či násilnými revolučními prostředky.

 

Společným programem revolucí bylo:

 

1.    Odstranění přehrad, které se stavěly v cestu rozvoji průmyslové výroby zavedením liberální ekonomiky, kterou vysvětlil Skot Adam Smith již v roce 1776 ve svém díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Šlo o tržní ekonomiku, volný obchod bez celních hranic, působení vztahu mezi nabídkou a poptávkou na trhu, o volnou konkurenci, o kapitálové transakce, o nutnost střídání konjunktury s krizemi, o vztah mezi cenami a mzdami, o co největší omezení zásahu států do ekonomiky atd.

 

2.    Zavedení ústavních vlád, konstituce, proti absolutním panovnickým monarchiím, a tím otevřít cestu k politickému spolurozhodování dosud vrstev neprivilegovaných, tzv. třetího stavu, tj. vrstev již také ekonomicky silných, kterým zastaralý způsob absolutistické vlády brzdil  podnikatelský rozvoj.

 

 

3.    Dosažení občanských a lidských práv, svobod projevu, písma, sdružování, podnikání, vlastnických práv, práva svobodně nakládat se soukromým majetkem, práva politická, právo volit a být volen, svobody vyznání, právo na vyjádření své národní příslušnosti apod. V americkém Prohlášení nezávislosti bylo například zdůrazněno: právo na život, štěstí a svobodu. Ve francouzské Deklaraci lidských a občanských práv bylo zejména uvedeno právo na vlastnictví, bezpečnost, svobodu a odpor proti útisku. Heslo Francouzské revoluce volnost (svoboda), rovnost (před zákonem) a bratrství (solidarita mezi občany) se stalo výzvou pro boj lidí proti absolutním vládám, útisku obyvatelstva panovnickým establišmentem v celé Evropě. Obecným požadavkem byla tedy demokratizace veřejného života.

 

4.    Zlepšení sociálních podmínek rolníků  na venkově, kteří z velké části byli neustále postihováni svízelnými robotními povinnostmi a dělníků v továrnách, kteří pracovali 14-16 hodin denně, neměli žádné pojištění pro případ nemoci či nezaměstnanosti, jejich mzdy nestačily k tomu, aby mohli uživit sebe či svou rodinu, neměli volební právo, pro většinu i základní vzdělání bylo nedostupné, umírali v průměru ve 30-35 letech života. Obecným požadavkem bylo tedy zrušení vší poddanské závislosti všude, kde se vyskytovala a přijmout sociální zákonodárství, které by zlepšilo život dělnictva.

 

5.    Do popředí se dostávaly otázky národnostní, a to ve dvojím smyslu. Většina evropských národností prožívala již delší dobu své národní obrození, tj. kulturní i politickou národní emancipaci, a to v podmínkách mnohonárodnostních států jako bylo například Rakousko či Turecko, kde vedoucí národy  utlačovaly ostatní národnosti, nebo v podmínkách, kdy národ byl rozptýlen do řady státních celků a toužil po svém sjednocení, jako tomu bylo v Itálii či v Německu. Obecným požadavkem v prvním případě šlo o získání co největších národnostních práv až do politického osamostatnění, v druhém případě  o sjednocení všech příslušníků národa v jednom státě.

 

6.    Společenská přeměna se netýkala pouze ekonomiky či politiky, ale projevila se i v kultuře. Atmosféra klasicismu, jakéhosi racionálního oživení antiky, se měnila v romantické chápání lidských potřeb. Přecházelo se od rozumu spíše k pocitům, od umírněnosti a střízlivosti k ozvláštňování jevů či příběhů, od antických vzorů ke středověku, k oslavě gotiky, od potřeb vyšší společnosti k lidovým potřebám a tradicím, od univerzalistické víry v budoucnost k příchylnosti k regionům či individuálním potřebám člověka, od jasnosti k tajemnosti, od světoobčanství k vlastenectví. V umění vynikalo místo dosavadního stavitelství spíše písemnictví či malířství. V malířství se vytrácela uhlazená malba klasicismu ve prospěch osobitně pojatých nepravidelností, dřívější portrétování středních či vyšších vrstev ustupovalo spíše malbě přírodních scenérií. Francouzské parky s pečlivě ostříhanými rostlinami se měnily v anglické parky připomínající volnou přírodu. Generace, v níž přední úlohu hráli například J.W. Goethe, F. Schiller, L. van Beethoven,  J. L. David, J. F. Haydn, F. J. Goya, W. A. Mozart byla postavena před změnu ducha doby či byla následována romantiky typu ruského básníka A. Puškina, Angličana lorda Byrona nebo českého básníka K. H. Máchy.

 

 

Atmosféra  revolučních hnutí v první polovině 19. století a v evropské revoluci 1848-1849  byla romantická, romantičtí byli i revolucionáři tím, že své představy nedovedli reálně zvážit, pouštěli se do akcí dosti nepřipravených, ideje nebyly vyváženy možnostmi jak je uskutečnit, spoléhali se často na síly, které selhaly. Přesto však ještě před evropskou revolucí  dosáhlo revoluční hnutí řady úspěchů:

Nová revoluce ve Francii v roce 1830 zavedla v zemi konstituční režim, Řecko se osvobodilo od Turecka a budovalo národní stát, Belgie se oddělila od Nizozemska, osvobodila se celá latinská Amerika od španělského či portugalského kolonialismu. Revoluce ve Španělsku, v Itálii, povstání v Polsku či Rusku, národní vlastenecké hnutí v Německu, pokroky národně osvobozeneckého hnutí na Balkáně i s myšlenkami na velký všeslovanský stát podporovaný Ruskem, to vše bylo předobrazem celoevropské revoluce 1848-1849.

 

Liberalismus, nacionalismus, konstitucionalismus, socialismus, romantismus byly směry myšlení politického, ekonomického a kulturního, které vstupovaly do revoluce, podílely se na ní v určitém rozsahu i hloubce podle rozvoje té které oblasti Evropy. Všechny tyto směry vzešly zejména z Francie, která se tak stala klíčovou zemí, která udávala tón průběhu revoluce a v podstatě určovala i její jednotlivé fáze.

 

Politické síly podílející se na revoluci

 

Společně vnímané cíle revoluce byly však modifikovány podle  představ  politických sil a sociálních skupin, které měly k obecných cílům svůj specifický vztah.

 

Revoluce byla zaměřena proti panovnickému absolutismu, týkala se tedy především konzervativních  privilegovaných vrstev složených především z vysoké šlechty spjaté se stávajícím establišmentem a z lidí závislých na panovníkovi či na jeho dvoře. Tyto protirevoluční síly se ustavily již na vídeňském kongresu a spojily se v odporu proti Napoleonovi, a pod hlavním vedením rakouského kancléře, knížete Kl. Metternicha, a ruského cara Alexandra I., se stavěly proti jakýmkoli reformám, změnám současného stavu, chtěly za každou cenu udržet křehkou rovnováhu sil a převahu velmocí nad národním hnutím, vzpíraly se myšlenkám  sociálních reforem,  konstitučním požadavkům, myšlenkám Francouzské revoluce o svobodě, rovnosti, bratrství, o vlivu širokých vrstev lidových na politiku, viděly pro sebe vážné nebezpečí v úsilí vytvářet postupně občanskou společnost, včetně občanské lidové armády. Posílaly už před rokem 1848 vojska proti všem hnutím narušujícím dohody z vídeňského kongresu, a tam založenou svatou alianci pokládaly stále za svou hlavní mezinárodní oporu, i když  její moc do značné míry již vyvanula. Na počátku roku 1848 byly však postaveny před mohutnou sílu odporu, se kterým se do té doby v tak široké míře zatím nesetkaly.

 

Vůdčím představitelem konservativního protirevolučního tábora ve střední Evropě bylo Rakousko v čele s císařem Ferdinandem I .(císařem od roku 1835). Byl to Habsburk, po matce svázán se sicilským královstvím, sňatkem též s královstvím sardinským. Od mládí  byl tělesně slabý a duševně nevyrovnaný, takže od počátku za něho vládla státní konference, jakási centralistická rada řízená knížetem Kl. Metternichem.

Rakousko se v době první fáze průmyslové revoluce od západní Evropy výrazně opožďovalo, i když panovník přál rozšiřování obchodu a průmyslu, zakládání železnic, uvažoval dokonce o zrušení roboty za výkup.Za něho byla snížena vojenská služba za 14 na 8 let. Když vypukla revoluce, podobně jako všechny evropské dynastie, ustupoval občanským požadavkům, avšak odmítal ustoupit tlaku rozhodnějších sil v monarchii, aby totiž abdikoval ve prospěch svého, jak se zdálo rozhodnějšího bratra Františka Karla. Považoval se jako ve středověku za panovníka bohem vyvoleného, tedy doživotního.Teprve koncem prvního revolučního roku nakonec souhlasil, ale když jeho bratr trůn nepřijal, padla volba na jeho syna Františka Josefa, mladíka plného elánu a vůle udržet panovnické pozice, a přitom přijmout některé nutné reformy, zejména ve státní správě, aby ji totiž učinil výkonnější. František Josef I. vládl pak v zemi až do první světové války a zemřel v jejím průběhu, po jedné z nejdelších vlád v Evropě, v roce 1916. Ferdinand, si po své abdikaci  vybral za sídlo pražský hrad a jako soukromník, ale přitom korunovaný český král (1836), se zúčastňoval lidových pražských slavností, byl lidmi dosti oblíben, a  proto ho důvěrně nazývali „Ferdáčkem“.

