Cena za zásluhy o evropskou integraci

 

Máme své tradice. Za mír a spolupráci národů, jak si přáli král "dvojího lidu" Jiří Poděbradský i  navýsost tolerantní exulant Jan Amos Komenský. A v nové době jak  pro podobné cíle pracovali prezidenti T.G.Masaryk a E. Beneš a potom další zástupci naší  republiky ve Spojených národech po první a v Organizaci spojených národů  po druhé válce světové.

 

Novou kvalitu vzájemných vztahů představuje Evropská unie. Zpočátku  montánní společenství uhlí a oceli mezi Francií a Německem z r.1951. Tehdy  k nim přistoupilo ještě několik zemí, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie. Dnes EU sdružuje 28 států k prohloubené  vzájemnosti a kooperaci. Evropská unie, s institucionálním sídlem v Bruselu, pokročila v procesu integrace zúčastněných zemí dále než široce obecně politická Organizace spojených národů z r. 1945 s institucionálním sídlem v New Yorku. 

 

Dověděli jsme se, že za zásluhy o budování evropské integrace se předním politikům uděluje vyznamenání, cena, pojmenovaná na počest jednoho ze zakladatelských inspirátorů sjednocení Evropy - Richarda Coudenhove Kalergiho. Cen bylo uděleno již 19,  v  poslední době byli takto vyznamenání, vždy v dvouletém odstupu,  paní Merkelová a páni  Rompuy a  Junkers. A tak se ptám. Proč se  ta cena za zásluhy o evropskou integraci  uděluje na počest "Panevropana" pana Kalergiho, proč ne na počest federalisty F.W. Foerstera?

 

Na dotaz, zda A.Merkelová plní svou imigrační politikou Kalergiho plán, totiž proměnit Evropu národních států v nesourodou etnickou kaši, odpověděl M.Ransdorf na své posledním webu 21.února t.r., že paní Merkelová má přírodovědní vzdělání, takže sotva zná Kalergiho myšlenky. Ale připustil, že  současná situace ten plán připomíná: podpora masové imigrace do Evropy, zabezpečování pohybu běženců četnými "neziskovkami", jednoznačně  pozitivní ovlivňování veřejného mínění. A tak se ptám. Je masová imigrace důsledek historických souvislostí nebo také realizace něčího úmyslu? Nahodilá shoda? Heterogonuie účelů nebo dlouhodobě sledovaný záměr? Odbourat národní státy a jejich svrchovanost v zájmu svobodného pohybu osob, zboží, kapitálu? Vnitřní rozvrat společnosti popřením společných cílů a ideálů ve prospěch individuálních sobeckých zájmů?

 

Čí jméno nese "Evropská cena", cena za zásluhy o Evropskou integraci? Kalergiho?

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), byl rakouský šlechtic s čsl. občanstvím, spisovatel a politik. Spoluzakladatel hnutí Panevropy, panevropské unie roku 1923 ve Vídni. Dostalo se mu finanční podpory od  největších boháčů světa. (Rotschild, Warburg...). Za základ  pro hnutí pokládal křesťanství, svobodu, mír a kulturu. Byl pro součinnost hospodářskou, politickou a kulturní, chtěl vytvořit Spojené státy evropské, bez Ruska  a Anglie, zato však s  mimoevropskými koloniemi. V zájmu integrace chtěl zrušit právo národů na sebeurčení, jejich homogenitu, identitu,  demokracii, princip rovnosti a  obnovit vládu elity, aristokracie ducha. Takovou elitou mu byli i podnikaví Židé.  Eliminoval zcela etnickou, historickou a  kulturní sounáležitost národů. Jako by neexistovala. Vláda podle něj se má opět vrátit šlechtě, ostatní obyvatelstvo se prý bude svobodně mísit a vytvoří ovladatelnou  rasu, lidi, podobné  starým Egypťanům.

Kterýsi horlivec napsal, že Kalergi získal podporu T.G.Masaryka a E.Beneše. Ve skutečnosti o ni jako mladý ambiciózní politik v počátcích Československé republiky, jejímž byl podle místa rodiště a bydliště občanem, usiloval. Kromě zdvořilého ocenění myšlenky zabezpečit mír mezi evropskými zeměmi se mu však žádné podpory nedostalo. Masaryk i Beneš měli jiné představy, vedené zájmem o práva malých národů včetně  demokracie a humanity.

 

Bližší jejich názorům byl v Německu nepohodlný pacifista F.W.Foerster (1869 - 1966).  Obracel se na "všechny státníky světa" se svým plánem na federalizaci svobodných, demokratických národů Evropy. Proč se nepřipomíná jeho jméno?

.

Kdo spíše má být uznán za předchůdce dnešní Evropské unie? EU má sloužit zájmům elit nebo zájmům občanů v  spravedlivé demokratické společnosti?

 

O Kalergiho "Panevropě" jsme dlouho neslyšeli. Až teď  našli někteří konspirativci utajené jádro  Evropskou unií podporované masové migrace v Kalergiho plánu Panevropy.  A plánu se dostalo  alarmujícího názvu: "Legální genocida evropských národů."  Podobný plán zcela nepokrytě nedávno publikoval Američan Th. Barnett.

 

Časové i věcné souvislosti konspirativním teoriím unikají. Ale otázka státně politických národních hodnot při integraci Evropy zůstává. 

 

A tak se znova ptám. Proč  "Evropská cena"  má být poctou R. Coudenhove-Kalergimu?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.