V Prusku byly vkládány naděje do nového hohenzollerského krále Fridricha Viléma IV. (1840), který nastoupil po svém slabém a neúspěšném otci, s nímž byla obecná nespokojenost. Nový král bojoval za mlada proti Napoleonovi, po svém nástupu vyhlásil politické amnestie, vybíral si slovutné muže do hlavních úřadů ve státní správě, tišil náboženské spory, obíral se podle svého zájmu vědami, uměním, zejména stavitelstvím. Měl pověst vlastence, věřilo se že může spojit Německo a že je i otevřen jednání o ústavě. Panovník však zůstal náladovým diletantem těkavé mysli se sklony k psychickým poruchám. Málo rozuměl duchu doby, takže nesplnil očekávání, aby totiž přizpůsobil monarchii reformním potřebám. Nebezpečí revoluce chtěl využit pouze k uskutečnění pruského hegemonismu v německém spolku, ale odmítl převzít moc v celém Německu, když mu ji během revoluce ústavní činitelé nabízeli.

V sardinském království (v Piemontu) vládla savojská dynastie, jediná vlašská vládnoucí rodina v Itálii. Její zástupce Karel Albert se stavěl ve svých projevech do role vlastence, jehož rodina je předurčena k roli sjednotitele Itálie. Sám však byl absolutní vladař klonící se spíše ke straně liberální, což skýtalo rovněž jisté naděje do budoucnosti, zejména i tím, že viděl v papeži Piovi IX. určitý příklad reformní činnosti. Chtěl využít touhy Vlachů po sjednocení země, třeba i pod sardinským vedením, a neváhal v revoluci poslat své vojsko proti Rakousku, které vlastnilo podstatnou část Itálie. Po prohraných válkách se vzdal trůnu ve prospěch svého syna Viktora Emanuela II. (1849), sám odejel do manželčiny rodné země, do Portugalska, kde byl zabit v jakési hospodské rvačce.

 

V království obojí Sicílie  vládli španělští Bourboni, králem se stal po svém otci v roce 1830 Ferdinand II. Vzbuzoval rovněž naděje lidí na změnu poměrů. Již při svém nástupu sliboval reformy, amnestii, brzy však dal moc v zemi do rukou jezuitům, nastaly časté bouře následované procesy s nespokojenci, které končívaly popravami, při kterých býval i sám král přítomen. Papeže Pia IX. nazval  Ferdinand jakobínem pro jeho dobře míněné reformy v církevním státě, což byla v očích dynastií těžká urážka. Nebylo tudíž nijak překvapující, že právě v jeho království ozbrojené povstání v lednu 1848 evropskou revoluci započalo.

 

Ve Velké Británii vládla od roku 1837 královna Viktorie z hanoverské dynastie a její dlouhá vláda trvala až do její smrti v roce 1901. Země byla často pro evropské konstitucionalisty vzorovou konstituční parlamentní  monarchií, v níž se střídaly u moci dvě strany, konzervativní (tory) a liberální (whig). Británie sice zůstávala stranou přímého kontinentálního konfliktu,  její zahraniční politika směřovala především k zachování britské světové suverenity. V jejím zájmu bylo proto spíše oslabovat mocnosti na kontinentě a udržovat rovnováhu sil, což bylo pro britské aspirace ve světě nejméně nebezpečné. Proto její politika v revoluci směřovala spíše k opatrné podpoře reformního tábora, tím spíše, že veřejné mínění v Británii mělo pro radikální snahy na kontinentě dosti pochopení. Britům bylo  sympatické úsilí o reformy vedoucí k občanské společnosti, protože sama měla za sebou první volební zákon, který rozšiřoval volební právo v zemi, projednávala úspěšně první sociální zákonodárství, zejména vzhledem k snížení pracovní doby dětí a žen. Svobodné prostředí Británie lákalo kontinentální revolucionáře, kteří se ocitli ve svých zemích v ohrožení a dovolovalo jim se tam sdružovat a i působit pro revoluční záměry ve svých zemích.

 

Rusko pod vládou Romanovce Mikuláše I. (vládl od roku 1825) bylo nazýváno „četníkem Evropy“ pro svůj aktivní odpor ke každému reformnímu hnutí. Neomezená vláda panovníka spočívala na třech sloupech moci, na samoděržaví, zvláštním ruském způsobu neomezené vlády, na pravoslaví bránící všemu novému a konzervující staré přežilé tradice, na nevolnictví, které znemožňovalo jakýkoli ekonomický a společenský pokrok. Poznání západní civilizace při válkách s Napoleonem a děkabristické povstání z roku 1825 byly sice počátkem snah po změně, které však zatím neměly sílu se realizovat. V evropské revoluci  ruská armáda poslaná Mikulášem na pomoc Rakousku proti revoluci v Uhrách udělala z Ruska hlavního nepřítele pokroku a byla též ranou pro ideu všeslovanského státu v Evropě.

 

Zcela zvláštní postavení v revoluci 1848-1849 zaujímala  Francie, která po dvou revolucích (l789 a 1830) se stala konstituční monarchií. Její král Ludvík Filip z orleánské dynastie připomínal občanského krále, který se oblékal jako měšťák, chodil s tvrďáčkem na hlavě a s hůlčičkou se procházel po elysejských polích, hrál na burze a nic u něho nepřipomínalo feudální dvůr starých bourbonských králů, kteří ve Francii skončili vyhnáním krále Karla X. v revoluci 1830.

Francie se v revoluci 1848-1849 stala hlavním inspirátorem revolučních hnutí všude v Evropě, ovlivnila její průběh a etapy, avšak cíle revoluce se v mnohém ve Francii lišily od těch ve zbytku kontinentu. Francie totiž měla již konstituci, šlo tedy o její prohloubení, Velká francouzská revoluce dokončila proces vzniku jednotného národního státu, její obyvatelstvo se již zbavilo nevolnictví či poddanství, republikánské hnutí mělo za sebou již i samostatná vystoupení, sociální otázky se projevovaly více než v jiných zemích, a to v teorii i v lidových hnutích, takže šlo spíše o rozšíření  občanské společnosti a o sociální zákonodárství a rychlejší rozvoj průmyslové revoluce, aby se jí Británie v ekonomickém vývoji a v bohatství státu příliš nevzdálila. Francie byla také jediná, která měla tak silné socialistické hnutí, které umožnilo, aby jako v jediné zemi vzniklo v průběhu revoluce v Paříži samostatné dělnické povstání.

 

Druhým politickým proudem v revoluci 1848-1849 byli  liberální demokraté, k nimž se hlásila část šlechty spjatá s novými společenskými proudy a část liberálního měšťanstva usilujícího o přístup či rozšíření politické moci o svou sociální vrstvu. Liberální demokraté se stavěli za konstituční monarchii anglického typu a chtěli dosáhnout příslušných reforem kompromisem, dohodou se stávajícími dynastiemi, volili evoluční cestu bez krvavých srážek či konfliktů. Byl to vlivný a dosti mocný proud, jehož členové měli významné funkce i ve státní správě, stáli v čele politických debat či proudů, měli i ve společnosti značný respekt.

 

Tam, kde bylo ještě poddanství hodlali ho ovšem odstranit, avšak za výkup staré feudální šlechtě. Rozhodným způsobem chtěli uzákonit liberální občanské svobody, které jim měly umožnit politický vzestup odstraněním všech feudálních přehrad a uvolnit cesty občanskému a ekonomickému pokroku, na němž se již podíleli, na jehož rozšíření měli velký zájem. Jejich společenské postavení a ekonomická síla je stavěla do popředí revolučních dějů.

 

Skutečným revolučním proudem však byli revoluční demokraté, kteří měli své příznivce zejména ve středním stavu a spoléhala na ně i většina dělnictva a rolnictva, protože hájili zčásti také jejich zájmy a protože vlastní program a stavovské instituce zatím neměli tak silné, aby vystupovali v revoluci až na výjimky kompaktně a samostatně.

 

Revoluční demokraté chtěli změnit situaci ve svůj prospěch rychle, najednou a v celé rozsahu, neváhali jít za svými požadavky do ozbrojeného povstání. Byli radikální republikáni, chtěli odstranit feudální přehrady na vesnici francouzskou cestou bez výkupu. Stavěli se za národní svébytnost a sebeurčení   potlačených  etnik či za národní sjednocení. Prohlašovali, že rovnost a sociální spravedlnosti je více než svoboda, a tím splňovali i přání těch nejchudších.

 

Již zjevnou, i když nikoli rozhodující silou v revoluci 1848-1849 byli socialisté. Nejsilnější jejich tradice žila ve Francii a v Anglii. Sociální cítění je ovšem staré jako lidstvo samo. Jako politické organizované hnutí souvisí však až s přeměnou společnosti, se vznikem moderního průmyslu a továrního proletariátu.

 

V Anglii, kde probíhala průmyslová revoluce nejčasněji, již v roce 1780 v Yorkshiru Ned Ludd vedl textilní dělníky k rozbíjení nově zaváděných strojů do výroby, protože způsobovaly výluku dělníků z práce, a tím růst jejich nezměrné chudoby. První dělnická strana vznikla rovněž v Anglii jako Dělnická asociace, tzv. chartistické hnutí, která ve své chartě z roku 1836 vysvětlila své záměry spojené především s úsilím o uzákonění všeobecných a rovných voleb, které by, jak doufala,  umožnily i dělnickým zástupcům dostat se do parlamentu, a tam působit na zlepšení situace dělníků. V tomto smyslu předkládala organizace parlamentu petice, které podepsalo například v roce 1839 milion lidí. Její záměry se postupně rozšířily na požadavek progresivního zdanění, na vznik národních lidových gard, na prosazování sociálního zákonodárství, včetně otázek mzdových. Petice byly vždy parlamentem odmítnuty. Když byla poslední petice opět odmítnuta právě v roce 1848, chartistické hnutí zaniklo. Dělnické hnutí v Británii se pak začalo vyvíjet spíše na odborovém než přímo na politickém základě. Přesto však došlo právě v Británii k přijetí prvních sociálních zákonů. Ve třicátých letech, kdy první fáze průmyslové revoluce tam končila, byla upravena pracovní doba dětí a žen maximálně na 10 hodin denně.

 

Ve Francii již za velké revoluce v roce 1796 vzniklo hnutí G. Babeufa, tzv. „Spiknutí rovných“, prosazující odstranění soukromého vlastnictví a vytvoření nové společnosti ozbrojeným povstáním. Řada socialistických reformátorů předložila různé návrhy, jak řešit postavení dělnictva a vzmáhající se chudobu. Na těchto snahách se nepodíleli pouze socialisté, ale také různé charitativní organizace i křesťanská sdružení či demokraticky smýšlející představitelé. Tak například J. S. Mill, filozof, příznivec tržního hospodářství, kritizoval sociální nespravedlnost a vyzýval vládu, aby se postarala o zlepšení pracovních podmínek dělníků. Francouzský žurnalista Louis Blanc ve své knize Organizace práce navrhoval, aby stát socializoval většinu velkých podniků, služeb, včetně bank, dopravy, aby zajistil pojištění dělníků a zřídil pro nezaměstnané „speciální dílny“ jako veřejně prospěšné organizace, či aby vznikaly družstevní podniky řízené dělníky a pro dělníky. Směr k družstevnímu či svépomocnému podnikání zastávala celá plejáda dalších, tzv. utopických socialistů, od Angličana R. Owena po Francouze F. Fouriera, jejichž podniky vždy po čase ztroskotaly, protože v konkurenci tržního hospodářství nemohly přetrvat.

 

Někteří socialisté šli proto jinou cestou. Francouz L. Blanqui, ovlivněný prvním profesionálním revolucionářem Italem Mariem Buonarottim, viděl jedinou cestu jak dělnictvu pomoci v získání politické moci ozbrojeným povstáním a po vítězství zřízením diktatury proletariátu. Sám učinil k realizaci svého plánu první pokus a zorganizoval v roce 1838 v Paříži povstání, které však bylo potlačeno. Jiný Francouz F. P. Proudhon prohlásil, že veškerý získaný soukromý majetek je vlastně krádež. Tvrdil, že veškeré hodnoty jsou vytvářeny prací lidí a že proto výsledky této práce jsou majetkem všech, jsou socialistickým vlastnictvím (od toho vznikl pojem socialismus), že stát má být rovněž zbaven majetku, ale i veškeré moci, že tržní hospodářství má být řízeno ne vztahem mezi nabídkou a poptávkou, ale má se orientovat podle potřeb lidí sdružujících se v decentralizovaných družstevních podnicích.

 

První komplexní teoretický základ socialismu vypracovali však teprve Karel Marx a Bedřich Engels, mladí ani ne třicetiletí němečtí intelektuálové, a výsledky svého uvažování vtělili do Manifestu komunistické strany, který byl napřed  vydán v němčině, čítal 23 stran, měl 12 tisíc slov, vyšel v Londýně knižně v únoru, právě na počátku evropské revoluce 1848 , jako program v roce 1847 založené strany Svazu komunistů. Komunistický manifest byl vydán pak ve více než tisíci vydáních ve více než 100 zemích světa. Stal se časovanou bombou, který inspiroval dělnictvo celého světa k boji za změnu kapitalistické společnosti v socialistickou. Nezabýval se totiž pouze teorií, ale ukazoval jak společnost měnit a učinil to srozumitelným a jasným způsobem.

 

Komunistická strana Německa na základě Komunistického manifestu předložila v dubnu 1848, také za účasti Marxe i Engelse, svůj konkrétní program do revoluce a doufala, že právě při ní by mohlo již dojít ke kýžené společenské přeměně. Program do revoluce měl prvky revolučně demokratické i socialistické. Nabádal k sjednocení celého Německa na republikánském základě, vyžadoval volení právo pro všechny občany od 21 let, navrhoval odměňování za práci v parlamentě, aby totiž v něm mohli zasedat i dělníci, vyžadoval zrušení všech feudálních dávek a závislostí bez náhrady a všeobecné ozbrojení lidu. Do státního vlastnictví měly přejít konfiskované šlechtické velkostatky, doly, důlní závody, banky, veškerá doprava. Církev měla být odloučena od státu. Měly být otevřeny „národní dílny“ pro nezaměstnané, stát měl převzít starost o lidi neschopné práce a měl uzákonit všeobecné a bezplatné vzdělávání.

 

Komunistický manifest začíná slovy: „Světem obchází strašidlo komunismu“a text pak vysvětluje, že nejde o žádné strašení, ale o zákonitý nevyhnutelný vývoj společnosti od kapitalismu k socialismu. Manifest končí výzvou: „ Proletáři všech zemí, spojte se!“, což ukazuje, kdo tuto revoluční změnu má provést, a to násilnými revolučními prostředky, světovou revolucí.

Program do evropské revoluce končí takto: „ Je v zájmu německého proletariátu, maloburžoazie a rolnictva celou energií prosazovat uvedené zásady. Jen jejich uskutečněním mohou miliony, které dosud v Německu od malého množství byly vykořisťovány a které se snaží nadále utiskovat,  dosíci práva a moci, které jim, jako všechno bohatství, patří.“

 

Podněty a fáze revoluce

 

Evropská revoluce 1848-1849 dozrávala dlouhou dobu, byla totiž spojena s postupnými společenskými změnami ve všech oblastech společenského vývoje, avšak právě před rokem vzniku revoluce situace dozrála. Objevily se jevy, které propuknutí revoluce urychlily, byly jakousi poslední příčinou jejího vzniku a měly přitom celoevropský charakter.

 

Několik let před revolucí se v Evropě objevovala špatné úroda, včetně bramborové plísně, což způsobovalo nedostatek potravin a hlad pro miliony zejména prostých lidí. Ceny stoupaly, objevila se tyfová nákaza, rozmohla se cholera. Zvětšila se neúměrně nezaměstnanost. Rozpadalo se bankovnictví,  masově se rozmohly obchodní krachy. Vlády nebyly schopny problémy řešit, takže se projevila nespokojenost v řadách téměř všech vrstev společnosti, a to bez ohledu na politické zaměření.Vyskytla se dobrá příležitost využít situace ke splnění politických cílů různých společenských uskupení.

 

Revoluce měla svůj počátek v lednu v Itálii, byla Evropou sledována s obavami i s nadějí. Metternich zdůrazňoval závaznost vídeňských dohod a připravoval se k útoku. Chtěl získat i Francii poukazem na to, že jde o radikální republikánské hnutí, které bude nebezpečné i pro francouzskou konstituční monarchii. Pouze Anglie varovala před zásahem, její veřejné mínění bylo pro Italy. I v českých zemích mezi českým obyvatelstvem vyvolaly zprávy z Itálie většinou nadšení, protože národní vlašské záměry  se zdály tak podobné záměrům  českým v Rakousku, byly totiž národní, svobodomyslné a byly namířeny proti Rakousku. Zamýšlené zásahy však vzaly za své únorovou revolucí ve Francii, která začala mít jiné starosti než pomoci Rakousku v Itálii.Teprve však francouzská únorová revoluce 1848 vyvolala hned v březnu revoluční hnutí v celé Evropě. Tento revoluční vzestup trval zhruba do června 1848, kdy vyvrcholil dělnickým povstáním v Paříži, se kterým časově téměř souznělo v českých zemích povstání v Praze.

 

Od června do září nastal revoluční sestup vyvolaný porážkou revolucionářů v Itálii, Maďarsku, neshodami mezi revolucionáři v Německu či nástupem Ludvíka Napoleona k moci ve Francii.

 

Na jaře 1849 zhruba přes celé léto se projevil opětovný vzestup revoluce daný vytvořením římské republiky již v únoru 1849, vyhnáním papeže z církevního státu a vyhlídkou úplné nezávislosti Uher v dubnu téhož roku. Tyto dvě události byly nadějí všech revolucionářů, že jejich zápas není ztracen, ale že se znovu rozhoří všude opět v plné síle.

 

Na podzim 1849 byla však revoluce všude zlikvidována a dynastie se v podstatě vrátily do svých starých vládnoucích pozic.

 

 

Hlavní otázky revoluce v jednotlivých zemích

 

Dosud byly naznačeny společné problémy, před kterými celá Evropa stála. Posléze se ukázalo, že řešení problémů rozdělilo Evropu jako celek podle zájmů různých společenských vrstev či politických skupin. Dále půjde o to, aby byly objasněny další konkrétní kroky revoluce, které vycházely z potřeb jednotlivých zemí či oblastí v Evropě. V nich se posléze specificky promítly jak obecné problémy, tak i různá hlediska a přístupy k jejich řešení.

 

Dlouhodobě neklidná nálada v Evropě se vyhrotila napřed v Itálii. Tam převládala po celá staletí přetrvávající snaha o sjednocení všech Vlachů v jednu pospolitost, vůle dosáhnout konstituce, která by uvolnila veřejný život, posílila svobodu a lidská práva po vzoru Velké revoluce ve Francii a nastolila občanskou společnost. Nebylo však jednoty v tom, jakým způsobem se to má stát a kdo bude tou hnací silou, která se tomuto hnutí postaví do čela.

 

V otázce sjednocení se nabízelo v Itálii trojí řešení. První zastával Vincenzo Gioberti, kaplan sardinského vladaře Karla Alberta ze savojského rodu, jemuž cítění národní splývalo s katolictvím.Gioberti navrhoval postavit do čela sjednocené země papeže Pia IX., který svými činy se zdál vhodným kandidátem nejen pro tradičně zbožné běžné Italy, ale i pro liberální vlastenecké vrstvy. Zosobňoval středověký guelfský ideál sjednocené Itálie pod heslem „ven s barbary“(Rakušany), vyhlásil amnestii provinilců z doby jeho předchůdce, zaváděl některé technické novinky, překvapilo založení první železnice v papežském státě, zavedl některé ústavní ústupy, uvolnil například cenzuru, dovolil laicizaci církve. Sympatie získával i svým negativním postojem k Rakousku, které bylo všemi Italy chápáno jako hlavní nepřítel, a bylo skutečně překážkou jakéhokoli typu sjednocení země, vždyť vlastnilo velkou část země na severu i zčásti ve středu Itálie. V možném zápase s ním spoléhal Gioberti na pomoc vojsk sardinského krále.Papež byl sice vlídný, ale zdráhavý, mělký a bojácný, nebyl vůdcovský typ. Sám papež to vyjádřil pregnantně: „Chtějí ze mne učinit Napoleona, ale já jsem vskutku jen prostý, venkovský farář.“

 

Druhá možnost sjednocení země vycházela od turinského dvora, kde Karel Albert snil o vládě nad celou Itálii. Měl za sebou slušný ekonomický rozvoj Piemontu a jako jediná italská dynastie měl k dispozici i dosti silné vojsko, které se mohlo postavit Rakousku, aby  vybojovalo sjednocení. Byl však nerozhodný, ne nadarmo se mu přezdívalo „král kyvadlo“, neboť podléhal tlakům z různých stran.

 

Třetí možnost poskytovalo revolučně demokratické hnutí, které měla za sebou již četné pokusy o povstání například v církevním státě, v Neapolsku, Romagnii, Calabrii, které byly živeny nenávistí k Rakousku, a měly oporu v hloučcích revolučních emigrantů se střediskem v Londýně, které všechny však skončily popravami či žalářováním vzbouřenců. Za většinou povstání stál italský revolucionář Giuseppe Mazzini, který byl v Sardinii odsouzen k smrti, prchl do Švýcarska,  když se však schylovalo v Itálii k revoluci, přispěchal ku pomoci. Mazzini založil již v roce 1832 revoluční spolek Mladá Itálie a vyzýval evropské národy k povstání proti panstvu, despocii.(Viz přílohu l) Usiloval o následující: „položit základ k všeobecnému rozvoji myšlenky a činu, čímž by se dosáhlo obrácení božských zákonů na vládu lidskou“. Vyhlašoval svazek jednoty a lásky mezi lidmi jako podmínky svobody. Mladá Itálie nezůstala jediná, vzniklo Mladé Německo, Mladé Švýcarsko, Mladá Evropa. Převládla romantická naděje, že mládež Itálie a Evropy změní svět. Mazzini se obrátil na italského národního hrdinu Giuseppa Garibaldiho, se kterým se již v roce 1834 účastnil spiknutí. Tehdy po neúspěchu uprchl do Francie, pak odejel do Tunisu, ale zakotvil v Jižní Americe, kde pomáhal zejména uruquayskému lidu v jeho zápase za nezávislost. Radikálové i umírnění v Itálii ho milovali. V revoluci spolu s Mazzinim založili římskou republiku, v níž začali uplatňovat některé reformy ve prospěch občanů. Republika trvala však pouze několik měsíců, od února 1849 do srpna téhož roku, kdy podlehla francouzskému i neapolskému útoku. Garibaldi utekl napřed do Piemontu a odtud znovu odejel do Ameriky.

 

Sjednocení se pak pokusil provést Karel Albert bojem proti Rakousku. Byly svedeny tři hlavní bitvy, v nichž sardinské království prohrálo, a to u Verony v květnu 1848, u Custozzy červenci 1848 a pak u Novary v březnu 1849. Sardinie využívala nenávisti Italů k Rakušanům i lidových povstání, která začala již v lednu na Sicilii, objevila se v Sardinii, v Miláně, v Toskáně, v Lombardii a jinde. Revoluční hnutí donutilo vlády v Itálii přijmout ústavní režimy. Dokonce i Ferdinand II. vyhlásil v Neapoli v únoru 1848 ústavu podle francouzského vzoru se svobodou tisku a uvolněním veřejného života. V Sardinii se o konstituci, též podle francouzského příkladu, zasadil hlavní piemontský ministr hrabě Camilo Cavour, mladý ekonom, pobývající delší dobu v cizině a chápající ekonomické i společenské potřeby moderní doby a zejména usilující o provedení změn v sardinském království k prospěchu země. Měl představy umírněného liberála anglického typu. Ústavu musel přijmout pod tlakem revoluce i toskánský velkovévoda a další hlavy států v Itálii. Velkovévoda bádenský trefně charakterizoval vzestup revoluce, když  řekl:“ leželi jsme všichni naráz na břiše. Slíbili jsme jim (revolucionářům)  všechno, i záruky dobrého zdraví a dlouhého věku.“

 

 

Na vojenském neúspěchu Italů se podílela zejména geniální strategie rakouského maršála Václava Radeckého, třebenického rodáka od Sedlčan, který ve svým dvaaosmdesáti letech všechny bitvy dovedl vyhrát. Osvědčil se již před tím v bojích proti Turkům, proti revolucím, kdekoli se vyskytly, proti Napoleonovi. Italské sjednocení muselo ještě, tak jako konstituční vláda, nějakou dobu počkat.

 

Itálie sice v lednu 1848 revoluci začala, ale teprve únorová revoluce ve Francii ji rozšířila po celé Evropě. Francie byla již od roku 1830 konstituční monarchií, ale na politické moci se podílela jen malá část obyvatelstva. Ze 30 milionů  Francouzů mělo volební právo jen necelých 300 tisíc občanů. Francie  nastoupila cestu k průmyslové revoluci úspěšně, tovární průmysl vzrůstal, technické vynálezy se uplatňovaly, rozvíjela se síť železničních tratí a osvědčovala se paroplavba. Národ byl bohatší než kdykoli před tím, životní úroveň stoupala, státní rozpočet byl kladný. Došlo k reformám trestního zákona směrem k větší lidskosti, školské zákony rozšiřovaly školní docházku, i když všeobecná školní docházka zavedena ještě nebyla. Náboženská svoboda byla zajištěna. V roce 1830 získaný Alžír se úspěšně kolonizoval.

 

Přesto byla proti vládě silná opozice zejména z republikánské strany, vzpomínka na republiku z doby Velké revoluce byla stále živá. V. Hugo, A. Lamartine, G. Sandová, J. Michelet, známé a uznávané špičky francouzských vzdělanců, viděli vzor společenského uspořádání v USA, kritizovali ve své zemi nedostatek podílu veřejnosti na politice, bylo jim proti mysli šosáctví krále Ludvíka Filipa, které oddělovalo vládu od zájmů národa.  Postrádali vznešené všelidské koncepce dříve povznášející a ovlivňující kulturu celé Evropy. Bylo jim proti mysli odcizování francouzské plutokracie od demokracie, revolučních tradic,  na které byla Francie tak bohatá. Místo tradičního francouzského podněcování evropského pokroku zavládla obecně nálada nudy. Objevovaly se dokonce i  korupční a další skandály zasahující i do ministerských řad. Francois Guisot, hlavní ministr, původem profesor na Sorboně a známý historik moderní doby, byl nejnenáviděnějším mužem vlády, jakoby zosobněním všech nedostatků červencové monarchie.Situace se stala tím vážnější, že se stále silněji ozývaly hlasy socialistické, a to nejen již v teoretických koncepcích, ale prakticky se projevily v povstání lyonském či v nebezpečném pokusu o dělnické vzbouření A. Blanquiho v Paříži (1839). Pod dojmem síly socialistického společenského tlaku napsal tehdy Heinrich Heine, německý básník usazený v Paříži, že příští revoluce nebude jen politická, ale sociální.

 

Nespokojenci se scházeli na okázalých shromážděních občanů, tzv. reformních banketech, na nichž kritizovali vládu, volali po pádu Guisota, požadovali volební reformu, mluvili o podnětech vycházejících zejména z italských příkladů, připomínaly se revoluční francouzské tradice. Velká banket byl svolán na  22. února do Paříže, kterého se mělo účastnit také kolem šedesáti poslanců. Vláda shromáždění nepovolila. Většina lidí se proto rozešla, dělníci a studenti však vyvolali na protest proti zásahu pouliční bouře, začali stavět v lidové čtvrti Paříže několik barikád.Vláda sice povolala hned druhý den proti rebelantům vojsko, ale to vlastně nezasáhlo, postavilo se za reformy. Král v revoluční situaci propustil Guisota a slíbil přijmout reformy. Za jásotu občanů, v noci z 23. na  24. února náhodný střet povstalců s vojskem vyvolal boj, jehož výsledkem bylo několik mrtvých. Za volání hesel „vraždí“ a „ ať žije republika“ se stavěly nové barikády, nastalo všeobecné povstání. Král nato abdikoval, uprchl do Anglie, kde brzy na to (1850) zemřel. Byla postavena Prozatímní vláda v čele s Alphonsem Lamartinem, francouzským básníkem, diplomatem, historikem a opozičním poslancem, o němž bylo známo, že má demokratické a republikánské názory, že se staví za všeobecné volební právo.Na lidovém shromáždění 25. února byla vyhlášena druhá republika. Při vládě byla ustavena komise pro sociální otázky, kterou vedl známý socialista Louis Blanc, který měl řešit především otázku nezaměstnanosti. Založil proto tzv. národní dílny zabývající se veřejně prospěšnými pracemi.

Vláda uzákonila všeobecné hlasovací právo, zrušila šlechtické tituly, zavedla svobodu tisku a shromažďování a zřídila lidové milice.

V květnu byly provedeny volby do Národního shromáždění, jejichž výsledky byly pro opozici zklamáním.
Bylo zvoleno z několika set poslanců jen sedm umírněných republikánů a pouze tři socialisté.Vláda si ve volbách upevnila své postavení, mohla si dovolit zrušit národní dílny, nepříjemné sociální výdaje, čímž se ocitlo na sto tisíc lidí najednou bez práce a tedy bez prostředků k životu.

Neklid, který tento neuvážený čin vyvolal, vyústil 23. až  26. června v jediné samostatné dělnické povstání v evropské revoluci. V bojích v ulicích Paříže padlo asi 800 revolucionářů, po boji bylo 11 tisíc povstalců popraveno, 25 tisíc zatčeno a 4 tisíce byly deportovány. Tvrdé tresty proti revolucionářům byly znásobeny i ostrou kritikou povstalců z republikánských, liberálních řad, které revolucionáře obviňovaly, že jejich dosti neuvážené vystoupení postihlo i celou protivládní opozici, a tím, že ohrozilo celé demokratické republikánské i liberální snahy o reformy.

 

Nová listopadová ústava schválená Národním shromážděním vycházela sice z francouzské tradice, ale uplatnila také ústavu Spojených států jako svůj vzor. Vyšla sice z francouzské myšlenky, že všechna moc vychází z lidu, ale uzákonila silnou moc prezidenta. Uplatnila znovu heslo francouzské revoluce: volnost, rovnost, bratrství, ale také zdůraznila tři hlavní konzervativní pilíře státu: pořádek, rodinu a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zajišťovala všeobecné volební právo do jednokomorového shromáždění, avšak nikoli právo na práci.

 

Ve všeobecných volbách prezidenta vybírali občané ze tří kandidátů, jimiž byl generál L. E. Cavaignac, který krvavě potlačil červnové povstání, byl to tedy kandidát pro protirevoluční síly v zemi; A. Lamartine, duše Prozatímní vlády, jejíž podvojnost v rozhodování mnohé odradila; Ludvík Napoleon, údajný synovec velkého strýce (syn bratra velkého Napoleona Ludvíka, krále nizozemského, a matky Hortensie, dcery Napoleonovy manželky Josefiny z jejího prvního manželství). Ludvík Napoleon měl pověst republikána, dvakrát se totiž neúspěšně pokusil o vzpouru ve Francii, přítele italských revolucionářů. Měl za sebou slavné jméno, čehož při prezidentské kampani bohatě využíval, i když sám neoplýval řečnickým talentem. Na kampaň měl však dosti peněz, které mu ochotně poskytla jeho anglická bohatá milenka paní Howardová. Napoleon byl nakonec v prosinci 1848 velkou většinou hlasů zvolen ve víře, že obnoví nejen pořádek, ale i slávu Francie, její vedoucí postavení v Evropě jako za starých časů. Napoleon brzy po svém zvolení se však postavil proti římské republice Mazziniho a poslal proti ní dokonce vojsko, dva roky nato, v roce 1851, provedl ve Francii převrat, znásobil totiž své pravomoci i prodloužil dobu trvání svého úřadu a  teprve po svém činu si ho nechal odsouhlasit občanských referendem, což se mu v této situaci nemohlo nepovést. Rok nato podobným způsobem odstranil republiku a prohlásil se císařem Napoleonem III. Tak neslavně skončila druhá republika, a tím i revoluce ve Francii.

 

V březnu 1848 se revoluce pod francouzským vlivem rozšířila ve střední Evropě. Německo bylo v té době složeno ze 34 států a čtyř svobodných měst. Tvořilo spolek států, nově upravený na vídeňském kongresu, v němž vedoucí postavení mělo tradičně Rakousko a Prusko. V obecném německém povědomí se již delší dobu, zejména však od napoleonské éry, živila myšlenka národního sjednocení. Od Francouzské revoluce se rozšiřovala vůle po občanských svobodách a také sociální myšlenky i přímo projevy měly již své zastánce například v bouřích slezských tkalců v roce 1844, ale i v žurnalistické činnosti zejména Karla Marxe. Zejména z německých přistěhovalců do Francii byla složena organizace Svaz spravedlivých v Paříži, který, aby měl širší pole působnosti, přenesl svoje sídlo do Londýna a přejmenoval se v roce 1847 na Svaz komunistů, pro který právě Marx s Engelsem napsali, jak bylo již uvedeno,  program- Komunistický manifest. Komunistická strana Německa pak vystoupila do revoluce se svým zvláštním programem, který však v evropské revoluci  nesehrál významnou roli, byl však pro své zastánce příslibem pro budoucnost.

 

Revoluce neměla v Německu jednotné středisko, nebyla ani shoda v revolučním postupu mezi liberály a revolučními demokraty, i když měli společný postoj k boji proti absolutismu, shodovali se také na občanských svobodách a na sjednocení všech Němců v jeden stát.

 

Vliv revoluce ve Francii podnítil také německou proti absolutistickou opozici k činu. Na počátku března 1848 byli svoláni do Heidelberku političtí předáci ze všech spolkových zemí, kteří zvolili sedmičlenný výbor, aby připravil jednání tzv. Předparlamentu na konec března do Frankfurtu nad Mohanem. Ten se sešel, připravil  na duben volby do celoněmeckého parlamentu, jehož první zasedání se pak ve Frankfurtu uskutečnilo v květnu 1848. Tak byl připraven orgán, který měl rozhodnout o budoucnosti Německa jako demokratického sjednoceného státu.

 

Vše toto se však dělo v neklidné situaci naplněné výbuchy řady demonstrací, povstání a ozbrojených střetnutí. V Prusku například byl král donucen po demonstraci před jeho palácem se ozdobit revoluční velkoněmeckou trikolorou a veřejně se postavil za jednotné Německo.V Berlíně se v této atmosféře bojovalo na barikádách, povstání za prosazení reforem byla zvláště silná v Badensku, směřovala totiž k radikálnímu svržení všech panovníků v Německu.

 

Při jednání ve Frankfurtu se projevila nejen nejednota mezi liberály a demokraty, ale i skutečnost, že všichni revolucionáři podcenili sílu dynastií. Dynastie v Evropě měly styky mezi sebou, měly k dispozici stále ještě jim věrné vojsko, měly zavedenou organizaci státní správy, čekaly pouze na vhodnou situaci, až totiž revoluční romanticky laděné revoluční hnutí oslábne, aby se znovu ujaly moci a revolucionáře potrestaly.

 

Spory ve Frankfurtu se týkaly otázky, koho do sjednoceného Německa zahrnout, zda Němce ve spolkových zemích, či Němce žijící i mimo Spolek, například v Poznaňsku, ve Šlesviku či v českých nebo v rakouských dědičných zemích. Přívrženci prvního řešení se nazývali maloněmci, druhého řešení velkoněmci.

Druhý spor se týkal znění nové připravované ústavy a způsobů vlády ve sjednoceném Německu. Šlo o to, zda Německo bude republikánské, jak si přáli radikálové, nebo bude konstituční monarchií, jak si přáli konzervativnější liberálové. Rozhodování mělo dalekosáhlý význam pro celou Evropu. V případě vítězství velkoněmců by to mohlo znamenat likvidaci stávajícího Rakouska, protože by české a rakouské země byly součástí Německa, Maďaři jednali už o osamostatnění a habsburská monarchie by se rozpadla. Zahrnutí také neněmeckého obyvatelstva, českého, slovanského obyvatelstva do německého státu, a to i v případě jeho republikánského charakteru, by bylo hrozbou pro těžce vybojovanou národní svébytnost. Snaha konzervativních sil ve Frankfurtu v březnu 1849, která dosáhla převahu čtyř hlasů, dát totiž do ústavy volbu dědičného německého císaře s velkými pravomocemi výkonnými, narazila na odmítnutí nabízené koruny pruským králem Fridrichem Vilémem IV. Tedy i tato umírněná varianta nevyšla.

 

Spory a dlouhé marné dohadování vyústily v úplný nezdar celého jednání, když totiž se evropské revoluce chýlily k závěru a dynastie opět nabývaly síly. Německý spolek byl definitivně obnoven i s Rakouským vlivem v něm v květnu 1851 (po jednání na sněmu v Erfurtu rok předtím). Německo tedy zůstalo opět  roztříštěné jako před rokem 1848 a formálně řízené spolkovou radou ve Frankfurtu.

 

Rakousko v revoluci bylo ve  zvláště těžké situaci. Rakousko bylo národnostní monarchií, v níž potlačené národnosti se vyvíjely k národní emancipaci kulturní i politické a revoluce jim v tomto vývoji měla pomoci. Německá vládnoucí národnost, i ta naladěná k reformám, byla národnostně konzervativní.

 

V prvních březnových otřesech padl kníže Metternich a  před obecným rozhořčením musel hledat útulek až v Anglii. Vídeň několikrát za revoluce povstala za občanská práva, v březnu, v květnu a v říjnu 1848. V září rakouský sněm zrušil robotu, avšak za výkup, pro něhož hlasovali i čeští liberální poslanci proti radikálnějším i německým poslancům.

Udržet monarchii znamenalo pro císaře a jeho dvůr lavírovat mezi různými proudy v revoluci a udržet se v zápase jeho národností usilujících o reformy a národní svébytnost v Maďarsku, Chorvatsku, Haliči, v českých zemích či na Slovensku.

 

Nejradikálnější a nejsebevědomější byla revoluce v Uhrách. Tam se již v březnu 1848  ustavil sněm, který vyhlásil uherské království spojené s rakouskou říší pouze osobou panovníka. Na něm byl přijat opoziční program a ústava podle západních vzorů. Sněm zasedal v Pešti a nikoli jako dosud v Prešpurku (Bratislavě), vyjadřoval národní maďarskou vůli. Vyhlásil všeobecné volební právo, rovnost před zákonem, občanská a náboženská práva, poddanství bez výkupu, zavedl svobodu tisku, porotní soudy, zřídil národní uherskou banku, propustil politické vězně, požadoval, aby Sedmihradsko znovu připadlo Uhrám.V dubnu císař František spěchal do Uher a novu ústavu s podstatnými reformami podepsal.

 

Duší revoluce se stal Lajoš Kossuth pocházející z chudého šlechtického rodu, otec byl důchodním u barona. Za baronovy peníze vystudoval Kossuth práva, byl advokátem, žurnalistou, stal se známým svými otevřenými články ze sněmovního jednání. Za přílišné svobodomyslné názory, které v nich vyjadřoval, čtyři léta strávil ve vězení. Stal se předním členem opozice ve sněmu, spojil se s radikální národní a demokratickou stranou, která si přála Velká Maďarsko, stavěla se proti početné skupině slovanských národů v Uhrách, proti Slováků, Chorvatům, ale i proti jiným národnostem v zemi.

 

Jako duše opozice se postavil do čela revoluce hned od počátku, ale jeho národnostní politika, která za plnoprávného občana považovala pouze maďarsky mluvícího člena pospolitosti, a kdo se tomu protivil, měl být k maďarizaci  donucen třeba i násilím. Tak vznikla státní idea uherská. Uherská revoluce svým revolučním demokratismem byla velkou nadějí pro celou evropskou revoluci a v roce 1849 se spolu s římskou republikou stala vlastně tehdy již jen jedinou nadějí na přece jen snad konečný úspěch. Na druhé straně však nesprávně řešená národnostní politika způsobila, že proti revoluci se postavili Slováci i Chorvati, a to i se zbraní v ruce. Slováci pod vedením Ĺudevíta Štúra, národního předáka, obrozence, zakladatele samostatného slovenského spisovného jazyka, vůdce slovenského povstání za národní svébytnost,  a  Chorvati, kteří rovněž prožívali národní obrození,  pod vedením bána Jelačiče, vedoucího úředníka v zemi, poslali vojáky proti revoluci v Uhrách, aby bránili své národní zájmy, čímž revoluci oslabili, přičemž se snažili ještě k tomu využít rakouského zájmu na potlačení revoluce v monarchii, kdykoli se naskytla k tomu vhodná příležitost.

 

Na jaře 1849, kdy revoluce byla na ústupu, jedině římská republika a vzestup revoluce v Uhrách ještě udržovaly naději evropské revoluce.Tehdy, v dubnu 1849 byla v Debrecině  vyhlášena zcela nezávislá  samostatná republika s Kussuthem jako prezidentem, která začala již uvažovat o rovnoprávnosti všech  národů. Bylo však již pozdě. Uherské jednotky byly zatlačovány stále více na jih a za pomoci ruského vojska se podařilo revoluci potlačit. Kossuth uprchl do Turecka, odkud na americké lodi Mississippi se dostal do Anglie. V USA i v Anglii byl přivítán jako hrdina revoluce.

 

Jako jedni z prvních povstali i Češi. Již 11. března ve Svatováclavských lázních, pod Karlovým náměstím, v Praze se sešlo politické shromáždění, z něhož vzešly reformní požadavky českého národa a předloženy císaři ve formě petice. Liberálové i revoluční demokraté, sdružení  hlavně ve spolku Repeal, nazvaného podle irského boje za svobodu, se shodovali na státoprávních požadavcích, které měly posílit české národní politické pravomoci v rámci monarchie, na požadavcích, které se týkaly občanských svobod a práv a na otázkách zavedení češtiny do škol a veřejných institucí, i když různice nastaly ve způsobu prosazení i v hloubce a prioritách jednotlivých požadavků; shoda byla i v potřebě odstranit robou, i když liberálové si přáli tak učinit za výkup, kdežto radikálové bez něho. Ohnivý spor se rozhořel však o otázku organizace práce a mezd, která měla silný sociální podtext. Radikálům se prosadit tento požadavek do petice nepodařilo. Dvě petice císaři byly dílem liberálních politiků, právníků  F. A. Braunera a M. Pinkase.(Viz přílohu 2)  Měli ovšem své zastání v liberálních politicích s vedoucí úlohou v národě, ve Františku Palackém, který tehdy psal své Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, v jeho pozdějším zeťovi F. L. Riegerovi, K. Havlíčkovi- Borovském či v P. J. Šafaříkovi a dalších. Císař na petici odpověděl kabinetním listem v dubnu, v němž sliboval rozšíření pravomocí českého sněmu, zčásti vyšel vstříc i jazykovým požadavkům, ale tyto sliby, jako u jiných monarchů v Evropě, nebyly myšleny vážně, vzaly za své, když revoluce ustupovala.

 

Český oficiální liberální program byl vzhledem k uherskému programu umírněný, k Rakousku vstřícný, nepříliš sebevědomý. Netroufl si radikálně jako v Uhrách řešit ani své požadavky státoprávní ani národní. Měl totiž vedle sebe německou menšinu s většinovou  politickou pravomocí v zemi, která, ať již radikální či konzervativní, se stavěla proti všem pokusům tento vztah měnit, byla tedy zásadně proti české národní emancipaci, proti zvýšení pravomocí českého etnika, byla totiž v větší části stále ještě přesvědčena, že vyspělejší německá kultura i ekonomické postavení budou i napříště blahodárné i pro český národ, když se jí přizpůsobí. Jeden z německých vlastenců se podivil: „ proč ti Češi chtějí Puchmajera, když mohou mít Goetheho“?

 

Český politický program byl založen na filozofii dějin a na politické koncepci Františka Palackého. Ta vycházela z představy, potvrzované v jeho současnosti, že vývoj v Evropě jde k větším politickým celkům, k velkým a mocným státním útvarům a že všechny problémy a spory budou i napříště mít povahu národní. Byl to program zachování habsburské monarchie, avšak v podobě konstituční, která by měla federativní povahu a umožnila tak menším národnostem vnitřní samostatný a klidný vývoj. Tento tzv. austroslavismus očekával spolupráci Slovanů v rámci monarchie, která by byla záštitou svobody a rovnosti všem národům a národnostem a svým humanismem by byla vstřícná k jiným etnikům v zemi a byla by součástí vše evropského porozumění. V tomto duchu Palacký odmítl pozvání k účasti do Frankfurtu, a tím se podílet na německém sjednocení, které by ohrozilo trvání rakouské monarchie.(Viz přílohu 3) Vyslovil se nejen pro potřebu zachovat monarchii, v níž by se všechna etnika mohla svobodně rozvíjet, ale odmítl i republikánské tendence, které se z Frankfurtu ozývaly. Takové národní vědomí nalézalo proti jiným radikálnějším koncepcím oporu spíše v historickém právu než v právu přirozeném, tedy v myšlence na právo samostatného vývoje daného jako dědictví minulosti a nikoli skutečností , že totiž jsou splněny všechny atributy samostatnosti už v současnosti. Soudilo se, že Rakousko spravedlivé a federalizované by Čechům i jiným méně početným etnikům bylo oporou proti dvěma tlakům pro českou svébytnost nebezpečným, tlaku německému či ruskému, ve kterém by se slabé etnikum dlouho neudrželo.

 

V duchu těchto myšlenek se konal od počátku června v Praze první všeslovanský sjezd, který měl být jistou protiváhou sjednocovacího úsilí Němců ve Frankfurtu.(Viz přílohu 4)  Konal se za přítomnosti Slovanů nejen z Rakouska, ale i mimo monarchii.Zatímco česká delegace byla pro udržení jednání v rámci Rakouska, ostatní Slované projevovali spíše vůli postupovat radikálně, počítali i s rozbitím monarchie, snili o vytvoření nové Evropy se svobodným a nezávislým Polskem, Itálií, Německem, chtěli navázat na ideje Mazziniho a založit vše evropský spolek svobodných národů. Sjezdové jednání bylo sice přerušeno výbuchem svatodušního revolučního povstání v Praze, ale přesto dokázalo přijmout ještě Manifest evropským národům, který hledal pevné místo Slovanstva v evropském kontextu na základě přirozeného sebeurčení Slovanů a odmítal nespravedlivé a často pohrdlivé zacházení s jejich právy.(Viz přílohu 5) Sjezd dále přijal adresu císaři, která vyjadřoval myšlenky austroslavismu a federalizování říše k nelibosti těch Slovanů, kteří přijeli odjinud, zejména Poláků a Rusů, a chtěli přirozeně řešit i své problémy a hledali  pro své záměry podporu. Slovanský sjezd v Praze zahájil proces slovanské i institucionalizované vzájemnosti, který pokračoval a trvá dodnes.

 

Neklidné prostředí v tehdejší Praze bylo především vyvolané tím, že již od 5. června převzal vojenské velení v Praze kníže A. Windischgraetz. Byl to muž, který v březnu potlačil povstání ve Vídni, a  dynastická strana jeho příchod uvítala. Byla přesvědčena, že pouze silou se dá zlikvidovat revoluční hnutí, její sebevědomí příchodem knížete vzrostlo natolik, že důstojnické kruhy se začaly chovat vůči obyvatelstvu v beztak již  napjaté atmosféře slovanského sjezdu provokativně. Čeští radikálové povzbuzeni nedávným vídeňským povstáním přešli také sami do akce. O svatodušních svátcích 12. června 1848 po demonstraci se odehrála srážka vojska s českými zvláště mladými radikály, která se rozrostla v povstání. Stavěly se barikády, nastaly pouliční přestřelky, při nichž jednou zbloudilou střelou byla zabita manželka velícího generála, byli další mrtví a  ranění. Vojsko bez velkých nesnází rebelii sice rychle porazilo, ale následky  pro vývoj české revoluce byly dlouhodobé. Slovanský sjezd byl rozehnán před jeho dokončením, město stihl na dlouho stav obležení a jednání o státoprávních požadavcích s českými liberály bylo odloženo.

 

Ještě jednou se čeští radikálové pokusili se prosadit. Když na jaře 1849 ochablá revoluce znovu ožila v Itálii a v Uhrách, připravovali z podnětu Michala Bakunina, radikálního Rusa, pozdějšího anarchisty,  i pražští radikálové na květen ozbrojené lidové , tzv. „májové povstání“. Dříve než mohli spiklenci dát signál k povstání, byli prozrazeni a pozatýkáni. Nad Prahou byl opět vyhlášen stav obležení, tentokrát na pět let. Postupně byl zaveden znovu absolutistický režim, nastaly persekuce českých radikálů i liberálů. F. Palacký načas odešel z veřejného života, ztratil své postavení v národních funkcích, K. Havlíček byl vypovězen do rakouského Brixenu, F. L. Rieger byl obviněn z velezrady a unikl trestu tím, že byl v zahraničí, právníci, kteří se účastnili s ním jednání o rakouské ústavě F. A. Brauner a A. M. Pinkas, pisatelé petice k císaři při začátku revoluce, odešli z veřejného života. Těžší osud zažívali radikálové, často členové Repealu. A. Gauč, právník v kanceláři A. Pinkase byl odsouzen k smrti, byl však omilostněn a odsouzen k dlouholetému vězení v olomoucké věznici. Amnestován byl,  jako i jiní,  až v roce 1857, avšak z vězení vyšel s podlomeným zdravím. J. V. Frič byl rovněž uvězněn a propuštěn v roce 1854, i když žil dále pod policejním dohledem, pak se toulal po cizině. K. Sabina byl žalářován až do amnestie v roce 1857. E. Arnold byl  odsouzen k smrti, uvězněn, utekl do Lipska, byl chycen a propuštěn až v roce amnestie 1857. K. Sladkovský, významný politik i z pozdější doby, byl odsouzen, jako ostatní pro velezradu k smrti, vězněn v Olomouci a propuštěn až ve všeobecné amnestii. Tak skončilo revoluční hnutí v českých zemích.

 

 

Výsledky a význam  evropské revoluce

 

Revoluce byla ve všech zemích vojensky poražena a k moci se dostaly většinou staré předrevoluční dynastie. V Itálii byla obnovena moc Rakouska mírem, který uzavřelo počátkem srpna 1849 v Miláně s Piemontem. Ještě v tomtéž měsíci byly dobyty také Benátky. Tehdy také padla římská republika a papežský stát byl obnoven. Kýžené sjednocení Itálie se neuskutečnilo.

 

V Německu byl v červnu 1849 rozehnán frankfurtský sněm, poslední jeho zbytky se uchýlily do Badenska, kde však za krátký čas byly zlikvidovány.Také v Německu jako v Itálii byla obnovena moc starých dynastií a na sněmu v Erfurtu (1850) se jednalo  o obnovení německého spolku, k čemuž došlo v květnu 1851 vznikem spolkové rady ve Frankfurtu nad Mohanem i s hlavním vlivem rakouským a pruským. Také německé sjednocení se odložilo do budoucnosti.

 

Revoluce v Uhrách byla poražena za pomoci ruského vojska vedeného generálem Paskěvičem, který zvítězil nad revolucionáři v rozhodující bitvě v srpnu 1849 u Világose.V Rakousku byla zrušena během revoluce připravovaná ústava a od roku 1852 se ustavil tzv. bachovský absolutismus řízený ministrem vnitra Alexandrem Bachem. Také  habsburská monarchie přežila revoluční otřes.

 

Svaz komunistů se rozpoltil v září 1849 na skupinu, která chtěla spolupracovat napříště s občanskými politickým proudy a na skupinu, která toto sblížení odmítala. To pak vedlo k zrušení Svazu v roce 1852.

 

Francouzská druhá republika vzala za své v prosinci 1852, kdy se Ludvík Napoleon stal císařem.

 

Došlo však přece jen k některým změnám. V některých zemích zůstaly ústavní režimy, i když v umírněné podobě. Zrušeno bylo poddanství, robota, a tím se uvolnil rozvoj zemědělského podnikání. Revoluce přivedla všude na kontinentě lidové masy k zájmu o politiku. S veřejným míněním se napříště muselo všude počítat. Problémy, kvůli nimž revoluce vznikla, zůstaly otevřené, potřeba je řešit nezanikla. Čekalo se jen na vhodnou další příležitost, která nastala v dalším vývoji a problémy se řešily, i když jiným způsobem, jinými cestami, a to generací realističtější, kritičtější, méně podléhající romantické atmosféře  uplynulé revoluce.

 

Podněty k průmyslovému rozvoji spojené se zemědělskou a průmyslovou revolucí, kterým mělo revoluční hnutí otevřít cestu, doznaly rozvoj i po jeho porážce, i když se to snad stalo volnějším způsobem než kdyby revoluce zvítězila. Společnost se postupně měnila ze zemědělské na průmyslovou, a to nejdříve v Anglii a v západní Evropě, pak v severní Itálii, či v zemích na západ od Labe, později na východ od Labe. Tento vývoj způsobil, že evropský kontinent ekonomicky a technicky předstihl spolu s USA jiné kontinenty a postupně je uvedl do své závislosti.

 

Ústavní pořádky a prosazení lidských a občanských práv nabývaly síly dlouhým bojem za zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva a za zrovnoprávnění žen a postupnou demokratizací veřejného života. Změn tohoto typu se dosahovalo velmi zvolna od druhé poloviny 19. století a na některé reformy tohoto typu čeká Evropa do současnosti.

 

Německé sjednocení čekalo na silnou osobnost Otto von Bismarcka, který v dynastických válkách dosáhl v roce 1871 jednoty německého císařství „krví a železem“ pod hohenzollerskou dynastií pruského panovníka Viléma I, nástupce Fridricha Viléma IV, který, v době revolučního rozmachu, musel potajmu, podobně jako kníže Metternich,  prchnout z Německa do Anglie.

 

Poněkud dříve byla vyřešena otázka národního sjednocení Italů novým bojem Sardinie s

Rakouskem za účasti i lidových vrstev, po kterém vznikl v roce 1861 v Turině první italský národní parlament jako orgán italského království, pod savojskou dynastií Viktora Emanuela II. Tento zápas se  ani tehdy neobešel bez účasti Mazziniho a zejména Garibaldiho, který také zasedal v novém parlamentě.

 

Potlačené národnosti v národnostních monarchiích posilovaly nadále svou společnost natolik, že měly všechny atributy pro samostatný i politický vývoj. V druhé polovině 19. století (1878) si hlavní balkánské národy vybojovaly samostatné státy, ke kterým o něco později se připojili i Bulhaři (1908). Jiné potlačen národnosti musely počkat až na rozpad habsburské monarchie po první světové válce.

 

Lloyd George, britský ministerský předseda, již před první světovou válkou vyjádřil čtyři hlavní zdroje sociální chudoby, které se musí vyřešit v zájmu celé společnosti: stáří, úrazy, nemoce, nezaměstnanost a s ní spojené mzdové otázky. Všechny tyto otázky byly po dlouhých bojích, stávkách, za životních obětí postupně řešeny pracovními burzami, starobními důchody, pojištěním v nemoci a v nezaměstnanosti, minimální mzdou, zlepšováním vzdělanosti, zkracováním pracovní doby až na 8 hodin denně.

 

V Rusku bylo zrušeno nevolnictví až v roce 1861, teprve v roce 1863 bylo zrušeno otroctví ve Spojených státech amerických, v britských koloniích v roce 1833. První ženy dosáhly volebního práva v roce 1893 na Novém Zélandu, ve Švýcarsku teprve v roce 1971. Sociální zákonodárství je nekončící proces, který trvá do dnes. Socialistická revoluce v Rusku v roce 1917 byl neúspěšný pokus, jak dosáhnout sociální spravedlnosti.

 

Tři roky po vzniku OSN- v roce 1948- byla přijata Deklarace, Mezinárodní listina lidských práv, která vyjadřuje zásady evropské civilizace jako program pro sebe i pro celý svět. Jeho naplnění je současným úkolem.

 

 

 

Přílohy

 

1. Z textu programu G. Mazziniho Mladé Itálie z roku 1832

 

Par. 1. Mladá Itálie je sbratření všech těch Italů, kteří věří v zákon  pokroku a povinnosti a mají přesvědčení, že Itálie je povolána k tomu, aby vytvořila sjednocený národ a že toho dosáhne vlastními silami. Jsou té víry, že neúspěch minulých pokusů pochází nikoli ze slabosti, ale ze špatného použití revolučních sil a že tajemství moci spočívá v jednotě a vytrvalosti úsilí. Zasvěcují, spojeni v jeden svazek myšlenky a činy velkého úmyslu znovuvytvořit v Itálii jeden národ svobodných a rovných občanů, jediný a suverénní lid.

Par. 2. Itálie zahrnuje za prvé pevninu s poloostrovy Itálie mezi mořem na jihu a Alpami na severu, ústí Varu na západě a Tridentu na východě. Za druhé ostrovy, které podle řeči jsou obydleny rozenými italskými obyvateli se svými zvláštními správními orgány – do politické jednoty Itálie. Národ je pospolitost Italů, kteří jsou ve svém spolku sbratřeni a žijí podle svých společných zákonů.

Par. 3. Mladá Itálie je republikánská…

Par. 4. Prostředky, které hodlá spolek použít, aby dosáhl svých cílů, jsou výchova a povstání. Tyto oba prostředky musejí být užívány společně a ve vzájemném souladu.

Par.  6. Barvy Mladé Itálie jsou bílá, červená a zelená. Vlajka Mladé Itálie nese na těchto barvách na jedné straně nápis se slovy: volnost, rovnost, lidskost, na druhé straně: jednota, nezávislost.

 

2. Z návrhu textu petice, vypracované českými liberály v březnu 1848

 

Aby pojištěn byl svazek mezi zeměmi k České koruně náležejícími…

Aby  tyto země administrativně spojeny byly a zodpovědně politické, právní a finanční centrální ouřady, aby se v Praze pro ně zavedly

Aby byla ouplná rovnost české národnosti s německou ve všech českých zemích,  školách i ouřadech

Všeobecné vykoupení z roboty…

Aby se ouřady obsazovaly domácím lidem, mající stejně dokonalou známost obou v zemi panujících jazyků

Svoboda tisku a reprezentativní zákony proti nadužívání

Svobodné právo shromažďovat se…

Ouplnou svobodu všech náboženských vyznání

 

3.  Z Palackého dopisu do Frankfurtu z 11. dubna 1848

 

„ Dopis dne 6.  dubna t.r., kterýmžto ste mi, vysoce vážení pánové, prokázali čest, že ste mne pozvali do Frankfurtu, abych se účastnil jednání Vašich, hlavně směřujících k tomu, aby co nejrychleji svolán byl německý parlament…Na pozvání Vaše, pánové, nemohu ani sám osobou svou přijíti, ani na místě svém odeslati jiného „bezpečného vlastence“. Dovolte, abych Vám nyní krátce přenesl své toho důvody.

Účel Vašeho shromáždění jest, na místo dosavadního svazku knížat, postaviti svazek německého národu, národ německý uvésti v skutečnou jednotu, utužiti cit německé národnosti a tímto způsobem rozmnožiti moc a sílu Říše německé…Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i mohu, oddal jsem se zcela i na vždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale odjakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve spolku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé  spojení země České nejprve se svatou Říší německou a potom s Německým spolkem, bylo od jakživa  pouhé regále, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy chtěli věděti, aniž toho sobě všimli…

Druhá příčina, která mi brání porad Vašich býti oučasten jest,  že podle všeho toho, co dosud o záměrech i oumyslech Vašich zřejmě se prohlásilo, nevyhnutelně směřovati chcete i budete k tom, abyste navždy zemdlili, ba nemožným učinili Rakousko co říši samostatnou, říši, jejížto zachování, celost i zpevnění jest a býti musí věcí velikou i důležitou netoliko národu mého, ale celé Evropy, ano lidskosti a vzdělanosti samé…

Konečně jest ze třetí příčiny zpěčovati se musím porad Vašich býti oučasten: pokládám totiž všechny dosavadní projekty Říši německé dáti nové zřízení na základě vůle národní u vykonávání za nemožné a na dlouhé časy za nestálé…míním totiž provolání německé republiky…Ode hranic Říše rakouské ale musím každou myšlenku o republice již napřed odhodlaně i důrazně zamítati…

Kdo žádá, aby Rakousy a spolu s nimi i Čechy připojily se  národně k Říši německé, požaduje od nich samovraždu, což nemá nižádného morálního ani politického smyslu…“

 

4.  Z provolání přípravného výboru Slovanského sjezdu z 5. 5. l848

 

…Prohlašujeme se zjevně a svatosvatě, že jsme pevně a neodvratně odhodláni, k dědičnému našemu podle zásad konstitučních nad námi panujícího domu Habsbursko-Lotrinskému zdržeti bez porušení starou věrnost i hájiti zachování celosti a samostatnosti císařské říše rakouské všemi nám možnými prostředky….

Prohlašujeme se taktéž svatosvatě, že nikdy nebyl úmysl náš ani kdy bude, abychom některé neslovanské národnosti ubližovati aneb ji potlačovali; ale snažení naše odjakživa směřovalo jediné k tomu, aby se zásadně ouplného stejného práva všech národností v říši rakouské zjednalo náležité uznání i praktická platnost.

Konečně prohlašujeme se, že jsme odhodláni práv, ježto nám podle této nyní vyslovené zásady v životě národním i státním náležejí, v ouplném jim obsahu pohledávati, je sobě zachovati před každým outokem přijď odkud přijď, hájiti…“

 

 

5. Z projevu P. J. Šafaříka při zahájení Slovanského sjezdu 2. června 1848

 

„ Národové se uvázaly ve svá věčná práva. Oniť se seskupují a radí o sobě i o nás, o své i o naši budoucnosti, radí nad Mohanem ve Frankfurtu i nad Dunajem v Budíně u Pešti, radí doma i vně mocnářství našeho. Nuže, když jiní národové o nás se radí a naší budoucnost ustanovují, poraďme si i my sami o sobě a  své budoucnosti…Výrok jejich jest, že nejsme schopni úplného svobodství, že nejsme schopni úplného vyššího politického života, proto jediné, poněvadž jsme Slované. Slovan, tak zní úsudek jejich, od přírody veden jest ke služebnosti, k poddanství jiných vyvolených, nadanějších a ušlechtilejších národů…Bratři! Ti, co tak soudí o nás, jsou nepřátelé a utiskovatelé naši…Bratři! Tento stav věcí nemůže trvat nadále. Losy národův vrženy; přišlať i pro nás doba rozhodná, dříve než jsme se jí nadáli. Nevinnost před svědomím a bohem není platná před soudem světa, soudem národů. Buďto se očisťme skutkem a dokažme, že jsme schopni svobodství, anebo se přelejme válcem v Němce, Maďary a Vlachy, bychom nebyli déle jiným národům k obtíží a urážce, abychom nepřenesli  pohanění a snížení naše na syny naše. Buďto doveďme, abychom s pravou chloubou mohli říci před národy: já jsem Slovan – aneb přestaňme Slovany býti…Jsme-li s to, bychom jednali s nimi o rovnost národních práv na základě spravedlnosti, bychom jim dokázali, že umíme vládnouti i heslem svobodství, když oni nás viní, že jsme posud jen mlatem a  nástrojem otroctví. Bude-li v nás mravní síla, pronikne-li jedna myšlenka, jedna vůle, tělo národu našeho, národové celé země ji neodolají… Zdaliž národ slovanský nás celou svou silou o svá práva se zasaditi, zdaliž jich sobě, na základu spravedlnosti k sobě i jiným národům vydobýti chce a může, o tom rokovati, ejhle, toť jest veliká svatá úloha naše….“

 

 

Výběr z české literatury

                          

Šusta, J.: Dějiny Evropy, I-Il.  Praha 1923

Hroch, M.: Na prahu národní existence. Mladá Fronta 1999

Hroch, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Praha 1986

Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích, 1754-1914. Praha 1965

Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha 1996

Kořalka, J.: Pojetí národa v české společnosti 19. století. In: Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Praha 1988

Kořalka, J.: František Palacký (1798-1876). Životopis, Praha 1998

Kořalka, J.: Pozvání do Frankfurtu. Praha 199O

Kutnar, F.: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Praha 1998

Purš, J.: Průmyslová revoluce. Praha 196O

Taraba, L.: Vídeňský kongres. Praha 2OO2

Polišenský, J.: Napoleon a srdce Evropy. Praha 1972

Manfred, A.: Napoleon. Praha 1975

Klíma, A.: Revoluce 1848-1849 v českých zemích. Praha 1974

Klíma, A, : Češi a Němci v revoluci 1848-1849. Praha 1994

Kolejka, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1840. Praha 1989

Morava, J.: Palacký, Čech, Rakušan, Evropan. Ostrava 1994

Pražák, A.: Národ se bránil. Obrany národa a jazyka českého od nejstarších dob po přítomnost. Praha 1945

Slovanství v národním životě Čecha Slováků. Praha 1968

Urban, O.: Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978

Mahler, O, Broft, M.: Události pražské v červnu 1848. Praha 1989

Janáček, J.: Velké osudy. Praha 1972

Žáček, V.: Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Praha 1958

Roubík, F.: Český rok 1848. Praha 1948

Roubík, F.: Na českém venkově r. 1848.  Časopis pro dějiny venkova XV., 1928

Roubík, F.: K prvním pokusům o organizaci dělnictva v Čechách. Soc. Revue XI. 193O

Bass, E.: Čtení o roce osmačtyřicátém. Praha 194O, I. díl

Beneš, K. J.: Rok 1848 v projevech současníků. Praha 1932

Frič, J. V.: Paměti, I.-IV. Praha l891

Kazbunda, K.: České hnutí roku 1848. Praha 1929

Masaryk, T. G.: Karel Havlíček. Praha 1896

Matoušek, J.: Karel Sladkovský a český radikalism za revoluce a reakce. Praha 1929

Odložilík, O.: Slovanský sjezd a svatodušní bouře r. 1848. Slovanský přehled 1928

Traub, H.: Květnové spiknutí v Čechách r. 1849, Praha 1929

Čapek, V.: Dějepis I. část, SPN, Praha 1978

Hroch, M. a kol.: Dějiny novověku II. Praha 1988

Neudorflová, M. L.: Demokracie, liberalismus a nacionalismus současnosti. In: Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Brno 2OO4

Haubelt, J.: České osvícenství. Praha 1986

Hanzal, J.: Od baroka k romantismu. Praha 1987.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakce: J. Skalský                                                           Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí Klubu českého pohraničí jako svou 146. publikaci určenou pouze pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Publikace neprošla autorskou ani jazykovou úpravou. Praha, srpen 2005.